Przejdź do treści

Lista projektów

JST z Francji poszukuje partnerów zainteresowanych wspólnym aplikowaniem do projektu dot. tradycyjnego rzemiosła w ramach programu Horyzont Europa

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Tradycyjne rzemiosło dla przyszłości: nowe podejście (CL2-2022-HERITAGE-01-04)

Program finansowania: Horyzont Europa

Obecnych działaniach partnera poszukującego: Rada okręgu Hauts-de-Seine (departament Île-de-France, Francja) jest w trakcie przygotowań do powołania instytucji, która po raz pierwszy będzie łączyć działania w zakresie sztuki oraz projektowania. Kluczowym założeniem instytucji ma być zarówno wspieranie działań artystycznych, w celu ich zachowania, a także kwestionowanie know-how, które jest aktualnie zagrożone. Ponadto, instytucja ma koncentrować się na pobudzaniu badań nad nowymi materiałami i procesami. Prowadzona jest dyskusja nad metodami i zastosowaniem narzędzi cyfrowych jako części ewolucji działań artystycznych. Dzięki transdyscyplinarnemu podejściu, instytucja będzie miała szansę zająć miejsce w centrum współczesnych problemów cyfrowych i ekologicznych.

Czytaj więcej...

Niemiecka jednostka naukowa poszukuje partnerów do projektu dot. systemów elektroenergetycznych, który składany będzie do programu Horyzont Europa

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Niezawodność i odporność systemu elektroenergetycznego w fazie projektowania: Systemy i rozwiązania bazujące na liniach wysokiego napięcia prądu stałego (ang. High Voltage Direct Current, HVDC)

Program finansowania: Horyzont Europa

Informacje o poszukującym podmiocie

Katedra badawcza Inżynierii wysokich napięć, Inżynierii materiałów elektrycznych oraz Teorii Elektrodynamiki klasycznej na Uniwersytecie Nauk Stosowanych Zittau/Görlitz (Żytawa, Saksonia) jest członkiem Instytutu Technologii Powierzchni i zajmuje się tematami badawczymi związanymi z materiałami, strukturami, powierzchnią oraz energią i środowiskiem.

Wkład, który partner z Saksonii może wnieść do projektu:

- przeprowadzanie badań dot. właściwości materiałów pod stałym napięciem – parametry dielektryczne, właściwości krótko- i długoterminowe z uwzględnieniem starzenia przy wielu zmiennych oraz właściwości powierzchniowych;

- przeprowadzenie badań dot. właściwości stałoprądowych interfejsów wewnętrznych – zachowanie krótko- i długoterminowe, w tym starzenie przy wielu zmiennych z włączeniem badań poszczególnych elementów;

- przeprowadzenia badań dot. reakcji powierzchni pod napięciem stałym – reakcja krótko- i długoterminowa z włączeniem starzenia przy wielu zmiennych oraz badania poszczególnych elementów;

- zarządzanie aktywami, narzędzia diagnostyczne – opatentowany algorytm oceny kondycji oraz indeks zdrowia.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt przed 29 grudnia br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Firma z Belgii wyraża zainteresowanie nawiązaniem współpracy przy realizacji projektu dot. energii w ramach programu LIFE

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Ustanowienie innowacyjnych modeli biznesowych oraz systemów umownych dla inteligentnych i zintegrowanych sektorowo usług energetycznych (LIFE-2021-CET-SMARTSERV)

Program finansowania: LIFE

Kim jest poszukujący podmiot i co może wnieść do projektu?

Belgijska firma Futech specjalizuje się w instalowaniu systemów energii odnawialnej, takich jak: fotowoltaika, magazynowanie energii cieplnej i elektrycznej, pomp ciepła oraz infrastruktur do ładowania pojazdów elektrycznych. Wszystkie wymienione powyżej instalacje są inteligentnie kontrolowane za pośrednictwem opracowanego przez Futech systemu zarządzania energią.

Firma Futech proponuje swój wkład do projektu w postaci dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w obszarze udostępniania energii słonecznej jako usługi wraz z uwzględnieniem w ofercie zastosowań, które przyczyniają się do osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu samozużycia, co jest korzystne zarówno dla inwestora, jak i dla użytkownika końcowego. Celem belgijskiego przedsiębiorstwa jest również podzielenie się wiedzą dotyczącą modeli usług energetycznych ze wszystkimi partnerami i interesariuszami zaangażowanymi w projekt oraz zbadanie w jaki sposób model ten może być rozwijany na poziomie europejskim. Dzięki takiemu podejściu, przedstawiciele firmy są przekonani, iż będą mogli pozwolić rodzinom/przedsiębiorstwom, które nie są w stanie/nie chcą inwestować, korzystać z zalet płynących z energii odnawialnej po kosztach niższych niż ich obecne rachunki za energię. Ponadto, Futech chce również przeprowadzić badania, by sprawdzić, czy opłacalne jest oferowanie zintegrowanej z budynkiem fotowoltaiki jako usługi – rozwiązanie powinno mieć korzystny wpływ na koszty energii ponoszone przez użytkownika końcowego i skutkować najniższym całkowitym kosztem posiadania oraz kosztem jednostkowym wytwarzania energii elektrycznej.

Firma Futech posiada doświadczenie jako partner w projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej:

- obecnie przedsiębiorstwo zaangażowane jest przeprowadzanie trzech projektów w ramach programu Horyzont 2020 dot. energii oraz systemu akumulatorów.

W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt przed 30 grudnia br. z Marta Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Hiszpańskie klastry poszukują możliwości przystąpienia do konsorcjum jako partnerzy w ramach Programu na rzecz jednolitego rynku

Dwa klastry z hiszpańskiej prowincji Nawarra, NAGRIFOOD i Functional Print  są zainteresowane przystąpieniem do konsorcjum, celem aplikowania do projektu , który składany będzie do Programu na rzecz jednolitego rynku (SMP-COSME-2021-CLUSTER)

Kilka słów o klastrach zainteresowanych nawiązaniem współpracy

NAGRIFOOD – jest prywatnym klastrem zrzeszającym ponad 80 przedsiębiorstw (w tym MŚP i duże firmy), które stanowią cały łańcuch wartości sektora rolno-spożywczego Nawarry. Bazując na modelu innowacji opartym na współpracy, NAGRIFOOD odgrywa rolę pioniera nowych możliwości biznesowych oraz zwiększonej konkurencji zarówno w środowisku krajowym, jak również międzynarodowym. Klaster dąży do uczestnictwa w projektach związanych z innowacjami w obszarze żywności, zdrowia, cyfryzacji, zrównoważonego rozwoju oraz biogospodarki obiegowej.

Functional Print Cluster – jest innowacyjnym i aktywnym klastrem w regionie Nawarry, z technologicznym naciskiem na różne dziedziny, wśród których wyróżnić można m.in.: zdrowie, mobilność, lotnictwo i kosmonautykę, obronę, budownictwo i elektronikę. Klaster poszukuje możliwości dołączenia do konsorcjum, do którego mógłby wnieść wartość dodaną. Functional Print Cluster posiada doświadczenie w zakresie projektów unijnych, gdyż  obecnie pełni rolę koordynatora projektu realizowanego w ramach programu COSME, który zakończy się w lutym 2022 r.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt przed 24 listopada br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Duńskie centrum kształcenia i szkolenia zawodowego poszukuje partnerów do projektu, który składany będzie do programu Erasmus +

Tytuł projektu i jego numer referencyjny:  Centra Doskonałości Zawodowej (ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE)

Program finansowania: Erasmus +

Informacje dotyczące projektu

Na rynku europejskim zauważalna jest zasadnicza poprawa jakości nowych samochodów elektrycznych. Są one przystępniejsze cenowo, zaś ich zasięg pomiędzy ładowaniami nieustannie się wydłuża. W kolejnych dekadach, Międzynarodowa Agencja Energetyczna (ang. International Energy Agency, IEA) przewiduje dynamiczny wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych i samochodów hybrydowych Plug-in (pojazdów z napędem hybrydowym) – prognoza ta jest wynikiem dążenia Komisji Europejskiej do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 55% do 2030 r. Stwarza to potrzebę kształcenia, przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji w branży motoryzacyjnej.  Dynamiczne tempo zachodzących zmian w tym sektorze, sprawia że zapotrzebowanie na konkretne umiejętności szybko rośnie i zmienia się.

Czytaj więcej...

Jednostka szkolnictwa wyższego z Danii poszukuje możliwości przystąpienia do konsorcjum jako partner w ramach programu Horyzont Europa

Kim jest poszukujący partner?

Kolegium Uniwersyteckie Północnej Danii (ang. University College of Northern Denmark, UCN) powstało w 2008 r. na fundamentach instytucji szkolnictwa wyższego w dziedzinach zdrowia, edukacji, technologii oraz biznesu. W placówce zatrudnionych jest 1000 pracowników naukowych, którzy kształcą obecnie 10 000 studentów w trybie dziennym na 40 kierunkach studiów. UCN poszukuje możliwości przystąpienia do  konsorcjum jako partner w ramach programu Horyzont Europa.

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Poprawa zdrowia psychicznego w Europie w dobie zmian (HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01- 01-two-stage)

Program finansowania: Horyzont Europa

Jaki wkład oferuje podmiot zainteresowany dołączeniem do konsorcjum?

Kolegium Uniwersyteckie Północnej Danii proponuje swój wkład do projektu w postaci przygotowywania ekspertyz metodologicznych w obszarze badań źródeł wtórnych, projektowania nauczania, badań partycypacyjnych bazujących na projektowaniu, a także badań z zastosowaniem metod jakościowych i mieszanych. Duńska jednostka szkolnictwa wyższego proponuje również opracowywanie ekspertyz badawczych w obszarze cyfrowego uczenia się dla potrzeb integracji, umiejętności cyfrowych i technologicznych, e-learningu, b-learningu (nauka zdalna z wykorzystaniem bezpośredniego kontaktu z prowadzącym) oraz eksperymentalnego cyfrowego uczenia się bazującego na współpracy. Dodatkowo, wyniki badań opracowanych przez UCN, są przenoszone do praktyki klinicznej, przywództwa klinicznego oraz zarządzania. Wśród obszarów badawczych, którymi zainteresowani są przedstawiciele UCN wskazuje się na: cyfrowe zdrowie psychiczne, obywatelstwo środowiskowe oraz praktyka kliniczna oparta na dowodach.  

W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt przed 15 stycznia 2022 r. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Norweska rada okręgu poszukuje władz regionalnych zainteresowanych współpracą w zakresie polityki mieszkaniowej

Rada okręgu Rogaland planuje rozpoczęcie przeprowadzania projektu dotyczącego polityki mieszkaniowej oraz zarządzania planowaniem w regionie Vestlandet w południowo-zachodniej Norwegii.

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Projekt demonstracyjny dzielnicy przystępnych cenowo mieszkań socjalnych (HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-02-32)

Program finansowania: Horyzont Europa

Dlaczego tematyka projektu jest istotna?

Czytaj więcej...

Uniwersytet z Francji poszukuje partnera do projektu dot. ekosystemów osadów miękkich w ramach programu Horyzont Europa

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Niech natura pomoże w działaniu: Odbudowa krajobrazów w celu sekwestracji dwutlenku węgla, adaptacji do zmian klimatu oraz wspierania różnorodności biologicznej (HORIZON-CL5-2022-D1-02-05)

Program finansowania: Horyzont Europa

Cele projektu:

- oszacowanie rzeczywistego wkładu międzypływowych ekosystemów osadów miękkich (tj. mułowisk, piaszczystych płycizn, trawy morskiej i słonych bagien) w sekwestrację dwutlenku węgla, adaptację do klimatu oraz wspieranie bioróżnorodności w różnych skalach czasowych i przestrzennych;

- oszacowanie strat w strategiach łagodzenia/adaptacji do zmian klimatu w przypadku dalszego zanikania ekosystemów osadów miękkich oraz przedstawienie korzyści, gdyby zostały one odtworzone/zrewitalizowane;

Czytaj więcej...

Jednostka szkolnictwa wyższego z Danii poszukuje możliwości przystąpienia do konsorcjum jako partner w ramach Erasmusa dla młodych przedsiębiorców

Tytuł projektu: Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Program finansowania: Program na rzecz jednolitego rynku

Kim jest poszukujący partner?

Kolegium Uniwersyteckie Północnej Danii (ang. University College of Northern Denmark, UCN) powstało w 2008 r. na fundamentach instytucji szkolnictwa wyższego w dziedzinach zdrowia, edukacji, technologii oraz biznesu. W placówce zatrudnionych jest 1000 pracowników naukowych, którzy kształcą obecnie 10 000 studentów w trybie dziennym na 40 kierunkach studiów. UCN poszukuje możliwości przystąpienia do  konsorcjum jako partner w ramach Erasmusa dla młodych przedsiębiorców.

Czytaj więcej...

MŚP z Hiszpanii szuka podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie dot. gospodarki opartej na danych w dziedzinie rolnictwa

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Innowacyjne zarządzanie, obserwacje środowiskowe oraz rozwiązania cyfrowe wspierające Zielony Ład (HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01)

Program finansowania: Horyzont Europa

Kim jest podmiot poszukujący?

Czytaj więcej...

Uniwersytet z Danii jest zainteresowany przystąpieniem do konsorcjum, celem uczestnictwa w projekcie dot. technologii laserowych

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Technologie laserowe dla ekologicznej produkcji

(HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-03)

Program finansowania: Horyzont Europa

Kim jest poszukujący podmiot?

Czytaj więcej...

Uniwersytet ze Szkocji poszukuje możliwości przystąpienia do konsorcjum, celem uczestnictwa w naborach konkursowych klastra 5 w ramach programu Horyzont Europa

Szkocki uniwersytet wyraża zainteresowanie przystąpieniem do konsorcjum lub założenia konsorcjum z nowymi partnerami, by móc uczestniczyć w następujących naborach konkursowych klastra 5 (Klimat, energia i mobilność) w ramach programu Horyzont Europa:

- Nowe tandemowe efektywne technologie fotowoltaiczne ukierunkowane na oszczędną produkcję z materiałów zasobnych w ziemię (HORIZON-CL5-2021-D3-02-04). Termin ostateczny na złożenie wniosku konkursowego upływa 5 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej...

Poszukiwani partnerzy z branży spożywczej, żywnościowej i zdrowotnej zainteresowani uczestnictwem w projekcie dot. przygotowania produktów żywnościowych z wykorzystaniem glukozynolanów w ramach programu Horyzont Europa

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Maksymalizacja synergii gospodarczych, środowiskowych i społecznych w zakresie zaopatrywania sektorów bioprodukcyjnych w surowce za pośrednictwem dywersyfikacji oraz wzrostu stabilności systemów produkcji rolnej (HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01-04)

Program finansowania: Horyzont Europa

Informacje o poszukującym partnerze: Hiszpańskie przedsiębiorstwo zajmuje się uprawą, produkcją oraz sprzedażą wysokiej jakości nasion warzyw zarówno w państwach europejskich, jak i na Bliskim Wschodzie, Rosji oraz w Afryce. Ośrodki badawcze, produkcyjne oraz handlowe firmy znajdują się w 22 państwach. Przedsiębiorstwo oferuje ponad 900 odmian brokułów, pomidorów, kabaczków, arbuzów, kapusty, kalafiorów, papryki, melonów, ogórków oraz roślin orientalnych.

Czytaj więcej...

Francuski zespół ds. prowadzenia badań nad oporem kobiet wobec feminizmu w świecie anglojęzycznym poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Horyzont Europa

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Feminizmy dla nowej ery demokracji (HORIZON-CL2-DEMOCRACY-2021-01-03)

Program finansowania: Horyzont Europa

Kilka słów o podmiocie zainteresowanym nawiązaniem współpracy oraz jego potencjalnym wkładem do projektu:

Czytaj więcej...

Francuski region poszukuje możliwości przystąpienia do konsorcjum, by wspólnie uczestniczyć w naborach konkursowych klastra 5 w ramach programu Horyzont Europa

Francuski region Île-de-France jest w trakcie rozmów z kilkoma francuskimi podmiotami, celem przygotowania zgłoszenia do wybranych naborów konkursowych przeprowadzanych w ramach klastra 5 (Klimat, energia i mobilność) i związku z tym poszukuje możliwości przystąpienia do konsorcjum oraz partnerów.

Region Île-de-France zainteresowany jest następującymi naborami:

- Horizon-CL5-2021-D6-01-03 - Physical and Digital Infrastructure (PDI), connectivity and cooperation enabling and supporting CCAM (CCAM Partnership);

- Horizon-CL5-2021-D6-01-05 - Analysis of socio-economic and environmental impacts and assessment of societal, citizen and user aspects for needs based CCAM solutions (CCAM Partnership);

- Horizon-CL5-2021-D6-01-06 - Framework for better coordination of large-scale demonstration pilots in Europe and EU-wide knowledge base (CCAM Partnership)

Uwaga: Termin na złożenie wniosków konkursowych upływa 19 października , w związku z czym konieczne jest wcześniejsze nawiązanie kontaktu z przedstawicielami regionu Île-de-France.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Poszukiwani zainteresowani przystąpieniem do projektu dot. przywracania torfowisk w ramach programu Horyzont Europa

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Przywracanie naturalnych terenów podmokłych, torfowisk i terenów zalewowych jako strategia szybkich korzyści w obszarze łagodzenia skutków zmiany klimatu (HORIZON-CL5-2021-D1-01-08).

Program finansowania: Horyzont Europa

Kilka słów o poszukującym partnerze: Astrosat Limited (Musselburgh, Szkocja) jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań za pośrednictwem łączenia danych kosmicznych i naziemnych, celem opracowywania przystępnych wizualizacji obejmujących istotne oraz dostępne informacje, które ułatwiają planowanie, monitorowanie, a także podejmowanie decyzji. Przygotowywane przez Astrosat Limited rozwiązania uwzględniają najnowocześniejsze procesy samouczenia się maszyn (ang. machine learning, ML) i sztucznej inteligencji na danych satelitarnych i naziemnych, w oparciu o zwinne metody projektowania i rozwoju produktów.

Astrosat Limited stworzyła zastrzeżoną platformę wizualizacji danych geoprzestrzennych –Orbis. Dane pochodzące z przestrzeni kosmicznej (oraz z innych źródeł) są przetwarzane przez algorytmy Astrosat Limited w wizualizacje, a dzięki połączeniu ich z narzędziami analitycznymi, zapewniają one nową perspektywę, dostarczając bodźców aplikacjom rozwijanych przez firmę.

Informacje o współpracy w ramach projektu: odnośnie przywracania terenów podmokłych, torfowisk i terenów zalewowych, dzięki przetwarzaniu oraz analizie satelitarnych danych (np. pokrycie roślinności, zanieczyszczenie, użytkowanie gruntów, wilgotność gleby), Astrosat jest w stanie zapewnić analizy przestrzenno-czasowe stanu europejskich terenów podmokłych.

Uwaga: Termin na złożenie wniosku konkursowego upływa 14 września, w związku z czym konieczne jest wcześniejsze nawiązanie kontaktu z Astrosat Limited.

W przypadku zainteresowania projektem prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Przywracanie naturalnych terenów podmokłych, torfowisk i terenów zalewowych jako strategia szybkich korzyści w obszarze łagodzenia skutków zmiany klimatu (HORIZON-CL5-2021-D1-01-08).

Program finansowania: Horyzont Europa

Kilka słów o poszukującym partnerze: Astrosat Limited (Musselburgh, Szkocja) jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań za pośrednictwem łączenia danych kosmicznych i naziemnych, celem opracowywania przystępnych wizualizacji obejmujących istotne oraz dostępne informacje, które ułatwiają planowanie, monitorowanie, a także podejmowanie decyzji. Przygotowywane przez Astrosat Limited rozwiązania uwzględniają najnowocześniejsze procesy samouczenia się maszyn (ang. machine learning, ML) i sztucznej inteligencji na danych satelitarnych i naziemnych, w oparciu o zwinne metody projektowania i rozwoju produktów.

Astrosat Limited stworzyła zastrzeżoną platformę wizualizacji danych geoprzestrzennych –Orbis. Dane pochodzące z przestrzeni kosmicznej (oraz z innych źródeł) są przetwarzane przez algorytmy Astrosat Limited w wizualizacje, a dzięki połączeniu ich z narzędziami analitycznymi, zapewniają one nową perspektywę, dostarczając bodźców aplikacjom rozwijanych przez firmę.

Informacje o współpracy w ramach projektu: odnośnie przywracania terenów podmokłych, torfowisk i terenów zalewowych, dzięki przetwarzaniu oraz analizie satelitarnych danych (np. pokrycie roślinności, zanieczyszczenie, użytkowanie gruntów, wilgotność gleby), Astrosat jest w stanie zapewnić analizy przestrzenno-czasowe stanu europejskich terenów podmokłych.

Uwaga: Termin na złożenie wniosku konkursowego upływa 14 września, w związku z czym konieczne jest wcześniejsze nawiązanie kontaktu z Astrosat Limited.

W przypadku zainteresowania projektem prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Przywracanie naturalnych terenów podmokłych, torfowisk i terenów zalewowych jako strategia szybkich korzyści w obszarze łagodzenia skutków zmiany klimatu (HORIZON-CL5-2021-D1-01-08).

Program finansowania: Horyzont Europa

Kilka słów o poszukującym partnerze: Astrosat Limited (Musselburgh, Szkocja) jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań za pośrednictwem łączenia danych kosmicznych i naziemnych, celem opracowywania przystępnych wizualizacji obejmujących istotne oraz dostępne informacje, które ułatwiają planowanie, monitorowanie, a także podejmowanie decyzji. Przygotowywane przez Astrosat Limited rozwiązania uwzględniają najnowocześniejsze procesy samouczenia się maszyn (ang. machine learning, ML) i sztucznej inteligencji na danych satelitarnych i naziemnych, w oparciu o zwinne metody projektowania i rozwoju produktów.

Astrosat Limited stworzyła zastrzeżoną platformę wizualizacji danych geoprzestrzennych –Orbis. Dane pochodzące z przestrzeni kosmicznej (oraz z innych źródeł) są przetwarzane przez algorytmy Astrosat Limited w wizualizacje, a dzięki połączeniu ich z narzędziami analitycznymi, zapewniają one nową perspektywę, dostarczając bodźców aplikacjom rozwijanych przez firmę.

Informacje o współpracy w ramach projektu: odnośnie przywracania terenów podmokłych, torfowisk i terenów zalewowych, dzięki przetwarzaniu oraz analizie satelitarnych danych (np. pokrycie roślinności, zanieczyszczenie, użytkowanie gruntów, wilgotność gleby), Astrosat jest w stanie zapewnić analizy przestrzenno-czasowe stanu europejskich terenów podmokłych.

Uwaga: Termin na złożenie wniosku konkursowego upływa 14 września, w związku z czym konieczne jest wcześniejsze nawiązanie kontaktu z Astrosat Limited.

W przypadku zainteresowania projektem prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Poszukiwani zainteresowani współpracą w ramach projektu dot. węgla w glebie rolniczej, który składany będzie do programu Horyzont Europa

 
 
 
 
 

Tytuł projektu i jego numer referencyjny:  Międzynarodowe konsorcjum badawcze ds. węgla w glebie rolniczej (HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-07)

Program finansowania: Horyzont Europa

Kilka słów o podmiocie zainteresowanym współpracą: firma SAE (Murcja, Hiszpania) specjalizuje się w rozwijaniu narzędzi do pomiaru, raportowania oraz weryfikacji (MRV), celem oceny usług ekosystemów. Misją firmy jest wspieranie tempa wprowadzania zrównoważonych praktyk w branży rolnej, w związku z czym SAE opracowuje MRV, które mogą być wykorzystywane w rolnictwie bazującym na emisji dwutlenku węgla.

Czytaj więcej...

Poszukiwani zainteresowani uczestnictwem w projekcie dot. roli dóbr kultury w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Projekt Współpracy Europejskiej (CREA-CULT-2021-COOP-2)

Program finansowania: Kreatywna Europa

Informacje o współpracy w ramach projektu: szwedzka gmina Örebro i firma konsultingowa Coompanion Mälardalen (Szwecja) przygotowują wieloletni wniosek do programu Kreatywna Europa dotyczący planowania w dziedzinie kultury oraz rozwoju obszarów wiejskich. Planowanie kulturowe stanowi interdyscyplinarne podejście, które uwzględnia perspektywę kulturową w ramach planowania rozwoju społeczności, staje się coraz istotniejsze dla planowania zrównoważonego społeczeństwa. Planowanie kulturowe obejmuje całościowe spojrzenie zarówno na materialne, jak i niematerialne zasoby oraz wartości kulturowe.

Czytaj więcej...

Poszukiwani zainteresowani udziałem w projekcie dot. zmniejszania zużycia tworzyw sztucznych i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych

Uniwersytet z Danii i duńska organizacja działająca na rzecz zielonej transformacji poszukują partnerów, z którymi stworzą konsorcjum w celu ubiegania się o możliwość realizowania projektu w ramach programu Horyzont Europa. 

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Innowacyjne rozwiązania problemu nadmiernego stosowania opakowań i tworzyw sztucznych jednorazowego użytku oraz związanego z nimi zanieczyszczania mikroplastikiem (HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-03)

Program finansowania: Horyzont Europa

Zarys problemu, cele projektu i dlaczego ważna będzie jego realizacja: Dania dąży do zmniejszenia emisji CO2 o 70% do 2030 r. oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. – by mogło się to stać, koniecznym jest podjęcie długoterminowych wysiłków, aby zminimalizować zużycie tworzyw sztucznych oraz zarządzanie już powstałymi odpadami plastiku. Pozostawiany przez tworzywa sztuczne ślad klimatyczny częściowo spowodowany jest energią (i częściową związanymi z nią emisjami), wytwarzaną w trakcie produkowania wyrobów z tworzyw sztucznych, a częściowo CO2 uwalnianym podczas spalania tworzyw sztucznych. Każdego roku w Danii spala się ok. 370 000 ton tworzyw sztucznych (opakowań plastikowych i innych tworzyw sztucznych) – spalanie plastiku powoduje emisję ok. miliona ton CO2 na rok. Warto podkreślić, ze Duńczycy muszą zredukować w kraju całkowitą roczną emisję 24 mln ton CO2, w 2030 r., by osiągnąć cel 70% redukcji – emisje ze spalania tworzyw sztucznych odpowiadają ok. 4% całkowitego zobowiązania do redukcji w 2030 r.  

Czytaj więcej...

Liceum z Francji poszukuje partnerów do zorganizowania szkoleń w ramach programu Erasmus +

Program finansowania: Erasmus +, Akcja 1. Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego  

Prywatne liceum z francuskiego regionu Kraj Loary (członek regionalnego konsorcjum prywatnego szkolnictwa rolniczego) poszukuje w ramach nowych naborów finansowanych z programu Erasmus + partnerów do zorganizowania 4-tygodniowych staży zawodowych dla 13 uczniów odbywających praktyki zawodowe w branży spożywczej i analiz laboratoryjnych.

Szkoła poszukuje innych szkół średnich lub władz publicznych, które mają rozwiniętą sieć kontaktów, z którymi partner z Francji mógłby nawiązać współpracę w celu znalezienia miejsc w firmach, by przeprowadzić staże. Wybrani partnerzy mieliby za zadanie pośredniczyć w rozwoju kontaktów z francuskim liceum i organizacjami zawodowymi, aby umożliwić uczniom z Kraju Loary odbycie właściwych staży. Ponadto, rolą wybranych partnerów będzie pomoc w  kwestiach organizacyjnych podczas okresu szkolenia zawodowego.

Liceum z Kraju Loary oferuje w zamian pomoc w realizacji podobnego projektu, w tym znalezienie francuskich firm, w których wybrani uczniowie mogliby odbyć staże zawodowe.

Czas trwania projektu: 4 tygodnie

Poszukiwani partnerzy: szkoły, stowarzyszenia, gminy posiadające rozwiniętą sieć kontaktów, co umożliwiłoby nawiązanie współpracy celem zorganizowania staży w firmach.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt do 29 kwietnia z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu