Przejdź do treści

Oferta pracy w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora w pełnym wymiarze czasu pracy. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

https://bip.umww.pl/292---647---k_71---k_72---podinspektor-1-106104942

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Rozwój gospodarki wodorowej tematem wizyty Członka Zarządu Jacka Bogusławskiego w Brukseli

jboguslawski i ambasador 1W dniach 9-10 czerwca podczas wizyty studyjnej do Brukseli Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wziął udział w konferencji „GO Green – rozwiązania wodorowe z Polski i Belgii” zorganizowanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Ambasadę RP w Belgii. Wizyta była również okazją do spotkań z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej oraz Hydrogen Europe – wiodącej organizacji zrzeszającej europejskie przedsiębiorstwa i podmioty publiczne mającej na celu wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej.

Czytaj więcej...

Budżet UE na 2023 r.: wzmacnianie pozycji Europy w celu dalszego kształtowania zmieniającego się świata

logo komisjaKomisja zaproponowała dzisiaj budżet UE na 2023 r. w wysokości 185,6 mld euro, który ma zostać uzupełniony szacunkową kwotą 113,9 mld euro w formie dotacji w ramach NextGenerationEU. UE będzie nadal przeznaczać swój budżet na uruchamianie znaczących inwestycji mających zwiększyć strategiczną autonomię Europy, stymulować obecną odbudowę gospodarczą, chronić zrównoważony rozwój i sprzyjać tworzeniu miejsc pracy. Komisja nie przestanie również priorytetowo traktować inwestycje ekologiczne i cyfrowe, zaspokajając jednocześnie pilne potrzeby wynikające z niedawnych i bieżących kryzysów.

Komisarz Johannes Hahn, odpowiedzialny za sprawy budżetu UE, stwierdził: W dalszym ciągu proponujemy nadzwyczajne kwoty finansowania, aby wspierać odbudowę Europy oraz stawiać czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom. Budżet pozostaje ważnym narzędziem, jakim dysponuje Unia, aby zapewnić obywatelom wyraźną wartość dodaną. Pomaga on Europie wpływać na sytuację w zmieniającym się świecie, w którym wspólnie pracujemy na rzecz zjednoczenia, pokoju, dobrobytu i demokracji.

Czytaj więcej...

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie: UE przyjmuje szósty pakiet sankcji wobec Rosji

PieknakomisjalogoKomisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzenie szóstego pakietu sankcji wobec Rosji i Białorusi. Sankcje są jednym z najbardziej widocznych, bezpośrednich i zdecydowanych sposobów reakcji UE na brutalny i niczym niesprowokowany atak Rosji na Ukrainę, w tym systematyczną przemoc i akty okrucieństwa wobec ludności cywilnej. W ramach pakietu nałożono również dalsze sankcje na Białoruś, biorąc pod uwagę jej zaangażowanie w tę agresję. Wraz z pięcioma poprzednimi pakietami przyjęte dziś sankcje są bezprecedensowe i mają na celu dalsze zwiększenie presji gospodarczej na Rosję oraz osłabienie jej zdolności do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie. Podobnie jak w przypadku poprzednich pakietów, sankcje zostały skoordynowane z partnerami międzynarodowymi.

Dzisiejszy pakiet zawiera całkowity zakaz importu wszelkiego rodzaju ropy naftowej i produktów naftowych transportowanych z Rosji drogą morską. Obejmuje to 90 proc. naszego obecnego importu ropy naftowej z Rosji. Zakaz podlega pewnym okresom przejściowym, aby umożliwić sektorowi i rynkom światowym dostosowanie się. Tymczasowo wyłączono z niego ropę naftową transportowaną rurociągami, aby zapewnić stopniowe wycofywanie rosyjskiej ropy naftowej w sposób uporządkowany. Umożliwi to UE i jej partnerom zabezpieczenie alternatywnych dostaw i zminimalizuje wpływ na światowe ceny ropy naftowej.

Jeśli chodzi o ograniczenia eksportowe, dzisiejszy pakiet obejmuje ograniczenia dotyczące chemikaliów, które mogłyby być wykorzystywane do produkcji broni chemicznej.

Czytaj więcej...

NextGenerationEU: Komisja Europejska zatwierdza polski plan odbudowy i zwiększania odporności na kwotę 35,4 mld euro

PieknakomisjalogoKomisja Europejska pozytywnie oceniła dzisiaj polski plan odbudowy i zwiększania odporności (KPO), co stanowi ważny krok w kierunku wypłaty przez Unię Europejską 23,9 mld euro w formie dotacji i 11,5 mld euro w formie pożyczek w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Ze środków tych finansowane będą działania służące realizacji kluczowych inwestycji i reform omówionych w polskim planie odbudowy i zwiększania odporności. Umożliwią one Polsce wzmocnienie po okresie pandemii COVID-19 i poczynienie postępów w transformacji ekologicznej i cyfrowej.

RRF jest kluczowym narzędziem NextGenerationEU. Zapewni on do 800 mld euro (w cenach bieżących) na wsparcie inwestycji i reform w całej UE. Polski KPO jest częścią bezprecedensowej i skoordynowanej reakcji UE, podjętej, aby zażegnać kryzys związany z COVID-19, sprostać wspólnym europejskim wyzwaniom przez opowiedzenie się za zieloną i cyfrową transformacją oraz wzmocnić odporność gospodarczą i społeczną, a także spójność jednolitego rynku.

Komisja oceniła polski plan na podstawie kryteriów podanych w rozporządzeniu ustanawiającym RRF. Przeanalizowała w szczególności, czy zawarte w nim inwestycje i reformy służą zielonej i cyfrowej transformacji; przyczyniają się do skutecznego sprostania wyzwaniom zidentyfikowanym w ramach europejskiego semestru; i wzmacniają potencjał wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy oraz odporność gospodarczą i społeczną.

Czytaj więcej...

Europejski semestr – pakiet wiosenny: Podtrzymanie ekologicznej i trwałej odbudowy w obliczu większej niepewności

stockWiosenny pakiet europejskiego semestru z 2022 r., który Komisja Europejska przedstawia po dwóch latach od wystąpienia pierwszych skutków pandemii COVID-19, w czasie trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zapewnia państwom członkowskim wsparcie i wytyczne.

prognozie gospodarczej z wiosny 2022 r. przewiduje się dalszy wzrost gospodarki UE w 2022 i 2023 r. Choć unijna gospodarka nadal wykazuje odporność, rosyjska agresja na Ukrainę całkowicie zmieniła sytuację i zaostrzyła obserwowane już wcześniej czynniki hamujące wzrost gospodarczy, które – jak oczekiwano – miały wygasać. Postawiło to także gospodarki UE w obliczu dodatkowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem dostaw energii i uzależnieniem od importu paliw kopalnych z Rosji. 

Czytaj więcej...

Ochrona transportu w UE w sytuacjach kryzysowych: Komisja przyjmuje plan awaryjny w dziedzinie transportu

pexels aleksejs bergmanis 681335 malyKomisja przyjęła dziś plan awaryjny w dziedzinie transportu, aby wzmocnić odporność transportu w UE w sytuacjach kryzysowych. Opracowując ten plan, uwzględniono doświadczenia zebrane w trakcie pandemii COVID-19, ale także wyzwania, przed którymi unijny sektor transportu stoi od chwili rosyjskiego ataku na Ukrainę. Oba te kryzysy miały poważny wpływ na transport osób i towarów, ale odporność sektora i lepsza koordynacja między państwami członkowskimi miały kluczowe znaczenie dla reakcji UE na te wyzwania.

Czytaj więcej...

KE ogłosiła nowe przetargi z obszaru technologii kosmicznych

galaktykaPolecamy Państwa uwadze otwarte przez Komisję Europejską przetargi z obszaru technologii kosmicznych.

Pierwszy z nich, organizowany przez Directorate-General for Defence Industry and Space w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa, to konkurs ofert dotyczących działania CASSINI Business Accelerator.

CASSINI Business Accelerator ma na celu świadczenie usług akceleracji biznesu dla firm typu start-up i scale-up, których produkty lub modele biznesowe opierają się na technologiach kosmicznych UE lub danych kosmicznych. Ogłoszony przetarg ma wyłonić wykonawcę usług akceleratora. Jest to kontrakt dwuletni z możliwością przedłużenia o dwa lata, o maksymalnej wartości kontraktu 8,5 mln euro + 8,5 mln euro. Więcej na ten temat.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przedmiotu lub procedury przeprowadzenia przetargu istnieje możliwość skierowania pytań do organizatorów, po uprzednim zalogowaniu się na portalu.

Więcej informacji o inicjatywie CASSINI.

Termin składania ofert upływa 10 czerwca 2022 r.

Drugi z przetargów, organizowany przez Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA), dotyczy zamówienia na innowacyjne usługi wykorzystujące dane i możliwości programu Copernicus w środowisku operacyjnym użytkownika. Proponowane usługi, w których dane te winny zostać wykorzystane, muszą wpisywać się w obszary tematyczne określone w ogłoszeniu.

Budżet przeznaczony na to zamówienie wynosi 3,5 mln euro.

Więcej na stronie EUSPA oraz na portalu Komisji Europejskiej.

Termin składania ofert upływa 2 września 2022 r.

Pięć nowych konkursów wspierających misję UE do walki z rakiem

klaster 1Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA) opublikowała pięć zaproszeń do składania wniosków dotyczących badań nad rakiem w ramach klastra 1 programu Horyzont Europa. Wnioski należy składać do 7 września 2022 r.

Czytaj więcej...

Konferencja kończąca projekt RegiaMobil – wydarzenie w siedzibie Wielkopolski w Brukseli

ZDJĘCIE regiamobil19 maja br. w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli odbyła się konferencja wieńcząca projekt o nazwie „RegiaMobil – usprawnianie usług transportu publicznego na obszarach wiejskich”, który był współrealizowany przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. Główny cel projektu RegiaMobil stanowiło znalezienie rozwiązań, które ułatwią poprawę jakości usług pasażerskich na obszarach wiejskich. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Departament Transportu UMWW we współpracy z Biurem Wielkopolski w Brukseli.  

Czytaj więcej...