Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Tytuł projektu i jego numer referencyjny:  Centra Doskonałości Zawodowej (ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE)

Program finansowania: Erasmus +

Informacje dotyczące projektu

Na rynku europejskim zauważalna jest zasadnicza poprawa jakości nowych samochodów elektrycznych. Są one przystępniejsze cenowo, zaś ich zasięg pomiędzy ładowaniami nieustannie się wydłuża. W kolejnych dekadach, Międzynarodowa Agencja Energetyczna (ang. International Energy Agency, IEA) przewiduje dynamiczny wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych i samochodów hybrydowych Plug-in (pojazdów z napędem hybrydowym) – prognoza ta jest wynikiem dążenia Komisji Europejskiej do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 55% do 2030 r. Stwarza to potrzebę kształcenia, przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji w branży motoryzacyjnej.  Dynamiczne tempo zachodzących zmian w tym sektorze, sprawia że zapotrzebowanie na konkretne umiejętności szybko rośnie i zmienia się.

Lokalne zaangażowanie w zieloną transformację

Gmina Ringkøbing-Skjern wyróżnia się wśród duńskich gmin, aktywnością w podejmowaniu działań związanych z tematyką zielonej transformacji. W 2018 r. 69,7% jej energii pochodziło ze źródeł odnawialnych, zaś o 82% obniżyła się emisja dwutlenku węgla od 2007 r. Ambitnym celem gminy jest osiągnięcie do 2040 r. 100% uniezależnienia od paliw kopalnych, przy uwzględnieniu, iż Ringkøbing-Skjern znajduje się na obszarze o dużym natężeniu przemysłu. Na terenie gminy znajduje się Centrum Edukacji, którego program mechaniki kształcenia i szkolenia zawodowego uznawany jest za jeden z najlepszych w przekazywaniu uczniom wiedzy dotyczącej zarówno pojazdów elektrycznych, jak i najnowszych tendencji w branży motoryzacyjnej.

Gmina posiada sprecyzowane cele dotyczące sektora motoryzacyjnego i zamierza stać się europejskim liderem w dziedzinie badań oraz promowania ekologicznego transportu na zdecentralizowanych obszarach wiejskich. Biorąc pod uwagę powyższe, w gminie planowane jest tworzenie sieci wspomagających zieloną transformację zarówno w zakresie branży motoryzacyjnej, ale i innych sektorów.

Cele projektu

Duńska strona stoi na stanowisku, iż koniecznym jest, by centra kształcenia i szkolenia zawodowego podążały za tempem rozwoju oraz by mogły gwarantować elastyczne ścieżki kształcenia zarówno dla osób rozpoczynających naukę, jak i ją kontynuujących w zakresie nabywania odpowiednych i niezbędnych umiejętności. Nabyta wiedza ma pomóc sprostać zielonym oraz technologicznym w motoryzacji. W związku z tym cele projektu są następujące:

- przygotowywanie nowych treści nauczania oraz uczenia się w strukturze modułowej, którą z łatwością można dopasować do pojawiających się technologii;

- rozwój nowych oraz rozbudowa funkcjonujących partnerstw, aby zagwarantować prawdziwie europejski ekosystem wiedzy specjalistycznej w dziedzinie motoryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem paliw alternatywnych;

- wprowadzenie zmian do sektora kształcenia i szkolenia zawodowego, aby mógł stać się elastyczniejszy i by precyzyjniej przewidywał tendencje w obszarze alternatyw dla pociągów ekspresowych w sektorze mobilności;

- analiza kandydatów, którzy w przyszłości będą chcieli zdobywać wiedzę w ramach sektora kształcenia i szkolenia zawodowego;

- podniesienie świadomości społeczeństwa na temat atrakcyjności zawodów i ich czynnej roli w zielonej transformacji.

Duńska strona chcąc zrealizować powyższe cele, proponuje następujący plan i strukturę pracy:

  1. Zarządzanie – z uwagi na to, że projekt realizowany będzie jako współpraca pomiędzy różnymi sektorami i państwami, wszyscy partnerzy będą mieli swoich reprezentantów zaangażowanych w zarządzanie projektem;
  2. Analiza potrzeb – celem zapewnienia najlepszych możliwych treści nauczania, Duńczycy chcą rozpocząć projekt od przeprowadzenia międzysektorowej analizy potrzeb, przeglądu potrzeb przemysłu oraz programów edukacyjnych różnych państw partnerskich, a także oceny pojawiających się technologii w motoryzacji;
  3. Wstępna edukacja w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz jej kontynuowanie

- aktywności związane z nauczaniem i uczeniem się w ramach projektu będą ogniskować się na przygotowaniu elastycznego, innowacyjnego oraz skoncentrowanego na uczniu programu nauczania, który dopasowany będzie do potrzeb różnych systemów edukacyjnych partnerów projektu. Strona duńska proponuje modułową strukturę, w której każdy moduł może być z łatwością dopasowany do nowych technologii lub występujących braków w umiejętnościach;

-  fundamentem podejmowanych działań ma być analiza potrzeb, a także ciągły rozwój zawodowy oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w dziedzinie umiejętności pedagogicznych, technicznych oraz cyfrowych.

  1. Silny ekosystem motoryzacyjny – celem współpracy oraz działań partnerskim jest stworzenie europejskiego ekosystemu nauczycieli, uczniów oraz właściwych partnerów przemysłowych, którzy będą mogli wymieniać się wiedzą. Ponadto, zaangażowani w projekt będą mogli stać się aktywnymi parterami w zakresie tworzenia bardziej zrównoważonej edukacji motoryzacyjnej.
  2. Rozpowszechnianie – w ramach projektu planowane jest podjęcie szerokiego zakresu działań upowszechniających, w tym webinariów, warsztatów oraz aktywności na właściwych platformach motoryzacyjnych, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym. Duńska strona liczy na pozyskanie informacji od partnerów, z jakich platform mogą korzystać ich interesariusze oraz w jakich działaniach mogą uczestniczyć.

Czas trwania projektu: 4 lata

Poszukiwani partnerzy: reprezentanci kształcenia i szkolenia zawodowego, którzy już prowadzą działalność w obszarze szkolenia mechaników samochodowych (samochody osobowe), firmy lub organizacje branżowe reprezentujące przemysł motoryzacyjny/rynek wtórny, które są zainteresowane paliwami alternatywnymi oraz zieloną transformacją.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt przed 24 listopada 2021 r. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu