Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Uniwersytet Nauk Stosowanych im. Tomasza Morusa z Flandrii (Thomas More University of Applied Sciences) w związku z naborem „Transnarodowa Sieć Kształcenia” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS Flandria) poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą, celem wzmocnienia reintegracji zawodowej pracowników oraz osób poszukujących pracy z nabytym uszkodzeniem mózgu. Inicjatorzy projektu skupiają się na dwustopniowej perspektywie tj. z jednej strony zaangażowani zostaną pracownicy służby zdrowia, zaś z drugiej pracodawcy oraz specjaliści ds. osób z niepełnosprawnościami.

Główny cel projektu: reintegracja oraz wspieranie pracowników i osób poszukujących pracy z zaburzeniami funkcji poznawczych nabytych poprzez uszkodzenia mózgu w pracy.

Działania w ramach projektu:

- wyznaczenie ogólnych ram dla grupy docelowej i usługodawców;

- opracowanie strategii i najlepszych praktyk z państw członkowskich UE w zakresie współpracy interdyscyplinarnej;

- przygotowanie tzw. „mapy drogowej” – od przyjęcia do szpitala do reintegracji w miejscu pracy;

- przełożenie mapy drogowej na zalecenia flamandzkiej polityki oraz strategie wdrażania;

- współpraca z partnerami międzynarodowymi w zakresie wypracowania strategii i metod;

- skonkretyzowanie specyficznych wytycznych dotyczących patologii dla grupy docelowej;

- wdrożenie mapy drogowej, zaleceń i strategii wdrażania we Flandrii;

- rozpowszechnienie mapy drogowej, zaleceń i strategii wdrażania.

Grupa docelowa projektu: osoby poszukujące pracy i pracownicy z nabytym uszkodzeniem mózgu. Inicjatorom projektu zależy na skoncentrowaniu się na niewidocznych upośledzeniach poznawczych takich jak: krótki czas koncentracji, problemy z przetwarzaniem informacji oraz brak samoświadomości. Działania podjęte w ramach projektu mają opierać się na dostosowaniu warunków i przedmiotu pracy do osób, u których zidentyfikowano wyżej wymienione zaburzenia.

Poszukiwani partnerzy: uniwersytety nauk stosowanych i/lub usługodawcy z dowolnego państwa członkowskiego UE, którzy posiadają kompetencje, wypracowane dobre praktyki lub (krajowe) projekty związane z procesem integracji w miejscu pracy (określenie odległości od rynku pracy, ekspertyzy z metodami reintegracji map drogowych, łączenie podaży i popytu, staż pracy) oraz wizję do przyczynienia się zwiększenia szans dla niepełnosprawnych na rynku pracy.

Uwagi dodatkowe:

Kompletny wniosek zostanie przedłożony do EFS Flandrii w grudniu 2020 r. Jeśli projekt zostanie pozytywnie rozpatrzony i będzie trwać maksymalnie 23 miesiące (zaczynając od lutego 2021 r.), to partnerzy transnarodowi nie będą musieli uzyskać środków finansowych z krajowych EFS. Ponadto, partnerzy transnarodowi mogą uczestniczyć w projekcie, nawet jeśli są zaangażowani w projekty EFS w swoich państwach.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt przed 10 listopada br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu