Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Galicyjska Agencja Innowacji z Hiszpanii poszukuje partnerów do utworzenia konsorcjum w ramach unijnej inicjatywy Regionalnych Dolin Innowacji (RIV).

INFORMACJE O PROJEKCIE

NAZWA: Połączenie innowacji ekosystemowych (2023.3)

NABÓR: HORIZON-EIE- 2023-CONNECT-03-01

PROGRAM: Horyzont Europa

CZAS TRWANIA: 3-5 lat, rozpoczęcie od maja-czerwca 2024 roku

BUDŻET: 16 - 24 mln euro

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU: 17.10.2023

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Galicyjska Agencja Innowacji (ang. The Gallician Innovation Agency – GAIN) jest organizacją samorządową odpowiedzialną za wspieranie rozwoju innowacji na poziomie regionalnym. Agencja poszukuje partnerów do stworzenia konsorcjum w ramach naboru w programie Horyzont Europa, z którego około sześciu projektów otrzyma dofinansowanie.

CEL:

Celem projektu jest rozwinięcie i wdrożenie rozwiązań w sektorze bezzałogowych statków powietrznych (ang. Unmanned Aerial Vehicle, w skrócie UAS) do użytku publicznego oraz przetestowanie użycia ich w środowisku kontrolowanym. Ponadto, projekt zakłada szczegółowe omówienie strategii Unii Europejskiej ws. UAS, a także zapewnienie wyspecjalizowanych szkoleń i promowanie wspólnego programu inkubatora i akceleratora.

Projekt będzie zawierał cele szczegółowe, takie jak:

•          połączenie europejskich regionalnych ekosystemów promujących i wspierających rozwój sektora UAS poprzez wdrażanie innowacji i zaawansowanych technologii

•          promowanie unijnego ekosystemu w sektorze UAS, który przyczyni się do zbudowania usług dronów zgodnie z normami unijnymi

•          przeciwdziałanie brakom w sektorze UAS poprzez wzmocnienie innowacji, zwłaszcza w kontekście zmniejszania zależności od paliw kopalnych 

•          wypracowanie konkurencyjnych rozwiązań w sektorze UAS, które zostaną przetestowane w środowisku kontrolowanym

•          utworzenie sieci  MŚP i wielodyscyplinarnych ośrodków badawczych, które będą oferować wsparcie w zakresie doradztwa biznesowego w sektorze UAS.

POSZUKIWANI PARTNERZY: władze regionalne

Wymagania dotyczące składu konsorcjum:

- wymaga udziału beneficjentów z co najmniej pięciu różnych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych,

- uczestniczące organy ds. innowacji powinny mieć strategicznie ukierunkowany długoterminowy plan działania z konkretnym zatwierdzonym budżetem,

- inne podmioty powinny uczestniczyć w konsorcjach jako partnerzy stowarzyszeni (np. instytucje badawcze, władze publiczne, uniwersytety, przedsiębiorstwa).

AKTUALNY SKŁAD KONSORCJUM:

Konsorcjum będzie składać się z 6-7 organów innowacji i partnera technicznego. Minimalna liczba władz regionalnych w projekcie wynosi 5, biorąc pod uwagę, że są one również z 5 różnych krajów.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt: brussels.office@wielkopolska.eu