Przejdź do treści

 

Europa w znacznym stopniu odpowiada za nadmiar azotu i fosforu w środowisku, których stężenie przekroczyło już bezpieczne dla naszej planety poziomy i stanowi poważne zagrożenie dla przyrody i klimatu. Według badań Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) normy azotu są przekraczane ponad trzykrotnie, a normy fosforu - dwukrotnie.

CELE PROJEKTU:

- wzmocnienie regionalnych polityk dotyczących zarządzania wodami gruntowymi w strefach narażonych na zanieczyszczenie azotanami spowodowanymi działalnością rolniczą,

- realizacja działań edukacyjnych wśród regionów europejskich oraz wymiana najlepszych praktyk i doświadczeń.

CEL SZCZEGÓŁOWY NABORU: Dostęp do wody i zrównoważona gospodarka wodna

KOORDYNATOR PROJEKTU: Regionalne Ministerstwo Wody w Regionie Murcji (Hiszpania)

PLANOWANE DZIAŁANIA:

  1. Określenie uwarunkowań regionalnych i wskazanie dobrych praktyk związanych z gospodarką wodną i jakością wody.
  2. Wymiana doświadczeń na poziomie regionalnym i ponadregionalnym (wizyty studyjne, wydarzenia edukacyjne itp.).
  3. Utworzenie Lokalnych Grup Działania i grup roboczych na terenie każdego kraju zaangażowanego w projekt.
  4. Opracowanie działań pilotażowych.

BUDŻET: około 1,7 mln euro

POSZUKIWANI PARTNERZY: instytucje publiczne lub podmioty prawa publicznego odpowiedzialne za opracowanie i/lub wdrożenie polityki w zakresie zarządzania zasobami wodnymi ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z zanieczyszczeniem wód gruntowych azotanami.

Zainteresowanych partnerów prosimy o jak najszybszy kontakt, ponieważ termin złożenia wniosku projektowego mija 9 czerwca 2023 r.

Kontakt: brussels.office@wielkopolska.eu