Przejdź do treści

Lista projektów

Stowarzyszenie z Francji poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Kreatywna Europa

Stowarzyszenie kulturalne z regionu Nowej Akwitanii z Francji poszukuje partnerów, którzy chcieliby dołączyć do konsorcjum i ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach programu Kreatywna Europa.

Stowarzyszenie opracowało innowacyjny projekt dotyczący interpretacji dziedzictwa kulturowego o nazwie „MUSICAVENTURE”. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej i promowanie szerszego dostępu do dziedzictwa kulturowego poprzez opowiadanie i stosowanie innowacyjnych technologii cyfrowych.

Cele szczegółowe projektu:

- identyfikacja i ocena wielowymiarowego wpływu muzyki na społeczeństwo (ekonomia, społeczeństwo, zdrowie, psychologia itd.),

- zjednoczenie różnych społeczności muzycznych w skali europejskiej i międzynarodowej,

- tworzenie międzypokoleniowych powiązań muzycznych między dorosłymi, młodzieżą, dziećmi oraz innymi grupami,

- tworzenie innowacyjnych instrumentów muzycznych do nauki,

- rozwinięcie większej świadomości akustyki muzycznej w zabytkach historycznych,

- opracowanie nowych wizji i sposobu opisywania dziedzictwa kulturowego.

Poszukiwani partnerzy to podmioty z krajów członkowskich UE, w szczególności:

- laboratoria badawcze z zakresu nauk neurologicznych połączonych z muzyką i akustyką,

- przemysł twórczy specjalizujący się w cyfrowych zastosowaniach w muzyce,

- muzea instrumentów muzycznych,

- przedstawiciele zabytków związanych z muzyką.

Ostateczny termin zgłoszeń mija 31 października 2017 roku.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Hiszpański region poszukuje partnera do projektu w ramach programu Interreg Europe

Dyrekcja Generalna ds. Infrastruktury i Eksploatacji Wód z hiszpańskiego regionu Andaluzji wraz z  Fundacją CENTA, poszukuje partnerów do planowanego projektu w ramach  III naboru wniosków w programie Interreg Europe (cel: 4.2.Poprawa polityki oszczędnego gospodarowania zasobami). Tytuł projektu to „Nauka o zarządzaniu wodą w Europie”.

Głównym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk stosowanych w zarządzaniu gospodarką wodną w różnych regionach. Wymiana doświadczeń wśród uczestników projektu pozwoli na wprowadzenie odpowiednich rozwiązań oraz będzie narzędziem służącym przyszłym zmianom. Projekt ułatwi również proces wdrażania przepisów dotyczących gospodarki ściekami i ich oczyszczania w kolejnych latach.

Celem projektu jest również rozwój sektora naukowego.

Poszukiwani partnerzy:

- władze lokalne

- organizacje pozarządowe.

W projekcie uczestniczy już region Walencja.

Ostateczny termin zgłoszeń : 30 czerwca 2017 r.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Partners searched for an architectural project - deadline extended

Poznań University of Life Sciences (Wielkopolska, Poland) is looking for partners for an architectural project “Layered Green Wall” which will be submitted for the call for proposals within the framework of LIFE programme. The project makes free designing of architectural forms possible which can be used not only in small architecture but also for larger projects.

There are three partners already involved in the project and there are more partners searched. The current partnership consists of:

- Poznań University of Life Sciences (lead partner),

- Poznań University of Technology,

- CIEMAT institute from Spain.

The purpose of the project is to create innovative useful tool in the area of green architecture. Layered Green Wall is a self-supporting, layered metal-wood or full metal construction with an appropriately planted set of plants designed on a bipolar basis. It provides a friendly climate for users, especially in dry and hot climate. Due to conditions of bipolar rule of implementation of the plants on the construction two types of plants have to be used. The facility using a layered green wall can be an educational hub for citizens. A vertical urban garden can provide its residents with useful plants as well.

The partners searched for the project are:

- local governments

- enterprises

- organisations active in the area of small green architecture

Deadline for expression of interest: 31 July.

 Contact person: Agnieszka Wieczorek (agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu).

Wielkopolska Region Brussels Office
Rue Montoyer 21, 1000 Brussels
tel. + 32 (0) 2 734 09 41
tel. + 48 61 278 53 95 (PL)
www.wielkopolska.eu

Hiszpańska prowincja poszukuje partnera wiodącego do projektu między regionami

Hiszpańska prowincja Barcelona poszukuje partnera wiodącego do projektu w ramach inicjatywy „Barcelona Smart Region initiative”. Projekt koncentruje się na promowaniu współpracy i integracji lokalnej w obszarze rozwiązań z zakresu inteligentnych miast oraz otwartego dostępu do danych.

Rada prowincji Barcelona wdrożyła inicjatywę promującą współpracę oraz wspólne działania w celu wyrównania szans pomiędzy mniejszymi i większymi miastami w ramach koncepcji inteligentnych miast. Najistotniejszym osiągnięciem inicjatywy jest stworzenie platformy danych miejskich Sentilo, która jest otwartym źródłem danych na poziomie międzymiastowym. Umożliwia ona dostęp do pomiarów, doświadczeń i informacji pozwalając na równomierny rozwój miast.

Możliwość współpracy w ramach programów: Interreg Europe, Urbact III oraz innych. 

Cele projektu:

- wymiana doświadczeń między regionami biorącymi udział w podobnych inicjatywach europejskich, poznanie realizowanych strategii i stosowanych technologii,

- zapoznanie się ze sposobami wdrażania działań związanych z inteligentnymi miastami i infrastrukturą w poszczególnych ośrodkach,

- identyfikacja potrzeb związanych z wykorzystaniem wielokanałowych źródeł danych,

- wykorzystywanie platform takich jak Sentilo.

Poszukiwani partnerzy to:

 - władze lokalne i regionalne,

- agencje zajmujące się podobnymi projektami.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Miasto Piza poszukuje partnerów do współpracy w ramach programu Interreg Europe

Włoskie miasto Piza poszukuje partnerów do projektu Industry 4.0, realizowanego w ramach III naboru wniosków w programie  INTERREG  Europa; oś priorytetowa 1 „Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji”.

Projekt, który jest wspierany przez region Toskania, będzie dotyczył działań poświęconych wzajemnemu uczeniu i wymianie wiedzy pomiędzy władzami publicznymi, politykami, centrami innowacji i będzie skoncetrowany na kreowaniu czynników wspomagających przejście gospodarki w stronę czwartej rewolucji przemysłowej oraz na roli jaką odgrywają w tym procesie centra innowacji.

Poszukiwani partnerzy:

 • krajowe, regionalne i lokalne władze publiczne odpowiedzialne za stymulowanie wszelkich form innowacji;
 • regionalne agencje innowacji;
 • uniwersytety, instytuty wiedzy i instytuty badawcze oraz instytucje szkolnictwa wyższego;
 • operatorzy parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości i centrów innowacji;
 • interesariusze i organizacje reprezentujące małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • inne organy władzy publicznej, podmioty prawa publicznego lub prywatne instytucje non-profit zaangażowane w rozwój regionalnych infrastruktur i zdolności innowacyjnych oraz rozwój regionalnego łańcucha innowacji.

Przewidywany czas trwania projektu: 3-5 lat

Ostateczny termin na przesyłanie zgłoszeń : 15 czerwca 2017 roku

Kontakt:

Małgorzata Sylla

malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Laboratorium badawcze z Cypru poszukuje partnera do projektu w zakresie dziedzictwa cyfrowego

Laboratorium badawcze „Mesarch” działające na Wydziale Architektury Uniwersytetu Cypryjskiego poszukuje partnera wiodącego do projektu mającego na celu dofinansowanie międzynarodowych przedsięwzięć badawczych w zakresie dziedzictwa cyfrowego. Konkurs organizowany jest w ramach Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH (Inicjatywy Wspólnego Planowania Dziedzictwo Kulturowe a Zmiana Globalna).

Wstępne tytuły projektów:

 • Podejście krytyczne: Zaangażowanie w dziedzictwo cyfrowe (The Critical: Engagements with Digital Heritage),
 • Podejście kuratorskie: Społeczności i dziedzictwo cyfrowe (The Curatorial: Communities and Digital Heritage).

Laboratorium „Mesarch” nie może być liderem projektu z powodu innych zobowiązań, ale chciałoby nawiązać współpracę z innymi jednostkami oferując swoją wiedzę i bogate doświadczenie badawcze członków zespołu.

Laboratorium może wykonywać ekspertyzy badawcze w zakresie:

 • krytycznej historiografii,
 • cyfrowych narzędzi badawczych,
 • historii teorii współczesnej architektury i urbanistyki,
 • społecznego wymiaru rozwoju miast w XX wieku,
 • działalności na rzecz ochrony środowiska i trwałości w architekturze,
 • dziedzictwa kulturowego,
 • konfliktu na Cyprze  oraz na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego.

Poszukiwani partnerzy to:

 • państwowe instytucje kultury podlegające pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • samorządowe instytucje kultury;
 • archiwa państwowe;
 • publiczne uczelnie artystyczne;
 • organizacje pozarządowe.

Przewidywany czas trwania projektu: 12-36 miesięcy

Termin zgłoszeń mija 15 czerwca 2017 roku

Kontakt: Małgorzata Sylla

malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Hiszpańskie centrum szkoleń z zakresu sportów wodnych poszukuje partnera do projektu

Hiszpańskie centrum szkoleń z zakresu sportów wodnych Sea- Teach poszukuje partnera wiodącego do projektu w ramach programu EaSI (Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych), oś PROGRESS, Działanie: Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults (Ścieżki poprawy umiejętności: Nowe możliwości dla dorosłych).
Centrum Sea-Teach bardzo aktywnie korzysta w swojej działalności ze środków unijnych. Już kilkukrotnie z powodzeniem brało udział w projektach europejskich.

Poszukiwani partnerzy: władze lokalne.

Przewidywany czas trwania projektu: 2 lata

Zainteresowanie uczestnictwem w projekcie należy zgłosić do 9 czerwca 2017r.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Szwedzka organizacja młodzieżowa poszukuje partnerów do współpracy dot. kultury

Young Culture Meets (UKM), szwedzka organizacja związana z kulturą młodzieżową poszukuje partnerów do współpracy oraz sieci współpracy w dziedzinie kultury wśród młodzieży.

Celem nawiązania współpracy jest:
- stworzenie miejsc spotkań np. festiwali kulturowych, na których młodzi ludzie różnego pochodzenia i z różnymi zainteresowaniami będą mogli spotkać i inspirować się nawzajem,
- wzrost szacunku, wiedzy i zrozumienia dla kultury młodzieżowej oraz rozpowszechnienie bogactwa przekazu kulturowego i artystycznego,
- danie młodym ludziom okazji do rozwijania twórczości, przedsiębiorczości i kreatywności,
- promowanie kultury młodzieżowej na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Poszukiwani partnerzy to:

- organizacje młodzieżowe
- władze regionalne
- organizacje działające w obszarze kultury wśród młodzieży

Kontakt:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

The Poznań Philharmonic is looking for partners - deadline extended

The Poznań Philharmonic (Wielkopolska Region, Poland) is looking for partners for a project under the Creative Europe programme (action: Culture).

The project will have an interdisciplinary scope and will be based on two pillars:   

 1. The work and life of Fryderyk Chopin.
 2. Unusual concerts venues, unusual scenery of concerts (“from underground into the sky”).

The project aims at:

 • promoting the music of the composer;
 • musical education;
 • bringing together enthusiasts of Chopin in Europe;
 • proving that classical music is not boring.

In the project there are already involved partners from Italy (Milan), Czech Republic (Prague) and Poland.

The consortium is particularly searching for partners:

 • from countries or places where Chopin played or those with unusual concerts venues,
 • from Spain (Majorca), Italy, France (Paris) and Denmark, Finland, Germany, Czech Republic.

The Poznań Philharmonic is also interested in cooperating with an entity (for example university) which would support the technical side of the project (website, phone application).

Project time frame: 2018-2020.

Deadline for expression of interest: 21 July.

 

Contact person: Agnieszka Wieczorek (agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu).

Wielkopolska Region Brussels Office
Rue Montoyer 21, 1000 Brussels
tel. + 32 (0) 2 734 09 41
tel. + 48 61 278 53 95 (PL)
www.wielkopolska.eu

Poszukiwany partner do projektu inżynieryjno-budowlanego

Międzynarodowe konsorcjum poszukuje partnera - małe lub średnie przedsiębiorstwo do projektu inżynieryjno-budowlanego.

Cele projektu:

 • zmiana wizerunku rynku nieruchomości,
 • stworzenia nowego podejścia do zagadnień projektowania i konstrukcji,
 • poszukiwanie rozwiązań dot. szybszego i bardziej opłacalnego budownictwa,
 • wprowadzenie aspektu mobilności w postrzeganiu nieruchomości,
 • wprowadzenie nowych metod w technologii konstrukcji modułowej poprzez łączenie na pozór sprzecznych koncepcji.

W projekt zaangażowani są już partnerzy ze Słowenii, Włoch oraz Niemiec.

Opis poszukiwanego partnera:

 • konsorcjum poszukuje partnera o ugruntowanej pozycji na rynku i z perspektywami rozwoju,
 • firma powinna być średniej wielkości (poniżej 250 pracowników),
 • firma działająca na dużym rynku nieruchomości mieszkalnych i gospodarczych z perspektywą ekspansji na nowe rynki,
 • zakres działalności: firmy budowlane, firmy inżynieryjno-projektowe zatrudniające minimum 20-30 pracowników lub inwestorzy, których roczna wielkość inwestycji w budownictwie (mieszkalnym i gospodarczym) wynosi co najmniej 20 mln euro.

Partnerzy powinni także:

 • być w stanie zrealizować operacyjne i finansowe wymogi zaplanowanych działań (industrializacja, projekt pilotażowy, ewaluacja, komercjalizacja),
 • mieć doświadczenie w realizacji projektów prowadzonych na rynku nieruchomości. Preferowane będzie również doświadczenie w działaniach z zakresu badań i rozwoju (pionierskie projekty B+R lub zbliżone prace eksperymentalne z dziedziny technologii),
 • wykazywać się zainteresowaniem i zdolnościami  w efektywnym wdrażaniu projektu (w postaci personelu zajmującego się rynkiem/kanałami dystrybucji/sprzedaży).

Czas trwania projektu: 30 miesięcy. Termin zgłoszeń mija 15 maja.

Kontakt:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Poszukiwani partnerzy do projektu w ramach programu COSME

Francuski klaster zrzeszający firmy POLE AVENIA zajmujący się wykorzystywaniem energii ze źródeł podpowierzchniowych chce stworzyć konsorcjum do realizacji projektu w ramach programu COSME, działanie: CLUSTER GO INTERNATIONAL.

Cel projektu: POLE AVENIA chciałby utworzyć konsorcjum z jednostkami zaangażowanymi w dziedziny wymienione poniżej lub pokrewne:

 • geomatyka: obserwacje powierzchni, zarządzanie danymi GIS,
 • geologia, geofizyka (w tym badania sejsmiczne, elektromagnetyczne, magnetotelluryczne, grawimetryczne, z użyciem pomiarów powierzchniowych i teledetekcji), geomodeling, ocena zasobów,
 • odwierty: sprzęt, obsługa, nadzór, likwidacja i integralność odwiertów,
 • zarządzanie energią ze źródeł podpowierzchniowych, technologie produkcji i przetwarzania,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona środowiska, monitorowanie zagrożeń środowiskowych (np. wykrywanie wycieków), powstrzymywanie i naprawa szkód.

POLE AVENIA oferuje także wymianę wiedzy w zakresie trzech rynków, na których jest obecny: wydobycie ropy i gazu, źródła geotermalne i geologiczne składowanie.

Zainteresowanie współpracą należy wyrazić do 16 maja.

Kontakt:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Poszukiwani partnerzy do projektu w ramach programu Erasmus+

Poszukiwani są partnerzy do projektu w ramach programu Erasmus+ Działanie 2: Partnerstwo strategiczne dla młodzieży oraz Działanie 3: Integracja społeczna poprzez edukację i szkolenia młodzieży.

W projekt zaangażowani są już partnerzy z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Partnerem wiodącym projektu jest Rada Miasta Manresa z Katalonii. Poszukiwany jest jeden partner do projektu w ramach  Działania 2 oraz dwóch partnerów do projektu w ramach Działania 3.

 Cele projektu:

 • edukacja dla pokoju,
 • zmniejszanie liczby konfliktów,
 • zwiększenie spójności społecznej.

Projekt będzie promował pokój i spójność społeczną oraz będzie obejmował wymianę doświadczeń z wykorzystaniem podejścia pokojowego we współpracy z udziałem młodzieży.

W trakcie projektu nacisk zostanie położony na:

 • edukację emocjonalną,
 • edukację na temat wartości w życiu i samoświadomości,
 • edukację na temat gender,
 • postawy inspirowane jogą,
 • świadomość umysłu.

Powyższe kwestie przyczynią się do opracowania programu, który będzie przystosowany do potrzeb młodych ludzi i zostanie wprowadzony w ramy edukacji szkolnej.

Projekt przyczyni się do powstania:

 • programu nauczania opartego na ćwiczeniach jogi, relaksacji, technik oddychania, medytacji i innych podejść pokojowych,
 • przewodnika z filmami, grafiką oraz informacjami audio,
 • platformy internetowej (aplikacji, strony web) na potrzeby współpracy projektowej.

W ramach projektu odbędzie się 6 spotkań, a także seminaria oraz warsztaty w każdym kraju partnerskim.

Poszukiwani partnerzy to władze lokalne, szkoły i stowarzyszenia.

Termin zgłoszeń do projektu w ramach Działania 2 - 26 kwietnia, natomiast do projektu w ramach Działania 3 - 22 maja.

Czas trwania projektu to 36 miesięcy.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Francuski uniwersytet poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+

Uniwersytet w Tuluzie 2 Jean Jaures (region Oksytania, Francja) poszukuje partnerów do projektu, który zostanie złożony w ramach naboru wniosków do programu Erasmus + KA3: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w obszarze zapobiegania radykalizacji.

Projekt “Spróbujmy edukacji! Współpraca i innowacje edukacyjne, aby zapobiec brutalnej radykalizacji młodzieży” ma na celu ulepszenie innowacji pedagogicznych, rozpowszechnienie narzędzi i instrumentów za pomocą wyselekcjonowania praktyk oraz zapewnienia ścisłej i naukowej oceny wyników.

Uniwersytet w Tuluzie poszukuje przede wszystkim partnerów posiadających praktyczne doświadczenie w działaniach związanych z przyjmowaniem rodzin z Syrii czy Iraku oraz zaangażowanych w pracę ze zradykalizowaną młodzieżą.

Termin zgłoszeń mija 22 maja.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Uniwersytet z Hiszpanii szuka istniejącego konsorcjum w ramach programu Erasmus+

Katolicki Uniwersytet San Antonio UCAM w Murcji (Hiszpania) poszukuje konsorcjum, do którego mógłby się przyłączyć w ramach programu Erasmus+ Działanie 3: Edukacja i szkolenie.

Do głównych celów rozwojowych Katolickiego Uniwersytetu San Antonio w Murcii należy:

 • rozwój nauki, technologii i kultury oraz szkolenie badaczy, 
 • wsparcie rozwoju kulturowego, społecznego i ekonomicznego społeczeństwa,
 • stworzenie warunków do poprawy jakości życia oraz rozwijanie umiejętności studentów,
 • rozwijanie kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich,
 • promowanie kontaktów z innymi uczelniami i firmami w celu zapewnienia studentom możliwości rozwoju na arenie międzynarodowej,
 • promowanie edukacji integralnej,
 • zwiększenie możliwości uczniów w zakresie zdobycia pracy oraz promowanie bezpośredniej współpracy pomiędzy studentami a profesorami.

UCAM silnie wspiera kwestie zatrudnienia poprzez tworzenie kierunków studiów dostosowanych do wymogów rynku pracy. Uczelnia posiada też liczne programy stażowe w instytucjach i przedsiębiorstwach.

UCAM może zaoferować doświadczenie w realizacji projektów unijnych w zakresie:

 • koordynacji i zarządzania projektami,
 • zarządzania gospodarczego,
 • rozpowszechniania i wykorzystywania wyników projektu.

Termin zgłoszeń mija 22 maja.

Kontakt:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Francuskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Interreg Europe

Francuskie stowarzyszenie Thermauvergne składające się z 11 uzdrowisk w regionie Auvergne – Rhône‐Alpes poszukuje partnerów do projektu Spa4health w ramach programu Interreg Europe Działanie 1.2: Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego.

Cel projektu:

 • znalezienie nowych i inspirujących innowacji, które będzie można wdrożyć na terenach europejskich regionów termalnych jako miejsc odnowy biologicznej oraz ośrodków zdrowia,
 • umożliwienie wymiany dobrych praktyk między władzami regionalnymi, uniwersytetami i innowatorami w celu opracowania metod rozpowszechniania wiedzy w dziedzinie profilaktyki i ochrony zdrowia.

Działania w ramach projektu to wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk stosowanych przez instytucje zarządzające dotyczące innowacji w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej.

Projekt Spa4health skupia się na regionalnych strategiach wspierania innowacji w dziedzinie wód termalnych, profilaktyki zdrowia i odnowy biologicznej, powiązanych z regionalną strategią innowacyjności w zakresie inteligentnej specjalizacji (RIS3).

Poszukiwani partnerzy:

 • instytucje zarządzające regionalnymi programami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • europejskie regiony termalne,
 • uniwersytety zajmujące się odnową biologiczną, profilaktyką, hydroterapią,
 • miasta uzdrowiskowe,
 • stowarzyszenia regionalne,
 • inne jednostki zajmujące się odnową biologiczną, profilaktyką oraz hydroterapią.

Jeżeli potencjalny partner nie jest instytucją zarządzającą funduszami strukturalnymi, wymagany jest list wspierający od działu w jednostce zarządzającej związanego z tematyką projektu.  

Ostateczny termin przesyłania aplikacji to 18 kwietnia.

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

A Basketball Society from Kalisz (Poland) is looking for partners

A Basketball Society from Kalisz (Wielkopolska Region, Poland) is looking for amateur basketball teams that would like to participate in an International 3 on 3 Basketball Tournament that will take place in August 2017 in Kalisz.

The International Streetball Tournament will be held in several age categories, but the organisers are mainly looking for basketball teams for OPEN category.

The Tournament will last 3 days, from Friday to Sunday. Apart from the 3 on 3 basketball  tournament, organisers are also planning basketball workshop and many basketball challenges such as skills challenge, three-point contest and slam dunk contest.

Event’s details:

date: August 18th – 20th, 2017 (from Friday to Sunday)

Place: Kalisz (Wielkopolska Region, Poland)

Additional information:

• no participation fee
• organisers cover the cost of providing board and accommodation
• organisers do not cover any travel costs

The deadline for application is 16th June.

All interested partners are requested to contact:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

 

Włoska prowincja poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Interreg Europe

Włoska prowincja Padwa poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Interreg Europe, działanie 4.1. Poprawa polityk w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Tytuł projektu to „Małe muzea w różnych krajach” (S.M.A.C. – Small Museums Across Countries). Projekt jest przeznaczony w szczególności dla małych muzeów, menadżerów i właścicieli terenów archeologicznych oraz kulturowych zarządzanych przez małe organizacje.

Celem projektu jest:

 • usprawnienie działania instrumentów polityki kierowanych do prywatnych i publicznych podmiotów zajmujących się kulturą, prowadzących działalność związaną z muzeami lub wystawami,
 • poprawa zdolności podmiotów do pozyskiwania i zarządzania funduszami,
 • długoterminowa optymalizacja finansowania, wykorzystanie zasobów oraz przyjęcie długoterminowych strategii, a także stworzenie trwałego modelu biznesowego w przemysłach kultury i kreatywnym.

Działania projektowe:

Faza 1 - Proces wymiany wiedzy między regionami:

 • stworzenie lokalnych grup interesariuszy,
 • wdrażanie wspólnej strategii,
 • międzyregionalne spotkania mające na celu wymianę informacji między partnerami, ekspertami i zainteresowanymi stronami,
 • opracowanie lokalnych planów działań.

Faza 2 - Monitorowanie:

 • kontrolowanie wpływu planów działań na instrumenty polityczne, które dotyczą projektu,
 • rozpowszechnienie działań podjętych w ramach projektu,
 • międzynarodowe wydarzenie podsumowujące projekt.

Poszukiwani partnerzy to:

 • instytucje zarządzające regionalnymi programami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego związanymi z przemysłami kultury i kreatywnym, dziedzictwem kulturowym oraz jego ochroną i promocją,
 • osoby zarządzające powyższymi obszarami ze szczególnym naciskiem na wsparcie podmiotów publicznych i prywatnych pracujących w przemysłach kultury i kreatywnym.

Ostateczny termin zgłoszeń mija 30 czerwca.

Kontakt:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Hiszpański Park Technologiczny poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020

Park Technologiczny Nauk o Zdrowiu (PTS) w Granadzie (Hiszpania) poszukuje partnerów w celu złożenia wniosku w ramach programu Horyzont 2020 w obszarze finansowania Maria Skłodowska-Curie, działanie RISE – wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami. RISE promuje współpracę międzynarodową oraz międzysektorową poprzez wymianę pracowników oraz dzielenie się wiedzą i pomysłami na badania.

Celem projektu jest stworzenie zoptymalizowanego protokołu działania dotyczącego transferu technologii w obszarze biomedycznym opracowany dzięki wymianie pracowników.

Poszukiwani partnerzy to europejskie parki technologiczne oraz parki nauki wyspecjalizowane w obszarze biomedycznym, które chcą wziąć udział w wymianie pracowników (zarówno naukowców, jak i personelu poziomu technicznego zaangażowanego w projekty badawczo-rozwojowe).

Zainteresowanie projektem należy zgłosić do 5 kwietnia.

Kontakt:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Duńska szkoła poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+

Duńska szkoła poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie dotyczył włączenia społecznego uczniów szkół gimnazjalnych z dysleksją za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Cele projektu:

 • wsparcie uczniów z dysleksją, które zaowocuje wzrostem ich samooceny, poczucia wartości i przynależności do społeczeństwa,
 • stworzenie i rozwinięcie metod nauczania z użyciem ICT, które pomogą uczniom poczuć się częścią szkolnej społeczności,
 • zdobycie przez uczniów umiejętności podejmowania ważnych decyzji, uświadomienie społecznej i kulturowej różnorodności otoczenia oraz zrozumienie potrzeby ukończenia edukacji.

Współpraca ma na celu :

 • zdobycie informacji nt. różnic w systemach edukacji w krajach partnerskich oraz w metodach nauczania z wykorzystaniem ICT,
 • rozwój metod nauczania wspierających proces nauki u uczniów,
 • wymiana dobrych praktyk i doświadczeń z zakresu metod wsparcia i motywowania studentów z dysleksją,
 • rozwój kompetencji i wzrost wiedzy nauczycieli nt. użytkowania ICT.

Poszukiwani partnerzy to szkoły gimnazjalne z możliwością rozwijania metod nauczania z użyciem ICT.

Termin zgłoszeń mija 24 marca.

Kontakt:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Fundacja z Hiszpanii szuka partnerów do projektu dot. zwalczania przemocy

Hiszpańska fundacja z Almerii (Hiszpania) zajmująca się kwestiami społecznymi poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+ Działanie 2: partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji – kształcenie zawodowe. Tytuł roboczy projektu to: „Przemoc między dziećmi a młodzieżą: analiza i zapobieganie”.

Tematyka projektu skupia się na:

 • zapobieganiu przemocy i prześladowań wśród dzieci i młodzieży, również w szkołach,
 • konsekwencjach psychicznych, społecznych i intelektualnych zarówno dla ofiar, jak i sprawców przemocy.

Celem projektu jest wypracowanie metodologii dotyczącej zapobiegania przemocy i prześladowaniu. Stworzone zostaną kursy i szkolenia dla uczniów oraz studentów na temat zapobiegania prześladowaniu. W tworzenie aktywności i działań w ramach kursów będą zaangażowani partnerzy projektu.  

Program kursów będzie ułożony w ciąg systematycznie odbywających się zajęć, które będą podlegać ewaluacji w celu ich ulepszania. Podczas kursów będzie kładziony nacisk na grupy narażone na największe ryzyko przemocy, a także na problem równości płci. Poruszone będą też kwestie zapobiegania przemocy w internecie, edukacji z użyciem nowych technologii oraz ostrzegania przed konsekwencjami nienależytego użytkowania internetu oraz telefonów komórkowych. Priorytetem projektu jest to, aby działania dotarły do wszystkich uczniów na szczeblu edukacji podstawowej i wpłynęły na społeczeństwo.

Informacja o poszukiwaniu partnerów skierowana jest do wszystkich zainteresowanych problemem przemocy i prześladowań wśród dzieci i młodzieży.

Termin zgłoszeń mija 20 marca.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu