Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Stowarzyszenie Les Militants du savoir z siedzibą w Tuluzie (Francja) poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie w ramach konkursu Erasmus+ KA2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (Sekcja: Projekty przyszłościowe).

Projekty wybiegające w przyszłość to projekty na dużą skalę, których celem jest identyfikacja, opracowanie, przetestowanie i/lub ocena innowacyjnych podejść (w zakresie polityki), które mają szansę zostać włączone do głównego nurtu, a tym samym poprawić systemy kształcenia i szkolenia. Będą one wspierać przyszłościowe pomysły odpowiadające kluczowym priorytetom europejskim, które mogą zostać włączone do głównego nurtu polityki i przyczynić się do poprawy systemów kształcenia, szkolenia i młodzieży, a także przynieść znaczący efekt innowacyjny w zakresie metod i praktyk we wszystkich rodzajach środowisk uczenia się i aktywnego uczestnictwa na rzecz spójności społecznej Europy.

Projekty wybiegające w przyszłość powinny być zatem realizowane przez partnerstwo organizacji:

  • mających potencjał realizacji przedsięwzięć opartych na najnowszej wiedzy,
  • posiadających zdolność do innowacji,
  • zdolnych do generowania systemowego wpływu poprzez swoje działania oraz posiadające potencjał do napędzania agendy politycznej w dziedzinie edukacji i szkoleń.

Składane wnioski muszą wspierać wysokiej jakości edukację cyfrową sprzyjającą włączeniu społecznemu, zgodnie z Planem działań na rzecz edukacji cyfrowej na lata 2021-2027, a także dotyczyć jednego z następujących trzech priorytetów:

Priorytet 1: Technologia edukacyjna (edTech): zwiększanie skali rozwiązań opartych o współpracę i zapewnianie jakości;

Priorytet 2: Skuteczne nauczanie w zakresie informatyki na poziomie podstawowym i średnim;

Priorytet 3: Szkolenie nauczycieli i opracowanie programów nauczania w zakresie przeciwdziałania dezinformacji i promowania umiejętności cyfrowych.

Cele ogólne:

  • Nacisk na innowacyjne inicjatywy o silnym wpływie na reformy edukacji i szkoleń w określonych strategicznych obszarach polityki;
  • Przyczynianie się do wzmocnienia zdolności innowacyjnych Europy poprzez promowanie innowacji w kształceniu i szkoleniu;
  • Tworzenie zmian systemowych poprzez wspieranie innowacji zarówno na poziomie praktyki, jak i polityki;
  • Wspieranie przyszłościowych pomysłów skupiających się na kluczowych tematach i priorytetach na poziomie UE, z wyraźnym potencjałem do włączenia ich do głównego nurtu polityki w jednym lub kilku sektorach;
  • Zapewnienie na poziomie UE trwałego wykorzystania wyników innowacyjnych projektów lub możliwości ich przeniesienia do różnych kontekstów i odbiorców - jako w pełni innowacyjne, przełomowe metody i praktyki edukacyjne lub transfer innowacji

Obecnie rozwój narzędzi cyfrowych i pojawienie się sztucznej inteligencji wzmacnia potrzebę edukacji cyfrowej w celu promowania równego dostępu do praw oraz rozwoju umiejętności społecznych i zawodowych.

Opis projektu:

Projekt CITY ma na celu identyfikację, pomiar i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w edukacji cyfrowej dla społeczeństwa zagrożonego lub mającego trudności z włączeniem społecznym i obywatelstwem. Głównym celem jest chęć wykorzystania szkoleń na poziomie europejskim, ukierunkowanych na rozpowszechnianie i wsparcie w zakresie innowacji, tak aby pomóc w integracji tych innowacyjnych zasobów na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.

Projekt CITY ma na celu identyfikację i analizę dobrych praktyk w zakresie wspierania włączenia, rehabilitacji i integracji osób zagrożonych w Europie za pomocą narzędzi cyfrowych. Projekt ten jest częścią europejskiej perspektywy dekady cyfrowej, poprzez którą Europa chce wzmocnić pozycję przedsiębiorstw i obywateli w celu stworzenia zrównoważonej, skoncentrowanej na ludziach i bardziej zamożnej cyfrowej przyszłości. Aby osiągnąć to cyfrowe upodmiotowienie w Europie, projekt proponuje promowanie edukacji i innowacji technologicznych poprzez sporządzenie globalnego spisu rozwiązań pedagogicznych, instytucjonalnych i technicznych sprzyjających włączeniu społecznemu i edukacyjnemu grup zagrożonych (niepowodzenia szkolne i społeczne, przestępczość i przemoc, uchodźcy, pracownicy sezonowi, młodzi bezrobotni). Projekt CITY będzie następnie wdrażał innowacje pedagogiczne i oceniał je w celu zagwarantowania ich rozpowszechnienia.

Grupami docelowymi są:

- młodzież z trudnościami w uczeniu się,

- rodziny uchodźców (szczególnie kobiety),

- więźniowie na warunkowym zwolnieniu lub przygotowujący się do reintegracji społecznej.

Celem projektu jest zapewnienie europejskiego kursu e-learningowego w zakresie szkolenia edukatorów i trenerów, a także przyczynianie się do wdrażania europejskiej innowacji technologicznej poprzez włączenie innowacji do uniwersum, umiejętności i procedur firm z sojuszu Eurpean edTech.

W skład partnerstw powinny wchodzić organizacje publiczne i prywatne łączące naukowców, praktyków i partnerów posiadających zdolność docierania do decydentów politycznych.

Termin wyrażenia zainteresowania: przed 1 marca 2023 r.

Termin składania wniosków: 15 marca 2023 r. godz.17:00

Więcej informacji o naborze

 

Zaineresowanych partnerów prosimy o kontakt z brussels.office@wielkopolska.eu