Przejdź do treści

Nabory na ekspertów w partnerstwie Clean Hydrogen

clean hydrogen partnershipPartnerstwo Clean Hydrogen poszukuje ekspertów do oceny wniosków projektowych. Nabór dotyczy różnych obszarów zastosowań, od badań podstawowych po demonstracje na skalę przemysłową, w tym aspektów technicznych i zarządzania projektami. Zgłoszenia należy przesyłać do 10 kwietnia 2022 r. Partnerstwo jest też stale zainteresowane poszerzaniem o niezależnych ekspertów Europejskiego Panelu Bezpieczeństwa Wodorowego – European Hydrogen Safety Panel (EHSP).

Aplikować do EHSP można postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi TUTAJ

By zarejestrować się jako ekspert  Clean Hydrogen JU call 2022

  1. Zarejestruj swoje dane w internetowej bazie ekspertów w portalu Komisji Europejskiej Funding&Tenders (Experts module).
  2. Wyślij  e-mail wyrażający zainteresowanie  pozycją eksperta w aktualnych konkursach na adres projects@clean-hydrogen.europa.eu podając „numer rejestracyjny eksperta (expert registration number)”. Ten krok jest bardzo istotny dla usprawnienia procesu i szybkiego zidentyfikowania i wybrania eksperta przez Partnerstwo Clean Hydrogen (pod warunkiem, że spełnia on wymagania).

Czytaj więcej...

Konkursy służące rozwojowi Europejskiej Chmury Otwartej Nauki. Zapraszamy na konsultacje

ksiazki20 kwietnia 2022 r. upływa termin składania wniosków w czterech konkursach INFRAEOSC  organizowanych przez Komisję Europejską. Zainteresowanych udziałem zapraszamy do skonsultowania projektu wniosku z ekspertami KPK.

Chodzi o konkursy INFRAEOSC Destination: Enabling operational, open and FAIR EOSC ecosystem:

  • HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-01Services and tools to underpin a research assessment system that incentivises open science practices (RIA),
  • HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-02Improving and coordinating technical infrastructure for institutional open access publishing across Europe (RIA),
  • HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-03FAIR and open data sharing in support of healthy oceans, seas, coastal and inland waters (RIA),
  • HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-04Support for initiatives helping to generate global standards, specifications and recommendations for open sharing of FAIR research data, publications and software (CSA).

Czytaj więcej...

Pełnomocnik Zarządu Maciej Sytek przedstawia proces transformacji Wielkopolski Wschodniej podczas konferencji na temat wielopoziomowego zarządzania

MaciejSytekDzisiaj (4 kwietnia 2022 r.) Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, wziął udział w konferencji na temat wielopoziomowego sprawowania rządów w kontekście transformacji ekologicznej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez przedstawicielstwo hiszpańskiej Katalonii przy Unii Europejskiej w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, która ma na celu większe zaangażowanie obywateli w debatę na temat najważniejszych wyzwań i priorytetów UE.

Maciej Sytek wziął udział w debacie okrągłego stołu z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Regionów oraz rządu Katalonii. Podkreślił ambitne cele transformacji Wielkopolski Wschodniej, gdzie do 2030 r. zakończone zostanie wydobywanie i spalanie węgla, a do 2040 r. ma zostać osiągnięta neutralność klimatyczna. „Partycypacja, nowa tożsamość i wielopoziomowe zarządzanie są tymi elementami, które pozwalają nam osiągnąć sukces”, powiedział M. Sytek zapytany o warunki konieczne dla powodzenia tego procesu oraz zdobycia dla niego społecznej akceptacji.

Dodał, że tak głębokie przemiany gospodarczo-społeczne subregionu konińskiego nie byłyby możliwe bez zastosowania zasady wielopoziomowego zarządzania. Stanowi ona przeciwwagę dla centralnego zarządzania i pozwala na uczenie się od innych, zapewniając jednocześnie swobodę działania. Umożliwia też szeroką partycypację wszystkich zainteresowanych stron – samorządów lokalnych, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i obywateli, a także bezpośrednie uczestnictwo w inicjatywach unijnych, jak np. platforma powęglowa oraz regularny kontakt z takimi instytucjami jak Komisja Europejska i Bank Światowy.

M. Sytek zwrócił również uwagę na to, że regiony węglowe są forpocztą transformacji ekologicznej w Unii Europejskiej, a ich doświadczenia będę przekładane na inne regiony, aby osiągnięte zostały cele Europejskiego Zielonego Ładu.

Główne przemówienie konferencji wygłosił Philippe De Lombaerde, Dyrektor Instytutu Uniwersyteckiego ONZ ds. badań porównawczych integracji regionalnej (UNU-CRIS), który odniósł się do unijnego modelu zarządzania opartego na współpracy wszczystkich szczebli administracji. Wyraził również nadzieję, że Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest początkiem szerszego procesu pozwalającego na większe zaangażowanie obywateli w sprawy europejskie.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Komisja przyznaje ponad 1 mld euro na innowacyjne projekty na rzecz transformacji klimatycznej UE

climate changeKomisja podpisała dziś umowy o udzielenie dotacji w wysokości 1,1 mld euro ze środków funduszu innowacyjnego unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na realizację siedmiu wielkoskalowych projektów. W pierwszych dziesięciu latach realizacji projekty te mają doprowadzić do ograniczenia emisji o ponad 76 megaton równoważnika CO2. W ramach projektów w kluczowych sektorach (sektor wodoru, stali, chemikaliów, cementu, energii słonecznej, biopaliw oraz wychwytywania i składowania dwutlenku węgla) wdrażane są innowacyjne technologie niskoemisyjne na skalę przemysłową.

Wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, Frans Timmermans, podkreślił: Dzięki funduszowi innowacyjnemu Komisja Europejska mogła przeznaczyć 1,1 mld euro na wzmocnienie pozycji innowacyjnych, przyszłościowych przedsiębiorstw, które będą rozwijać nowoczesne technologie i stymulować transformację klimatyczną w swoich branżach. Jest to inteligentna inwestycja w dekarbonizację i wzmocnienie odporności naszej gospodarki. Wzmacnia ona również pozycję europejskiego przemysłu jako światowego lidera w dziedzinie czystych technologii, tworzy lokalne miejsca pracy i pomaga przyspieszyć przejście na zieloną gospodarkę.

Czytaj więcej...

Komisja wzmacnia nadzór rynku: otwarcie nowych laboratoriów do testowania emisji z pojazdów silnikowych

jrc logoKomisja otworzyła dziś dwa nowe laboratoria w ramach Wspólnego Centrum Badawczego Komisji (JRC) w Isprze (Włochy), które umożliwią zwiększenie zdolności Komisji w zakresie testowania emisji z samochodów na rynku UE. Pomoże to Komisji ustalić, czy pojazdy są zgodne z odpowiednimi unijnymi przepisami dotyczącymi emisji, zwiększając jej zdolność do prowadzenia nadzoru rynku pojazdów. Kompetencje Komisji w zakresie kontroli emisji z samochodów wynikają z przeglądu unijnych przepisów dotyczących homologacji typu całego pojazdu w następstwie skandalu „Dieselgate”, w wyniku którego wprowadzono nadzór i egzekwowanie przepisów na szczeblu UE. 

Otwierając nowe laboratorium, komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział: Chociaż kontrole samochodów wprowadzanych do obrotu leżą w gestii państw członkowskich, od września 2020 r. Komisja może przeprowadzać kontrole, wycofywać samochody na terenie całej UE oraz nakładać grzywny w wysokości do 30 tys. euro za samochód w przypadku złamania prawa. Dzięki nowej najnowocześniejszej placówce do testowania emisji z samochodów jesteśmy teraz lepiej niż kiedykolwiek przygotowani do poprawy jakości powietrza dla mieszkańców Unii, przywrócenia zaufania konsumentów, wzmocnienia jednolitego rynku i wspierania globalnej konkurencyjności europejskiego przemysłu samochodowego.

Czytaj więcej...

Branżowe Punkty Kontaktowe wesprą polskie podmioty w partnerstwach Horyzontu Europa

branżowe punkty kontaktowePowołano Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK), które będą wspierać przedsiębiorców i naukowców w ubieganiu się o unijne środki na badania i innowacje w ramach programu Horyzontu Europa. BPK będą współpracować z Krajowym Punktem Kontaktowym w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz z Horyzontalnymi Punktami Kontaktowymi.

Branżowe Punkty Kontaktowe uzupełnią polski system wsparcia udziału w Horyzoncie Europa, którego centralną jednostką jest Krajowy Punkt Kontaktowy w NCBR.

Sześć instytutów Łukasiewicza w Gliwicach, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie będzie pełnić rolę BPK w następujących obszarach:

Czytaj więcej...

Gospodarka o obiegu zamkniętym: Komisja proponuje nowe prawa dla konsumentów i zakaz pseudoekologicznego marketingu

lasKomisja chce zaktualizować unijne przepisy, aby wzmocnić pozycję konsumentów w procesie transformacji ekologicznej. Dzięki nowym przepisom konsumenci będą mogli dokonywać świadomych decyzji i wybierać produkty, które są rzeczywiście przyjazne dla środowiska. Będą mieli prawo do informacji o tym, jaka jest spodziewana trwałość produktu i jakie są możliwości jego naprawy. Nowe przepisy będą lepiej chronić konsumentów przed niewiarygodnymi lub nieprawdziwymi twierdzeniami dotyczącymi ekologiczności. Służyć temu ma zakaz stosowania pseudoekologicznego marketingu oraz wprowadzania konsumentów w błąd co do trwałości produktów.

Wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości Věra Jourová oświadczyła: Wspieramy konsumentów wybierających produkty, które przetrwają dłużej i mogą zostać naprawione. Musimy zadbać o to, by ich zaangażowania nie utrudniały wprowadzające w błąd informacje. Dajemy im do ręki nowe, skuteczne narzędzia, które pozwolą im dokonywać świadomych wyborów. Oczekujemy, że nowe przepisy przełożą się na bardziej zrównoważony charakter produktów i całej gospodarki.

Czytaj więcej...

Nowy europejski Bauhaus: wsparcie dla miast i obywateli w zakresie inicjatyw lokalnych

krajobraz domowKomisja ogłosiła dziś trzy nowe zaproszenia do składania wniosków w celu realizacji idei nowego europejskiego Bauhausu w terenie. Wsparcie przeznaczone jest w szczególności dla obywateli, miast i miasteczek, aby wprowadzali projekt nowego europejskiego Bauhausu do swoich społeczności. 

Europejska komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel powiedziała przy tej okazji: Obywatele są głównymi motorami transformacji w kierunku bardziej zrównoważonych, sprzyjających włączeniu społecznemu i piękniejszych miejsc i stylów życia. Oba zaproszenia opublikowane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii wspierają ich pełne zaangażowanie w rozwój innowacyjnych i opartych na współpracy modeli inicjatyw lokalnych, oferując im możliwości dostosowane do indywidualnych potrzeb. Nowy europejski Bauhaus jest tworzony przez i dla każdego obywatela.

Czytaj więcej...

Partnerstwo na rzecz czystego wodoru: sprawdź tematy konkursowe i wymagania

hydrogenPartnerstwo na rzecz czystego wodoru Clean Hydrogen 31 marca 2022 otworzy konkursy w 41 tematach o łącznym dofinansowaniu 300,5 mln euro. Opisy tematów i wymagania dotyczące składanych wniosków są już dostępne.

Zakończenie naborów planowane jest w dwóch terminach:

Czytaj więcej...

Konkursy 2022 w partnerstwie Clean Aviation

samolot w chmurach12 kwietnia 2022 zostanie otwarty nabór wniosków w pierwszym konkursie dotyczącym czystego lotnictwa w Europie organizowanym przez partnerstwo Clean Aviation.  Wnioski można składać do 23 czerwca 2022.

Partnerstwo Clean Aviation jest zbudowane na sukcesach Partnerstwa Clean Sky, którego prace będzie kontynuować do 2024 r. Do końca programu Clean Sky dostarczonych zostanie ponad 34 flagowych i ponad 106 innych urządzeń demonstracyjnych oraz ponad 1000 technologii.

Czytaj więcej...