Przejdź do treści

Znajdź partnera do projektu Horyzont Europa – konkursy 2022

pexels fauxels 3184418 1Szukasz partnerów do ubiegania się o grant w programie Horyzont Europa? Skorzystaj z narzędzia, które pomoże Ci zbudować konsorcjum lub dołączyć do już istniejącego. Zarezerwuj spotkanie dwustronne online!

Zainteresowani udziałem w konkursach programu Horyzont Europa mogą publikować swoje profile i planować spotkania indywidualne za pośrednictwem platformy B2Match. Wszyscy, którzy byli zarejestrowani na spotkania brokerskie mogą umawiać kolejne spotkania. Możliwe są również nowe rejestracje. Platformy te będą działały do czasu zakończenia naboru. Zachęcamy do rozpowszechniania tej informacji wśród społeczności i interesariuszy.

Dostępne platformy do otwartych konkursów:

Klaster 6 – Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko https://europa.eu/!DqQYQT Otwarta do 27 stycznia 2022
Klaster 1 – Zdrowie https://cluster-health-horizon-europe-brokerage.b2match.io/ Otwarty do 31 stycznia 2022
Klaster 4 – Space https://horizon-europe-space-brokerage-event.b2match.io/ Otwarty do 16 lutego 2022
Klaster 4 – Digital & Industry https://digital-industry-2021.b2match.io/page-3301 Otwarta do 5 kwietnia 2022
Klaster 2 – Kultura, kreatywność, społeczeństwo integracyjne https://horizoneurope-cluster2-2022brokerage.b2match.io/ Otwarta do 8 grudnia 2021 (z możliwością przedłużenia do kwietnia)

AUTOR: KPK

Zapisz się na grudniową konferencję dot. perspektyw unijnego rolnictwa !

pexels pixabay 207247 1W dniach 9 i 10 grudnia br. odbędzie się 8. edycja konferencji z cyklu „Perspektywy unijnego rolnictwa”. Tematyką tegorocznego wydarzenia jest hasło „Gotowi na 2030 r. – odporne systemy rolno-spożywcze i obszary wiejskiej UE”. Spotkanie odbędzie się w trybie online.

W trakcie konferencji omówiona zostanie przyszłość światowych rynków rolnych w 2030 r. z uwzględnieniem niepewności rynkowej, z którą zmaga się obecnie sektor rolny. Wydarzenie odbędzie się z udziałem wyższych rangą reprezentantów organów UE i organizacji międzynarodowych, rolników, ekspertów ds. rolnictwa oraz podmiotów funkcjonujących na obszarach wiejskich. Prelegenci będą również poszukiwali odpowiedzi na pytanie, czy systemy żywnościowe staną się odporniejsze po pandemii COVID-19 oraz czy nowa wspólna polityka rolna będzie stanowić impuls dla rolników w całej Europie do przejścia na zieloną transformację.

Konferencja „Perspektywy unijnego rolnictwa” jest corocznym wydarzeniem, które umożliwia szeroką wymianę poglądów między zainteresowanymi stronami nt. przyszłości rynku rolnego w świetle ram politycznych oraz trudności występujących w sektorze rolnym.

Program wydarzenia dostępny jest tu. Zainteresowani uczestnictwem są zobligowani do rejestracji, która możliwa jest w tym miejscu do 8 grudnia.

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. KE

Europejski Korpus Solidarności: ponad 138 mln euro na wsparcie projektów wolontariatu młodzieży w 2022 r.

europejski korpus solidarnosciKomisja opublikowała dziś zaproszenie do składania wniosków w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na 2022 r. Europejski Korpus Solidarności to unijny program finansowania przeznaczony dla osób młodych, które chcą zaangażować się w działania solidarnościowe w różnych dziedzinach takich jak pomoc osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji lub zaangażowanie na rzecz zdrowia i środowiska w całej UE i poza jej granicami. W zaproszeniu tym wprowadzono też możliwość udziału uczestników w operacjach pomocy humanitarnej na całym świecie, aby rozwijać solidarność między organizacjami i wolontariuszami w państwach UE oraz wśród ludzi i społeczności spoza Unii. Ten nowy komponent projektów międzynarodowych nosi nazwę Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej.

W ramach tego zaproszenia udostępniono prawie 139 mln euro. Ma to przyczynić się do poszerzenia spektrum działań solidarnościowych dostępnych dla młodych ludzi podczas Europejskiego Roku Młodzieży 2022. Ze środków tych będzie finansowany wolontariat, projekty solidarnościowe realizowane przez młodzież, zespoły na obszarach priorytetowych koncentrujące się na promowaniu zdrowego stylu życia i ochronie dziedzictwa kulturowego oraz Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej. Całkowity budżet programu Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021–2027 wynosi 1 mld euro. W ciągu siedmioletniego okresu trwania ten unijny program umożliwi co najmniej 270 tys. młodych ludzi udział w działaniach solidarnościowych.

Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas powiedział: Solidarność jest podstawową wartością w naszej Unii i we współpracy z naszymi partnerami na całym świecie. Europejski Korpus Solidarności pozwala młodemu pokoleniu angażować się w projekty wolontariackie. Dzięki temu kształtującemu doświadczeniu młodzi ludzie mogą pomóc społecznościom i zostawić w nich trwały ślad. Jestem bardzo dumny, że program ten rozwija się i po raz pierwszy obejmuje też operacje pomocy humanitarnej. Młodzi ludzie są w stanie zmieniać świat, a Komisja pomaga im osiągnąć ten cel.

Czytaj więcej...

UE inwestuje ponad 1 mld euro w innowacyjne projekty w celu obniżenia emisyjności gospodarki

pexels bruno scramgnon 315658Unia Europejska inwestuje ponad 1,1 mld euro w siedem dużych innowacyjnych projektów w ramach funduszu innowacyjnego. Za sprawą dotacji wsparcie uzyskają projekty mające na celu wprowadzenie na rynek przełomowych technologii w sektorach energochłonnych, sektorze wodoru, w sektorze wychwytywania, składowania i utylizacji dwutlenku węgla oraz w sektorze energii odnawialnej. Projekty realizowane są w Belgii, Włoszech, Finlandii, Francji, Niderlandach, Norwegii, Hiszpanii i Szwecji.

Wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans powiedział: Innowacje mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia rozwiązań, których potrzebujemy już w tym dziesięcioleciu, aby zatrzymać wzrost globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C. Innowacje – wraz z gwałtownym ograniczeniem emisji – pomogą nam utorować drogę do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego. Dzisiejsza decyzja stanowi konkretne wsparcie dla projektów w dziedzinie czystych technologii w całej Europie i umożliwi zwiększenie skali przełomowych zastosowań, które wspierają i przyspieszają transformację w kierunku neutralności klimatycznej. W naszym pakiecie „Gotowi na 55” zaproponowaliśmy zwiększenie funduszu innowacyjnego, tak aby w globalnym wyścigu innowacji w dziedzinie klimatu mogły wystartować jeszcze bardziej innowacyjne europejskie projekty i pomysły.

W rezultacie pierwszego zaproszenia do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego, dotyczącego dużych projektów – tj. projektów, których łączne koszty kapitałowe przekraczają 7,5 mln euro – wybrano siedem przedsięwzięć. Projekty te zostały ocenione przez niezależnych ekspertów pod kątem ich zdolności do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w porównaniu z technologiami konwencjonalnymi, oraz zdolności do innowacji wykraczających poza stan najnowszej wiedzy naukowej i technicznej, a także tego, czy zaawansowanie tych projektów pozwala na ich szybkie wdrożenie. Inne kryteria obejmowały potencjał projektów w zakresie skalowalności i opłacalności.

Wybrane projekty obejmują szeroki wachlarz odpowiednich sektorów, co umożliwi obniżenie emisyjności w różnych częściach europejskiego sektora przemysłowego i energetycznego, takich jak branża chemiczna, stalowa, cementowa, rafineryjna, elektroenergetyczna i ciepłownicza. Wszystkie projekty są już częścią centrów przemysłowych albo klastrów wzajemnie powiązanych sektorów, w których można zastosować technologie obniżające emisyjność. 

Projekty w skrócie

Sektory energochłonne: Projekt realizowany w Szwecji ma na celu całkowite wyeliminowanie emisji gazów cieplarnianych z produkcji stali poprzez wykorzystanie wodoru ze źródeł odnawialnych w Gällivare i Oxelösund. W ramach projektu w Finlandii zademonstrowane zostaną dwa sposoby produkcji czystego wodoru w rafinerii w Porvoo z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz w drodze wychwytywania CO2 i składowania go na Morzu Północnym. Projekt we Francji zakłada wychwytywanie nieuniknionych emisji CO2 z cementowni, częściowe geologiczne składowanie tego gazu na Morzu Północnym oraz częściowe wykorzystanie go w produkcji betonu. Aby ograniczyć emisje z produkcji wodoru i chemikaliów, w ramach projektu w Belgii zostanie opracowany kompletny łańcuch wartości w zakresie wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla w porcie w Antwerpii.

Energia ze źródeł odnawialnych: We Włoszech powstanie projekt pilotażowy na skalę przemysłową w celu produkcji innowacyjnych i wysokowydajnych ogniw fotowoltaicznych w Katanii. Inny projekt realizowany w Hiszpanii, w El Morell, ma na celu przekształcenie stałych odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu w metanol, który jest jedną z podstawowych substancji chemicznych i niskoemisyjnym paliwem. Kolejny projekt w Szwecji, w Sztokholmie, zakłada zbudowanie pełnej instalacji do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla przy już istniejącej elektrociepłowni wykorzystującej biomasę.

Dalsze kroki

Autorzy wyselekcjonowanych projektów przygotowują się do podpisania indywidualnych umów o udzielenie dotacji z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), organem odpowiedzialnym za wdrażanie funduszu. Umowy te powinny zostać sfinalizowane w pierwszym kwartale 2022 r., co umożliwi Komisji przyjęcie odpowiedniej decyzji o udzieleniu dotacji i rozpoczęcie ich wypłacania.

W dniu 26 października Komisja ogłosiła drugie zaproszenie do składania wniosków dotyczących dużych projektów z terminem na 3 marca 2022 r. Wszystkich wnioskodawców, którym się nie powiodło przy okazji pierwszego zaproszenia, zachęca się do ponownego złożenia wniosku.

Dodatkowe informacje 

Duże projekty realizowane w ramach funduszu innowacyjnego

Strona internetowa funduszu innowacyjnego

Drugie zaproszenie do składania wniosków dotyczących dużych projektów

Wniosek dotyczący zmienionej dyrektywy o handlu emisjami

AUTOR: KE

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie rocznego budżetu UE na 2022 r.

pexels pixabay 259249W poniedziałek wieczorem Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, na wniosek Komisji Europejskiej, osiągnęły nieformalne porozumienie polityczne w sprawie budżetu UE na 2022 r., drugiego w wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2021–2027. Porozumienie dotyczy kwoty zobowiązań w wysokości 169,5 mld euro oraz kwoty płatności w wysokości 170,6 mld euro. Po uchwaleniu budżetu UE będzie mogła uruchomić znaczne środki na dalsze działania UE w związku z pandemią koronawirusa i jej skutkami, a także zapoczątkować trwałą odbudowę oraz chronić i tworzyć miejsca pracy. Przyczyniłoby się to do dalszych inwestycji w bardziej ekologiczną, cyfrową i odporną Europę, przy jednoczesnej ochronie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w jej sąsiedztwie i na całym świecie.

Komentując zawarte wczoraj porozumienie polityczne, komisarz odpowiedzialny za budżet i administrację Johannes Hahn stwierdził: To porozumienie potwierdza, że wszystkie instytucje są gotowe do kompromisu na rzecz budżetu wspierającego trwałą odbudowę i niezbędną transformację UE dla dobra wszystkich. ”

Uzgodniony wczoraj budżet pozwoli kierować środki pieniężne tam, gdzie mogą one przynieść największe korzyści, zgodnie z najważniejszymi potrzebami w zakresie odbudowy państw członkowskich UE i naszych partnerów na całym świecie.

Czytaj więcej...

Europejski Zielony Ład: Komisja przyjmuje nowe wnioski legislacyjne, aby przeciwdziałać wylesianiu, wprowadzić innowacje w zrównoważonym gospodarowaniu odpadami i zapewnić zdrowe gleby dla ludzi, przyrody i klimatu

logo komisjaKomisja przyjęła dziś trzy nowe inicjatywy, niezbędne do urzeczywistnienia Europejskiego Zielonego Ładu. Proponowane nowe przepisy mają na celu przeciwdziałanie wylesianiu powodowanemu przez UE, a także ułatwienie przemieszczania odpadów wewnątrz Unii, aby promować gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz zająć się problemem nielegalnego wywozu odpadów do państw trzecich i innymi wyzwaniami związanymi z odpadami. Komisja przedstawia również nową strategię na rzecz ochrony gleb, której celem jest rekultywacja do 2050 r. wszystkich gleb w Europie, zwiększenie ich odporności i zapewnienie im odpowiedniej ochrony. Narzędzia zaproponowane przez Komisję w dzisiejszych wnioskach umożliwią przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapewnią ochronę środowiska naturalnego oraz podniosą normy środowiskowe w Unii Europejskiej i na świecie.

Wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans powiedział: Aby odnieść sukces w walce z kryzysem klimatycznym i kryzysem różnorodności biologicznej na świecie, musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za działania zarówno wewnątrz UE, jak i poza jej granicami. Rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania wylesianiu odpowiada na wezwania obywateli do zminimalizowania europejskiego udziału w wylesianiu i do promowania zrównoważonej konsumpcji. Z kolei nowe przepisy regulujące przemieszczanie odpadów wzmocnią gospodarkę o obiegu zamkniętym i doprowadzą do tego, że wywóz odpadów nie będzie szkodził środowisku ani zdrowiu ludzi gdzie indziej. Natomiast dzięki strategii na rzecz ochrony gleb zapewnimy zdrowie gleb, ich zrównoważone wykorzystanie i taką ochronę prawną, jakiej potrzebują. 

Czytaj więcej...

Druga edycja warsztatu organizowanego przez sieć ERRIN dot. projektów do programu Erasmus +. Trwa nabór zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu!

ERRIN Erasmus Project Development Workshop 2021 call for projects 17 grudnia br. odbędzie się druga edycja warsztatu poświęconego przedstawieniu pomysłów na projekty do programu Erasmus +. Wydarzenie organizowane jest przez Europejską Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN), do której od 2016 r. należy Wielkopolska. Inicjatywa Project Development Workshop powstała w ubiegłym roku i organizowana jest w ramach grupy roboczej Nauka i edukacja na rzecz społeczeństwa funkcjonującej w ramach sieci ERRIN. W prace nad wydarzeniem zaangażowane jest Biuro Wielkopolski w Brukseli.  

Czym jest inicjatywa Project Development Workshop (PDW) ?

Warsztat PDW stanowi doskonałą okazję dla uczestników do nawiązania współpracy z instytucjami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz podmiotami związanymi z szkolnictwem wyższym i szkoleniami, w zakresie tworzenia konsorcjów projektowych oraz przygotowywania zgłoszeń konkursowych do naborów przeprowadzanych w ramach Akcji 2 programu Erasmus + dot. wyższej edukacji i innowacji szkoleniowych. Tegoroczny warsztat odbędzie się w trybie zdalnym.

Co musisz wiedzieć, aby wziąć udział w warsztacie?

Czytaj więcej...

Prognoza gospodarcza z jesieni 2021 r.: od ożywienia do rozwoju w obliczu trudności

pexels pixabay rprom1Szybsze niż oczekiwano odbicie się gospodarki UE z recesji wywołanej pandemią. Wraz z postępem akcji szczepień i znoszeniem ograniczeń, wiosną ponownie odnotowano wzrost gospodarczy, który trwał całe lato dzięki ponownemu otwarciu gospodarki. Pomimo wielu przeszkód przewiduje się, że w okresie objętym prognozą gospodarka UE będzie nadal rosła, osiągając wzrost na poziomie odpowiednio 5 proc., 4,3 proc. i 2,5 proc. w 2021 r., 2022 r. i 2023 r. Przewidywane stopy wzrostu w strefie euro mają być w latach 2021 i 2022 takie same jak w całej UE, natomiast w roku 2023 wzrost wyniesie 2,4 proc. Prognoza ta jest uzależniona w dużym stopniu od dwóch czynników: rozwoju pandemii COVID-19 i tempa, w jakim podaż będzie w stanie dostosować się do szybkiego wzrostu popytu w następstwie ponownego otwarcia gospodarki.

Gospodarka europejska powróci na ścieżkę rozwoju szybciej niż oczekiwano

Stopa wzrostu PKB w UE w drugim kwartale 2021 r. na poziomie prawie 14 proc. w ujęciu rocznym była najwyższą w historii – na tym samym poziomie co bezprecedensowy spadek w tym samym okresie ubiegłego roku, podczas pierwszej fali pandemii. Gospodarka UE w trzecim kwartale 2021 r. osiągnęła poziom sprzed pandemii i przeszła tym samym od ożywienia gospodarczego do rozwoju.

Czytaj więcej...

Europejska Unia Zdrowotna: zielone światło dla dwóch nowych środków terapeutycznych przeciwko COVID-19

pexels miguelprom2Europejska Agencja Leków (EMA) wydała dziś pozytywną opinię na temat środków terapeutycznych przeciwko COVID-19 − Ronapreve i Regkirona −uznanych przez Komisję za obiecujące w ramach unijnej strategii na rzecz środków terapeutycznych przeciwko COVID-19 Oba stosuje się na wczesnych etapach zakażenia na podstawie antywirusowych przeciwciał monoklonalnych.

Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides skomentowała dzisiejszy postęp w realizacji założeń strategii następującymi słowami:

Chociaż liczba zakażeń COVID-19 rośnie w niemal wszystkich państwach członkowskich, badania prowadzone nad wieloma obiecującymi terapiami przeciwko COVID-19 napawają optymizmem Dziś poczyniliśmy ważny krok w kierunku osiągnięcia naszego celu, jakim jest dopuszczenie w UE do końca roku do trzech nowych środków terapeutycznych.

Czytaj więcej...

Zbliżają się dni informacyjne dot. klastra 4 programu Horyzont Europa!

horizon europe logototalynewKomisja Europejska ogłosiła trzydniowy cykl spotkań informacyjnych poświęconych klastrowi 4 (Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna) w ramach programu Horyzont Europa, które odbywać się będą w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2021. Rejestracja na wydarzenie nie jest wymagana.

Dowiedz się czego dotyczy tematyka klastra 4!

Przypomnijmy, że w ramach II filaru programu inwestycyjnego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji (2021-2027) funkcjonuje sześć klastrów. Klaster 4 umożliwić ma osiągnięcie następujących sześciu celów zgodnych z planem strategicznym:

- produkcji, która będzie neutralna dla klimatu, obiegowa oraz cyfrowa;

- większej autonomii w głównych łańcuchach wartości strategicznych dla dynamicznego funkcjonującego przemysłu;

- wiodących na świecie technologii danych i obliczeń;

- cyfrowych i nowo powstających technologii na rzecz konkurencyjności oraz przystosowania do założeń Europejskiego Zielonego Ładu;

- otwartej autonomii strategicznej w przygotowywaniu, wdrażaniu oraz wykorzystywaniu światowej infrastruktury, usług, aplikacji oraz danych bazujących na przestrzeni kosmicznej;

- rozwoju technologii przemysłowych i cyfrowych, który będzie etyczny oraz skoncentrowany na człowieku.

Z programem wydarzenia można zapoznać się w tym miejscu. Wydarzenie będzie można śledzić online na tej stronie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. KE