Przejdź do treści

Gospodarka o obiegu zamkniętym: Komisja proponuje nowe prawa dla konsumentów i zakaz pseudoekologicznego marketingu

lasKomisja chce zaktualizować unijne przepisy, aby wzmocnić pozycję konsumentów w procesie transformacji ekologicznej. Dzięki nowym przepisom konsumenci będą mogli dokonywać świadomych decyzji i wybierać produkty, które są rzeczywiście przyjazne dla środowiska. Będą mieli prawo do informacji o tym, jaka jest spodziewana trwałość produktu i jakie są możliwości jego naprawy. Nowe przepisy będą lepiej chronić konsumentów przed niewiarygodnymi lub nieprawdziwymi twierdzeniami dotyczącymi ekologiczności. Służyć temu ma zakaz stosowania pseudoekologicznego marketingu oraz wprowadzania konsumentów w błąd co do trwałości produktów.

Wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości Věra Jourová oświadczyła: Wspieramy konsumentów wybierających produkty, które przetrwają dłużej i mogą zostać naprawione. Musimy zadbać o to, by ich zaangażowania nie utrudniały wprowadzające w błąd informacje. Dajemy im do ręki nowe, skuteczne narzędzia, które pozwolą im dokonywać świadomych wyborów. Oczekujemy, że nowe przepisy przełożą się na bardziej zrównoważony charakter produktów i całej gospodarki.

Czytaj więcej...

Nowy europejski Bauhaus: wsparcie dla miast i obywateli w zakresie inicjatyw lokalnych

krajobraz domowKomisja ogłosiła dziś trzy nowe zaproszenia do składania wniosków w celu realizacji idei nowego europejskiego Bauhausu w terenie. Wsparcie przeznaczone jest w szczególności dla obywateli, miast i miasteczek, aby wprowadzali projekt nowego europejskiego Bauhausu do swoich społeczności. 

Europejska komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel powiedziała przy tej okazji: Obywatele są głównymi motorami transformacji w kierunku bardziej zrównoważonych, sprzyjających włączeniu społecznemu i piękniejszych miejsc i stylów życia. Oba zaproszenia opublikowane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii wspierają ich pełne zaangażowanie w rozwój innowacyjnych i opartych na współpracy modeli inicjatyw lokalnych, oferując im możliwości dostosowane do indywidualnych potrzeb. Nowy europejski Bauhaus jest tworzony przez i dla każdego obywatela.

Czytaj więcej...

Partnerstwo na rzecz czystego wodoru: sprawdź tematy konkursowe i wymagania

hydrogenPartnerstwo na rzecz czystego wodoru Clean Hydrogen 31 marca 2022 otworzy konkursy w 41 tematach o łącznym dofinansowaniu 300,5 mln euro. Opisy tematów i wymagania dotyczące składanych wniosków są już dostępne.

Zakończenie naborów planowane jest w dwóch terminach:

Czytaj więcej...

Konkursy 2022 w partnerstwie Clean Aviation

samolot w chmurach12 kwietnia 2022 zostanie otwarty nabór wniosków w pierwszym konkursie dotyczącym czystego lotnictwa w Europie organizowanym przez partnerstwo Clean Aviation.  Wnioski można składać do 23 czerwca 2022.

Partnerstwo Clean Aviation jest zbudowane na sukcesach Partnerstwa Clean Sky, którego prace będzie kontynuować do 2024 r. Do końca programu Clean Sky dostarczonych zostanie ponad 34 flagowych i ponad 106 innych urządzeń demonstracyjnych oraz ponad 1000 technologii.

Czytaj więcej...

Działanie pilotażowe w zakresie partnerstw na rzecz innowacji regionalnych: regiony mogą się już zgłaszać

mapaEuropejski Komitet Regionów i Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej ogłosiły zaproszenie do wyrażenia zainteresowania nowym działaniem pilotażowym dotyczącym partnerstw na rzecz innowacji regionalnych. W projekcie weźmie udział maksymalnie 24 uczestników europejskich (państwa członkowskie, regiony lub grupy regionów), zmotywowanych do przekształcenia gospodarki i społeczeństwa i chcących skuteczniej wdrażać własne ramy strategicznych polityki dotyczących innowacji, rozwoju przemysłu, transformacji w kierunku modelu zrównoważonego oraz szerzej pojętego rozwoju gospodarczego i społecznego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 kwietnia 2022 r.

Czytaj więcej...

Komisja przedstawia możliwości złagodzenia wysokich cen energii poprzez wspólne zakupy gazu i minimalne obowiązki w zakresie magazynowania gazu

logo komisjaReagując szybko na komunikat REPowerEU i deklarację z Wersalu, Komisja przedstawiła dziś propozycje wspólnych europejskich działań w celu wyeliminowania pierwotnych przyczyn problemów na rynku gazu oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw po rozsądnych cenach na najbliższą zimę i dalszą przyszłość. Przywódcy będą omawiać przedstawione warianty działań na posiedzeniu Rady Europejskiej w tym tygodniu.

Komisarz do spraw energii Kadri Simson oświadczyła: Sytuacja na globalnych i europejskich rynkach energii jest bardzo niespokojna, szczególnie od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Europa musi działać szybko, aby zapewnić dostawy energii na kolejną zimę oraz zmniejszyć obciążenie naszych obywateli i przedsiębiorstw wynikające z wysokich rachunków za energię. Przedstawione dziś propozycje to kolejny element naszych intensywnych działań w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Komisja działa na rzecz globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i wspierania unijnych rolników i konsumentów

osoby w sklepieKomisja Europejska przedstawiła dziś szereg krótko- i średnioterminowych działań mających na celu zwiększenie światowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz wsparcie rolników i konsumentów w UE w świetle rosnących cen żywności i kosztów nakładów, takich jak energia i nawozy. Gwałtowny wzrost światowych cen surowców, zintensyfikowany przez rosyjską inwazję na Ukrainę, ponownie uwypuklił potrzebę zwiększenia odporności i zrównoważonego charakteru unijnego rolnictwa i łańcuchów dostaw żywności, zgodnie ze strategią „od pola do stołu”.

Komisja zobowiązuje się do wprowadzenia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia, aby UE, jako eksporter netto żywności i główny producent produktów rolno-spożywczych, przyczyniała się do światowego bezpieczeństwa żywnościowego, zwłaszcza w Ukrainie, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie – regionach, które w dużej mierze są uzależnione od importu zbóż – a także w Azji i Afryce Subsaharyjskiej. UE jest głównym dostawcą pomocy humanitarnej i rozwojowej w dziedzinie żywności i systemów żywnościowych.

Czytaj więcej...

Energetyka solarna – możliwości finasowania z Horyzontu Europa i nie tylko

klaster 5W ramach klastra 5 Klimat, Energia i Transport Horyzontu Europa powiązania z energetyką solarną pojawiają się w projektach badawczo-innowacyjnych (RIA) i innowacyjnych (IA). Otwartych lub zapowiedzianych jest jeszcze 10 konkursów o łącznym budżecie 158,5 mln euro w obszarach energetyki, transportu i recyklingu.

Czytaj więcej...

Jednostki samorządowe w Horyzoncie Europa – tylko z Planem Równości Płci

gender equality planZgodnie z nowym kryterium kwalifikowalności do programu Horyzont Europa, jednostki publiczne (public bodies) w tym jednostki samorządu terytorialnego, urzędy miasta czy ministerstwa, ale również niektóre organizacje publiczne czerpiące profity ze swojej działalności, są zobligowane do posiadania Planu Równości Płci – GEP (Gender Equality Plan).

Chcesz aplikować do programu Horyzont Europa – nie zapomnij o przygotowaniu GEP! Nowe kryterium dotyczy projektów z terminem składania wniosków w 2022 r.

Posiadanie Planu Równości Płci należy zadeklarować już na etapie składania wniosku o dotację. GEP powinien być wdrożony w momencie podpisania Umowy Grantowej (Grant Agreement). Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do weryfikowania Planów Równości Płci na każdym etapie trwania projektu, również w okresie kiedy projekt podlega audytowi.

Czytaj więcej...

Innowatorki mogą ubiegać się o EU Prize for Women Innovators 2022

inzynieriaEuropejska Rada ds. Innowacji (EIC) otworzyła dziewiątą edycję Europejskiej Nagrody dla Innowatorek. Nagroda jest przeznaczona dla przedsiębiorczyń stojących za przełomowymi innowacjami w Europie, i ma zainspirować kobiety do podążania ich śladami. Termin składania wniosków upływa 18 sierpnia 2022 r.

Nagroda  UE dla Innowatorek  jest finansowana w ramach unijnego programu badań i innowacji Horyzont Europa. EIC przyzna trzy nagrody w wysokości 100 tys. euro każda najbardziej inspirującym innowatorkom w UE i krajach stowarzyszonych, w tym na Ukrainie. Aby uczcić Europejski Rok Młodzieży, EIC przyzna kolejne trzy nagrody w wysokości 50 tys. euro każda obiecującym „Wschodzącym innowatorkom” w wieku poniżej 35 lat.

Czytaj więcej...