Przejdź do treści

Lista projektów

Zespół naukowców z fińskiej uczelni poszukuje możliwości przystąpienia do konsorcjum

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Nowy Europejski Bauhaus – kształtowanie bardziej ekologicznego i sprawiedliwego stylu życia w kreatywnych i włączających społeczeństwach za pośrednictwem architektury, wzornictwa i sztuki (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01)

Program finansowania: Horyzont Europa

Czytaj więcej...

Podmioty z Danii poszukują partnerów do współpracy przy projekcie dot. aktywności dla osób starszych

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Partnerstwa na małą skalę - Druga akcja kluczowa (KA2) Sport partnerstw ma małą skalę

Program finansowania: Erasmus +

Informacje o poszukujących podmiotach: Dwa duńskie podmioty SonoKids i Steincke Soundlab wspólnie opracowały SeniorForm, który jest nowym programem ćwiczeń w trybie online skierowanym dla seniorów, także tych przebywających w domach opieki. Program został przygotowany we współpracy z profesjonalistami.                                                                               SeniorForm składa się z serii ćwiczeń, które pokazywane są na wideo ze specjalnie skomponowaną ścieżką dźwiękową dostosowaną do grupy użytkowników. Program ułatwia użytkownikom zachować sprawność dzięki utrzymaniu dobrej kondycji. Wykonywanie ćwiczeń poprawia również samopoczucie.

Czytaj więcej...

Duński Szpital Uniwersytecki poszukuje możliwości przystąpienia do konsorcjum jako partner do projektu w ramach programu Horyzont Europa

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Rozwój nowych i skutecznych terapii dla rzadkich chorób (HLTH -2022- Disease-06-04- two-stage)

Program finansowania: Horyzont Europa

Ważne informacje: Pracownik naukowy Szpitala Uniwersyteckiego w Aalborg (Dania) zajmuje się prowadzeniem badań w obszarze dziedzicznych zaburzeń endokrynologicznych i mitochondrialnych, analizując wyniki badań duńskich pacjentów, którzy posiadają mitochondrialny wariant genetyczny m.3243A>G (wiąże się on z heterogenicznymi fenotypami takimi jak m.in.: cukrzyca, upośledzenie słuchu, kardiomiopatie (choroby mięśnia sercowego) oraz udary mózgu. Wspominany naukowiec prowadzi multidyscyplinarne kliniczne i translacyjne badania nad interakcją genotyp-fenotyp oraz szlakami sygnałowymi w rzadkich mitochondrialnych i monogenetycznych zaburzeniach endokrynologicznych.

Uwaga!

Strona duńska chce przystąpić do konsorcjum jako członek. Konsorcjum projektowe powinno składać się z partnerów, których profile będą zróżnicowane, tak aby wnoszone przez nich wkłady uzupełniały się. Wkładem wniesionym przez stronę duńską do konsorcjum będzie umożliwienie prowadzenia badań klinicznych.

W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt przed 19 stycznia 2022 r. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Poszukiwani zainteresowani uczestnictwem w projekcie dot. przeciwdziałania rasizmu strukturalnego

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Wzmocnienie równości rasowej, etnicznej oraz religijnej (HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-08)

Program finansowania: Horyzont Europa

Czytaj więcej...

Władze regionalne z Włoch poszukują partnerów do naboru w ramach programu Interreg Europa Środkowa do projektu dot. ochrony bioróżnorodności

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Interreg Europa Środkowa – 1. nabór

Program finansowania: Interreg Europa Środkowa

Informacje o projekcie: Należy oczekiwać rekompensaty (płatności za usługi ekosystemowe) dla użytkowników usług ekosystemowych oraz podmiotów gospodarczych, które postępują w sposób zrównoważony i wywierają pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną. Oczekuje się, że takie rozwiązanie mogłoby stymulować procesy przekształcania intensywnego rolnictwa w bardziej zrównoważone modele oraz ponownego odkrywania tradycyjnych łańcuchów dostaw w nowoczesny sposób.

Czytaj więcej...

A French-Spanish-Polish consortium is looking for a leader/partner of the project to apply to a New European Bauhaus call

CALL: The New European Bauhaus – shaping a greener and fairer way of life in creative and inclusive societies through Architecture, Design and Arts

TOPIC ID:                      HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-10
Deadline model:            single-stage
Planned opening date:   20 January 2022
Deadline date:            20 April 2022 17:00:00 Brussels time

Project title: Modular and Adaptive Green Solutions for Integrated Urban Recovery

Brief project description
: A French-Spanish-Polish consortium is looking for a leader/partner of the project to apply to a New European Bauhaus call ( HORIZON EUROPE), related to the program: The New European Bauhaus – shaping a greener and fairer way of life in creative and inclusive societies through Architecture, Design and Arts possibly a municipality (bigger municipalities are ideal target but we consider the offer of smaller one as well), located in Europe and interested in developing innovative spatial green infrastructure but also SME’s, research centers etc.

Czytaj więcej...

Duńskie JST poszukują partnerów do projektu dot. zdrowia, który składany będzie do programu Horyzont Europa

Państwa europejskie stoją w obliczu rozwoju społecznego - wzrasta liczba ludności, jednakże jest coraz więcej mieszkańców Europy, którzy żyją dłużej pomimo chorób. Warto dodać, że wspominane choroby często są przewlekłe i/lub psychiczne. Występowanie chorób psychicznych i przewlekłych zazwyczaj następuje po sobie, co skutkuje tym, iż obywatele mają do pokonania więcej niż jedno wyzwanie w danym momencie. Rosnący stopień nierówności w zakresie zdrowia powoduje jednocześnie, że nie wszyscy mają do dyspozycji takie same środki, by móc poradzić sobie z tymi problemami. System opieki zdrowotnej oraz wysoki stopień specjalizacji w sektorze publicznym (np. opiece zdrowotnej) powoduje wysokie wymagania w stosunku do osób, które zobowiązane są do poruszania się w wyspecjalizowanych i złożonych systemach, by pozostawać w kontakcie z podmiotami z całego sektora publicznego.     

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Poprawa zdrowia psychicznego w Europie w dobie zmian (HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01- 01-two-stage)

Program finansowania: Horyzont Europa

Informacje o projekcie: Założeniem projektu jest przyczynienie się do zwiększania równości w zdrowiu za pośrednictwem pracy nad sposobami zagwarantowania, by zmarginalizowani obywatele oraz osoby narażone na ryzyko, które cierpią na jedną lub więcej chorób przewlekłych, mogły korzystać z profilaktyki oraz zabiegów zwiększających ich indywidualne umiejętności w dziedzinie zdrowia. 

Czytaj więcej...

JST z Francji poszukuje partnerów zainteresowanych wspólnym aplikowaniem do projektu dot. tradycyjnego rzemiosła w ramach programu Horyzont Europa

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Tradycyjne rzemiosło dla przyszłości: nowe podejście (CL2-2022-HERITAGE-01-04)

Program finansowania: Horyzont Europa

Obecnych działaniach partnera poszukującego: Rada okręgu Hauts-de-Seine (departament Île-de-France, Francja) jest w trakcie przygotowań do powołania instytucji, która po raz pierwszy będzie łączyć działania w zakresie sztuki oraz projektowania. Kluczowym założeniem instytucji ma być zarówno wspieranie działań artystycznych, w celu ich zachowania, a także kwestionowanie know-how, które jest aktualnie zagrożone. Ponadto, instytucja ma koncentrować się na pobudzaniu badań nad nowymi materiałami i procesami. Prowadzona jest dyskusja nad metodami i zastosowaniem narzędzi cyfrowych jako części ewolucji działań artystycznych. Dzięki transdyscyplinarnemu podejściu, instytucja będzie miała szansę zająć miejsce w centrum współczesnych problemów cyfrowych i ekologicznych.

Czytaj więcej...

Niemiecka jednostka naukowa poszukuje partnerów do projektu dot. systemów elektroenergetycznych, który składany będzie do programu Horyzont Europa

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Niezawodność i odporność systemu elektroenergetycznego w fazie projektowania: Systemy i rozwiązania bazujące na liniach wysokiego napięcia prądu stałego (ang. High Voltage Direct Current, HVDC)

Program finansowania: Horyzont Europa

Informacje o poszukującym podmiocie

Katedra badawcza Inżynierii wysokich napięć, Inżynierii materiałów elektrycznych oraz Teorii Elektrodynamiki klasycznej na Uniwersytecie Nauk Stosowanych Zittau/Görlitz (Żytawa, Saksonia) jest członkiem Instytutu Technologii Powierzchni i zajmuje się tematami badawczymi związanymi z materiałami, strukturami, powierzchnią oraz energią i środowiskiem.

Wkład, który partner z Saksonii może wnieść do projektu:

- przeprowadzanie badań dot. właściwości materiałów pod stałym napięciem – parametry dielektryczne, właściwości krótko- i długoterminowe z uwzględnieniem starzenia przy wielu zmiennych oraz właściwości powierzchniowych;

- przeprowadzenie badań dot. właściwości stałoprądowych interfejsów wewnętrznych – zachowanie krótko- i długoterminowe, w tym starzenie przy wielu zmiennych z włączeniem badań poszczególnych elementów;

- przeprowadzenia badań dot. reakcji powierzchni pod napięciem stałym – reakcja krótko- i długoterminowa z włączeniem starzenia przy wielu zmiennych oraz badania poszczególnych elementów;

- zarządzanie aktywami, narzędzia diagnostyczne – opatentowany algorytm oceny kondycji oraz indeks zdrowia.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt przed 29 grudnia br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Firma z Belgii wyraża zainteresowanie nawiązaniem współpracy przy realizacji projektu dot. energii w ramach programu LIFE

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Ustanowienie innowacyjnych modeli biznesowych oraz systemów umownych dla inteligentnych i zintegrowanych sektorowo usług energetycznych (LIFE-2021-CET-SMARTSERV)

Program finansowania: LIFE

Kim jest poszukujący podmiot i co może wnieść do projektu?

Belgijska firma Futech specjalizuje się w instalowaniu systemów energii odnawialnej, takich jak: fotowoltaika, magazynowanie energii cieplnej i elektrycznej, pomp ciepła oraz infrastruktur do ładowania pojazdów elektrycznych. Wszystkie wymienione powyżej instalacje są inteligentnie kontrolowane za pośrednictwem opracowanego przez Futech systemu zarządzania energią.

Firma Futech proponuje swój wkład do projektu w postaci dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w obszarze udostępniania energii słonecznej jako usługi wraz z uwzględnieniem w ofercie zastosowań, które przyczyniają się do osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu samozużycia, co jest korzystne zarówno dla inwestora, jak i dla użytkownika końcowego. Celem belgijskiego przedsiębiorstwa jest również podzielenie się wiedzą dotyczącą modeli usług energetycznych ze wszystkimi partnerami i interesariuszami zaangażowanymi w projekt oraz zbadanie w jaki sposób model ten może być rozwijany na poziomie europejskim. Dzięki takiemu podejściu, przedstawiciele firmy są przekonani, iż będą mogli pozwolić rodzinom/przedsiębiorstwom, które nie są w stanie/nie chcą inwestować, korzystać z zalet płynących z energii odnawialnej po kosztach niższych niż ich obecne rachunki za energię. Ponadto, Futech chce również przeprowadzić badania, by sprawdzić, czy opłacalne jest oferowanie zintegrowanej z budynkiem fotowoltaiki jako usługi – rozwiązanie powinno mieć korzystny wpływ na koszty energii ponoszone przez użytkownika końcowego i skutkować najniższym całkowitym kosztem posiadania oraz kosztem jednostkowym wytwarzania energii elektrycznej.

Firma Futech posiada doświadczenie jako partner w projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej:

- obecnie przedsiębiorstwo zaangażowane jest przeprowadzanie trzech projektów w ramach programu Horyzont 2020 dot. energii oraz systemu akumulatorów.

W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt przed 30 grudnia br. z Marta Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Hiszpańskie klastry poszukują możliwości przystąpienia do konsorcjum jako partnerzy w ramach Programu na rzecz jednolitego rynku

Dwa klastry z hiszpańskiej prowincji Nawarra, NAGRIFOOD i Functional Print  są zainteresowane przystąpieniem do konsorcjum, celem aplikowania do projektu , który składany będzie do Programu na rzecz jednolitego rynku (SMP-COSME-2021-CLUSTER)

Kilka słów o klastrach zainteresowanych nawiązaniem współpracy

NAGRIFOOD – jest prywatnym klastrem zrzeszającym ponad 80 przedsiębiorstw (w tym MŚP i duże firmy), które stanowią cały łańcuch wartości sektora rolno-spożywczego Nawarry. Bazując na modelu innowacji opartym na współpracy, NAGRIFOOD odgrywa rolę pioniera nowych możliwości biznesowych oraz zwiększonej konkurencji zarówno w środowisku krajowym, jak również międzynarodowym. Klaster dąży do uczestnictwa w projektach związanych z innowacjami w obszarze żywności, zdrowia, cyfryzacji, zrównoważonego rozwoju oraz biogospodarki obiegowej.

Functional Print Cluster – jest innowacyjnym i aktywnym klastrem w regionie Nawarry, z technologicznym naciskiem na różne dziedziny, wśród których wyróżnić można m.in.: zdrowie, mobilność, lotnictwo i kosmonautykę, obronę, budownictwo i elektronikę. Klaster poszukuje możliwości dołączenia do konsorcjum, do którego mógłby wnieść wartość dodaną. Functional Print Cluster posiada doświadczenie w zakresie projektów unijnych, gdyż  obecnie pełni rolę koordynatora projektu realizowanego w ramach programu COSME, który zakończy się w lutym 2022 r.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt przed 24 listopada br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Duńskie centrum kształcenia i szkolenia zawodowego poszukuje partnerów do projektu, który składany będzie do programu Erasmus +

Tytuł projektu i jego numer referencyjny:  Centra Doskonałości Zawodowej (ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE)

Program finansowania: Erasmus +

Informacje dotyczące projektu

Na rynku europejskim zauważalna jest zasadnicza poprawa jakości nowych samochodów elektrycznych. Są one przystępniejsze cenowo, zaś ich zasięg pomiędzy ładowaniami nieustannie się wydłuża. W kolejnych dekadach, Międzynarodowa Agencja Energetyczna (ang. International Energy Agency, IEA) przewiduje dynamiczny wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych i samochodów hybrydowych Plug-in (pojazdów z napędem hybrydowym) – prognoza ta jest wynikiem dążenia Komisji Europejskiej do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 55% do 2030 r. Stwarza to potrzebę kształcenia, przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji w branży motoryzacyjnej.  Dynamiczne tempo zachodzących zmian w tym sektorze, sprawia że zapotrzebowanie na konkretne umiejętności szybko rośnie i zmienia się.

Czytaj więcej...

Jednostka szkolnictwa wyższego z Danii poszukuje możliwości przystąpienia do konsorcjum jako partner w ramach programu Horyzont Europa

Kim jest poszukujący partner?

Kolegium Uniwersyteckie Północnej Danii (ang. University College of Northern Denmark, UCN) powstało w 2008 r. na fundamentach instytucji szkolnictwa wyższego w dziedzinach zdrowia, edukacji, technologii oraz biznesu. W placówce zatrudnionych jest 1000 pracowników naukowych, którzy kształcą obecnie 10 000 studentów w trybie dziennym na 40 kierunkach studiów. UCN poszukuje możliwości przystąpienia do  konsorcjum jako partner w ramach programu Horyzont Europa.

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Poprawa zdrowia psychicznego w Europie w dobie zmian (HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01- 01-two-stage)

Program finansowania: Horyzont Europa

Jaki wkład oferuje podmiot zainteresowany dołączeniem do konsorcjum?

Kolegium Uniwersyteckie Północnej Danii proponuje swój wkład do projektu w postaci przygotowywania ekspertyz metodologicznych w obszarze badań źródeł wtórnych, projektowania nauczania, badań partycypacyjnych bazujących na projektowaniu, a także badań z zastosowaniem metod jakościowych i mieszanych. Duńska jednostka szkolnictwa wyższego proponuje również opracowywanie ekspertyz badawczych w obszarze cyfrowego uczenia się dla potrzeb integracji, umiejętności cyfrowych i technologicznych, e-learningu, b-learningu (nauka zdalna z wykorzystaniem bezpośredniego kontaktu z prowadzącym) oraz eksperymentalnego cyfrowego uczenia się bazującego na współpracy. Dodatkowo, wyniki badań opracowanych przez UCN, są przenoszone do praktyki klinicznej, przywództwa klinicznego oraz zarządzania. Wśród obszarów badawczych, którymi zainteresowani są przedstawiciele UCN wskazuje się na: cyfrowe zdrowie psychiczne, obywatelstwo środowiskowe oraz praktyka kliniczna oparta na dowodach.  

W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt przed 15 stycznia 2022 r. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Norweska rada okręgu poszukuje władz regionalnych zainteresowanych współpracą w zakresie polityki mieszkaniowej

Rada okręgu Rogaland planuje rozpoczęcie przeprowadzania projektu dotyczącego polityki mieszkaniowej oraz zarządzania planowaniem w regionie Vestlandet w południowo-zachodniej Norwegii.

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Projekt demonstracyjny dzielnicy przystępnych cenowo mieszkań socjalnych (HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-02-32)

Program finansowania: Horyzont Europa

Dlaczego tematyka projektu jest istotna?

Czytaj więcej...

Uniwersytet z Francji poszukuje partnera do projektu dot. ekosystemów osadów miękkich w ramach programu Horyzont Europa

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Niech natura pomoże w działaniu: Odbudowa krajobrazów w celu sekwestracji dwutlenku węgla, adaptacji do zmian klimatu oraz wspierania różnorodności biologicznej (HORIZON-CL5-2022-D1-02-05)

Program finansowania: Horyzont Europa

Cele projektu:

- oszacowanie rzeczywistego wkładu międzypływowych ekosystemów osadów miękkich (tj. mułowisk, piaszczystych płycizn, trawy morskiej i słonych bagien) w sekwestrację dwutlenku węgla, adaptację do klimatu oraz wspieranie bioróżnorodności w różnych skalach czasowych i przestrzennych;

- oszacowanie strat w strategiach łagodzenia/adaptacji do zmian klimatu w przypadku dalszego zanikania ekosystemów osadów miękkich oraz przedstawienie korzyści, gdyby zostały one odtworzone/zrewitalizowane;

Czytaj więcej...

Jednostka szkolnictwa wyższego z Danii poszukuje możliwości przystąpienia do konsorcjum jako partner w ramach Erasmusa dla młodych przedsiębiorców

Tytuł projektu: Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Program finansowania: Program na rzecz jednolitego rynku

Kim jest poszukujący partner?

Kolegium Uniwersyteckie Północnej Danii (ang. University College of Northern Denmark, UCN) powstało w 2008 r. na fundamentach instytucji szkolnictwa wyższego w dziedzinach zdrowia, edukacji, technologii oraz biznesu. W placówce zatrudnionych jest 1000 pracowników naukowych, którzy kształcą obecnie 10 000 studentów w trybie dziennym na 40 kierunkach studiów. UCN poszukuje możliwości przystąpienia do  konsorcjum jako partner w ramach Erasmusa dla młodych przedsiębiorców.

Czytaj więcej...

MŚP z Hiszpanii szuka podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie dot. gospodarki opartej na danych w dziedzinie rolnictwa

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Innowacyjne zarządzanie, obserwacje środowiskowe oraz rozwiązania cyfrowe wspierające Zielony Ład (HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01)

Program finansowania: Horyzont Europa

Kim jest podmiot poszukujący?

Czytaj więcej...

Uniwersytet z Danii jest zainteresowany przystąpieniem do konsorcjum, celem uczestnictwa w projekcie dot. technologii laserowych

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Technologie laserowe dla ekologicznej produkcji

(HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-03)

Program finansowania: Horyzont Europa

Kim jest poszukujący podmiot?

Czytaj więcej...

Uniwersytet ze Szkocji poszukuje możliwości przystąpienia do konsorcjum, celem uczestnictwa w naborach konkursowych klastra 5 w ramach programu Horyzont Europa

Szkocki uniwersytet wyraża zainteresowanie przystąpieniem do konsorcjum lub założenia konsorcjum z nowymi partnerami, by móc uczestniczyć w następujących naborach konkursowych klastra 5 (Klimat, energia i mobilność) w ramach programu Horyzont Europa:

- Nowe tandemowe efektywne technologie fotowoltaiczne ukierunkowane na oszczędną produkcję z materiałów zasobnych w ziemię (HORIZON-CL5-2021-D3-02-04). Termin ostateczny na złożenie wniosku konkursowego upływa 5 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej...

Poszukiwani partnerzy z branży spożywczej, żywnościowej i zdrowotnej zainteresowani uczestnictwem w projekcie dot. przygotowania produktów żywnościowych z wykorzystaniem glukozynolanów w ramach programu Horyzont Europa

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Maksymalizacja synergii gospodarczych, środowiskowych i społecznych w zakresie zaopatrywania sektorów bioprodukcyjnych w surowce za pośrednictwem dywersyfikacji oraz wzrostu stabilności systemów produkcji rolnej (HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01-04)

Program finansowania: Horyzont Europa

Informacje o poszukującym partnerze: Hiszpańskie przedsiębiorstwo zajmuje się uprawą, produkcją oraz sprzedażą wysokiej jakości nasion warzyw zarówno w państwach europejskich, jak i na Bliskim Wschodzie, Rosji oraz w Afryce. Ośrodki badawcze, produkcyjne oraz handlowe firmy znajdują się w 22 państwach. Przedsiębiorstwo oferuje ponad 900 odmian brokułów, pomidorów, kabaczków, arbuzów, kapusty, kalafiorów, papryki, melonów, ogórków oraz roślin orientalnych.

Czytaj więcej...