Przejdź do treści

Lista projektów

Poszukiwani partnerzy do projektu na temat wiedzy i opinii o imigrantach wśród młodzieży

Numer referencyjny zaproszenia do składania wniosków: EuropeAid/173998/DH/ACT/Multi

Koordynator projektu: Rząd regionalny Kastylia i Leon

Cel projektu: Zebranie informacji na temat wiedzy i opinii młodzieży o uchodźcach

Krótki opis projektu:

Projekt ma na celu przeprowadzenie badań dotyczących wiedzy i opinii na temat uchodźców i osób ubiegających się o azyl wśród obywateli w wieku od 16 do 30 lat, w odniesieniu do następujących tematów:

 • Czy znają różnice między migrantami a uchodźcami?
 • Czy znają powody, dla których ci ludzie muszą opuszczać swoje kraje?
 • Czy istnieją stereotypy na ich temat?
 • Czy mają informacje o tym, co to znaczy być uchodźcą?

Czytaj więcej...

Duński uniwersytet VIA poszukuje partnerów do tworzenia sieci edukacyjnej.

Informacje o programie: Horyzont Europa - Europejska współpraca w dziedzinie nauki i technologii (COST)

Termin składania wniosku:  20/10/2023

Informacje o proponowanym projekcie:

Pracujesz w dziedzinie nauk przyrodniczych, humanistycznych lub pedagogicznych i jesteś zainteresowany budowaniem opartej na badaniach sieci nauki na świeżym powietrzu?

„Uczenie się na świeżym powietrzu i pedagogika” to wyłaniająca się dziedzina badań, łącząca studia w zakresie nauczania i uczenia się z badaniami nad problemami zdrowia fizycznego i psychicznego dotycząca zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Interdyscyplinarna w swoim charakterze, łączy w sobie badania z nauk przyrodniczych i humanistycznych, a także nauk społecznych, np. pedagogiki, psychologii, rozwoju fizycznego, nauczania i uczenia się.

Czytaj więcej...

Belgijskie miasto poszukuje partnerów do projekt w zakresie pomp ciepła

Belgijskie Miasto Gandawa poszukuje 6 europejskich partnerów z 2 regionów do projektu w naborze programu LIFE dotyczącym pomp ciepła (LIFE-2022-CET-HEATPUMPS). Od 2021 r. Gandawa prowadzi projekt demonstracyjny pompy ciepła w dzielnicy Mariakerke, którego celem jest zapewnienie ogrzewania mieszkań bez użycia paliw kopalnych. Przy pomocy projektu w programie LIFE Gandawa chce rozszerzyć zakres działań w ramach zintegrowanego modelu usług. Model ten składa się z szeregu usług, które są związane z zakupem i własnością instalacji pompy ciepła. Model usług łączy wszystkie zainteresowane strony i usługi w jeden zintegrowany model.

Czytaj więcej...

Poszukiwani partnerzy do projektu LIFE dot. renowacji domów w ubogich dzielnicach miejskich

Nabór: LIFE-2022-CET-ENERPOV – “Addressing building related interventions in vulnerable districts”

Belgijskie miasto Vilvoorde położone jest w dawnym zagłębiu przemysłowym, przez co w wielu z jego dzielnicach dominują przestarzałe domy robotnicze. Boryka się ono z niedoborem przystępnych cenowo mieszkań, na skutek czego mieszkańcy zmuszeni są kupować wymagające remontu domy robotnicze bez posiadania niezbędnych środków na  remont. 

W konsekwencji, nieruchomości w 11 z 30 dzielnic Vilvoorde są narażone na ubóstwo energetyczne. Aby walczyć z tym problemem, Vilvoorde uruchomiło program, dzięki któremu wdrożone zostały metody pomocy finansowej, a także zapewniono dopłaty dla prywatnych właścicieli. W ten sposób wyremontowano około 40 domów w jednej z dzielnic miasta. 

Vilvoorde poszukuje minimum trzech partnerów z trzech miast, w tym lidera projektu, do współpracy w zakresie transformacji energetycznej 20 domów rocznie zgodnie ze strategią neutralności klimatycznej UE do 2050 roku, a także wsparcia 60 nabywców w okresie od 2024 do 2026 roku. Do partnerstwa może również dołączyć europejska organizacja. 

Zadaniem projektu jest udoskonalenie strategii zaimplementowanej w Vilvoorde celem redukcji zużycia energii, zmniejszenia nierówności społecznych, a także wsparcia transformacji energetycznej. 

Planowane jest prowadzenie następujących działań: 

 • tworzenie mapy opartej na wspólnych doświadczeniach partnerów, szczegółowo ilustrującej metody przeprowadzenia niezbędnych remontów domów, z uwzględnieniem konkretnych metod pracy, ról i obowiązków, narzędzi i progów, oraz rozwiązań; 
 • utrwalanie praktyki kontaktu z nabywcami przez punkt kompleksowej obsługi (one-stop-shop);
 • dopracowanie oraz wdrożenie modelu finansowania ESCO w zakresie instalacji energii odnawialnej;
 • zyskanie wglądu w dane dotyczące ubóstwa energetycznego przez pomiary ilościowe, a także jakościowe przez rozmowy z samymi mieszkańcami, przeprowadzone z pomocą wyspecjalizowanego partnera;
 • znalezienie instrumentów do obiektywnego i systematycznego monitorowania statystyk dotyczących zużycia energii; np. czytników cyfrowych do automatycznego odczytu wyników energetycznych przed i po renowacji.

Projekt będzie trwać w okresie od 01/01/2024 do 31/12/2026 roku.

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt pod adresem: brussels.office@wielkopolska.eu.

Poszukiwani partnerzy do projektu pilotażowego w zakresie utworzenia Centrum Dziedzictwa Europejskiego

 

CYENS CoE to Badawcze Centrum Doskonałości na Cyprze specjalizujące się  w dziedzinie ICT. Jest ono wspólnym przedsięwzięciem trzech publicznych uniwersytetów Cypru (University of Cyprus, Cyprus University of Technology, Open University of Cyprus), gminy Nikozja i dwóch renomowanych partnerów międzynarodowych: Max Planck Institute for Informatics (Niemcy) i University College London (Wielka Brytania).

CYENS poszukuje koordynatora, a także partnerów do złożenia wniosku w ramach projektu Centrum Dziedzictwa Europejskiego. Celem centrum jest stworzenie punktu wyjścia dla społeczności profesjonalistów, jak i stron zainteresowanych pracujących w dziedzinie dziedzictwa kulturowego w Europie. W ramach centrum realizowane będą następujące działania:

 • wymiana wiedzy – stworzenie dynamicznego i interaktywnego centrum
 • networking – połączenie i zmobilizowanie jak najszerszego spektrum zainteresowanych stron działających w dziedzinie kultury, a także dziedzictwa kulturowego
 • szkolenia i budowanie potencjału 
 • tworzenie programów i polityk 
 • komunikacja i rozpowszechnianie wyników 

Projekt pilotażowy ma zapewnić kompleksową kontynuację Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, który odbył się w 2018 r. 

Więcej informacji o naborze: https://culture.ec.europa.eu/calls/pilot-project-establishing-a-european-heritage-hub-to-support-a-holistic-and-cost-effective-follow-up-of-the-european-year-of-cultural-heritage

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt pod adresem: brussels.office@wielkopolska.eu

Firmy sektora wodnego poszukiwane do unijnego projektu COST

 

Firmy działające w sektorze zaopatrzenia w wodę i kanalizacji poszukiwane są do projektu COST koordynowanego przez dr Daniela Hilla, pracownika naukowego Uniwersytetu Aston. W związku z pracą nad nowymi standardami ISO w zakresie pobierania próbek mikroplastików w wodzie oraz metod spektroskopowych i termoanalitycznych używanych do ich analizy konieczne jest opracowanie nowych protokołów i wykorzystanie nowego wyposażenia. Wybrane firmy dołączą do międzynarodowego konsorcjum skupiającego się na rozwoju:

 • wydajnego i powtarzalnego procesu pobierania próbek; 
 • protokołów do przygotowywania i identyfikacji próbek; 
 • wyposażenia do wykrywania mikroplastików znajdujących się w wodzie, jak i w napojach zgodnie z najnowszymi normami ISO, przez użycie uczenia maszynowego. 

Projekt ten dzięki współpracy między partnerami w przeciągu 4 lat pozwoli znaleźć kluczowe parametry oraz i ich zakres wartości z korzyścią  zarówno dla producentów sprzętu,  jak i użytkowników końcowych.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt przed 5 września br. z brussels.office@wielkopolska.eu.

Duńska organizacja poszukuje przedszkoli do partnerstwa na małą skalę w ramach Erasmus +

 

Program finansowania: Erasmus +

Budżet: 60.000 euro 

Czas trwania: 1 rok 

Action Kids jest programem edukacyjnym stosowanym w 1270 przedszkolach w 64 duńskich gminach, który został opracowany wraz z dziećmi, terapeutami zajęciowymi, fizjoterapeutami oraz pracownikami instytucji opiekuńczo-wychowawczych. 

Celem programu, który może być używany zarówno w przedszkolach, jak i w domach jest zachęcanie dzieci do ruchu. W trakcie zajęć narrator prowadzi dzieci przez serię ćwiczeń trwających średnio 25 minut podczas, których udają one, że znajdują się na farmie, w zoo lub w kosmosie. Action Kids wykorzystuje łatwo rozpoznawalne ilustracje, jak i muzykę specjalnie przystosowaną do każdego z trzech dostępnych środowisk, w wyniku czego kamuflowany jest rzeczywisty wysiłek fizyczny. Dzięki charakterystyce ćwiczeń, program może być też używany do zabawy z dziećmi o specjalnych potrzebach, na przykład tych z autyzmem. Uniwersalny charakter zajęć kreuje poczucie wspólnoty, dlatego też przy odpowiednich zmianach dotyczących narracji oraz treści możliwe jest przetłumaczenie programu na ukraiński tak, żeby wspomóc integrację ukraińskich dzieci. 

Do uczestnictwa w projekcie poszukiwane są przedszkola z państw objętych programem Erasmus +, które są zainteresowane wykorzystaniem nowych technologii w codziennych zajęciach; zajmują się dziećmi uchodźców z Ukrainy oraz/lub dziećmi z wymagającymi zaburzeniami psychologicznymi takimi jak stres, ADHD czy depresja, oraz są chętne przekazywać informacje zwrotne dotyczące potencjalnych zmian w programie.  

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt z brussels.office@wielkopolska.eu do 15 września br.

MŚP specjalizujące się w biomedycynie poszukiwane do projektu EIC

Nabór: EIC Pathfinder Challenge: Cardiogenomics; HORIZON-EIC-2022-PATHFINDERCHALLENGES-01

W związku ze przygotowywaniem wniosku projektowego w ramach EIC Pathfinder Challenge: Cardiogenomics, Uniwersytet Aix-Marseille poszukuje MŚP specjalizującego się w dziedzinie biomedycyny. Wybrane MŚP dołączy do konsorcjum koordynowanego przez ten Uniwersytet składającego się z partnerów z Królestwa Niderlandów, Norwegii oraz Francji, aby realizować projekt o następujących celach:

- zaprojektowanie aplikacji pozwalającej na zmierzenie ryzyka nawrotu choroby danego pacjenta w zależności od grupy ABO (diagnostyka)

- repozycjonowanie leków: badanie znaczników biologicznych związanych z nawrotem zakrzepicy żylnej w sposób uzależniony od grupy ABO w kontekście leków docelowych zatwierdzonych dla innych wskazań (lecznictwo)

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt przed 8 września br. z brussels.office@wielkopolska.eu 

INNOVED grecka organizacja edukacyjna poszukuje partnerów do współpracy

 

INNOVED jest organizacją edukacyjną z Tesalii w Grecji, która koncentruje się na transferze wiedzy i innowacji w dziedzinie edukacji, uczeniu się przez całe życie i szkoleniach; aspektach przedsiębiorczości i zatrudnienia; nieformalnych metodach uczenia się i szkoleniach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Celem INNOVED jest promowanie wiedzy, praktyk edukacyjnych i możliwości rozwoju kulturalnego i gospodarczego społeczności lokalnej i społeczeństwa.

Dokładniej rzecz ujmując, INNOVED ma na celu zachęcanie, wspieranie i promowanie ducha innowacji w różnych dziedzinach, takich jak:

- kształcenie i szkolenie,

- włączenie społeczne i dialog międzykulturowy,

- innowacyjne metody i praktyki związane z przedsiębiorczym nastawieniem,

- niepełnosprawność i wzmocnienie pozycji,

- nieformalne praktyki w zakresie kształcenia i szkolenia.

Jego głównym obszarem działalności jest projektowanie specjalistycznych szkoleń, opracowywanie nowych metod uczenia się i profesjonalnie przygotowanych programów nauczania wspieranych przez szereg dobrze zintegrowanych procedur pilotażowych i metod oceny (jakości). 

INNOVED składa się z wielu doświadczonych członków, którzy w ciągu ostatnich lat aktywnie uczestniczyli w projektowaniu i realizacji różnych projektów europejskich skupiających się nie tylko na udanej realizacji celów projektów, ale także w wprowadzaniu wskaźników jakościowych.

W przypadku zainteresowania nawiązaniem współpracy prosimy o kontakt z brussels.office@wielkopolska.eu

Propozycja współpracy z Uniwersytetem w Tesalii (Grecja).

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Tesalii w Grecji zamierza wzmocnić swoją współpracę zagraniczną i rozszerzyć grupą  partnerów, z którymi mógłby realizować projekty w ramach  programów UE.

Główną misją Uniwersytetu Tesalijskiego jest promowanie wiedzy naukowej poprzez badania i wkład w rozwój kulturalny i gospodarczy społeczności lokalnej i społeczeństwa. Uniwersytet ma na celu dostarczenie nowej konkretnej wiedzy, zmieniających się paradygmatów, wspomaganie społeczeństwa w jego rozwoju i stawianie czoła nowym wyzwaniom.

Więcej informacji na temat Uniwersytetu w Tesalii znajduje się tutaj.

Agencja Handlu i Inwestycji z Katalonii poszukuje partnerów do projektu dot. gospodarki o obiegu zamkniętym, który składany będzie do programu Interreg Europa

Tytuł naboru: Tworzenie sieci zarządzania na rzecz przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Program finansowania: Interreg Europa

Cele projektu:

- stworzenie możliwości wymiany doświadczeń między regionami uczestniczącymi w projekcie, celem zdefiniowania zamkniętych ekosystemów, procesów decyzyjnych, a także ograniczeń i najlepszych praktyk w przechodzeniu na gospodarkę o obiegu zamkniętym;

Czytaj więcej...

Szwedzkie jednostki działające na rzecz młodzieży poszukują partnerów do przygotowania wspólnej propozycji projektu dot. podnoszenia świadomości występowania przemocy

Podmioty poszukujące partnerów: Jednostka Urzędu Miasta Göteborga ds. młodzieży (Szwecja)  oraz miejskie ośrodki młodzieżowe (Göteborg, Szwecja)

 Tytuł naboru i jego numer referencyjny: Mobilność młodych pracowników (KA153-YOU)

Program finansowania: Erasmus +

Czytaj więcej...

Poszukiwani lider i partnerzy do projektu dot. edukacji w ramach programu Erasmus +

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Partnerstwa na rzecz doskonałości (ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA)

Program finansowania: Program Erasmus +

Informacje o poszukującym podmiocie: Kolegium Uniwersyteckie VIA (Jutlandia Środkowa Dania) współpracuje ze wszystkimi gminami, szkołami i nauczycielami z regionu zarówno w obszarze kształcenia nauczycieli, jak i w ramach licznych krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych. Kolegium Uniwersyteckie ściśle współpracuje również z fundacją LEGO, duńskim Związkiem Nauczycieli oraz duńskim Ministerstwem Dzieci i Edukacji. Każdego roku ok. 100 pracowników Kolegium uczestniczy w działaniach związanych z mobilnością, a średnio w ciągu roku ok. 700 studentów bierze udział w wymianach. Kolegium posiada akredytację jako koordynator konsorcjum mobilności dla nauczycieli, którzy odbywają staż zawodowy w regionie Jutlanii Środkowej.   

Czytaj więcej...

Poszukiwany koordynator projektu nt. mobilności w ramach programu Horyzont Europa

Tytuł projektu: Zrównoważona przyszłość dla Europy (nabór: HORIZON-CL2-TRANSFORMATIONS-2022-01-02)

Program: Horyzont Europa

Informacje o projekcie: Projekt będzie realizowany z regionalnej perspektywy na mobilność europejską w trzech etapach roboczych:

 1. Podejście odgórne – regionalna perspektywa makro:

Istniejące regionalne bazy danych zostaną wykorzystane do stworzenia wielowymiarowych klastrów mobilności na poziomie NUTS 3 (podregiony). Klastry te zostaną wyznaczone poprzez czynniki związane z warunkami regionalnymi (wiejskie i miejskie, o niskich i wysokich dochodach), rodzajem migracji (stała, tymczasowa, wahadłowa), poziomem umiejętności migrantów przyjeżdżających i wyjeżdzających, a także inne kryteria. Kompleksowość informacji zostanie zredukowana za pośrednictwem metod statystycznych (np. regresji, analizy czynnikowej, itp.).

Czytaj więcej...

Poszukiwani zainteresowani udziałem w projekcie dot. kultury w ramach programu Horyzont Europa

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Dziedzictwo kulturowe i sztuka Europy. Promowanie naszych wartości w kraju i za granicą (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-02)

Program finansowania: Horyzont Europa

Informacje o projekcie: Europejskie dziedzictwo i kultura charakteryzują się ogromną różnorodnością oraz potencjałem i mają wartości społeczne, często jednak nie są wykorzystywane pod kątem wzajemnej świadomości i synergii z właściwymi partnerami. Istnieje więc potrzeba opracowania procesu i ram, które pozwoliłyby na efektywne rozwiązane tej kwestii.

Czytaj więcej...

Centrum technologiczne budownictwa z Hiszpanii poszukuje partnerów do projektu, który będzie składany do programu Erasmus+

Tytuł projektu: Partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie edukacji dorosłych

Program finansowania: Program Erasmus + (Akcja kluczowa 2 na rzecz współpracy w dziedzinie edukacji dorosłych)

Informacje o projekcie: Inicjatywa ma stanowić przykład międzynarodowej współpracy, która zjednoczy ponadnarodową sieć organizacji działających w obszarach: edukacji osób dorosłych, transformacji energetycznej, kultury, a także renowacji budynków. Celem projektu będzie umożliwienie zaangażowanym w jego realizację podmiotom podniesienia jakości i znaczeniach działań poprzez internacjonalizację ich działań. Wartością dodaną projektu będzie także wymiana dobrych praktyk i doświadczeń.  

Czytaj więcej...

Regionalna Izba Handlu z Umbrii (Włochy) poszukuje partnera do konsorcjum, które opracowuje projekt dot. ekosystemów turystycznych

Tytuł projektu: Odporne ekosystemy turystyczne na rzecz innowacji obiegowych

Program finansowania: Program na rzecz jednolitego rynku (SMP-COSME-2021-TOURSME)

Czytaj więcej...

Poszukiwane gminy do projektu dot. energii wiatrowej

Tytuł projektu i numer referencyjny: Energia wiatrowa w środowisku naturalnym i społecznym (HORIZON-CL5-2021-D3-02-05)

Program finansowania: Horyzont Europa

O projekcie: Celem projektu jest przygotowanie narzędzi modelowania oraz obiektywnych mierników oceny holistycznej dla realistycznej, szczegółowej analizy łącznych oddziaływań instalacji wiatrowych na środowisko i społeczności lokalne.

Czytaj więcej...

Zespół naukowców z fińskiej uczelni poszukuje możliwości przystąpienia do konsorcjum

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Nowy Europejski Bauhaus – kształtowanie bardziej ekologicznego i sprawiedliwego stylu życia w kreatywnych i włączających społeczeństwach za pośrednictwem architektury, wzornictwa i sztuki (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01)

Program finansowania: Horyzont Europa

Czytaj więcej...

Podmioty z Danii poszukują partnerów do współpracy przy projekcie dot. aktywności dla osób starszych

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Partnerstwa na małą skalę - Druga akcja kluczowa (KA2) Sport partnerstw ma małą skalę

Program finansowania: Erasmus +

Informacje o poszukujących podmiotach: Dwa duńskie podmioty SonoKids i Steincke Soundlab wspólnie opracowały SeniorForm, który jest nowym programem ćwiczeń w trybie online skierowanym dla seniorów, także tych przebywających w domach opieki. Program został przygotowany we współpracy z profesjonalistami.                                                                               SeniorForm składa się z serii ćwiczeń, które pokazywane są na wideo ze specjalnie skomponowaną ścieżką dźwiękową dostosowaną do grupy użytkowników. Program ułatwia użytkownikom zachować sprawność dzięki utrzymaniu dobrej kondycji. Wykonywanie ćwiczeń poprawia również samopoczucie.

Czytaj więcej...