Przejdź do treści

Opinie przygotowane przez członków i zastępców polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów w latach 2006-2023

 
 
 

 

Tabela obejmuje informacje od stycznia 2006 r. 

 

Imię, nazwisko

Tytuł opinii

Komisja

Data przyjęcia na sesji plenarnej

2023

Hanna Zdanowska

 

Zmiana dyrektywy w sprawie azbestu
PL, EN

 

SEDEC

 

 15-16 marca

 

2022

Piotr Całbecki

 

Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenie odporności systemów żywnościowych 
PL, EN

NAT

 

30 listopada - 1 grudnia

 

Aleksandra Dulkiewicz

 

Poszerzenie katalogu unijnych przestępstw o mowę nienawiści i występki nią powodowane
PL, EN

CIVEX

 

30 listopada - 1 grudnia

 

Jakub Piotr Chełstowski

 

Pakiet energetyczny w sprawie gazu, wodoru i emisji metanu
PL, EN

ENVE

 

11-12 października

 

Olgierd Gebelewicz

 

Rola KR-u w pobudzaniu dyplomacji klimatycznej na szczeblu niższym niż krajowy przed COP27 i COP28
PL, EN

CIVEX

 

11-12 października

 

Hanna Zdanowska

 

 

Transformacja ekologiczna – Jakiej równowagi potrzeba między akceptacją społeczną a wymogami środowiskowymi z punktu widzenia miast i regionów, z myślą o budowaniu odpornych społeczności? PL, EN

ENVE

 

 

29-30 czerwca

 

 

Rafał Trzaskowski

 

Zmiana dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej z myślą o realizacji nowych celów klimatycznych na 2030 r.
PL, EN

ENVE

 

27-28 kwietnia

 

2021

Olgierd Geblewicz

Transgraniczne  zagrożenia  zdrowia  i  mandat  Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
PL, EN

NAT

5 maja – 7 maja

Adam Struzik

Bezpieczne  i  zrównoważone  chemikalia  na  rzecz wolnego od toksyn środowiska w europejskich miastach i regionach
PL, EN

ENVE

5 maja – 7 maja

Aleksandra Dulkiewicz

Europejski plan działania na rzecz demokracji
PL, EN

CIVEX

30 czerwca - 2 lipca

Władysław Ortyl

Przyszłość regionalnych portów lotniczych wyzwania i możliwości
PL, EN

COTER

30 czerwca - 2 lipca

Tadeusz Truskolaski

Sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczące polityki konkurencji za rok 2020
PL, EN

ECON

1-2 grudnia

2020

Piotr Całbecki

Ocena adekwatności ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych, dyrektywy w sprawie środowiskowych norm jakości i dyrektywy powodziowej
PL, EN

ENVE

30 czerwca – 2 lipca

Tadeusz Truskolaski

Raport na temat barier na jednolitym rynku i plan działania na rzecz egzekwowania jednolitego rynku
PL, EN

ECON

12-14 października

Jarosław Piotr Stawiarski

Europejski Rok Kolei 2021
PL, EN

COTER

12-14 października

Rafał Kazimierz Trzaskowski

Europejski Pakt na rzecz Klimatu
PL, EN

ENVE

12-14 października

Mieczysław Struk

Pakiet REACT-EU
PL, EN

COTER

12-14 października

Adam Struzik

 

Wyzwania dotyczące transportu publicznego w miastach i na obszarach metropolitalnych PL, EN 

COTER

 

8-10 grudnia

 

2019

Olgierd Geblewicz

Zwalczanie dezinformacji w internecie: podejście europejskie
PL, EN

CIVEX

6-7 lutego

Tadeusz Truskolaski

Wkład miast i regionów w nowe ramy polityki UE na rzecz MŚP
PL, EN

ECON

8-9 października

Sławomir Sosnowski

Afrykański pomór świń a europejski rynek wieprzowiny
PL, EN

NAT

8-9 października

Witold Stępień

Wdrażanie porozumienia paryskiego poprzez innowacyjną i zrównoważoną transformację energetyczną na poziomie lokalnym i regionalnym
PL, EN

ENVE

8-9 października

Olgierd Geblewicz

Lepsze stanowienie prawa: podsumowanie dotychczasowych osiągnięć i utrzymanie dalszego zaangażowania
PL, EN

CIVEX

8-9 października

Adam Struzik

Zalecenia dotyczące skutecznego projektowania strategii rozwoju regionalnego po 2020 r.
PL, EN

COTER

8-9 października

Władysław Ortyl

Strategia makroregionalna dla regionu Karpat
PL, EN

COTER

4-5 grudnia

2018

Marek Woźniak

Dokument analityczny nt. przyszłości finansów UE
PL, EN

COTER

31 stycznia - 1 lutego

Mieczysław Struk

Koszty i zagrożenia związane z brakiem spójności: strategiczna wartość polityki spójności dla realizacji celów Traktatu i sprostania nowym wyzwaniom stojącym przed europejskimi regionami
PL, EN

COTER

22-23 marca

Adam Banaszak

Przegląd Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
PL, EN

NAT

16-17 maja

2017

Stanisław Szwabski

Rewitalizacja miast portowych i terenów portowych

PLEN

COTER

8-9 lutego

Witold Stępień

Śródokresowa ocena programu LIFE

PLEN

ENVE

8-9 lutego

Adam Banaszak

Plan działania w sprawie ram z Sendai dotyczących ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030

PLEN

NAT

22-23 marca

Paweł Grzybowski

Inwestowanie w młodzież Europy i Europejski Korpus Solidarności

PLEN

SEDEC

11-12 maja

Tadeusz Truskolaski

Przyszli liderzy Europy: inicjatywa na rzecz przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw scale-up

PLEN

ECON

12-13 lipca

Mieczysław Struk

Klasyfikacja terytorialna i typologie terytorialne

 PLEN

COTER

12-13 lipca

Marcin Ociepa

Strategiczne podejście do kwestii odporności w ramach działań zewnętrznych UE

PLEN

CIVEX

10-11 października

2016

Olgierd Geblewicz

Unijne ramy gromadzenia danych dotyczących rybołówstwa:

PL, EN

NAT

10-11 lutego

Adam Banaszak

Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rola krajowych banków prorozwojowych we wspieraniu planu inwestycyjnego dla Europy

PLEN

 

ECON

7-8 kwietnia

Olgierd Geblewicz

Legalna migracja 

PL, EN

 

CIVEX

7-8 grudnia

2015

Marek Woźniak

Ulepszenie wdrażania Agendy Terytorialnej UE 2020

PLEN

COTER

16-17 kwietnia

Tadeusz Truskolaski

Zielona księga "Tworzenie unii rynków kapitałowych"

PL, EN

ECON

8-9 lipca

Adam Struzik

Instrumenty finansowe wspierające rozwój terytorialny

PLEN

COTER

12-14 października

2014

Adam Struzik

Wykonanie budżetu UE

PL, EN 

Budget

26 czerwca

Witold Krochmal

Finansowanie długoterminowe gospodarki europejskiej

PL EN      

ECOS

6-8 października

Adam Banaszak

Innowacje w niebieskiej gospodarce wykorzystujące potencjał mórz i oceanów w zakresie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy 

PL, EN

 

NAT

3-4 grudnia

Olgierd Geblewicz

Polityka sąsiedztwa na rozdrożu: Realizacja europejskiej polityki sąsiedztwa w 2013 r.

PL, EN

 

CIVEX

3-4 grudnia 

Marek Olszewski

Uznawanie umiejętności i kompetencji nabytych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się

PL, EN

 

EDUC

3-4 grudnia

2013

Marek Woźniak

Rezolucja w sprawie pakietu legislacyjnego polityki spójności

PL, EN

COTER

30 stycznia - 1 lutego

Witold Stępień

Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii

PL, EN

ENVE

30 stycznia - 1 lutego

Adam Banaszak

Niebieski wzrost – szanse dla zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich

PL, EN

NAT

31 stycznia - 1 lutego

Maciej Kobyliński

Wsparcie UE dla zrównoważonych przemian w społeczeństwach w okresie transformacji

PL, EN

CIVEX

11-12 kwietnia

Marek Sowa

Przegląd dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

PL, EN

ENVE

30 maja

Adam Struzik

Kosmiczna polityka przemysłowa UE 

PL, EN

ENVE

7-9 października

Paweł Adamowicz

Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r.  

PL, EN

ECOS

7-9 października

Jerzy Zająkała

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

PL, EN

NAT

7-9 października

Ewa Panasiuk

Rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych

PL, EN

NAT

28-29 listopada

2012

Mieczysław Struk

Reforma wspólnej polityki rybołówstwa

PL, EN

NAT

3-4 maja

Stanisław Szwabski

Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania na lata 2011–2012

PL, EN

CIVEX

3-4 maja

Adam Banaszak

Unijny mechanizm ochrony ludności

PL, EN

NAT

18-19 lipca

Witold Krochmal

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (2014–2020)

PL, EN

ECOS

9-10 października

Stanisław Szwabski

Kodeks postępowania w zakresie partnerstwa

PL, EN

COTER

29-30 listopada

Marek Woźniak

Wspólne ramy strategiczne (dla funduszy EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFMR)

PL, EN

COTER

29-30 listopada

2011

Jacek Protas

Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa

PL, EN

 

CIVEX

14-15 grudnia

2010

Jacek Protas

Samorząd lokalny i regionalny w Gruzji a rozwój współpracy między UE a Gruzją

PL, EN

 

CIVEX

5-6 października

Adam Banaszak

Rola samorządów terytorialnych we wdrażaniu strategii zdrowotnej na lata 2008–2013

PL, EN

NAT

1-2 grudnia

2009

Witold Krochmal

Konkurencyjny kolejowy transport towarowy

PL, EN

COTER

5-7 października

Adam Banaszak

Polityka leśna: CELE 20-20-20

PL, EN

DEVE

3-4 grudnia

Jerzy Zająkała

Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz postępowanie z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

PL, EN

DEVE

3-4 grudnia

2007

Witold Krochmal

Czynniki powodzenia lokalnych i regionalnych strategii antycypowania i towarzyszenia restrukturyzacji

PL, EN

ECOS

10-11 października

Marek Olszewski

Rola edukacji i podnoszenia świadomości w promowaniu rozwoju zrównoważonego

PL, EN

EDUC

28-29 listopada

2006

Bożena Ronowicz

Partnerstwo publiczno-prywatne i prawo wspólnotowe dotyczące zamówień publicznych i koncesji

PL, EN

ECOS

12 października