Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Państwa europejskie stoją w obliczu rozwoju społecznego - wzrasta liczba ludności, jednakże jest coraz więcej mieszkańców Europy, którzy żyją dłużej pomimo chorób. Warto dodać, że wspominane choroby często są przewlekłe i/lub psychiczne. Występowanie chorób psychicznych i przewlekłych zazwyczaj następuje po sobie, co skutkuje tym, iż obywatele mają do pokonania więcej niż jedno wyzwanie w danym momencie. Rosnący stopień nierówności w zakresie zdrowia powoduje jednocześnie, że nie wszyscy mają do dyspozycji takie same środki, by móc poradzić sobie z tymi problemami. System opieki zdrowotnej oraz wysoki stopień specjalizacji w sektorze publicznym (np. opiece zdrowotnej) powoduje wysokie wymagania w stosunku do osób, które zobowiązane są do poruszania się w wyspecjalizowanych i złożonych systemach, by pozostawać w kontakcie z podmiotami z całego sektora publicznego.     

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Poprawa zdrowia psychicznego w Europie w dobie zmian (HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01- 01-two-stage)

Program finansowania: Horyzont Europa

Informacje o projekcie: Założeniem projektu jest przyczynienie się do zwiększania równości w zdrowiu za pośrednictwem pracy nad sposobami zagwarantowania, by zmarginalizowani obywatele oraz osoby narażone na ryzyko, które cierpią na jedną lub więcej chorób przewlekłych, mogły korzystać z profilaktyki oraz zabiegów zwiększających ich indywidualne umiejętności w dziedzinie zdrowia. 

Dwa cele kluczowe projektu:

- rozwój umiejętności organizacyjnych w dziedzinie zdrowia wśród właściwych podmiotów publicznych lub prywatnych, które świadczą usługi publiczne na rzecz zmarginalizowanych obywateli;

- zwiększenie indywidualnej wiedzy dotyczącej zdrowia u zmarginalizowanych obywateli cierpiących na jedną lub więcej chorób przewlekłych.

W projekcie ważną rolę miałyby odegrać narzędzia i usługi cyfrowe, które byłyby wykorzystywane jako narzędzia do osiągnięcia jego celów, przy jednoczesnym założeniu, że wspierałyby one wzrost kompetencji zdrowotnych zarówno organizacyjnych, jak i indywidualnych.

W założeniu wnioskodawców projektu będzie on innowacyjny, gdyż przyjęta zostanie perspektywa obywateli oraz zbadane zostaną możliwości wykorzystania narzędzi i usług cyfrowych celem przerwania istniejącej hierarchicznej organizacji w instytucjach publicznych.

Podmioty już zaangażowane: Region Danii Południowej oraz duńska gmina Haderslev będą liderami projektu.

Region Danii Południowej ma doświadczenie we wcześniejszym uczestnictwie w wielu projektach europejskich.  W regionie znajdują się organizacje zajmujące się ochroną zdrowia psychicznego oraz tematyką cyfryzacji.

Budżet projektu: 4-5 mln euro

Długość trwania projektu: 3-4 lata

Poszukiwani partnerzy:

- jednostki świadczące opiekę zdrowotną i laboratoria badawcze;

- naukowcy zajmujący się obszarem zdrowia psychicznego oraz zintegrowanymi usługami w zakresie zdrowia i opieki;

- małe i średni przedsiębiorstwa, które zajmują się rozwojem narzędzi cyfrowych lub aplikacji;

- europejskie organizacje działające na rzecz zdrowia psychicznego.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o pilny kontakt przed 13.12.2021 r. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu