Przejdź do treści

Strategia EUROPA 2020

W czerwcu 2010 r. Rada Europejska przyjęła nową Strategię na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu, która zastąpi Strategię lizbońską.

Czytaj więcej...

Traktat Lizboński

Traktat lizboński podpisany został 13 grudnia 2007 i po ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku.Zasadniczym jego celem jest usprawnienie funkcjonowania instytucji europejskich dostosowanie ich do zdecydowanie zwiększonej liczby członków (z 15 państw po roku 1995 do 27 po akcesji Bułgarii i Rumunii w roku 2007). Dokument ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju i funkcjonowania Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Programy 2007 - 2013

Pełny wykaz obecnych i planowanych Programów Wspólnotowych

Uczenie przez całe życie 

Zawiera programy szczegółowe:

Comenius

Erasmus

Leonardo da Vinci

Grundtvig

Program Międzysektorowy

Program Jean Monnet