Przejdź do treści

Bezemisyjny transport i rozwój infrastruktury paliw alternatywnych tematami posiedzenia Komisji COTER

Zdjęcie MW 3 flagiWczoraj (28.10) odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów, w którym udział wziął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Głównymi tematami spotkania były bezemisyjny transport drogowy oraz spójność jako ogólna wartość UE.

W lipcu bieżącego roku Komisja Europejska opublikowała pakiet „Gotowi na 55” (ang. Fit for 55), którego celem jest obniżenie emisji dwutlenku węgla w UE o 55% do 2030 r. Głównym sektorem umożliwiającym tą redukcję jest transport. Działania niezbędne do realizacji tego celu pociągną za sobą istotne zmiany dla wszystkich regionów europejskich, przedsiębiorstw oraz obywateli. Przemysł motoryzacyjny to najbardziej konkurencyjny sektor w Europie wspierający małe i średnie przedsiębiorstwa uczestniczące w łańcuchu dostaw i tym samym tworzący wiele miejsc pracy. Ma on kluczowe znaczenie nie tylko dla mobilności osobistej, ale i w sektorze usług, w tym w transporcie publicznym, ratownictwie i dystrybucji towarów.

Czytaj więcej...

Trwa konkurs o nagrodę im. Pawła Adamowicza !

Adamowicz PawlaDo 15 września  trwa konkurs o nagrodę można zgłaszać sylwetki kandydatek i kandydatów do nagrody im. Prezydenta Pawła Adamowicza, która przyznawana jest za odwagę i wybitne osiągnięcia w zakresie promowania wolności, solidarności i równości za 2021 rok. Odznaczenie jest efektem współpracy pomiędzy Europejskim Komitetem Regionów, Miastem Gdańsk i Międzynarodową Siecią Miast Schronienia (ang. International Cities of Refuge Network, ICORN), stanowiąc hołd dla działalności prezydenta Adamowicza, który był aktywnie zaangażowany w integrację mniejszości i migrantów, prowadzenie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim oraz promowanie praw podstawowych.

Nagroda im. Prezydenta Pawła Adamowicza stanowi wyraz uznania dla wszystkich inspirujących się dziedzictwem pomorskiego samorządowca i kontynuujących się poprzez przeciwdziałanie nietolerancji, radykalizacji, mowie nienawiści, przemocy i ksenofobii. Ponadto, wyróżnienie zdobyć mogą także osoby promujące równość szans, integrację społeczną oraz prawa podstawowe.

Czytaj więcej...

Konferencja w sprawie przyszłości Europy tematem sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów

logo KRWładze lokalne i regionalne muszą być uwzględniane we wszystkich procesach decyzyjnych i wdrażaniu głównych polityk unijnych.  To główne przesłanie zakończonej w dniu dzisiejszym (7 maja) 3-dniowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, w której udział wziął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Jednym z jej tematów był projekt konferencji w sprawie przyszłości Europy, która jest nadzieją na odbudowanie zaufania obywateli do demokracji europejskiej.

Pierwszy dzień majowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów rozpoczął się wystąpieniem premiera Portugalii António Costy, który przedstawił najważniejsze tematy i wyzwania podejmowane przez trwającą obecnie prezydencję portugalską w Radzie UE. A. Costa odniósł się także do szczytu społecznego, który odbędzie się w Porto w dniach 7-8 maja. „Europejski Komitet Regionów reprezentuje szczebel lokalny i regionalny. Jest zatem kluczowym partnerem w sprawiedliwej, ekologicznej i cyfrowej odbudowie Europy. Ożywienie gospodarcze będzie skuteczne na szczeblu unijnym wtedy tylko jeśli plan odbudowy odniesie sukces na szczeblu lokalnym. Będzie to możliwe poprzez zdecentralizowane wdrażanie, umożliwiające szybkie i skuteczne wykorzystanie dostępnych funduszy, które jednocześnie odzwierciedla potrzeby gospodarcze regionów i miast oraz oczekiwania naszych obywateli”- mówił premier Costa w dyskusji z członkami KR. Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych podkreślali konieczność współpracy między wszystkimi szczeblami administracji w celu osiągnięcia celów Europejskiego filaru praw socjalnych. Wyrazili oni niezadowolenie z braku uwzględnienia poziomu samorządowego w projekcie deklaracji z Porto. Zwrócili się też do prezydencji portugalskiej o promowanie pełnego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w przygotowanie i realizację krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności.

Gościem sesji plenarnej był również przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli. Wziął on udział w debacie na temat konferencji w sprawie przyszłości Europy, która zostanie zainaugurowana w Dniu Europy 9 maja. Otwierając debatę, Apostolos Tzitzikostas, Przewodniczący KR podkreślił, że Komitet Regionów jest naturalnym sojusznikiem Parlamentu Europejskiego w wysiłkach na rzecz tworzenia bardziej demokratycznej Europy. W swoi wystąpieniu D. Sassoli  zaznaczył, że założenia konferencji muszą być realizowane na poziomie lokalnym, aby nie objęła ona jedynie instytucji UE czy stolic poszczególnych krajów członkowskich.

Na temat konferencji, europejscy samorządowcy dyskutowali również z Hermanem van Rompuyem, byłym przewodniczącym Rady Europejskiej, który obecnie pełni funkcję szefa grupy wysokiego szczebla KR-u ds. demokracji europejskiej. Przedstawił on plany grupy, która rozpocznie swoje prace dogłębną analizą obecnej sytuacji, a następnie skupi się na znajdowaniu konkretnych i skutecznych rozwiązań mających na celu wzmocnienie demokracji, podkreślając w nich rolę obywateli. Zwrócił też uwagę na nowy kontekst współczesnej demokracji, nawiązując do powszechnie dostępnych i masowo wykorzystywanych mediów społecznościowych. W dyskusji członkowie KR podkreślili istotną rolę samorządów w przybliżaniu UE obywatelom, jako poziomu administracji mającemu realny wpływ na wiele spraw, które rzutują na codzienne życie mieszkańców ich miast, wsi i regionów. 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Europejski Komitet Regionów debatuje na temat wartości i przyszłości Europy

 
 

COR logoW czwartek, 1.07 zakończyła się 145. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów, w której udział wziął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak. To pierwsza sesja od rozpoczęcia pandemii, która odbyła się w formie hybrydowej, dzięki czemu uczestnicy mieli możliwość wzięcia w niej udziału na miejscu lub zdalnie. W trakcie sesji odbyły się cztery debaty poświęcone lepszemu stanowienia prawa, programowi prac Komisji Europejskiej na 2022 r., wartościom europejskim, przyszłości Europy i działaniom na rzecz demokracji.

Gościem pierwszej debaty sesji plenarnej był Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne i prognozowanie. Zaprezentował on przyjęty w kwietniu komunikat Komisji dotyczący lepszego stanowienia prawa, podkreślając kilka kluczowych kwestii: lepszą współpracę z samorządami i innymi partnerami, transparentność oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Podczas debaty Przewodniczący KR Aposlostos Tsitsikostas oraz członkowie Komitetu przywoływali zasadę subsydiarności, która zakłada podejmowanie decyzji na możliwie najniższym szczeblu administracji. Podkreślali, że zaangażowanie samorządów wpływa na jakość stanowienia prawa, ponieważ pozwala na podejmowanie decyzji jak najbliżej obywatelom. W dalszej części swojego wystąpienia wiceprzewodniczący Šefčovič odniósł się do sprawozdania Komisji dotyczącego prognozy strategicznej (ang. foresight) podkreślając w tym kontekście, że polityka gospodarcza XXI w. nie może się opierać tylko na takich wskaźnikach jak PKB, ale również tych, które odnoszą się do kwestii społecznych i środowiskowych. Zaprezentował także program prac Komisji na 2022 r., który był również przedmiotem rezolucji KR, zaznaczając, że jego motywem przewodnim będzie odbudowa po pandemii COVID-19.

Czytaj więcej...

Plan odbudowy dla Europy głównym tematem sesji plenarnej KR

b_200_0_16777215_00_images_PM_17_marca.png
 
 
 

Pandemia, odbudowa gospodarcza, demokracja, handel, a także finansowanie fali renowacji w regionach, miastach i wsiach to tylko niektóre tematy zakończonej dzisiaj 143. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR) z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Gośćmi posiedzenia byli m.in. Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, Valdis Dombroskis, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw gospodarki służącej ludziom; Kadri Simson, komisarz ds. energii oraz Ylva Johansson, komisarz ds. wewnętrznych.

PM 17 marca 3„My, regiony, chcemy być pełnoprawnym współuczestnikiem tworzenia krajowych planów odbudowy. Rządy chcą mieć główny wpływ na to jak środki finansowe na rzecz odbudowy zostaną wydatkowane. Należy wykorzystać instrumenty prawne, które już mamy, w tym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z 17 grudnia 2013, które zobowiązuje do wykorzystania zasady wielopoziomowego zarządzania i partnerstwa w przypadku tworzenia programów z udziałem funduszy unijnych. Regiony muszą mieć pełny udział w odbudowie, aby móc reagować na skutki pandemii, która dotknęła gospodarkę, życie społeczne i opiekę zdrowotną na poziomie, który nam podlega”- apelował Marszałek M. Woźniak podczas spotkania przewodniczących 27 delegacji krajowych z Przewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów A. Tzizikostasem. Szefowie delegacji dyskutowali m.in. na temat pandemii i odbudowy Europy, wdrażania budżetu UE na szczeblu lokalnym i regionalnym, zielonego ładu, klimatu, zrównoważonego rozwoju oraz demokracji.

Czytaj więcej...