Przejdź do treści

Lista projektów

Katalońskie centrum nauki języków poszukuje partnerów do udziału w naborach programów Erasmus+ oraz „Prawa, równość i obywatelstwo”

Centrum nauki języków przez całe życie Rady Miasta Vic (Katalonia, Hiszpania) jest zainteresowane przyłączeniem się do konsorcjum, które będzie chciało składać wnioski w przyszłych naborach programu Erasmus+ w zakresie edukacji młodzieży i dorosłych oraz w zakresie uczenia się przez całe życie na poziomie UE. Podmiot jest również otwarty na inne możliwości oferowane przez UE koncentrujące się na wielojęzyczności i edukacji jako narzędziu służącym osiągnięciu demokratycznego obywatelstwa i wzmocnieniu spójności w społeczeństwach UE.

Centrum nauki języków przez całe życie Rady Miasta Vic to lokalne publiczne centrum edukacji będące częścią Rady Miasta Vic. Vic to średniej wielkości miasto, zajmujące 30,6 km2, z 46 214 mieszkańcami i imigrantami stanowiącymi 27,58% populacji.

Centrum jest zainteresowane możliwościami złożenia wniosków w programie Erasmus+ oraz w programie „Prawa, równość i obywatelstwo”, w tym możliwościami w okresie po 2020 roku.

Poszukiwani partnerzy: inne ośrodkami kształcenia ustawicznego w obszarze języków, szkoły edukacji dorosłych i ośrodki wielojęzyczne, centra szkolenia zawodowego i edukacyjnego itp., zwłaszcza znajdujące się w średniej wielkości miastach w wielojęzycznych krajach europejskich lub regionach przygranicznych. Centrum jest szczególnie zainteresowane znalezieniem podmiotu, który mógłby być liderem wniosku, a także innych partnerów, którzy byliby zainteresowani dołączeniem do partnerstwa.

Języki robocze projektu: angielski, francuski, hiszpański, kataloński

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Ewą Chomicz na adres: ewa.chomicz@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Foundation for Social Participation is looking for partners for Knowledge Education Development Operational Program project

Foundation for Social Participation (Poznań, Wielkopolska Region) is looking for partners for a project “Development and implementation of solutions to maintain the professional activity of employees in pre-retirement and retirement age”. The project will be under the framework of Knowledge Education Development Operational Program by a leader from Poland and two transnational partners, from the Baltic Sea Region.

The partners working in transnational cooperation aim to develop a new solution for age management in the SME sector. The project will focus on age management, as an essential factor of development, based on the potential of all employees. The project will thus support the transgenerational dialogue in organisations and the inclusion of different age groups in the labour market.

Partners searched: NGO, public or private entities experienced at working with persons older than 50 years old.

Partners should be from one of the following states: Denmark, Sweden, Finland and Estonia.

Estimated project budget: 350 000, 00 EUR

In case of interest please contact: Marta Raptis – marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Poszukiwane konsorcjum zainteresowane udziałem w naborze w ramach programu Horyzont 2020

Gmina Mollet del Vallès (Katalonia, Hiszpania) wyraża chęć dołączenia do konsorcjum, z którym mogłaby uczestniczyć w konkursie o realizowanie projektu „Mitigating household energy poverty” który złożony zostanie do programu Horyzont 2020 (nabór wniosków w ramach LC-SC3-EC-2-20218-2019-2020).

Główny cel projektu: budowanie niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu przyszłości.

Dotychczasowe doświadczenie w zakresie inicjatyw i programów unijnych: PRIMA (inicjatywa na rzecz partnerstwa w dziedzinie badań naukowych i innowacji w regionie Morza Śródziemnego), Horyzont 2020, Urbact II & III, Erasmus +.

Poszukiwani partnerzy: konsorcjum lub podmiot z doświadczeniem pozwalającym pełnić funkcję lidera projektu.

Język roboczy projektu: j. angielski

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Francuskie MŚP poszukuje partnerów zainteresowanych wspólnym udziałem w naborach w ramach inicjatywy Wspólne Przedsięwzięcie ds. Bioprzemysłu

Przedsiębiorstwo Greenpharma (Orlean, Region Centralny - Dolina Loary) wyraża zainteresowanie przystąpieniem do konsorcjum wspólnie z którym w przyszłości realizować będzie projekt w zakresie inicjatywy Wspólne Przedsięwzięcie ds. Bioprzemysłu (ang. Biobased Industry Joint Undertaking – BBI JU) lub nawiązaniem kontaktu z podmiotem gotowym pełnić funkcję koordynatora projektu BBI JU. Nabory, w których francuski podmiot zamierza uczestniczyć wskazane zostały w dalszej części tekstu.

Greenpharma od dwudziestu lat funkcjonuje na francuskim rynku chemicznym, specjalizując się w prowadzeniu badań nad produktami naturalnymi. Podmiot ten zajmuje się zarówno przygotowywaniem aktywnych składników kosmetycznych na zamówienie, jak również tworzeniem własnych produktów. Dotychczasowe doświadczenie Greenpharmy w zakresie projektów unijnych to udział w kilku inicjatywach m.in.: EUREKA, VI Ramowym Programie Badań i Rozwoju, Instrument MŚP. Francuskiemu MŚP zależy na zdobyciu kolejnego doświadczenia, w związku z czym zamierza uczestniczyć w następujących naborach:

- BBI-2020-SO1-F2: Turn lignin into materials and chemicals for high-end applications

- BBI-2020-SO1-F3: Produce food ingredients with high nutritional value from aquatic sources

- BBI-2020-SO2-R2: Develop integral fractionation of lignocellulose to produce components for high-value applications

- BBI-2020-SO2-R4: Extract bioactive compounds from new, under-exploited and/or recalcitrant residual bio-based streams for high-value applications

- BBI-2020-SO2-D3: Upscale the production of bio-based platform molecules for larger market applications

Poszukiwani partnerzy: uniwersytety, MŚP, firmy

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Belgijski uniwersytet poszukuje partnerów do wspólnego uczestnictwa w naborach inicjatywy Wspólnego Przedsięwzięcia ds. Bioprzemysłu

Centrum Badań nad Zrównoważoną Chemią funkcjonujące na Uniwersytecie Karola Wielkiego w Antwerpii poszukuje podmiotów, z którymi mogłoby ubiegać się o realizowanie projektów w ramach inicjatywy Wspólnego Przedsięwzięcia ds. Bioprzemysłu (ang. Bio-Based Industries Industries Joint Undertaking, BBI JU).

Pracownicy Centrum w pracach codziennych zajmują się kilkoma tematami badawczymi, spośród których wyodrębnić można dwa przewodzące: waloryzacja związków organicznych ze strumieniami odpadów (m.in. z rolnictwa, przemysłu spożywczego) oraz optymalizacja produktów chemicznych i procesów stosujących sztuczną inteligencję. Ponadto, badania Centrum ogniskują się także wokół zrównoważonych technik ekstrakcji.

Jednostka naukowa zainteresowana jest aplikowaniem do następujących konkursów:

- BBI-2020-SO2-R4: Extract bioactive compounds from new, under-exploited and/or recalcitrant residual bio-based streams for high-value applications

- BBI-2020-SO2-R1: Use enabling technologies to improve feedstock availability and sustainability for the bio-based industry

- BBI-2020-SO1-D1: Resolve supply-chain hurdles for turning residual waste streams into functional molecules for food and/or non-food market applications

- BBI-2020-SO3-R5: Improve the sustainability of coatings

Poszukiwani partnerzy: firmy, uniwersytety, MŚP

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Poszukiwane podmioty zainteresowane współpracą przy projekcie nt. bezpieczeństwa transportu publicznego

Konsorcjum współpracujące nad realizacją międzynarodowego projektu PREVENT (Procurements of innovative, advanced systems to support security in public transport) poszukuje partnerów chcących zaangażować się w prace nad jego drugą częścią, która dotyczyć będzie tematyki zamówień systemów prototypowych. Inicjatywa składana będzie do programu Horyzont 2020, zaś nabór wniosków przeprowadzany jest w ramach konkursu SU-GM02-2018-2020.

Projekt PREVENT ogniskuje się wokół kwestii związanych z uprzedzaniem ataków terrorystycznych w transporcie publicznym, a za jego realizację odpowiada konsorcjum złożone z kilkunastu partnerów z zarówno państw członkowskich UE, jak i państw trzecich. Inicjatywa została podzielona na dwie części – pierwszą z nich poświęcono wspólnym wytycznym wymogów dla innowacyjnych systemów wzmacniających bezpieczeństwo, zaś kolejna część, do której obecnie trwa nabór, dotyczyć ma problematyki zamówień systemów prototypowych.

Cele inicjatywy:

- opracowanie wspólnych wytycznych ws. innowacyjnych prototypów;

- przygotowanie gotowych rozwiązań, a następnie umożliwienie ich stosowania na terytorium Unii Europejskiej;

- doprowadzenie do zmniejszenia luki pomiędzy badaniami a właściwym sektorem rynkowym dla kolejnej generacji rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa;

- przyczynienie się do wzmocnienia konkurencyjności technologii i przemysłu w UE.

Czytaj więcej...

Poszukiwani partnerzy do współpracy w zakresie przygotowywania projektów w ramach programu Kreatywna Europa

Konsorcjum badawcze składające się z dwóch belgijskich uniwersytetów (Hogeschool oraz Hogent) z zachodniej części Flandrii poszukuje partnerów zainteresowanych współpracą w ramach projektów składanych do programu Kreatywna Europa, celem wytworzenia synergii pomiędzy tematyką kulturową a treściami audiowizualnymi za pośrednictwem technologii cyfrowej. Założeniem ośrodków naukowych jest przygotowanie trzech projektów pilotażowych poświęconych problematyce społeczności cyfrowych w kontekście ich roli w rozwoju dziedzictwa kulturowego.

Tematyka związana z obszarami wiejskimi i rozwojem ich krajobrazów ma stanowić motyw przewodni projektów pilotażowych. Konsorcjum chce skupić się na wdrażaniu oddolnego podejścia, które ma zachęcić lokalne społeczeństwa do zwiększenia stopnia zaangażowania w rozwój własnego sąsiedztwa. Ponadto, uczestnicy projektu będą mogli wymienić się doświadczeniami i przekazać sobie sprawdzone przez nich dobre praktyki.

Poszukiwani partnerzy: podmioty międzysektorowe zajmujące się tematyką związaną z rozwojem cyfrowym oraz dziedzictwem kulturowym.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Poszukiwani partnerzy do projektu nt. rozwoju myślenia naukowego u młodzieży w ramach programu Erasmus+

Fundacja Seneca (region Murcia, Hiszpania) poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie Erasmus+: Strategiczne Partnerstwa Młodzieży.

Celem propozycji projektowej jest rozwój myślenia naukowego u młodzieży poprzez opracowanie internetowej naukowej platformy edukacyjnej celem poprawy kompetencji młodych ludzi i wzmocnienia przez nich umiejętności ułatwiających zdobycie zatrudnienia.

Myślenie naukowe jest niezbędnym narzędziem w świecie charakteryzującym się zmianami i złożonością, a jego rozwój w społeczeństwie (nie tylko w szkolnej klasie) może poprawić jakość uczenia się młodych ludzi i ulepszyć ich zestaw umiejętności miękkich w celu zwiększenia szans na zatrudnienie i włączenie społeczne.

Główne grupy docelowe: Młodzież powyżej 16 lat, ze szczególnym naciskiem na bardziej wrażliwe grupy, takie jak młodzież pozostająca poza sferą zatrudnienia i edukacji (NEET), młodzież o migracyjnych korzeniach i inne przypadki wykluczenia społecznego.

Poszukiwani partnerzy: organizacje młodzieżowe, gminy, regionalne władze publiczne, agencje promujące naukę wśród młodzieży, organizacje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe (nie uczelnie wyższe), eksperci organizacyjni w zakresie opracowania technologicznych narzędzi edukacyjnych.

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Budżet: około 270 000 euro

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o pilny kontakt z Ewą Chomicz na adres: ewa.chomicz@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Francuskie NGO szuka konsorcjum realizującego projekty w ramach programu Horyzont 2020

Organizacja pozarządowa CATIE (Akwitańskie Centrum Technologii Informacyjnej i Elektroniki, Centre Aquitain des Technologies des l’Information et Electroniques) z miejscowości Talence (Nowa Akwitania, Francja) poszukuje konsorcjum, do którego mogłaby przystąpić celem wspólnego aplikowania o realizowanie projektów w ramach programu Horyzont 2020. Obszar tematyczny interesujący CATIE to konkursy z zakresu „Nauka z udziałem i dla społeczeństwa” (SwafS – Science with and for Society). Dodatkowo, NGO wyraża chęć nawiązania kontaktów z przedstawicielami MŚP i uczelniami zajmującymi się tą płaszczyzną, z którymi mogłaby nawiązać w przyszłości współpracę.

Proponowany przez CATIE wkład do wspólnych projektów:

- zapewnienie metodologii do pomiaru wydajności właściwej dla użytkowników o różnych profilach;

- prowadzenie badań nad nowymi modelami uczenia się związanymi z technologią cyfrową;

- opracowywanie aspektów pedagogicznych i dostosowanie ich do odbiorców oraz wiedzy, która ma być przekazywana.

W przypadku zainteresowania nawiązaniem kontaktu z CATIE, prosimy przesłanie wiadomości do Marty Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Poszukiwane konsorcja realizujące projekty nt. robotyki w ramach programu Horyzont 2020

Francuskie NGO CATIE (Akwitańskie Centrum Technologii Informacyjnej i Elektroniki, Centre Aquitain des Technologies de l’Information et Electroniques) poszukuje możliwości przystąpienia do konsorcjum, w ramach którego chciałoby realizować projekty związane z robotyką. Organizacja z Nowej Akwitanii chciałaby jako członek konsorcjum odpowiadać za kwestie związane z rozwojem technologicznym. Ponadto, CATIE zainteresowane jest również nawiązaniem kontaktów z uczelniami i przedstawicielami sektora MŚP zajmującymi się robotyką.

Proponowany przez CATIE wkład do wspólnych projektów:

- bieżące opracowywanie raportów nt. postępów w dziedzinie elektroniki, robotyki i czynnika ludzkiego;

- zaprojektowanie i wdrożenie systemu multimodalnego;

- zapewnienie dostępu do stanowisk testowych.

W przypadku zainteresowania nawiązaniem kontaktu z CATIE, prosimy przesłanie wiadomości do Marty Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Trwa nabór do projektu w dziedzinie kształcenia w ramach programu Erasmus +

Firma szkoleniowa Ecipa Umbria (region Umbria, Włochy) poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie, który składany będzie do programu Erasmus + (nabór wniosków w ramach Akcji 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk). Strona włoska poszukuje od 4 do 8 podmiotów do współpracy w ramach projektu.

Roboczy tytuł projektu to ”C.R.E.ATE 4.0 – umiejętności cyfrowe, modele i instrumenty edukacji rozszerzonej stosowane w Europejskim Atelier Rzemiosła”. W założeniu pomysłodawców inicjatywy jej główne cele ogniskować się będą wokół promowania innowacyjnych metod nauczania i przeprowadzania szkoleń, co przyczynić się ma do poprawy jakości uczenia się przez całe życie. Ponadto, uczestnicy projektu będą mieli sposobność zapoznania się z technologiami cyfrowymi oraz dowiedzą się jak wprowadzać innowacyjne rozwiązania edukacyjne w obszarze kształcenia zawodowego.

Czas trwania projektu: 2 lata.

Budżet: ok. 300 000 tys. euro.

Poszukiwani partnerzy: szkoły, centra kształcenia zawodowego, uniwersytety i jednostki badawcze (obszary nauki: pedagogika, nauki edukacyjne, nauki o komunikowaniu, cyfrowe narzędzia komunikacji, etc.), MŚP zajmujące się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i rozwojem edukacyjnych materiałów multimedialnych i rozwiązań cyfrowych dla rozszerzonej edukacji. Dodatkowo swoje zainteresowanie udziałem w projekcie mogą zgłaszać przedstawiciele władz lokalnych, regionalnych oraz krajowych, izby handlowe, a także stowarzyszenia zrzeszające MŚP.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o pilny kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Poszukiwani partnerzy zainteresowani uczestnictwem w projekcie Erasmus + nt. opieki zdrowotnej

Centrum na rzecz mieszkalnictwa wspomaganego z gminy Aarchus (region Jutlandii Środkowej, Dania) poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie, który składany będzie do programu Erasmus + (nabór wniosków w ramach Partnerstwa strategicznego wspierającego wymianę dobrych praktyk). Strona duńska zamierza pełnić funkcję lidera projektu.

Tytuł roboczy projektu to „Unikanie wypadków i uszkodzeń wśród opiekunów we współczesnym sektorze opieki zdrowotnej za pośrednictwem wdrażania rozwiązań wspomagających oraz technik bezpiecznego przenoszenia pacjentów”, a jego głównym założeniem jest wymiana dobrych praktyk dotyczących zmniejszenia ryzyka wypadków przy pracy wśród pracowników odpowiedzialnych za przemieszczanie pacjentów.

Poszukiwani partnerzy: środowiska akademickie, sektor ochrony zdrowia, gminy, podmioty, które rozwinęły cyfrowe rozwiązania technologiczne (np. w zakresie sztucznej inteligencji lub rzeczywistości rozszerzonej) w aspekcie edukacyjnym celem przekazania umiejętności bezpiecznego przenoszenia pacjentów.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o pilny kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Poszukiwane szkoły do projektu dot. środowiska w ramach programu Erasmus +

Szkoła Collège Notre Dame z miejscowości Marvejol (region Oksytania, Francja) poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie, który składany będzie do programu Erasmus + (nabór wniosków w ramach Akcji 2 Erasmus + współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk). Francuska placówka zamierza pełnić rolę lidera projektu.

W założeniu projekt ma ogniskować się wokół kwestii związanych z ochroną środowiska i dziedzictwem przyrodniczym. Uczestnicy będą mogli zgłębić problematykę obecnego stanu środowiska, a także problemów i wyzwań z nim związanych. W ramach projektu przewidziano szereg aktywności m.in. zajęcia z fotografii, spotkania z ekspertami oraz produkcję cyfrową.

Poszukiwani partnerzy: europejskie szkoły zainteresowanie którymś ze wskazanych obszarów tematycznych, które usytuowane są np. w pobliżu rezerwatu lub w bliskiej obecności występowania roślin endemicznych.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Francuski klaster poszukuje partnerów do składania aplikacji do projektów Horyzont 2020 dotyczących biogospodarki

Nowy klaster TERRALIA-PASS to sieć ponad 450 członków. Skupia firmy, organizacje badawcze i szkoleniowe oraz ponad 5000 pracowników naukowych i badaczy. Wszystkie podmioty są zlokalizowane we francuskich regionach Owernia-Rodan-Alpy, Południowa Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże oraz Okitania (Langwedocja-Roussillon).

Staje się głównym graczem na czterech rynkach:
- rolnictwie, sektorze spożywczym i napojów;
- zdrowych składników i suplementów diety;
- kosmetyki;
- Kompozycje składników dla przemysłu aromatycznego i zapachowego.

Członkowie TERRALIA-PASS budują silną synergię wokół tych czterech rynków. Ponadto, cztery kluczowe osie innowacyjności są siłą napędową działań nowego klastra:
- Zrównoważony rozwój zasobów i produkcji roślinnej;
- Ekoefektywne procesy i zakład przyszłości;
- Bezpieczeństwo i bezpieczeństwo produktów;
- Wydajność produktu.

Czytaj więcej...

School of Entrepreneurship is looking for a partner in the field of professional activation

Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości (Wielkopolska’s School of Entrepreneurship) is looking for a partner from UE country.

Our grant project proposal ‘Game for change’ aims at a new solution. We plan to create and develop with the partner a game that will correspond to modern trends in working with people at risk of poverty or social exclusion, unemployed or inactive, including people with disabilities. The goal of the game is to introduce a new way to motivate project participants.

Who the partner should be: 

- have experience in activities related to social inclusion and professional activation (especially for people 30+ )
- use some innovative, interesting and adaptable solutions (e.g. gamification, simulation and activation games)
- communicate in English, German, Spanish or Italian
- be based in one of the EU countries

Czytaj więcej...

Uniwersytet w tureckim Eskişehir poszukuje partnerów

Kto szuka?

Uniwersytet Eskişehir Osmangazi (ESOGU) jest jedną z wiodących uczelni państwowych w centralnej Anatolii i znajduje się w Eskişehir, jednym z najpopularniejszych miast wśród studentów. Uczelnia założona w 1993 roku, ma ponad 35.000 studentów studiujących na poziomach licencjackim, magisterskim i doktoranckim na 12 wydziałach i w 4 szkołach magisterskich. W programie Erasmus / Erasmus+ uczestniczy od 2005 roku i w ramach programu współpracuje - na bazie ponad 200 umów - z uczelniami z różnych krajów UE. Od 2005 r. ponad 1500 studentów z ESOGU wzięło udział w wymianie studenckiej za granicą, zarówno studiując, jak i odbywając praktyki. W tym czasie ponad 120 studentów z krajów UE studiowało na ESOGU.

Jacy partnerzy są poszukiwani?

1. Uniwersytety:
Uniwersytet Eskişehir Osmangazi poszukuje partnerów uniwersyteckich w celu rozszerzenia sieci kontaktów wielostronnych. Partnerstwo to może obejmować takie działania jak:
• wymiana studentów i pracowników,
• wspólne szkoły letnie,
• podwójny dyplom,
• warsztaty, seminaria,
• wspólne projekty
• praktyki dla przyjeżdżających studentów.

2. Organizacje publiczne, prywatne lub non-profit:
Uniwersytet Eskişehir Osmangazi poszukuje w Europie partnerów, którzy umożliwią studentom odbycie stażu za granicą.

Czytaj więcej...

Włoskie NGO poszukuje partnerów do projektu dot. edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

Włoska stowarzyszenie Federconsumatiori - Enna działające na rzecz informowania i ochrony konsumentów na Sycylii, poszukuje partnerów do współpracy nad projektem Gmina-Środowisko-Lokalne Życie, który składany będzie do programu Europa dla Obywateli. Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w ramach nr konkursu EACEA-51/2018: program Europa dla Obywateli – granty na 2019 r.

Pomysłodawca inicjatywy proponuje współpracę nad projektem poświęconym edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w szkołach podstawowych i średnich zlokalizowanych na obszarach w mniejszych miastach. Tematami, na których skupiać będzie się projekt są m.in. gospodarka obiegowa, bioróżnorodność, zmiany klimatyczne, miejskie tereny zielone oraz zrównoważona mobilność miejska. Założeniem projektu jest także podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży nt. praw konsumenckich.

Dodatkowo, w zamyśle inicjatora projektu, uczestnictwo skutkować będzie:

- nawiązaniem współpracy i promowaniem wymiany pomiędzy szkołami i wolontariuszami;
- wzrostem świadomości wśród młodych ludzi nt. obowiązku poszanowania środowiska naturalnego.

Czas trwania projektu: 9 miesięcy.

Budżet: ok. 50,000 tys. euro.

Poszukiwani partnerzy: publiczne i prywatne organizacje, szkoły.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o pilny kontakt z Hubertem Tadychem na adres hubert.tadych@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Poznań University of Life Sciences is looking for project partner under the LIFE programme

Poznań University of Life Sciences (Wielkopolska, Poland) is looking for partner for an architectural project “Green spatial structures for urban areas improving life quality” which will be submitted for the call for proposals within the framework of LIFE programme. The innovative character of this project is based on providing a unique microclimate, alleviating the effects of climate change and feasible under urban conditions.

There are five partners already involved in the project and there is one more partner searched. The current partnership consists of:

- Poznań University of Life Sciences (lead partner),

- Poznań University of Technology,

- The Tadeusz Kalinowski Art Foundation,

- Technical University of Cartagena,

- CIEMAT (Spanish Public Research Institution).

The main aim of the project is to develop and implement an innovative technology to construct spatial architectural forms alleviating the effects of climate change. Architectural forms planned within the project include separate structures designed using a LAYERED GREEN WALL (LGW) system, based on modular solution rich in plants. The system consist of six primary basic solution of layered green wall which makes possible to generate complex structures of layered wall of closed, semi closed and open form.

Partner searched:

- Spanish municipality.


Deadline for expression of interest: as soon as possible.

Contact person: Marta Raptis (marta.raptis@wielkopolska.eu).

Poszukiwani partnerzy do międzynarodowego projektu dot. poszerzania autonomii osób starszych

Władze lokalne Hérault (region Oksytania, Francja) poszukują dwóch partnerów do projektu Pomyślne i aktywne starzenie się: Poszerzanie autonomii osób starszych. Nie wybrano jeszcze programu w ramach, którego projekt będzie składany.

Obecnie władze Hérault są zaangażowane w projekt wdrażany na poziomie lokalnym związany ze wsparciem dla osób starszych w celu zachowania przez nie niezależności poprzez rozpoznawanie i uwzględnianie ich rzeczywistych potrzeb. Hérault chciałoby rozszerzyć projekt i zaangażować do niego partnerów z innych państw UE. Umożliwiłoby to wzbogacenie i rozwój obecnego projektu poprzez wymianę międzynarodowych doświadczeń oraz w efekcie wypracowanie innowacyjnych oraz inteligentnych rozwiązań dla starzejącej się populacji.

Cele projektu:

  • wymiana dobrych praktyk;
  • wymiana wiedzy nt. przygotowywania i wdrażania strategii na rzecz osób starszych;
  • szansę na rozwój przewidziano także dla opiekunów osób starszych, którzy mogliby poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę nt. wspieraniu osób starszych w codziennych czynnościach oraz utrzymywania przez nich więzi towarzyskich.

Czas trwania projektu: Styczeń-Grudzień 2020

Szacowany budżet projektu: 200 000 €

Poszukiwani partnerzy: władze lokalne lub regionalne albo stowarzyszenia i instytucje badawcze z doświadczeniem w działalności na rzecz osób starszych.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres marta.raptis@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Poszukiwane firmy i stowarzyszenia do międzynarodowego projektu dot. ochrony dziedzictwa kulturowego

Uniwersytet Reims Szampania Ardeny (region Grand Est, Francja) poszukuje partnerów do międzynarodowego projektu dotyczącego ochrony dziedzictwa kulturowego, który zostanie złożony w ramach nabór wniosków do drugiego obszaru tematycznego Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwa kulturowe a zmiana globalna” (JPICH) pt. Zrównoważona ochrona i wzmacnianie wartości. Informacje o wynikach naboru przekazane zostaną pod koniec lipca 2019 r.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest utworzenie konsorcjum projektowego, które obejmować będzie naukowców (chemików, mikrobiologów oraz geologów) reprezentujących środowiska naukowe z Francji, Hiszpanii i Portugalii oraz przedstawicieli firm i stowarzyszeń z całej Europy. Działalność konsorcjum opierać się będzie na zapobiegawczym podejściu do kwestii ochrony dziedzictwa kulturowego oraz na pracach nad nową generacją powłok prewencyjnych celem zapobiegania uszkodzeniom dziedzictwa kulturowego.

Główne cele projektu, który zostanie złożony do JPICH to opracowanie materiałów, technologii oraz rozwiązań w zakresie długoterminowej konserwacji, bezpiecznego dostępu oraz pielęgnowania na miejscu dziedzictwa kulturowego.

Poszukiwani partnerzy:

- firmy, które specjalizują się w konserwacji historycznych materiałów budowlanych i artefaktów, renowacji oraz badaniu powłok,
- stowarzyszenia działające na rzecz promocji ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego wśród społeczności.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu