Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL
 
 
 

 

Tabela obejmuje informacje od stycznia 2006 r. 

 

Imię, nazwisko

Tytuł opinii

Komisja

Data przyjęcia na sesji plenarnej

2023

Adam Banaszak

 

Rola miast jako promotorów zdrowia
PL, EN

 

NAT

 

 29-30 listopada

 

Władysław Ortyl

 

Strategia dotycząca dronów 2.0
PL, EN

 

COTER

 

 10-11 października

 

Rafał Kazimierz Trzaskowski

 

UNFCCC COP28: rola władz szczebla niższego niż krajowy w umożliwianiu realizacji ambitnych celów klimatycznych
PL, EN

 

ENVE

 

 10-11 października

 

Gustaw Marek Brzezin

 

Rola władz lokalnych i regionalnych w przeciwdziałaniu dezinformacji i obcym manipulacjom informacjami i ingerencjom w informacje
PL, EN

 

Civex

 

 5-6 lipca

 

Hanna Zdanowska

 

Zmiana dyrektywy w sprawie azbestu
PL, EN

 

SEDEC

 

 15-16 marca

 

2022

Piotr Całbecki

 

Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenie odporności systemów żywnościowych 
PL, EN

NAT

 

30 listopada - 1 grudnia

 

Aleksandra Dulkiewicz

 

Poszerzenie katalogu unijnych przestępstw o mowę nienawiści i występki nią powodowane
PL, EN

CIVEX

 

30 listopada - 1 grudnia

 

Jakub Piotr Chełstowski

 

Pakiet energetyczny w sprawie gazu, wodoru i emisji metanu
PL, EN

ENVE

 

11-12 października

 

Olgierd Gebelewicz

 

Rola KR-u w pobudzaniu dyplomacji klimatycznej na szczeblu niższym niż krajowy przed COP27 i COP28
PL, EN

CIVEX

 

11-12 października

 

Hanna Zdanowska

 

 

Transformacja ekologiczna – Jakiej równowagi potrzeba między akceptacją społeczną a wymogami środowiskowymi z punktu widzenia miast i regionów, z myślą o budowaniu odpornych społeczności? PL, EN

ENVE

 

 

29-30 czerwca

 

 

Rafał Trzaskowski

 

Zmiana dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej z myślą o realizacji nowych celów klimatycznych na 2030 r.
PL, EN

ENVE

 

27-28 kwietnia

 

2021

Olgierd Geblewicz

Transgraniczne  zagrożenia  zdrowia  i  mandat  Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
PL, EN

NAT

5 maja – 7 maja

Adam Struzik

Bezpieczne  i  zrównoważone  chemikalia  na  rzecz wolnego od toksyn środowiska w europejskich miastach i regionach
PL, EN

ENVE

5 maja – 7 maja

Aleksandra Dulkiewicz

Europejski plan działania na rzecz demokracji
PL, EN

CIVEX

30 czerwca - 2 lipca

Władysław Ortyl

Przyszłość regionalnych portów lotniczych wyzwania i możliwości
PL, EN

COTER

30 czerwca - 2 lipca

Tadeusz Truskolaski

Sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczące polityki konkurencji za rok 2020
PL, EN

ECON

1-2 grudnia

2020

Piotr Całbecki

Ocena adekwatności ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych, dyrektywy w sprawie środowiskowych norm jakości i dyrektywy powodziowej
PL, EN

ENVE

30 czerwca – 2 lipca

Tadeusz Truskolaski

Raport na temat barier na jednolitym rynku i plan działania na rzecz egzekwowania jednolitego rynku
PL, EN

ECON

12-14 października

Jarosław Piotr Stawiarski

Europejski Rok Kolei 2021
PL, EN

COTER

12-14 października

Rafał Kazimierz Trzaskowski

Europejski Pakt na rzecz Klimatu
PL, EN

ENVE

12-14 października

Mieczysław Struk

Pakiet REACT-EU
PL, EN

COTER

12-14 października

Adam Struzik

 

Wyzwania dotyczące transportu publicznego w miastach i na obszarach metropolitalnych PL, EN 

COTER

 

8-10 grudnia

 

2019

Olgierd Geblewicz

Zwalczanie dezinformacji w internecie: podejście europejskie
PL, EN

CIVEX

6-7 lutego

Tadeusz Truskolaski

Wkład miast i regionów w nowe ramy polityki UE na rzecz MŚP
PL, EN

ECON

8-9 października

Sławomir Sosnowski

Afrykański pomór świń a europejski rynek wieprzowiny
PL, EN

NAT

8-9 października

Witold Stępień

Wdrażanie porozumienia paryskiego poprzez innowacyjną i zrównoważoną transformację energetyczną na poziomie lokalnym i regionalnym
PL, EN

ENVE

8-9 października

Olgierd Geblewicz

Lepsze stanowienie prawa: podsumowanie dotychczasowych osiągnięć i utrzymanie dalszego zaangażowania
PL, EN

CIVEX

8-9 października

Adam Struzik

Zalecenia dotyczące skutecznego projektowania strategii rozwoju regionalnego po 2020 r.
PL, EN

COTER

8-9 października

Władysław Ortyl

Strategia makroregionalna dla regionu Karpat
PL, EN

COTER

4-5 grudnia

2018

Marek Woźniak

Dokument analityczny nt. przyszłości finansów UE
PL, EN

COTER

31 stycznia - 1 lutego

Mieczysław Struk

Koszty i zagrożenia związane z brakiem spójności: strategiczna wartość polityki spójności dla realizacji celów Traktatu i sprostania nowym wyzwaniom stojącym przed europejskimi regionami
PL, EN

COTER

22-23 marca

Adam Banaszak

Przegląd Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
PL, EN

NAT

16-17 maja

2017

Stanisław Szwabski

Rewitalizacja miast portowych i terenów portowych

PLEN

COTER

8-9 lutego

Witold Stępień

Śródokresowa ocena programu LIFE

PLEN

ENVE

8-9 lutego

Adam Banaszak

Plan działania w sprawie ram z Sendai dotyczących ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030

PLEN

NAT

22-23 marca

Paweł Grzybowski

Inwestowanie w młodzież Europy i Europejski Korpus Solidarności

PLEN

SEDEC

11-12 maja

Tadeusz Truskolaski

Przyszli liderzy Europy: inicjatywa na rzecz przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw scale-up

PLEN

ECON

12-13 lipca

Mieczysław Struk

Klasyfikacja terytorialna i typologie terytorialne

 PLEN

COTER

12-13 lipca

Marcin Ociepa

Strategiczne podejście do kwestii odporności w ramach działań zewnętrznych UE

PLEN

CIVEX

10-11 października

2016

Olgierd Geblewicz

Unijne ramy gromadzenia danych dotyczących rybołówstwa:

PL, EN

NAT

10-11 lutego

Adam Banaszak

Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rola krajowych banków prorozwojowych we wspieraniu planu inwestycyjnego dla Europy

PLEN

 

ECON

7-8 kwietnia

Olgierd Geblewicz

Legalna migracja 

PL, EN

 

CIVEX

7-8 grudnia

2015

Marek Woźniak

Ulepszenie wdrażania Agendy Terytorialnej UE 2020

PLEN

COTER

16-17 kwietnia

Tadeusz Truskolaski

Zielona księga "Tworzenie unii rynków kapitałowych"

PL, EN

ECON

8-9 lipca

Adam Struzik

Instrumenty finansowe wspierające rozwój terytorialny

PLEN

COTER

12-14 października

2014

Adam Struzik

Wykonanie budżetu UE

PL, EN 

Budget

26 czerwca

Witold Krochmal

Finansowanie długoterminowe gospodarki europejskiej

PL EN      

ECOS

6-8 października

Adam Banaszak

Innowacje w niebieskiej gospodarce wykorzystujące potencjał mórz i oceanów w zakresie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy 

PL, EN

 

NAT

3-4 grudnia

Olgierd Geblewicz

Polityka sąsiedztwa na rozdrożu: Realizacja europejskiej polityki sąsiedztwa w 2013 r.

PL, EN

 

CIVEX

3-4 grudnia 

Marek Olszewski

Uznawanie umiejętności i kompetencji nabytych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się

PL, EN

 

EDUC

3-4 grudnia

2013

Marek Woźniak

Rezolucja w sprawie pakietu legislacyjnego polityki spójności

PL, EN

COTER

30 stycznia - 1 lutego

Witold Stępień

Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii

PL, EN

ENVE

30 stycznia - 1 lutego

Adam Banaszak

Niebieski wzrost – szanse dla zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich

PL, EN

NAT

31 stycznia - 1 lutego

Maciej Kobyliński

Wsparcie UE dla zrównoważonych przemian w społeczeństwach w okresie transformacji

PL, EN

CIVEX

11-12 kwietnia

Marek Sowa

Przegląd dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

PL, EN

ENVE

30 maja

Adam Struzik

Kosmiczna polityka przemysłowa UE 

PL, EN

ENVE

7-9 października

Paweł Adamowicz

Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r.  

PL, EN

ECOS

7-9 października

Jerzy Zająkała

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

PL, EN

NAT

7-9 października

Ewa Panasiuk

Rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych

PL, EN

NAT

28-29 listopada

2012

Mieczysław Struk

Reforma wspólnej polityki rybołówstwa

PL, EN

NAT

3-4 maja

Stanisław Szwabski

Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania na lata 2011–2012

PL, EN

CIVEX

3-4 maja

Adam Banaszak

Unijny mechanizm ochrony ludności

PL, EN

NAT

18-19 lipca

Witold Krochmal

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (2014–2020)

PL, EN

ECOS

9-10 października

Stanisław Szwabski

Kodeks postępowania w zakresie partnerstwa

PL, EN

COTER

29-30 listopada

Marek Woźniak

Wspólne ramy strategiczne (dla funduszy EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFMR)

PL, EN

COTER

29-30 listopada

2011

Jacek Protas

Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa

PL, EN

 

CIVEX

14-15 grudnia

2010

Jacek Protas

Samorząd lokalny i regionalny w Gruzji a rozwój współpracy między UE a Gruzją

PL, EN

 

CIVEX

5-6 października

Adam Banaszak

Rola samorządów terytorialnych we wdrażaniu strategii zdrowotnej na lata 2008–2013

PL, EN

NAT

1-2 grudnia

2009

Witold Krochmal

Konkurencyjny kolejowy transport towarowy

PL, EN

COTER

5-7 października

Adam Banaszak

Polityka leśna: CELE 20-20-20

PL, EN

DEVE

3-4 grudnia

Jerzy Zająkała

Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz postępowanie z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

PL, EN

DEVE

3-4 grudnia

2007

Witold Krochmal

Czynniki powodzenia lokalnych i regionalnych strategii antycypowania i towarzyszenia restrukturyzacji

PL, EN

ECOS

10-11 października

Marek Olszewski

Rola edukacji i podnoszenia świadomości w promowaniu rozwoju zrównoważonego

PL, EN

EDUC

28-29 listopada

2006

Bożena Ronowicz

Partnerstwo publiczno-prywatne i prawo wspólnotowe dotyczące zamówień publicznych i koncesji

PL, EN

ECOS

12 października