Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Europejski Komitet Regionów (KR) istnieje od 1994 roku. Został utworzony na mocy traktatu z Maastricht, a jego kompetencje znacznie wzrosły po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. Jest organem doradczym Komisji Europejskiej, Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego.

Dzięki tej instytucji regiony i miasta mogą formalnie wypowiedzieć się w procesie stanowienia prawa przez UE, zapewniając uwzględnienie stanowiska i potrzeb władz lokalnych i regionalnych. Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii KR w ramach procesu stanowienia prawa w sprawach dotyczących samorządów lokalnych i regionalnych, na przykład w kwestiach opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia, polityki społecznej, spójności gospodarczej i społecznej, transportu, energii i zmian klimatu. Jeżeli tego nie zrobią, KR może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. Po otrzymaniu przez KR wniosku ustawodawczego przygotowuje i przyjmuje on opinię, a następnie przedkłada ją odpowiednim instytucjom UE. KR wydaje również opinie z własnej inicjatywy oraz przyjmuje rezolucje dotyczące aktualnych kwestii politycznych.

W skład KR wchodzi 329 członków reprezentujących władze lokalne i regionalne ze wszystkich 27 państw członkowskich UE.

W KR reprezentowanych jest sześć grup politycznych: Europejska Partia Ludowa (EPP), Partia Europejskich Socjalistów (PES), Grupa Renew Europe, Przymierze Europejskie (EA), Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), Zieloni.

Członkowie KR spotykają się pięć lub sześć razy w roku na sesjach plenarnych w Brukseli, a także pracują w sześciu stałych komisjach oraz – w szczególnych przypadkach – w komisjach powoływanych ad hoc. Dodatkowo w ramach KR działają grupy międzyregionalne oraz koordynowane są niektóre sieci umożliwiające regionom i miastom udział w ogólnounijnej debacie oraz wymianę doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań w różnych dziedzinach polityki UE.

Komisje stałe KR to:

CIVEX – Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych

COTER – Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE

ECON – Komisja Polityki Gospodarczej

ENVE – Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii

NAT – Komisja Zasobów Naturalnych

SEDEC – Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury

  

Zobacz też:

Komitet Regionów (wideo)

Nowa kadencja Komitetu Regionów 2020-2025 (wideo)

Więcej informacji o Komitecie Regionów (oficjalna strona)