Przejdź do treści

Lista projektów

Cypryjska izba handlowo-przemysłowa poszukuje partnerów do projektu dot. wsparcia rozwoju przedsiębiorczości

Izba handlowo-przemysłowa z Pafos chciałaby przystąpić do konsorcjum projektowego, które planuje realizację projektu  w ramach naboru „Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym poprzez usprawnienie działalności pojedynczych punktów kontaktowych – zwiększenie świadomości wśród przedsiębiorców na ich temat”. Nabór został ogłoszony w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP COSME (COS-SPOC-2016-02-03).

Izba handlowo-przemysłowa z Pafos to instytucja z dużym doświadczeniem w projektach finansowanych ze środków UE, która ma na celu wspieranie lokalnych firm i przedsiębiorców przy pomocy wysokiej jakości sprofilowanych informacji.

Poszukiwani partnerzy to:

 • podmioty publiczne;
 • małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • organizacje non-profit;
 • regionalne przedstawicielstwa;
 • inne prywatne podmioty.

Zainteresowane podmioty prosimy o szybki kontakt. Termin składania wniosków w naborze mija 8 września 2016 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Władze obszarów metropolitalnych z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii poszukują partnerów do projektu dotyczącego inteligentnych metod zarządzania energią

Obszar metropolitalny Barcelony i hrabstwo Greater Manchester poszukują partnerów do projektu „Inteligentne zarządzanie i odnawialne technologie oraz innowacyjne i efektywne magazynowanie (Smarties)” w ramach programu Horyzont 2020, obszaru: „Wyzwania społeczne – bezpieczna, czysta i wydajna energia” (H2020-LCE-2016-2017).

Projekt ma na celu opracowanie i rozpowszechnianie innowacyjnych rozwiązań z dziedziny energetyki łączących magazynowanie energii na dużą skalę, odnawialne źródła energii, technologie zarządzania popytem i interoperacyjności oraz zarządzanie sieciami przesyłowymi. Założenia projektu mają zostać osiągnięte dzięki stworzeniu międzynarodowej platformy do wymiany danych i doświadczeń między uczestnikami, na zasadzie demonstracji i prezentacji.

Poszukiwani partnerzy to regiony lub miasta o istniejącym potencjale wytwórczym energii odnawialnej. Od partnerów oczekuje się także zaangażowania w projekt lokalnego partnera technicznego i operatora sieci dystrybucyjnej (jako obserwatorów lub ekspertów).

Czas trwania projektu: 48 miesięcy

Budżet projektu: 12-15 000 000 €

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt do 5 września 2016 r.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Grupa badawcza z Hiszpanii zaprasza do współpracy projektowej w zakresie ICT

Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych z  hiszpańskiego Uniwersytetu w Jaén poszukuje partnerów do projektów w ramach programów:  Horyzont 2020, Trzeci program UE w dziedzinie zdrowia, EUREKA, COST (Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej) oraz LIFE. Potencjalne projekty będą umożliwiać postęp wiedzy, innowacji i rozwój w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Zespół pracowników naukowych prowadzi nowatorskie badania i oferuje swoją wiedzę w zakresie realizacji projektów w następujących dziedzinach:

 • poprawa dostępności aplikacji w zakresie informacji turystycznej;
 • diagnoza trudności w uczeniu się;
 • zarządzanie danymi przestrzennymi, skanowanie i zarządzanie modelami 3D, symulacje, druk 3D, inteligentne miasta  "smart cities";
 • baza danych muzycznych, aplikacje muzyczne;
 • rozwój systemu wspomagania decyzji biznesowych;
 • rozwój systemu e-biznes opierającego się na szeroko rozumianych rozwiązaniach teleinformatycznych, a w szczególności aplikacjach internetowych;
 • analiza scenariuszy energetycznych i badań marketingowych z wykorzystaniem eksploracji danych;
 • używanie bezprzewodowych sieci sensorowych do monitorowania środowiska.

Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska spółka poszukuje partnerów do projektu dotyczącego europejskiej infrastruktury wodnej

Firma Ayesa poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020 – nabór wniosków: „Działania innowacyjne - zapobieganie, wykrywanie, reagowanie i łagodzenie zagrożeń fizycznych i cybernetycznych dla europejskiej infrastruktury technicznej” (CIP-2016-2017).

Celem projektu jest stworzenie wspólnego systemu zarządzania europejską infrastrukturą krytyczną w zakresie infrastruktury wodnej. System ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa poprzez zapobieganie zagrożeniom, sprawne wykrywanie i reagowanie oraz łagodzenie ich skutków.

Poszukiwani partnerzy:
•  producenci produktów w zakresie automatyki i sterowania
• zarządcy infrastruktury wodnej (oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wodny pitnej, producenci produktów, usług i rozwiązań dla odbiorców przemysłowych, rolnictwa i gospodarstw domowych)
•  dostawcy rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
•  eksperci w dziedzinie polityki ochrony infrastruktury krytycznej (sektor publiczny i niepubliczny).

Zainteresowane podmioty prosimy o szybki kontakt. Termin składania wniosków w naborze mija 25 sierpnia 2016.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Norweskie samorządy poszukują partnera akademickiego do projektu dotyczącego zdrowia psychicznego

Grupa norweskich samorządów poszukuje partnera akademickiego do projektu dotyczącego zdrowia psychicznego osób młodych. Projekt będzie realizowany w ramach programu Horyzont 2020, naboru dotyczącego promocji zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia u dzieci i młodzieży (SC1-PM-07-2017).

Celem projektu jest opracowanie rozwiązań pedagogicznych na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego poprzez zwiększenie odporności na stres. Opracowane metody mają mieć charakter uniwersalny i prewencyjny, jednak szczególna uwaga zostanie poświęcona dzieciom z rodzin znajdujących się w tzw. grupach ryzyka (rodziny, w których jedna lub więcej osób nadużywa alkoholu, narkotyków, cierpi na chorobę psychiczną, rodziny imigranckie).

Zainteresowane podmioty są proszone o kontakt do 20 lipca.

Biuro Informacyjne Woj. Wielkopolskiego w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Regionalna Agencja Rozwoju z Włoch poszukuje partnerów do projektu dot. promocji wyników badań i innowacji

ASTER Regionalna Agencja Rozwoju z Emilii-Romanii poszukuje partnerów do projektu pt. REVIVAL w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Projekt będzie dotyczył waloryzacji wyników badań naukowych na rzecz innowacji.

Głównym celem projektu REVIVAL będzie zwrócenie uwagi na wyniki projektów badawczych, które zostały już zrealizowane w ramach takich programów unijnych, jak 7. Program Ramowy i Horyzont 2020 i umożliwienie ich szerszego wykorzystania. Wiele z tych projektów uwzględniało promocję przeprowadzonych w ich trakcie wyników badań i opracowanych rozwiązań innowacyjnych. Nadal jednak istnieje potencjał ich szerszego rozpowszechniania, aby mogły być one wykorzystane przez nowe instytucje i organizacje.

Poszukiwani partnerzy to samorządy regionalne, agencje ds. innowacji, stowarzyszenia biznesu, klastry, które mają dobrą sieć kontaktów zarówno ze środowiskiem akademickim, jak i przedsiębiorstwami.  

Prosimy o szybki kontakt, ponieważ termin składania wniosków mija 23 czerwca br.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Londyński samorząd poszukuje partnerów do projektu dot. systemów grzewczo-chłodniczych

Samorząd lokalny z Londynu poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020 - naboru wniosków: „Nowe rozwiązania grzewczo-chłodnicze wykorzystujące niskotemperaturowe źródła energii cieplnej” (EE-04-2016-2017).

Planowany zakres zagadnień projektu obejmuje:

• wykorzystanie niskotemperaturowych źródeł energii
• modernizację niskotemperaturowych źródeł energii
• dekarbonizację gospodarki oraz promocja odnawialnych źródeł energii
• poprawę efektywności systemu energetycznego
• umożliwienie konsumentom udziału w transformacji systemów energetycznych
• zapewnienie gospodarstwom domowym oraz przedsiębiorstwom stałych dostaw zrównoważonej, konkurencyjnej oraz przystępnej cenowo energii.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Uniwersytet Cypryjski poszukuje partnerów do projektu dot. mobilności w Europie

Cypryjski Uniwersytet poszukuje partnerów do projektu dot. mobilności wewnątrz UE i jej wpływu na systemy społeczne i gospodarcze

Wydział Edukacji Uniwersytetu Cypryjskiego poszukuje partnerów do projektu dotyczącego mobilności wewnątrz UE i jej wpływu na systemy społeczne i gospodarcze. Projekt będzie realizowany w ramach programu Horyzont 2020 – obszaru Wyzwania Społeczne - Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa (nabór: REV-INEQUAL-04-2016).

Inicjatywa ta ma na celu zbadanie postrzegania mobilności w UE w mediach tradycyjnych i społecznościowych w różnych krajach oraz porównanie w tym kontekście przepływu ludności pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz imigracji z państw trzecich, również w ujęciu historycznym. W ramach projektu zostanie poddana analizie rola mediów, partii politycznych i innych podmiotów opiniotwórczych w kształtowaniu opinii nt. mobilności, a także znaczenie systemu edukacji w tym zakresie.

Poszukiwani partnerzy to uniwersytety, ośrodki badawcze, organizacje pozarządowe, samorządy i jednostki z nimi powiązane oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w projekcie: 7 grudnia 2015.

Termin składania wniosków w naborze: 4 lutego 2016.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpański region poszukuje partnerów do projektu dot. certyfikacji w zakresie języków obcych

Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Regionu Murcja (Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu „Certyfikacja w zakresie języków obcych w Europie” w ramach programu Erasmus+, Działanie 2. Partnerstwa Strategiczne – Współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Projekt ma na celu przyczynienie się do poprawy metodyki dydaktycznej oraz polepszenia standardów nauczania języków obcych, zwłaszcza wśród osób dorosłych.

Przy realizacji projektu przewidywane są następujące działania:

 • stworzenie wielojęzycznego poradnika dot. własności intelektualnej dla certyfikacji językowej
 • stworzenie międzynarodowego biura z materiałami dot. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference – CERF) przygotowanymi przez nauczycieli;
 • zbudowanie platformy internetowej pozwalającej na tworzenie materiałów dot. nauczania języków, a zwłaszcza oceny biegłości językowej w języku angielskim i hiszpańskim. Dodatkowo, utworzenie bazy egzaminów oceniających poziom biegłości, dostępnej dla praktyków i szerokiego grona odbiorców, zawierającej również zagadnienia dot. własności intelektualnej materiałów dydaktycznych;
 • zapoznanie się z zagadnieniami dot. wdrażania certyfikacji językowej w różnych państwach wynikającymi z CERF;
 • seminaria dot. metodyki w zakresie nauczania języków obcych i własności intelektualnej;
 • konferencja.

Projekt kierowany jest do urzędów, instytucji ds. edukacji, organizacji publicznych, uniwersytetów.

Czas trwania projektu: 24/36 miesięcy.

Przewidywany koszt projektu: 150 000 €
Przewidywanie dofinansowanie ze środków unijnych: 125 000 €

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w projekcie: 18 grudnia 2015.
Termin składania wniosków w naborze: 31 marca 2016.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie miasto poszukuje partnerów do projektu dot. rewitalizacji ulic handlowych w miastach

Rada Miasta Igualada (Hiszpania) jest koordynatorem projektu „RetaiLink”, który jest realizowany w ramach programu URBACT III. Projekt przeszedł już pierwszy etap selekcji w programie i istnieje obecnie możliwość zaangażowania 3-4 nowych partnerów.

Celem „RetailLink” jest opracowanie zintegrowanej strategii na rzecz rewitalizacji miejsc handlu detalicznego w miastach średniej wielkości i sprawienie, że sektor handlu stanie się motorem rozwoju lokalnego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Projekt jest odpowiedzią na tendencje przenoszenia sklepów do dużych centrów handlu i rozrywki, które często znajdują się na obrzeżach lub poza miastami. Obejmie on takie zagadnienia jak:

 • zwyczaje konsumenckie
 • modele sprzedaży detalicznej 
 • planowanie przestrzenne w miastach
 • działalność gospodarcza i kulturalna na poziomie lokalnym
 • tworzenia miejsc pracy w miastach

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska szkoła poszukuje partnerów do projektu pt. 'Nauka poprzez zabawę'

Szkoła „Francesco Paolo Neglia” z Sycylii poszukuje koordynatora oraz partnerów do projektu pt.: „Nauka poprzez zabawę”. Projekt będzie realizowany w ramach programu Erasmus+ działanie 2.

W ramach projektu opracowane zostaną nowe metody dydaktyczne oparte na wykorzystaniu gier. Ich celem będzie zachęcanie uczniów do nauki języków obcych i poznawania nowych kultur, a także promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauce.

Poszukiwani partnerzy to szkoły podstawowe i gimnazja.

Termin zgłoszeń do projektu: 15 listopada 2015 r.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Andaluzyjska Agencja Wiedzy poszukuje konsorcjum w ramach programu Horyzont 2020

Andaluzyjska Agencja Wiedzy chciałaby przyłączyć się do konsorcjum projektowego, które będzie aplikowało o dofinansowanie z programu Horyzont 2020 - obszar „Nauka z udziałem i dla społeczeństwa” - nabór wniosków dotyczących ulepszania zarządzania w dziedzinie odpowiedzialnych badań i innowacji – w tematach:

Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 11 września 2015.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska gmina Abano Terme poszukuje partnerów do projektu w ramach programu „Kreatywna Europa"

Włoska gmina Abano Terme poszukuje partnerów do projektu w ramach programu „Kreatywna Europa”, granty na mniejszą skalę.

Projekt pt. „Po-etyczna piosenka” to innowacyjny, ponadnarodowy projekt, który zakłada połączenie elementów kultury ze zrównoważonym rozwojem. Jego celem jest podkreślenie ścisłego związku między poezją i muzyką. W ramach projektu planuje się zidentyfikowanie, zainteresowanie i udzielenia wsparcia utalentowanym artystom w dziedzinie muzyki poetyckiej reprezentującym podmioty uczestniczące w projekcie. Podstawami projektu są rozwój zawodowy oraz doświadczenie artystyczne.

„Pro-etyczna piosenka” zakłada realizację celów programu „Kreatywna Europa” poprzez:
-wspieranie potencjału sektora kultury na poziomie ponadnarodowym dzięki transferowi umiejętności między partnerami,
-rozwój umiejętności cyfrowych i innych form organizacji pracy,
-eksperymentowanie z nowymi formami współpracy, wkładu i modelu gospodarczego,
-wypracowanie oryginalnego podejścia w celu ulepszenia obsługi i zwiększenia frekwencji publiczności,
-promocję mobilności artystów,
-stworzenie „podróżującego” wydarzenia.

Projekt kierowany jest do organizacji non-profit, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, miast i regionów aktywnych w dziedzinie kultury, sztuki i środowiska.

Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 31 sierpnia 2015.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: malgorzata.sylla@wielkopolska.eu


Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Grecki uniwersytet poszukuje partnerów do projektu dotyczącego równości płci wśród pracowników naukowych

Uniwersytet w Pireusie (Grecja) poszukuje partnerów do projektu w ramach Programu Horyzont 2020 - obszaru „Nauka z udziałem i na rzecz społeczeństwa” - naboru wniosków w zakresie promowania równości płci w badaniach i innowacjach – w temacie „Wspieranie instytucji badawczych we wdrażaniu planów równości płci” (H2020-GERI-4-2015).

Projekt pt. „Geneza – Strategie równości płci w instytutach” ma na celu zlikwidowanie barier w stosunku do kobiet naukowców w zakresie rekrutacji, utrzymania stanowiska oraz rozwoju kariery zawodowej. Założeniem jest przeciwdziałanie nierówności płci w procesach decyzyjnych, a także podkreślanie wymiaru równości płci w programach badawczych.

Projekt kierowany jest do uniwersytetów oraz ośrodków badawczych.

Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 28 sierpnia 2015.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska organizacja poszukuje partnerów do projektu dot. zaangażowania społecznego i obywatelskiego w UE

Włoska organizacja Accademia d’Arti Discanto z Werony poszukuje partnerów do projektu „Kulturowe sieci miast na rzecz wsparcia współpracy w Europie” w ramach programu „Europa dla obywateli” .

Projekt ma na celu przybliżenie Unii Europejskiej obywatelom poprzez:

 • szerzenie wiedzy na temat Unii, jej historii, wartości i różnorodności
 • promowanie obywatelstwa europejskiego i zwiększenie zaangażowania obywateli w działania UE
 • promowanie zaangażowania społecznego i działalności w dziedzinie kultury, w tym w formie wolontariatu

Poszukiwani partnerzy to stowarzyszenia młodzieżowe i społeczne oraz organizacje działające w sektorze kultury i sztuki.

Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 10 sierpnia.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub Malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Francuska organizacja pozarządowa poszukuje partnerów do projektu w ramach programu 'Kreatywna Europa'

Francuska organizacja pozarządowa „Le petit monde” z Tours (region Centre-Val de Loire) poszukuje partnerów do projektu pt.: „Zielona Guinguette” w ramach programu „Kreatywna Europa” (granty na mniejszą skalę).

„Zielona Guinguette” to innowacyjny i transnarodowy projekt łączący kulturę z zagadnieniem zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest stworzenie wydarzenia integrującego muzykę i taniec, który będzie odbywał się na mobilnej, samowystarczalnej energetycznie platformie. Wydarzenie będzie duplikowane w całej Europie.

Poszukiwani partnerzy to organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia działające w sektorach: kultury, sztuki i środowiska, a także miasta i samorządy regionalne.

Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 31 sierpnia.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub Malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Uniwersytet w Sewilli poszukuje partnerów do projektu dotyczącego zwiększania atrakcyjności kariery naukowej dla młodych

Uniwersytet w Sewilli oraz Andaluzyjskie Stowarzyszenie Inżynierów poszukują partnerów do projektu dotyczącego zwiększania atrakcyjności kariery naukowej dla młodych. Projekt będzie składany w ramach programu Horyzont 2020 - naborze wniosków SEAC-2015-1.

Planowane działania obejmują promowanie atrakcyjności karier naukowych w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii oraz matematyki poprzez kampanię marketingową, forum angażujące różnorodne instytucje i organizacje edukacyjne oraz prowadzenie inicjatyw dla uczniów i nauczycieli szkół niższego szczebla.

Podmioty już zaangażowane w projekt to uniwersytety, instytuty badawcze, zrzeszenie studenckie i stowarzyszenie inżynierów.

Język roboczy projektu: język angielski

Zainteresowane podmioty prosimy o jak najszybsze zgłoszenia.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub Malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Sieć regionalna poszukuje partnerów do projektu dot. rolnictwa społecznego

Sieć regionów SERN (Sweden Emilia Romagna Network) poszukuje partnerów do projektu składanego w ramach programu Europa dla Obywateli (Komponent 2.2. Partnerstwo Miast) w temacie rolnictwo społeczne.

Celem projektu jest poznanie i zrozumienie jak działa rolnictwo społeczne na poziomie UE. Zapoznanie się z dostępnymi programami edukacyjnymi i projektami z dziedziny. Zadaniem projektu jest także zwiększenie roli stowarzyszeń i spółdzielni w promowaniu rolnictwa społecznego a dzięki temu także rozpropagowanie wśród rolników wiedzy o potencjalnych korzyściach jakie wynikają z tego rodzaju działalności oraz wykorzystywaniu terapii z udziałem zwierząt.

Więcej informacji o projekcie

Poszukiwani partnerzy: przedstawiciele władz lokalnych, wydziały rolnictwa i zdrowia w jednostkach administracji, organizacje pożytku publicznego i spółdzielnie, rolnicy.

Termin złożenia wniosku: 1 września 2015 (jeśli projekt otrzyma dofinansowanie będzie realizowany w terminie luty/marzec 2016 – luty 2018)

Język roboczy projektu: język angielski

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub Malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Wydział Polityki Społecznej z prowincji Trydent (Włochy) poszukuje partnerów do projektu dot. integracji Romów

Wydział Polityki Społecznej z autonomicznej prowincji Trydent (Włochy) poszukuje partnerów do projektu w ramach naboru dotyczącego działań wspierających projekty dotyczące niedyskryminacji i integracji Romów (JUST/2014/RDIS/AG/DISC) w programie Prawa, równość i obywatelstwo 2014-2020.

Celem projektu jest: działanie na rzecz integracji Romów, poprzez wspieranie wdrażania krajowych strategii integracji Romów, a także zalecenia Rady w sprawie integracji Romów (Zalecenie Rady z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie skutecznych środków integracji Romów w państwach członkowskich - 2013/C 378/01).

Możliwe działania w ramach projektu:

 • organizacja seminariów, konferencji, kampanii prasowych;
 • wymiana dobrych praktyk;
 • szkolenia profesjonalistów;
 • gromadzenie danych i sporządzanie ankiet;
 • prowadzenia badań naukowych lub innych działań naukowych w dziedzinie przeciwdziałania dyskryminacji;
 • monitorowanie wdrażania prawodawstwa anty-dyskryminacyjnego.

Poszukiwani partnerzy: samorządy, organizacje pozarządowe i inne podmioty, które chcą się zaangażować w działania na rzecz integracji Romów.

Prosimy o szybkie zgłoszenia, ponieważ termin składania wniosków do Komisji Europejskiej mija 07/07/2015

Język roboczy projektu: język angielski

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Duńska organizacja poszukuje partnerów do projektu dot. dumpingu społecznego i integracji na rynku pracy

Oddział Duńskiej Konfederacji Związków Zawodowych w regionie Midt poszukuje partnerów do projektu dotyczącego dumpingu społecznego, integracji na rynku pracy i dialogu społecznego.

W ramach projektu będą podejmowane działania skierowane do konkretnych grup docelowych, utworzenie platformy edukacyjnej (w szczególności dot. przepisów unijnych o istotnym znaczeniu dla rynku pracy), wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie integracji społecznej, jak również organizację konferencji i spotkań.

Poszukiwani partnerzy: związki zawodowe, instytucje edukacyjne i szkoleniowe oraz inne zainteresowane podmioty publiczne i prywatne, które działają w zakresie zagadnień związanych z rynkiem pracy.

Język roboczy projektu: język angielski

Termin zgłoszeń: 30/09/2015

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli