Przejdź do treści

Lista projektów

Szkoła rolnicza z Danii poszukuje zainteresowanych współpracą w ramach projektu dot. zachęcania młodzieży do pracy w rolnictwie

Duńska szkoła rolnicza Asmildkloster Landbrugsskole poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą w przygotowaniu projektu w zakresie rekrutowania i przekwalifikowywania młodych rolników. W założeniu projekt ma stać się strategicznym partnerstwem w ramach drugiej akcji kluczowej programu Erasmus + „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”.

W ramach projektu planowane jest utworzenie europejskiego partnerstwa (min. trzy państwa z Europy), w skład którego wchodzić będą m.in. rolnicy i przedsiębiorstwa rolnicze oraz instytucje edukacyjne. Członkowie partnerstwa będą mogli dzielić się między sobą dobrymi praktykami oraz współpracować nad rozwiązaniami dot. znalezienia nowych sposobów zainteresowania młodych ludzi zawodem rolnika. Celem projektu będzie także próba zmiany postrzegania profesji rolnika. Przewidziano możliwość organizowania międzynarodowych szkoleń.

Poszukiwani partnerzy: szkoły kształcące uczniów w wieku od 14-16 lat, centra doradztwa zawodowego dla młodzieży, instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt do 24 maja br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Hiszpańskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu dot. wykluczenia społecznego i bezdomności

Stowarzyszenie Fundation Jesús Abandonado (Murcja, Hiszpania) działające na rzecz bezdomnych poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Europa dla Obywateli – komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie.

Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej nt. sytuacji osób bezdomnych oraz zmarginalizowanych grup społecznych. Ponadto projekt ma się przyczynić do wzrostu zaangażowania obywateli w życie społeczne na poziomie UE dzięki lepszemu rozumieniu funkcjonowania polityk unijnych w obszarze dialogu międzykulturowego i integracji społecznej. Wytyczone cele mają zostać zrealizowane poprzez nawiązanie współpracy, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i poziomie europejskim, która opierać się będzie na wymianie dobrych praktyk i wiedzy. Rozwój zaangażowania obywatelskiego przyczynić się ma do pobudzenia dyskusji i wypracowania praktycznych rozwiązań. Ponadto w ramach projektu możliwe będzie podjęcie następujących działań: promowanie zaangażowania społecznego i solidarności społecznej, a także rozwój wolontariatu.

Czas trwania projektu: 18 miesięcy.

Poszukiwani partnerzy: organizacje pozarządowe, uniwersytety, instytucje działające na rzecz bezdomnych, władze lokalne i regionalne zajmujące się włączeniem społecznym i dialogiem międzykulturowym, instytucje kulturowe i oświatowe.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt do 20 maja br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Poszukiwane szkoły do międzynarodowego projektu dot. aktywności fizycznej oraz włączenia społecznego

Dwie europejskie szkoły z Francji i Hiszpanii poszukują partnerów do dwuletniego projektu w zakresie sportu i włączenia społecznego, który zostanie złożony do programu Erasmus + (nabór wniosków w ramach Key Action 2 School exchange partnership).

Głównym założeniem projektu jest promocja sportu zarówno jako instrumentu, który służy walce o równouprawnienie, jak i środka do walki z wykluczeniem oraz dyskryminacją ze względu na różnice społeczne lub niepełnosprawność. Ponadto, w ramach projektu podejmowane będą również takie tematy jak: przemoc, doping, a także zdrowy styl życia.  Partnerzy zaangażowani w projekt planują także promowanie lokalnej specyfikę aktywności fizycznej (np. żeglarstwo i nurkowanie w hiszpańskim Blanes oraz narciarstwo we francuskim Marvejols) oraz  zaangażowanie lokalnych organizacji lub stowarzyszeń, w celu zwiększenia wpływu projektu na miejscową społeczność.

W ramach realizacji projektu odbędą się cztery wyjazdy dla uczniów (do każdego z państw zaangażowanych w projekt), które stanowić będą okazję do zorganizowania europejskiej imprezy sportowej.

Poszukiwani partnerzy: dwie europejskie szkoły kształcące uczniów w przedziale wiekowym od 12 do 16 lat.   

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Przedsiębiorstwo z Oksytanii (Francja) poszukuje partnerów do projektu dot. infrastruktury krytycznej

Firma z francuskiego regionu Oksytania poszukuje partnerów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie związanym z cybernetycznymi systemami. Projekt będzie składany do programu Horyzont 2020 (nabór wniosków: SU-INFRA01-2018-2019-2020: Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe).

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktury krytycznej w naszych państwach mogą być spowodowane atakami fizycznymi i/lub cyberatakami na instalacje oraz połączone z nimi systemy. Ostatnie wydarzenia dowodzą, iż wzrasta liczba połączonych cyberfizycznych ataków z uwagi na ich współzależności. Wyłącznie wypracowanie rozwiązań kompleksowych i dedykowanych konkretnym instalacjom może pomóc w ochronie istniejących i przyszłych, publicznych oraz prywatnych, połączonych i współzależnych instalacji, zakładów i systemów. Uczestnicy proponowanego projektu będą mogli skuteczniej walczyć ze wskazanym powyżej zagrożeniem, dzięki poznaniu m.in.:

 • umiejętnego zarządzania bezpieczeństwem, które ma stanowić ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami fizycznymi oraz cybernetycznymi;
 • centralizacji, przechowywaniu oraz indeksowaniu informacji związanych z bezpieczeństwem;
 • rozpoznawaniu zagrożeń cybernetycznych oraz korelacji zdarzeń;

Poszukiwani partnerzy: operatorzy infrastruktury, laboratorium sztucznej inteligencji, specjaliści ds. systemu SCADA.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt do 25 marca br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Miasto z Katalonii poszukuje zainteresowanych udziałem w projekcie dot. gospodarki o obiegu zamkniętym

Katalońskie miasto Granollers (Hiszpania) poszukuje partnerów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie dotyczącym promocji gospodarki o obiegu zamkniętym. W jego ramach planowane jest utworzenie konsorcjum, które zajmie się promocją korzyści wynikających z funkcjonowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Szczegółowe działania będą dotyczyły: tworzenia środowiska sprzyjającego prowadzeniu współpracy w zakresie wykorzystywania energii, poprawy efektywności użytkowania zasobów lokalnych oraz utrzymywania miejsc pracy w sektorze przemysłowym.

Poszukiwani partnerzy: preferowane będą podmioty z doświadczeniem w wykorzystywaniu potencjału symbiozy przemysłowej oraz ze znajomością specyfiki gospodarki przemysłowej. Atutem będzie również umiejętność tworzenia ekoprojektów. 

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Francuski departament poszukuje partnerów do projektu dot. zwiększania świadomości społecznej nt. autyzmu

Władze lokalne Żyrondy (Nowa Akwitania, Francja) poszukują partnerów do projektu poświęconego zwiększaniu świadomości społecznej na temat autyzmu. Będzie on składany do programu Erasmus + (nabór wniosków: ERASMUS+ Key Action – strategic partnership in the exchange of good practice).

Głównym założeniem projektu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wczesnego rozpoznawania, leczenia autyzmu. Koordynatorom projektu zależy również na podnoszeniu świadomości społecznej na temat osób dotkniętych autyzmem.

Poszukiwani partnerzy: władze lokalne, fundacje oraz grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt do 8.03.2019 r. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu.
www.wielkopolska.eu

Hiszpańskie miasto poszukuje partnerów do projektu związanego z wymianą energii pomiędzy firmami

Granollers (Katalonia, Hiszpania) poszukuje partnerów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie związanym z wymianą energii w ramach parków przemysłowych. Projekt będzie składany do programu Horyzont 2020 (nabór wniosków: LC-SC3-EE-6-2018-2019-2020 Business case for industrial waste heat/cold recovery).

Głównym celem projektu jest tworzenie kultury współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, która ma mieć na celu prowadzenie wymiany energii oraz/lub stworzenie wspólnego centralnego panelu energii słonecznej lub/i z panelu fotowoltaicznego, który będzie dostarczał energię kilku przedsiębiorstwom. Dodatkowe założenia projektu to m.in.: popularyzacja energii odnawialnej oraz zmniejszenie poziomu zużycia energii pochodzącej z paliw kopalnych.

Poszukiwani partnerzy: preferowane będą podmioty z doświadczeniem w promowaniu parków przemysłowych oraz posiadające kompetencje w obszarze symbiozy przemysłowej.
W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Katalońskie miasto szuka doświadczonych partnerów do projektu nt. energetyki

Katalońskie miasto Granollers poszukuje partnerów do projektu związanego z audytem energetycznym w przemyśle. Projekt będzie składany do programu Horyzont 2020 (nabór wniosków: LC-SC3-EE-8-2018-2019 Capacity building programmes to support implementation of energy audits).

Głównym założeniem projektu jest stworzenie programu szkoleniowego poświęconego tematowi energetyki. Uczestnicy projektu dowiedzą się m.in. w jaki sposób zarządzać energią oraz jak poprawić efektywność energetyczną. Granollers planuje, aby program szkoleniowy został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

Poszukiwani partnerzy: preferowane będą podmioty posiadające doświadczenie w promowaniu parków przemysłowych oraz kwalifikacje w zakresie prowadzenia szkoleń metodologicznych.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

JST poszukiwane do udziału w międzynarodowym projekcie nt. zmian klimatu

Organizacja z Normandii poszukuje partnerów do projektu poświęconego przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.  Projekt będzie składany do programu URBACT III (Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich).

Celem projektu jest budowa sieci URBACT, w której partnerzy dzielą się dobrymi praktykami związanymi z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami ma skutkować opracowaniem, przez każdego z nich, lokalnej strategii klimatycznej.

Poszukiwani partnerzy: europejskie miasta oraz przedstawiciele innych władz lokalnych gotowi zaangażować się w łagodzenie zmian klimatycznych poprzez działanie na szczeblu lokalnym.
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w projekcie, prosimy o pilny kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

wielkopolska.eu

Poszukiwani partnerzy do projektu w ramach programu Horizon 2020

Francuska organizacja pozarządowa The Grep Midi Pireneje poszukuje partnerów do projektu Europejscy studenci ex Machina, który będzie składany do programu Horyzont 2020 – SwafS-16-2019. Działająca od ponad dwudziestu lat The Grep znana jest ze swojego zaangażowania w inicjowanie debat obywatelskich na temat współczesnych wyzwań wobec człowieka i społeczeństwa. W ubiegłym roku, organizacja zorganizowała w ramach projektu Tuluza - europejskie miasto nauki trzy dniowe seminarium zatytułowane Człowiek w obliczu wyzwań połączenia nauki i technologii. Sympozjum okazało się dużym sukcesem, co wpłynęło na decyzję o organizacji kolejnej edycji, do której zgłosiło się pięćdziesięciu dwóch studentów reprezentujących jedenaście wydziałów. Uczestnicy w zespołach będą pracować nad zagadnieniami z różnorodnych dyscyplin nauki, m.in.: filozofii, ekonomii, socjologii, jak również nauk prawych.

Organizacja GREP i jej partnerzy chcą umiędzynarodowić projekt. Ich ideą jest nawiązanie współpracy z podmiotami gotowymi do powtórzenia sukcesu z Tuluzy i budowy sieci wymiany doświadczeń związanych z etycznym wymiarem innowacji oraz zarządzaniem naukami o technologiach. Dodatkowo, uczestnicy projektu będą współpracowali w zakresie m.in.: zdefiniowania najlepszych praktyk, celem zmaksymalizowania korzyści dla człowieka oraz społeczeństwa z istnienia nowoczesnych technologii, jak również będą starali się określić warunki aktywnej partycypacji mieszkańców Europy w procesie innowacji technologicznych.

Poszukiwani partnerzy: organizacje pozarządowe oraz uniwersytety. Zainteresowani uczestnictwem w inicjatywie powinni wykazywać gotowość do promowania projektu na szczeblu europejskim.
Zainteresowanie uczestnictwem w projekcie należy zgłosić do 6 lutego 2019 r. W tej sprawie prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Poszukiwani partnerzy do projektu nt. zaangażowania mieszkańców przy wykorzystaniu nowych technologii

Agen (Nowa Akwitania, Francja) oraz Dinslaken (Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy) poszukują partnerów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie dotyczącym zastosowania nowych technologii w celu wzmocnienia pozycji mieszkańców w zarządzaniu miastem w obszarze przemian zachodzących w środowisku. Projekt będzie składany do programu URBACT, współfinansowanego przez Unię Europejską. Ideą proponowanego projektu jest wzmocnienie poczucia przynależności mieszkańców, przy uwzględnieniu technologii cyfrowych.

Poszukiwani partnerzy: preferowane będą miasta o liczbie ludności zbliżonej do Agen (35 000) i Dinslaken (70 000).

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Propozycja projektu nt. migracji Uniwersytetu ze Strasburga

Uniwersytet w Strasburgu (Francja) szuka partnerów do złożenia propozycji projektu  "Zrozumienie wzorców mobilności migracyjnej: opracowanie scenariuszy średnio i długoterminowych migracji (MIGRACJA-01-2019)”:

„Globalna migracja rozwija się w zakresie, złożoności i różnorodności, co wymaga lepszej gotowości i reagowania. Potrzebne jest głębsze zrozumienie czynników napędzających migrację i ich wzajemnych powiązań ze skłonnością ludności do migracji, a także prognozy
i scenariusze, które są niezbędne do właściwego planowania i skutecznego kształtowania polityki” – informuje strona przedsięwzięcia.

Wskazany projekt ma być zrealizowany w ramach Horizonu 2020, największego obecnie programu ramowego w zakresie badań naukowych oraz innowacji w Unii Europejskiej

Data złożenia projektu to 14 marzec 2019 roku.

W przypadku zainteresowania podjęciem współpracy prosimy o kontakt z:

Szymon Trzybiński
szymon.trzybinski@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Uniwersytet w Pizie poszukuje partnerów w obszarze praw socjalnych i obywatelstwa

Uniwersytet w Pizie poszukuje partnerów do projektu związanego z „Wzmacnianiem praw socjalnych oraz obywatelstwa UE”.

Projekt ma na celu:

• Poprawę obecnych ram regulacyjnych obywatelstwa socjalnego w Unii Europejskiej
• Podkreślanie tych przypadków, które mogę przyczynić się do zbudowania spójnej narracji o obywatelstwie europejskim
• Dostarczanie zaleceń dotyczących wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych oraz korzystania z tych praw jako integralnej części obywatelstwa europejskiego

Włoski partner musi złożyć projekt najpóźniej 14 marca 2019 roku, w związku z tym prosimy o odpowiednio wcześniejszy kontakt.
W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie prosimy o wiadomość na adres:

Szymon Trzybiński
szymon.trzybinski@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Prowincja Barcelona poszukuje partnerów do projektu w obszarze kultury.

Departament Kultury w Radzie Prowincji Barcelona poszukuje partnerów do projektu „TRAD & NOVA 6X6”, który ma zostać złożony w ramach programu Kreatywna Europa, podprogram: Kultura.

Projekt TRAD & NOVA 6X6 ma na celu zebranie doświadczeń i wiedzy nt. podtrzymania zainteresowania kulturą popularną i tradycyjną poprzez wymianę dobrych praktyk w dziedzinach kulturalnych i artystycznych (rzemiosło, sztuka na żywo, sztuki wizualne, pokazy itp.).

Poszukiwanymi partnerami do projektu są departamenty władz lokalnych i regionalnych zajmujące się obszarem kultury.

Hiszpański Departament Kultury jest przygotowany do pełnienia roli lidera w projekcie i przewiduje następujące działania w jego ramach:
- utworzenie platformy cyfrowej,
- opracowanie narzędzi służących realizacji projektu,
- organizacja 6 spotkań tematycznych,
- udział w międzynarodowym konkursie „SODOKU Prize”.

Wniosek ma zostać złożony w ramach przyszłego, nieopublikowanego jeszcze konkursu w 2019 r., na wzór tegorocznego zaproszenia do składania wniosków „Wsparcie projektów współpracy europejskiej 2018”.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o przesłanie informacji do końca listopada na adres:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Duńska szkoła techniczna i zawodowa poszukuje szkół partnerskich do projektu

Zealand Bussiness College (ZBC), największa techniczna i zawodowa szkoła w Danii, poszukuje szkół zainteresowanych udziałem w projekcie, który skupi się na dostosowaniu szkolenia zawodowego do potrzeb pracodawców na rynku pracy.

Projekt skierowany jest w szczególności do szkół zawodowych i techników kształcących w zakresie rolnictwa. Głównym celem jest dopasowanie umiejętności uczniów do obecnego rozwoju rolnictwa i możliwości zatrudnienia w sektorze rolniczym, a także rozwój edukacji oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

W trakcie trwania projektu koszty jakie zostaną pokryte to: udział, godziny pracy kadry kształcącej, transport i wykłady. Projekt będzie finansowany przez duńską fundację VELUX, zajmującą się podnoszeniem kwalifikacji oraz adoptowaniem do rynku pracy.

Poszukiwani partnerzy to szkoły zawodowe i technika z Polski i Słowacji, których oferta kształcenia obejmuje rolnictwo. Zainteresowane szkoły prosimy o przesłanie informacji do 14 sierpnia na adres:

Agnieszka Wieczorek

agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Grupa teatralna z Francji poszukuje partnera do projektu o migracjach

Grupa teatralna EmeraNox z francuskiego regionu Oksytania poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie „Kultura” w ramach programu Kreatywna Europa. Zakres projektu skupia się na wspieraniu europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz upamiętnieniu historii społeczności imigranckiej.

Celem projektu jest upamiętnienie migrantów pracujących w sektorze wydobywczym oraz budowanie wśród nowego pokolenia świadomości nt. migracji poprzez:

- tworzenie wystaw, pokazów filmów oraz odczytów bazujących na wspomnieniach migrantów wykonujących zawód górnika,

- organizację pokazów przedstawiających historie górników, mających na celu zwiększenie świadomości nt. społeczności imigranckiej.

Pokazy dot. historii migrantów zostaną zorganizowane w każdym z miast/regionów, z których pochodzą partnerzy.

Poszukiwani partnerzy to firmy lub organizacje działające w obszarze nowych mediów: narzędzi cyfrowych, gier komputerowych i kanałów internetowych. Preferowane są jednostki z państw z wschodniej części Europy.

Lider planuje złożenie projektu na listopad 2018 r.

Zainteresowane jednostki proszone są o jak najszybszy kontakt z:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu 
www.wielkopolska.eu

Gmina w Hiszpanii poszukuje partnerów do współpracy

Hiszpańska gmina Sant Cugat del Vallès szuka partnerów zainteresowanych współpracą w zakresie biznesu, przedsiębiorczości i ekonomii społecznej w ramach programu Interreg Europa, priorytet: konkurencyjność MŚP.

Gmina chciałaby dołączyć jako partner do istniejącego konsorcjum skupiającego się na jednym z  tematów:

 • poprawa konkurencyjności małych przedsiębiorstw poprzez wsparcie/mentoring/programy sieciowe,
 • inteligentne parki przemysłowe,
 • internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw,
 • efektywna i zrównoważona mobilność w parkach biznesowych, promocja planów mobilności,
 • gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • współpraca nauka-biznes,
 • dostęp do alternatywnych środków finansowania,
 • wdrażanie agendy 2030 (Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ)

W przypadku zainteresowania podjęciem współpracy prosimy o kontakt z:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Poznań Sports Club is looking for project partners under the Erasmus+ Sport programme

The Stomil Poznań Sports Club and the City of Poznań (Wielkopolska Region) are seeking for the project partners under the Erasmus+ Sport programme. The project aims at promoting physical activity, educating youth by sport in a form of integrated sports activities and share experiences on preventing hypokinesia under a series of lectures held by the experts.

The project entitled Poznań Dragons 2019 is the Dragon Boat Championship dedicated to pupils aged 9 – 14, who have never got involved in any water sports. The event will be preceded by a series of lectures for the pupils held by the experts from the Poznan University of Physical Education and other foreign sports universities. The experts will spread knowledge on health benefits from physical activity, healthy nutrition rules and risks related to hypokinesia.

Purposes of the project:
- development and implementation of action models to increase awareness on the importance of physical activity and preventing hypokinesia among youth,
- promoting new forms of movement encouraging to physical activity and integration between pupils from different schools,
- testing actions including physical activity in everyday life of the youth,
- promoting and motivating to physical activity, sport and recreation as an attractive, proper and the best form of spending free time and a method for cultural integration of youth from the EU Member States,
- educating the youth by sport in a form of integrated sports activities.

Project activities:
- development of good practices model as an example for educational institutions,
- identifying the effective training methods for the individuals interested in cooperation and providing them with adequate knowledge and tools.

Searched partners are:
- schools,
- scientific institutions,
- organisations 
- public entities. 

Project starting date is scheduled for early 2019.

Deadline for expression of interest: 22 March 2018.

All interested partners are asked to contact:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

 

Searched partners are:

- schools,

- scientific institutions,

- organisations

- public entities.

The Poznań Philharmonic is looking for partners

The Poznań Philharmonic (Wielkopolska Region, Poland) is looking for partners for a project under 

the Creative Europe programme (European Cooperation projects).

The main goal of the project is the promotion of classical music. This will be an interdisciplinary project and will concern the composers who have emigrated:
- for historical and political reasons (e.g Chopin, Palester, Tansman, Kassern, Weinberg and many others)
- in order to study and work without losing contacts with the home country (Moniuszko)
- to change the place of residence and work (Maciejewski, Scharwenka, Meyer, Czajkowski)

The project aims at:
- presenting the developments of art from the perspective of the artist-emigrant,
- promotion of composers' creativity,
- music education,
- integration of music enthusiasts in Europe,
- showing that classical music can be interesting.

Duration of the project: 2019-2021.

Partners searched are associations and foundations from countries that have experienced the emigration of well-known composers and which would like to conduct workshops and interdisciplinary projects.

Contact person:
Agnieszka Wieczorek (agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu).
Wielkopolska Region Brussels Office
Rue Montoyer 21, 1000
Brusselstel.
+ 32 (0) 2 734 09 41tel.
+ 48 61 278 53 96 (PL)
www.wielkopolska.euPoszukiwani partnerzy do projektu w ramach programu Erasmus+ Sport

Angielskie hrabstwo Sufflok poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus + Sport. Projekt ma za zadanie promować aktywność fizyczną jako narzędzie wspomagające radzenie sobie z lękiem, szczególnie związanym z egzaminami, i wpływające na poprawę poziomu wykształcenia wśród uczniów w wieku 14-16 lat.

Cele projektu:

 • identyfikowanie i wdrażanie modeli działań, które prowadzą do podnoszenia świadomości nt. znaczenia aktywności fizycznej w wieku dojrzewania,
 • testowanie działań mających na celu włączenie aktywności fizycznej do codziennego życia uczniów,
 • wpływ na jednostki i organizacje współpracujące z młodzieżą w celu zwrócenia większej uwagi na włączanie aktywności fizycznej w codzienne życie,
 • stworzenie większych możliwości dla młodzieży zainteresowanej sportem.

Działania w ramach projektu:

 • stworzenie modelu dobrych praktyk, który będzie stanowił przykład dla władz lokalnych oraz placówek edukacyjnych,
 • ewaluacja skuteczności metodyki działań w zakresie edukacji i zdrowia fizycznego,
 • znalezienie efektywnych metod szkolenia jednostek zainteresowanych współpracą oraz zapewnienie im odpowiedniej wiedzy oraz narzędzi pracy.

Poszukiwani partnerzy to szkoły, jednostki naukowe, organizacje oraz gminy i powiaty.

Zainteresowanie projektem należy zgłaszać do 28 lutego. Początek realizacji projektu przewidywany jest na początek 2019 roku.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu