Przejdź do treści

Lista projektów

Duńska szkoła zawodowa poszukuje partnerów do projektów dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego

 

Szkoła zawodowa AMU Nordjylland w północnej Danii poszukuje parterów do projektów międzynarodowych, ze szczególnym naciskiem na rozwój i rozpowszechnianie innowacyjnych praktyk w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

ZAINTERESOWANIE PROJEKTAMI

AMU Nordjylland poszukuje partnerów do projektów międzynarodowych, ze szczególnym naciskiem na rozwój i rozpowszechnianie innowacyjnych praktyk w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. W ramach projektów zostaną opracowane innowacyjne koncepcje, metody i instrumenty, dobre praktyki. Szkoła w szczególności poszukuje partnerów, którzy są zaineresowani następującymi kwestiami:

 • doradztwo edukacyjne i zawodowe

- doradztwo skoncentrowane na uczniu w kształceniu i szkoleniu zawodowym

 • nauczanie i pedagogika zawodowa (szkolenie nauczycieli)

-  staże nauczycielskie

- staże dla nauczycieli polegające na obserwacji doświadczonych pracowników (ang. job-shadowing)

- przeniesienie w nauczaniu kształcenia i szkolenia zawodowego

- podejście skoncentrowane na uczniu w nauczaniu kształcenia i szkolenia zawodowego

 • zachęcanie większej liczby uczniów do rozpoczęcia kształcenia i szkolenia zawodowego (po ukończeniu szkoły podstawowej)

- zachowanie liczby studentów (zapobieganie przenoszeniu się do innej szkoły lub jej opuszczaniu) i poprawa wskaźników ukończenia szkół

- staże i praktyki, np. wymiany studenckie (w ramach programu Erasmus)

Czytaj więcej...

Regionalne Doliny Innowacji: poszukiwane konsorcjum w sektorze dronów

Galicyjska Agencja Innowacji z Hiszpanii poszukuje partnerów do utworzenia konsorcjum w ramach unijnej inicjatywy Regionalnych Dolin Innowacji (RIV).

INFORMACJE O PROJEKCIE

NAZWA: Połączenie innowacji ekosystemowych (2023.3)

NABÓR: HORIZON-EIE- 2023-CONNECT-03-01

PROGRAM: Horyzont Europa

CZAS TRWANIA: 3-5 lat, rozpoczęcie od maja-czerwca 2024 roku

BUDŻET: 16 - 24 mln euro

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU: 17.10.2023

Czytaj więcej...

Duński szpital poszukuje partnerów w programie Horyzont Europa

 

Szpital Uniwersytecki w Odense (Dania) poszukuje partnerów do projektu dotyczycącego optymalizacji komunikacji z pacjentem przy wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji w programie Horyzont Europa.

INFORMACJE O PROJEKCIE

NABÓR: HORIZON-HLTH-2024-CARE-04-two-stage

PROGRAM: Horyzont Europa

NAZWA: Zapewnienie dostępu do innowacyjnej, zrównoważonej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU W NABORZE: 19.09.2023

Czytaj więcej...

Włoski start-up poszukuje partnera do projektu w naborach programu Horyzont Europa

 

Włoska marka Baroz poszukuje partnerów w branży tekstylnej do projektu w ramach programu Horyzont Europa. Celem projektu jest wprowadzenie na rynek ekologicznej marki odzieżowej, opartej o rozwiązania gospodarki cyrkularnej.

PROGRAM: Horyzont Europa

NABÓR: HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-1-two-stage

NAZWA NABORU: Rozwiązania o obiegu zamkniętym dla łańcuchów wartości w branży tekstylnej poprzez innowacyjne sortowanie, recykling i projektowanie z myślą o recyklingu

TERMIN NABORU: do 22 lutego 2024 r.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Celem projektu byłoby wprowadzenie ekskluzywnej marki na rynek odzieży codziennej, której oferta byłaby oparta o wysokiej jakości i ekologiczne tkaniny z zastosowaniem nowej metody barwienia. Rozwiązania podjęte w projekcie zostaną wdrożone w odniesieniu o model gospodarki cyrkularnej. W ramach projektu zostanie przeprowadzana kampania edukacyjna informująca na temat recyklingu i możliwościach ponownego wykorzystania odzieży.

Czytaj więcej...

Wymiana „City-to-City”: Gmina Dorohoi poszukuje miasta partnerskiego w zakresie planowania przestrzennego

 

Gmina Dorohoi (miasto w północno-wschodniej Rumunii, w okręgu Botoszany) stoi obecnie w obliczu rozmaitych wyzwań związanych z systemem mobilności miejskiej, a brak zintegrowanego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej pogarsza sytuacje gminy. Dorohoi zamierza współpracować z miastem partnerskim, aby czerpać z jego doświadczeń i gromadzić cenne informacje na temat skutecznego planowania przestrzennego. W szczególności gmina jest zainteresowana wskazaniem dobrych praktyk wdrożonych przez inne gminy, które skutecznie stworzyły zintegrowane plany miejskie.

 NAZWA PROJEKTU:

Opracowanie zintegrowanego planu na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności miejskiej w gminie Dorohoi w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej - „City-to-City” Exchange

Czytaj więcej...

Okręg Botoșani poszukuje partnerów do projektu w ramach programu „Obywatele, równość, prawa i wartości”

1920x810Rada okręgu Botoșani (Rumunia) poszukuje partnera do projektu w ramach programu „Obywatele, równość, prawa i wartości” (CERV). Rada Okręgu Botoșani szuka partnerów do  projektu obejmującego warsztaty, debaty, szkolenia i inne działania dla młodzieży ukierunkowane na zmianę klimatu i zrównoważony rozwój.

 

Czytaj więcej...

Gmina Piatra Neamț poszukuje miasta partnerskiego w ramach wymiany między miastami „City-to-City”

 

Gmina Piatra Neamț (miasto w północnej Rumunii, stolica okręgu Neamț) poszukuje miasta partnerskiego, które weźmie udział w wymianie „City-to-City” w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej.

Europejska Inicjatywa Miejska (ang. European Urban Initiative) to narzędzie wspierające miasta w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań miejskich. Celem EUI jest zapewnienie obszarom miejskim w całej Europie zasobów umożliwiających testowanie innowacyjnych rozwiązań powstałych w odpowiedzi na problemy miast oraz sprawdzanie, jak działają one w praktyce.

Projekt: Navigating Challenges: Inicjatywa wymiany miast w zakresie wdrażania projektów mobilności miejskiej, Europejska Inicjatywa Miejska „City-to-City Exchange”

Czytaj więcej...

Biuro Danii Północnej w UE poszukuje partnerów do projektu dotyczącego wiedzy o glebie w ramach HE

Biuro Danii Północnej w UE poszukuje partnerów do konsorcjum do naboru związanego z Misją „Pakt na rzecz zdrowych gleb w Europie”. Projekt ma na celu zwiększenie wiedzy na temat gleby poprzez połączenie wielu podmiotów w sieć za pomocą innowacyjnych, kreatywnych i artystycznych środków komunikacji.

NABÓR: Back to earth: bringing communities and citizens closer to soil

PLANOWANE DZIAŁANIA:

 • wydarzenia organizowane przez partnerów przyczynią się do powstania platformy zwiększającej widoczność działań związanych z wiedzą o glebie
 • lokalne, eksperymentalne podejście w ramach, którego miasta, gminy i regiony zapewnią dostęp do laboratoriów wiedzy o glebie.
 • dotacje dla podmiotów spoza konsorcjum (od 5000 euro do 50 000 euro) pomogą im w rozpowszechnianiu działań wspierających zdrowie gleby
 • skalowanie i prezentacja - we współpracy z europejskimi festiwalami, które zapewnią przestrzeń do organizacji corocznej ogólnoeuropejskiej trasy edukacyjnej o glebie
 • platforma cyfrowa pozwoli na dotarcie do większej liczby odbiorców oraz rozwinięcie inicjatyw związanych z wiedzą o glebie
 • narzędzia i programy szkoleniowe opracowane na podstawie działań projektowych pozwolą instytucją publicznym i prywatnym lepiej promować wiedzę w zakresie zdrowia, ochrony i rekultywacji gleby.

Czytaj więcej...

Gmina Halsenaes poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+

 

Gmina Halsenaes (Dania) szuka 1 lub 2 partnerów do współpracy w ramach programu Erasmus+. Celem projektu jest wspieranie zrównoważonej mobilności poprzez zwiększenie liczby dzieci korzystających z rowerów oraz edukacji o bezpieczeństwie drogowym w szkołach podstawowych poprzez współpracę z uczniami, rodzicami, policją oraz lokalną społecznością.

NABÓR: Erasmus+  edukacja szkolna, partnerstwa na małą skalę

Czytaj więcej...

Antwerpia poszukuje partnerów do projektu LIFE w zakresie zielonej transformacji

 

Prowincja Antwerpii (Belgia) poszukuje koordynatora oraz partnerów do projektu w ramach unijnego programu LIFE w naborze: Wsparcie techniczne planów i strategii na rzecz transformacji energetycznej w gminach i regionach.

CEL PROJEKTU: Wsparcie gmin we wdrażaniu zielonej transformacji

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

 • utworzenie zespołu ds. klimatu, który opracowuje koncepcje planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (ang. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) z uwzględnieniem emisji w każdym sektorze, a także analizy ryzyka i podatności na zagrożenia związane ze zmianą klimatu. Koncepcje będą zawierać również plan działań dla gmin. Ponadto dzięki internetowej bazie danych gminy będą mieć dostęp do gotowych raportów zawierających informacje nt. energetyki oraz kwestii związanych z klimatem oraz adaptacją. Oferowane jest także wsparcie i szkolenia dla gmin, szkół oraz sektorów biznesowych.
 • przygotowanie krajobrazów energetycznych – to mapy obszarów geograficznych, na podstawie których zostaną określone obszary o podobnych uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych i energetycznych. Krajobrazy energetyczne mają na celu określenie obszarów dla każdego rodzaju energii odnawialnych (energii wiatrowej, geotermalnej słonecznej oraz uzyskiwanej z odpadów).
 • opracowanie planów ciepła - to plany obszarów geograficznych podzielonych na strefy z potencjałem na stworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych. Zespół energetyczny oferuję szkolenia dla gmin oraz pomaga we współpracy między gminami oraz konsultantami energetycznymi.

Czytaj więcej...

Region Murcji (Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu INTERREG EUROPE w zakresie wód gruntowych

 

Europa w znacznym stopniu odpowiada za nadmiar azotu i fosforu w środowisku, których stężenie przekroczyło już bezpieczne dla naszej planety poziomy i stanowi poważne zagrożenie dla przyrody i klimatu. Według badań Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) normy azotu są przekraczane ponad trzykrotnie, a normy fosforu - dwukrotnie.

CELE PROJEKTU:

- wzmocnienie regionalnych polityk dotyczących zarządzania wodami gruntowymi w strefach narażonych na zanieczyszczenie azotanami spowodowanymi działalnością rolniczą,

- realizacja działań edukacyjnych wśród regionów europejskich oraz wymiana najlepszych praktyk i doświadczeń.

CEL SZCZEGÓŁOWY NABORU: Dostęp do wody i zrównoważona gospodarka wodna

KOORDYNATOR PROJEKTU: Regionalne Ministerstwo Wody w Regionie Murcji (Hiszpania)

Czytaj więcej...

Horyzont Europa: poszukiwany partner do projektu w zakresie jezior naturalnych

 

NABÓR: HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-04 Europejskie jeziora naturalne: opracowanie zintegrowanych metod ochrony i odbudowy naturalnych ekosystemów jezior oraz ich bioróżnorodności

CEL: NEOLAKE ma na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod, które usprawnią działania w zakresie ochrony i odbudowy naturalnych ekosystemów jezior i ich bioróżnorodności. Proponowane innowacje poprawią sposób zarządzania i pozwolą osiągnąć właściwy stan środowiskowy europejskich jezior. W projekcie wyznaczono 4 cele:

 • opracowanie strategii we współpracy z odpowiednimi podmiotami,
 • przygotowanie innowacyjnych metod umożliwiających odpowiednie badania środowiskowe,
 • wdrożenie opracowanych strategii,
 • informowanie o ich korzyściach wynikających z wdrażania projektu oraz nawiązanie kontaktu z interesariuszami.

BUDŻET PROJEKTU: 4M€

TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU: 20 września 2023 r.

PARTNERZY: W skład konsorcjum NEOLAKE wchodzą organizacje akademickie, instytuty badawcze, organy administracji publicznej oraz przedsiębiorstwa.

Beneficjentami projektu będą organizacje z Francji, Włoszech, Słowenii, Holandii oraz Szwecji, natomiast partnerami stowarzyszonymi będą organizacje z Szwajcarii i USA.

POSZUKIWANY PARTNER:

Do udziału w projekcie konsorcjum chce zaangażować władze lokalne i regionalne z Polski, Cypru i Węgier.

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt z brussels.office@wielkopolska.eu

Poszukiwany partner do projektu Interreg Europe w zakresie otyłości

 

Otyłość jest złożonym problemem związanym z kilkoma chorobami współistniejącymi i problemami zdrowia psychicznego, takimi jak choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2, choroby nowotworowe, znaczne obniżenie średniej długości życia, niska samoocena, depresja, zaburzenia odżywiania i lęk. Ze względu na rosnący problem na całym świecie i wynikające z tego skutki dla systemu opieki zdrowotnej i rynku pracy, skuteczne leczenie otyłości musi być priorytetem w programach międzynarodowych, krajowych i lokalnych.

Obszar działań: innowacje w zakresie zdrowia (opieki), innowacje społeczne, transfer technologii i innowacji

Partner wiodący: Lokalny Urząd ds. Zdrowia w Reggio Emilia (Włochy)  

Czytaj więcej...

Poszukiwani partnerzy do projektu Interreg Europa w zakresie „Zielonego i zrównoważonego finansowania”

 

Europejskie regiony i władze lokalne są kluczowymi uczestnikami zrównoważonej transformacji.

Ich pierwszym etapem działania jest prowadzenie modelowej polityki inwestycyjnej w zakresie odpowiedzialności środowiskowej i społecznej oraz wspieranie projektów lokalnych, które dotyczą kwestii zrównoważonego rozwoju. Szereg władz lokalnych idzie jednak krok dalej, wykorzystując swój budżet jako narzędzie walki ze zmianami klimatu w zakresie swoich kompetencji (tj. transport publiczny, szkoły, planowanie regionalne, pomoc dla przedsiębiorstw).

Wkrótce unijna systematyka (tzw. taksonomia) będzie miała duży wpływ na regiony i inne władze lokalne w ich strategiach i zarządzaniu zielonym finansowaniem.

Region Ile de France zamierza współpracować z innymi regionami europejskimi w celu przygotowania projektu dotyczącego tych wspólnych kwestii w ramach drugiego zaproszenia w programie INTERREG Europa.

 

Czytaj więcej...

Francuska szkoła poszukuje partnerów w ramach wymiany międzyszkolnej

 

Szkoła średnia im. Léona Bluma w Villefranche de Lauragais (okolice Tuluzy) poszukuje partnerów do projektu wymiany międzyszkolnej.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa projektu: BE ECO+ : Find solutions to decrease our carbon footprint! (pl. Poszukiwanie rozwiązań, które zmniejszą nasz ślad węglowy!)

Celem projektu będzie nawiązanie kontaktu z uczniami z jednej z europejskich szkół średnich, w której uczniowie posługują się językiem angielskim.

Projekt polegałby na zorganizowaniu wymiany międzyszkolnej, która zapewniałaby zakwaterowanie u rodzin goszczących, wizytę w szkole goszczącej, a także możliwość udziału w działaniach kulturalnych w regionie oraz aktywności związanej z promocją działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W wymianie weźmie udział 24 uczniów (w wieku 15 i 16  lat) z klasy biologicznej i z j. angielskim z francuskiej szkoły.

Spotkanie: wideokonferencja z nauczycielami koordynującymi w czerwcu br.

Termin ustalenia warunków wymiany: początek września 2023 r.

Termin wymiany: do ustalenia ze szkołami partnerskimi

 

O SZKOLE

Szkoła średnia im. Léona Bluma angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez:

- pozyskiwanie energii z kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych,

- zbieranie wody deszczowej do toalet,

- pielęgnowanie zielonego dachu,

- prowadzenie sadu z domkami dla owadów,

- oferowanie lokalnej żywności na stołówce szkolnej oraz promowanie dań wegetariańskich.

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt z brussels.office@wielkopolska.eu

Poszukiwany partner do projektu Erasmus+ w zakresie sztuk wizualnych i zmian klimatu

 

Uwaga! Krótki termin zgłoszeń do 18 marca br. do godz. 12.00

Celem projektu jest zachęcenie dzieci w wieku szkolnym do interakcji z przyrodą. W ramach tego partner przygotuje i przeprowadzi inscenizacje, która pobudzi dziecięcą wyobraźnie i pozwoli na kształtowanie wrażliwości i empatii wobec przyrody.

Informacja o poszukiwanym partnerze:

Partner powinien posiadać doświadczenie w dziedzinie sztuk scenicznych (np. teatru) oraz w pracy i występach z małymi dziećmi, ponieważ jest to grupa docelowa projektu.

Czytaj więcej...

MŚP poszukuje partnerów zajmujących się produkcją rolną do naboru EUROSTARS 3 w programie Horyzont Europa

 

Hiszpańskie przedsiębiorstwo jest producentem środków najwyższej jakości do produkcji rolnej. Stawia na innowacyjność, jakość i rozwiązania oparte na rolnictwie ekologicznym i „zero waste”. Firma koncentruje się poszukiwaniu praktycznych rozwiązań wynikających z potrzeb rolników oraz zapewnieniu kompleksowego doradztwa technicznego. Dotychczas przedsiębiorstwo brało udział w projekcie LIFE w roli koordynatora i obecnie jest częścią konsorcjum projektu finansowanego z programu Horyzont 2020.

Głównym celem nowego projektu jest opracowanie ekologicznych i bezodpadowych produktów, które będą zapobiegać szkodom powodowanym przez mszyce. Przedsiębiorstwo poszukuje partnera do przetestowania nowych produktów na różnych rodzajach upraw.

Informacje o projekcie:

Typ poszukiwanego partnera: MŚP

Budżet projektu: około 1 mln euro

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Termin zgłoszenia chęci udziału w projekcie: 20 marca 2023 r.

Poszukiwane konsorcjum do projektu Interreg Europe w zakresie otyłości

 

Region Południowej Danii oraz gmina Haderslev poszukują konsorcjum do projektu Interreg Europe w zakresie otyłości.

Otyłość jest złożonym problemem związanym z kilkoma chorobami współistniejącymi i problemami zdrowia psychicznego, takimi jak choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2, choroby nowotworowe, znaczne obniżenie średniej długości życia, niska samoocena, depresja, zaburzenia odżywiania i lęk. Ze względu na rosnący problem na całym świecie i wynikające z tego skutki dla systemu opieki zdrowotnej i rynku pracy, skuteczne leczenie otyłości musi być priorytetem w programach międzynarodowych, krajowych i lokalnych.

Czytaj więcej...

Hiszpańskie Konserwatorium Muzyczne poszukuje partnerów do programu Erasmus+

 

Konserwatorium Muzyczne w Kartagenie (Murcja, Hiszpania) jest placówką publiczną, specjalizującą się w edukacji muzycznej na poziomie podstawowym i zaawansowanym w następujących specjalnościach: pianino, gitara, śpiew, śpiew flamenco i wszystkie specjalności orkiestry symfonicznej i saksofonu.

W ramach naboru do programu Erasmus+, Konserwatorium poszukuje nauczycieli i studentów specjalizujących się w:

 • chórze,
 • muzyce kameralnej,
 • big band,
 • jazzie,
 • zespole i orkiestrze symfonicznej,
 • specjalizacjach instrumentalnych orkiestry symfonicznej, saksofonu, gitary, fortepianu i śpiewu.

Czytaj więcej...

Gmina Narni (Umbria, Włochy) poszukuje partnerów w ramach programu ERASMUS+ 2023 - Europejskie Wydarzenia Sportowe non-profit

 

Projekt EUROPEAN OUTDOOR CITY GAMES ma na celu promocje zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

W każdym kraju uczestniczącym w projekcie zostaną zorganizowane wydarzenia, w których wezmą udział zespoły składające się z około dwudziestu przedstawicieli gmin z krajów partnerskich. Zespoły będą rywalizować m.in. w biegach, kolarstwie górskim, trekkingu miejskim, wspinaczce, biegach na orientację, przeciąganiu liny, a także strzelaniu z łuku. W wydarzeniu będą mogły wziąć udział osoby w różnym wieku, również z niepełnosprawnościami. W ramach akcji zaplanowane zostaną m.in. konferencje, warsztaty, laboratoria, pokazy oraz spotkania ze sportowcami.

Budżet:

 • wydarzenie europejskie od 3 do 5 partnerów - 200 tys. euro,
 • wydarzenie europejskie od 6 do 10 partnerów - 300 tys. euro.

Poszukiwani partnerzy:

 • miasta europejskie, gminy i miasteczka i/lub związki miast, gmin,
 • organizacje sportowe na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub międzynarodowym,
 • organizacje reprezentujące ruch "sport dla wszystkich",
 • organizacje działające na rzecz promocji aktywności fizycznej i sportu w czasie wolnym,
 • organizacje działające w dziedzinie edukacji, szkoleń lub młodzieży.

Termin wyrażenia chęci udziału w projekcie: 20 lutego 2023 r.

Termin składania wniosków: 22 marca 2023 r.

Czas trwania projektu: Od 12 do 18 miesięcy.

 

Zaineresowanych partnerów prosimy o kontakt z brussels.office@wielkopolska.eu