Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuro Wielkopolski w Brukseli.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18, 61-714 Poznań
 • E-mail: marszalek@umww.pl
 • Telefon: +48 61 626 66 66

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna siedziby Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

Rue Montyer 21, 1000 Bruksela, Belgia

Dostępność wejścia
Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony rue Montoyer. Drzwi automatycznie otwierane znajdują się na tym samym poziomie, co teren wokół budynku, w związku z czym dla osób niepełnosprawnych ruchowo wejście do budynku nie stanowi problemu. Wejście jest ogólnodostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 20:00.

Dostępność parkingu

W budynku wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przypadku konieczności skorzystania z miejsca parkingowego należy z wyprzedzeniem poinformować region partnerski, który zarządza budynkiem tj. Hesję. Przy miejscach parkingowych znajduje się winda, a nawierzchnia jest ugruntowana w związku z czym przemieszczenie się na wózku inwalidzkim nie stanowi problemu.    

Dostępność budynku

W pobliżu budynku zlokalizowana jest stacja metra o nazwie „Trône”. Ponadto, do siedziby BIWW  można dojechać autobusem, którego przystanek o nazwie „Rue de Luxembourg” znajduje się w bliskiej odległości od budynku, w którym znajduje się siedziba BIWW.

Na parterze budynku, po prawej stronie znajduje się stanowisko portiera. Po tej samej stronie znajduje się jedyna w budynku toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dostępność na wyższe kondygnacje zapewnia zespół dwóch wind osobowych z informacją głosową, zlokalizowanych w holu głównym. Przyciski na tablicy przyzywowej wind posiadają oznaczenia dogodne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Winda jest przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. W holu głównym znajdują się schody prowadzące na pierwszą kondygnację budynku oznakowane na poręczy w sposób ułatwiający poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym. W budynku znajdują się także dwie pary schodów przeciwpożarowych (za recepcją oraz w części technicznej budynku przeznaczonej dla pracowników firm cateringowych), które również są oznakowane na poręczach w sposób ułatwiający poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym.  

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do pomieszczeń BIWW, zlokalizowanych na czwartym piętrze, pracownik BIWW, który każdorazowo zobowiązany jest schodzić po odwiedzających Biuro, może pomóc w doprowadzeniu osoby niepełnosprawnej na daną kondygnację.