Przejdź do treści

Opinie przygotowane przez członków i zastępców polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów w latach 2006-2020

 
 
 

Tabela obejmuje informacje od stycznia 2006 r. do października 2020 r.

 

Imię, nazwisko

Tytuł opinii

Komisja

Data przyjęcia na sesji plenarnej

2020

Piotr Całbecki

Ocena adekwatności ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych, dyrektywy w sprawie środowiskowych norm jakości i dyrektywy powodziowej
PL, EN

ENVE

30 czerwca – 2 lipca

Tadeusz Truskolaski

Raport na temat barier na jednolitym rynku i plan działania na rzecz egzekwowania jednolitego rynku
PL, EN

ECON

12-14 października

Jarosław Piotr Stawiarski

Europejski Rok Kolei 2021
PL, EN

COTER

12-14 października

Rafał Kazimierz Trzaskowski

Europejski Pakt na rzecz Klimatu
PL, EN

ENVE

12-14 października

Mieczysław Struk

Pakiet REACT-EU
PL, EN

COTER

12-14 października

Adam Struzik Wyzwania dotyczące transportu publicznego w miastach i na obszarach metropolitalnych PL, EN  COTER 8-10 grudnia

2019

Olgierd Geblewicz

Zwalczanie dezinformacji w internecie: podejście europejskie
PL, EN

CIVEX

6-7 lutego

 

2019

Olgierd Geblewicz

Zwalczanie dezinformacji w internecie: podejście europejskie
PL, EN

CIVEX

6-7 lutego

Tadeusz Truskolaski

Wkład miast i regionów w nowe ramy polityki UE na rzecz MŚP
PL, EN

ECON

8-9 października

Sławomir Sosnowski

Afrykański pomór świń a europejski rynek wieprzowiny
PL, EN

NAT

8-9 października

Witold Stępień

Wdrażanie porozumienia paryskiego poprzez innowacyjną i zrównoważoną transformację energetyczną na poziomie lokalnym i regionalnym
PL, EN

ENVE

8-9 października

Olgierd Geblewicz

Lepsze stanowienie prawa: podsumowanie dotychczasowych osiągnięć i utrzymanie dalszego zaangażowania
PL, EN

CIVEX

8-9 października

Adam Struzik

Zalecenia dotyczące skutecznego projektowania strategii rozwoju regionalnego po 2020 r.
PL, EN

COTER

8-9 października

Władysław Ortyl

Strategia makroregionalna dla regionu Karpat
PL, EN

COTER

4-5 grudnia

2018

Marek Woźniak

Dokument analityczny nt. przyszłości finansów UE
PL, EN

COTER

31 stycznia - 1 lutego

Mieczysław Struk

Koszty i zagrożenia związane z brakiem spójności: strategiczna wartość polityki spójności dla realizacji celów Traktatu i sprostania nowym wyzwaniom stojącym przed europejskimi regionami
PL, EN

COTER

22-23 marca

Adam Banaszak

Przegląd Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
PL, EN

NAT

16-17 maja

2017

Stanisław Szwabski

Rewitalizacja miast portowych i terenów portowych

PLEN

COTER

8-9 lutego

Witold Stępień

Śródokresowa ocena programu LIFE

PLEN

ENVE

8-9 lutego

Adam Banaszak

Plan działania w sprawie ram z Sendai dotyczących ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030

PLEN

NAT

22-23 marca

Paweł Grzybowski

Inwestowanie w młodzież Europy i Europejski Korpus Solidarności

PLEN

SEDEC

11-12 maja

Tadeusz Truskolaski

Przyszli liderzy Europy: inicjatywa na rzecz przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw scale-up

PLEN

ECON

12-13 lipca

Mieczysław Struk

Klasyfikacja terytorialna i typologie terytorialne

 PLEN

COTER

12-13 lipca

Marcin Ociepa

Strategiczne podejście do kwestii odporności w ramach działań zewnętrznych UE

PLEN

CIVEX

10-11 października

2016

Olgierd Geblewicz

Unijne ramy gromadzenia danych dotyczących rybołówstwa:

PL, EN

NAT

10-11 lutego

Adam Banaszak

Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rola krajowych banków prorozwojowych we wspieraniu planu inwestycyjnego dla Europy

PLEN

 

ECON

7-8 kwietnia

Olgierd Geblewicz

Legalna migracja 

PL, EN

 

CIVEX

7-8 grudnia

2015

Marek Woźniak

Ulepszenie wdrażania Agendy Terytorialnej UE 2020

PLEN

COTER

16-17 kwietnia

Tadeusz Truskolaski

Zielona księga "Tworzenie unii rynków kapitałowych"

PL, EN

ECON

8-9 lipca

Adam Struzik

Instrumenty finansowe wspierające rozwój terytorialny

PLEN

COTER

12-14 października

2014

Adam Struzik

Wykonanie budżetu UE

PL, EN 

Budget

26 czerwca

Witold Krochmal

Finansowanie długoterminowe gospodarki europejskiej

PL EN      

ECOS

6-8 października

Adam Banaszak

Innowacje w niebieskiej gospodarce wykorzystujące potencjał mórz i oceanów w zakresie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy 

PL, EN

 

NAT

3-4 grudnia

Olgierd Geblewicz

Polityka sąsiedztwa na rozdrożu: Realizacja europejskiej polityki sąsiedztwa w 2013 r.

PL, EN

 

CIVEX

3-4 grudnia 

Marek Olszewski

Uznawanie umiejętności i kompetencji nabytych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się

PL, EN

 

EDUC

3-4 grudnia

2013

Marek Woźniak

Rezolucja w sprawie pakietu legislacyjnego polityki spójności

PL, EN

COTER

30 stycznia - 1 lutego

Witold Stępień

Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii

PL, EN

ENVE

30 stycznia - 1 lutego

Adam Banaszak

Niebieski wzrost – szanse dla zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich

PL, EN

NAT

31 stycznia - 1 lutego

Maciej Kobyliński

Wsparcie UE dla zrównoważonych przemian w społeczeństwach w okresie transformacji

PL, EN

CIVEX

11-12 kwietnia

Marek Sowa

Przegląd dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

PL, EN

ENVE

30 maja

Adam Struzik

Kosmiczna polityka przemysłowa UE 

PL, EN

ENVE

7-9 października

Paweł Adamowicz

Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r.  

PL, EN

ECOS

7-9 października

Jerzy Zająkała

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

PL, EN

NAT

7-9 października

Ewa Panasiuk

Rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych

PL, EN

NAT

28-29 listopada

2012

Mieczysław Struk

Reforma wspólnej polityki rybołówstwa

PL, EN

NAT

3-4 maja

Stanisław Szwabski

Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania na lata 2011–2012

PL, EN

CIVEX

3-4 maja

Adam Banaszak

Unijny mechanizm ochrony ludności

PL, EN

NAT

18-19 lipca

Witold Krochmal

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (2014–2020)

PL, EN

ECOS

9-10 października

Stanisław Szwabski

Kodeks postępowania w zakresie partnerstwa

PL, EN

COTER

29-30 listopada

Marek Woźniak

Wspólne ramy strategiczne (dla funduszy EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFMR)

PL, EN

COTER

29-30 listopada

2011

Jacek Protas

Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa

PL, EN

 

CIVEX

14-15 grudnia

2010

Jacek Protas

Samorząd lokalny i regionalny w Gruzji a rozwój współpracy między UE a Gruzją

PL, EN

 

CIVEX

5-6 października

Adam Banaszak

Rola samorządów terytorialnych we wdrażaniu strategii zdrowotnej na lata 2008–2013

PL, EN

NAT

1-2 grudnia

2009

Witold Krochmal

Konkurencyjny kolejowy transport towarowy

PL, EN

COTER

5-7 października

Adam Banaszak

Polityka leśna: CELE 20-20-20

PL, EN

DEVE

3-4 grudnia

Jerzy Zająkała

Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz postępowanie z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

PL, EN

DEVE

3-4 grudnia

2007

Witold Krochmal

Czynniki powodzenia lokalnych i regionalnych strategii antycypowania i towarzyszenia restrukturyzacji

PL, EN

ECOS

10-11 października

Marek Olszewski

Rola edukacji i podnoszenia świadomości w promowaniu rozwoju zrównoważonego

PL, EN

EDUC

28-29 listopada

2006

Bożena Ronowicz

Partnerstwo publiczno-prywatne i prawo wspólnotowe dotyczące zamówień publicznych i koncesji

PL, EN

ECOS

12 października

 

1.       Śródokresowa ocena programu LIFE