Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Polacy uczestniczą w pracach Europejskiego Komitetu Regionów (KR) od lipca 2003 roku, kiedy to do tego unijnego gremium przyjęto 95 członków-obserwatorów z 10 krajów wchodzących do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Od momentu akcesji polscy delegaci zasiadają w KR w roli pełnoprawnych członków. Delegacja liczy 21 członków i 21 zastępców i jest czwartą pod względem liczby członków reprezentacją krajową w KR. Przewodniczącym polskiej delegacji do KR jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Podstawowym zadaniem członków krajowej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów jest reprezentowanie na forum europejskim interesów polskich samorządów. Robią to poprzez udział – w charakterze opiniodawczym – w unijnym procesie legislacyjnym oraz podejmując rezolucje z inicjatywy własnej. Do zadań członków KR zalicza się także informowanie na forum unijnym o kwestiach istotnych dla polskich władz regionalnych i lokalnych, a także promowanie działań podejmowanych przez Unię Europejską w swoich samorządach i w ramach współpracy w kraju.

Choć członkowie polskiej delegacji, podobnie jak reprezentanci innych państw, należą do ponadkrajowych grup politycznych (obecnie jest ich sześć), to przed każdą sesją plenarną KR odbywają spotkania w krajowym gronie, by poinformować się o swoich pracach i omówić najistotniejsze z polskiego punktu widzenia sprawy. Na posiedzenia polskiej delegacji zapraszani są również przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE i innych instytucji. Oprócz udziału w posiedzeniach komisji i sesjach plenarnych, delegaci uczestniczą też w różnego rodzaju konferencjach, seminariach i spotkaniach organizowanych przy współudziale KR zarówno w Brukseli, jak i w krajach członkowskich UE.

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów muszą posiadać mandat uzyskany w wyborach do organu lokalnego lub regionalnego albo ponosić polityczną odpowiedzialność przed wybieralnym w drodze wyborów zgromadzeniem.

Członkowie polskiej delegacji są desygnowani przez następujące korporacje samorządowe: Związek Województw RP (10 członków i tyluż zastępców członków), Związek Powiatów Polskich (3), Związek Miast Polskich (3), Unia Metropolii Polskich (2), Związek Gmin Wiejskich RP (2), Unia Miasteczek Polskich (1).

Koordynacją prac polskiej delegacji zajmuje się Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

20110706112321.png