Przejdź do treści

Trwalsze i bardziej przyjazne środowisku produkty

Trwalsze i bardziej przyjazne środowisku produkty grafikaParlament przyjął projekt nowej dyrektywy w sprawie wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej. Dzięki dyrektywie konsumentom będzie łatwiej dokonywać wyborów przyjaznych środowisku. Zachęci też firmy, by oferowały konsumentom produkty trwalsze oraz zaprojektowane i wyprodukowane z dbałością o środowisko.

Zakaz reklam wprowadzających w błąd i ogólnych twierdzeń dotyczących ochrony środowiska

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w warsztatach nt. staży i zatrudnienia w instytucjach UE

b_200_0_16777215_00_images_warsztat2.jpg

 mt_ignore

Projekt wspólnie.eu zaprasza do udziału w warsztatach pt. ,,Staże i kariera w instytucjach UE”, które odbędą się 29 maja 2023 o godz. 9.45 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

Wydarzenie organizowane jest przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce we współpracy z Instytutem Sobieskiego, Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Europe Direct Poznań, Team Europe oraz Stowarzyszeniem Network PL.

Czytaj więcej...

Dołącz do społeczności, która troszczy się o przyszłość gleb

b_200_0_16777215_00_images_Manifesto2.jpg


W kwietniu Komisja Europejska oraz Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN) zainaugurowały deklarację Misji Gleba (Soil Manifesto). Deklaracja jest jednym z kluczowych działań w ramach misji UE „Pakt na rzecz zdrowych gleb w Europie”.

Soil Manifesto ma na celu zgromadzenie regionalnych i lokalnych decydentów, interesariuszy i obywateli, aby zaangażować ich w kwestie troski o stan gleby. Zakłada wzmocnienie wiedzy, promowanie innowacji i inwestycji oraz podnoszenie świadomości na temat znaczenia gleb.

Sygnatariusze dokumentu będą mogli zaangażować się w działania na rzecz poprawy zdrowia gleby, będą także mieć dostęp do najnowszych wyników badań oraz możliwość wzięcia udziału w działaniach związanych z wymianą najlepszych praktyk dotyczących gleb.

Manifest może podpisać przedstawiciel podmiotu prawnego (np. gmina, region, firma, instytucja edukacyjna lub badawcza, stowarzyszenie). Sygnatariuszem zostać może również osoba fizyczna jako"przyjaciel misji glebowej".

Podpisanie Soil Manifesto jako instytucja lub zostanie przyjacielem misji daje możliwość wypowiedzenia się w obronie znaczenia gleby jako podstawy życia na Ziemi. Sygnatariusze dołączą także do społeczności, która troszczy się o przyszłość gleb w Europie i na świecie, a także podejmą zobowiązanie do działania na rzecz ich ochrony i odbudowy.

Link do podpisania deklaracji

 

Oprac. na podstawie kpk.gov.pl

Polityka spójności: 1,3 mln nowych miejsc pracy

polityka spójnościSprawozdanie na temat wyników programowania polityki spójności na lata 2021–2027 pokazuje, jaką transformację przejdzie Europa do końca dekady.

Oczekuje się, że finansowanie w ramach polityki spójności w latach 2021–2027 przyczyni się do utworzenia 1,3 mln miejsc pracy oraz do zwiększenia PKB UE średnio o 0,5 proc. do końca dekady, a w niektórych państwach członkowskich nawet o 4 proc.

Pomoże również dostarczyć wiele wspólnych dóbr publicznych, zapewniając wymierne i konkretne korzyści europejskim obywatelom, regionom i miastom. Oto niektóre wnioski z opublikowanego sprawozdania na temat wyników programowania polityki spójności na lata 2021–2027.

W tym celu w ramach polityki spójności uruchomi się w tym okresie inwestycje o łącznej wartości 545 mld euro, z czego 378 mld euro jest finansowane przez UE. Inwestycje te będą promować trwałą konwergencję społeczno-gospodarczą, spójność terytorialną, socjalną Europę sprzyjającą włączeniu społecznemu oraz sprawną i sprawiedliwą transformację ekologiczną i cyfrową.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska zainaugurowała Europejski Rok Umiejętności

9 maja 2023 r. oficjalnie rozpoczął się Europejski Rok Umiejętności, którego celem jest rozwiązanie problemu niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej w UE.

KE Europejski Rok UmijętnościEuropejski Rok Umiejętności chce nadać nowy impuls do realizacji celów społecznych UE na 2030 r., zgodnie z którymi co najmniej 60 proc. dorosłych powinno co roku uczestniczyć w szkoleniu, a co najmniej 78 proc. – mieć pracę. 

Ta inicjatywa dąży również do realizacji celów cyfrowego kompasu na 2030 r., zgodnie z którymi co najmniej 80 proc. dorosłych powinno posiadać podstawowe umiejętności cyfrowe, a liczba zatrudnionych w UE specjalistów od ICT powinna osiągnąć 20 mln

Obecnie ponad trzy czwarte firm w UE twierdzi, że ma trudności ze znalezieniem pracowników posiadających niezbędne umiejętności, a w szkoleniach regularnie uczestniczy zaledwie 37 proc. dorosłych. 

Czytaj więcej...

Oddaj głos na wielkopolski projekt „Regional Covid-Hub”, który znalazł się w finale konkursu DT4REGIONS!

DT4RegionsSerdecznie zachęcamy do oddania głosu na projekt realizowany wspólnie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, który zakwalifikował się do ścisłego finału konkursu i ma szansę na nagrodę główną.

Przedsięwzięcie „Regional Covid-Hub” wdrożone od chwili pojawienia się pandemii Covid-19 w Polsce pozwoliło na maksymalne wykorzystanie istniejących zasobów w celu monitorowania przebiegu pandemii, diagnozowania choroby, a przede wszystkim wykrywania wirusa SARS-CoV-2.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak otwiera debatę z udziałem Komisarz Elisy Ferreiry na temat przyszłości polityki regionalnej

Autor: Zacarias Garcia, na zdjęciu od lewej: P. Calvano, M. Woźniak, E. Ferreira, I. Boudineau, U. Becker Marszałek Marek Woźniak otworzył wczoraj (20 kwietnia 2023 r.) w Brukseli konferencję pt. „Przyszłość polityki regionalnej Unii Europejskiej”. Jej gościem honorowym była Elisa Ferreira, unijna komisarz ds. spójności i reform. Wydarzenie zostało zorganizowane przez cztery regiony partnerskie, które dzielą „Dom Regionów” w stolicy Europy: Emilię-Romanię, Hesję, Nową Akwitanię i Wielkopolskę.

Podczas konferencji Marszałek Woźniak podkreślił szczególne znaczenie polityki spójności w kontekście rozwoju regionu: „Polityka spójności to główna polityka inwestycyjna Unii Europejskiej, która wspiera rozwój społeczno-gospodarczy i pozwala wzmocnić to co jest niezwykle ważne – spójność społeczno-gospodarczą i terytorialną w Europie. To, że jest to polityka skuteczna najlepiej dowodzi przykład mojego regionu, którego regionalne PKB na mieszkańca wynosiło 54% średniej UE w momencie wejścia do UE w 2004 r., natomiast w 2020 r. osiągnęło poziom 83%. Z tego względu awansowaliśmy do regionów przejściowych i jest to mierzalny dowód na to, że polityka spójności działa”.

Czytaj więcej...

100 mln euro na czyste technologie

innowacjeKomisja Europejska ogłasza trzecie zaproszenie do składania wniosków dotyczących małych projektów w ramach funduszu innowacyjnego, który jest jednym z największych na świecie programów finansujących wdrażanie innowacyjnych technologii niskoemisyjnych.

To zaproszenie dotyczące małych projektów – które będą dofinansowywane z dochodów ze sprzedaży na aukcjach uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) – przyczyni się do szybszego wdrażania rozwiązań przemysłowych służących dekarbonizacji Europy.

W ramach tego zaproszenia zostanie udostępnione 100 mln euro na dotacje dla małych (o nakładach inwestycyjnych 2,5–7,5 mln euro) projektów w obszarach energii odnawialnej, dekarbonizacji sektorów energochłonnych, magazynowania energii oraz wychwytywania, składowania i utylizacji dwutlenku węgla. Technologie te powinny być wystarczająco zaawansowane i posiadać duży potencjał osiągnięcia znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z technologiami tradycyjnymi.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska zaprasza do wzięcia udziału w inicjatywie „Regionalne Doliny Innowacji”

partnership regional innovation28 marca 2023 r. Komisja Europejska wraz z przedstawicielami Komitetu Regionów zaingurowała nową inicjatywę, która będzie wspierać rozwój innowacji w zakresie zaawansowanych technologii.

Regionalne Doliny Innowacji są kluczową inicjatywą w ramach Nowego europejskiego planu na rzecz innowacji, która dąży do lepszego wykorzystania innowacji w dziedzinie zaawansowanych technologii na terytoriach UE, a także poszukuje rozwiązania dla problemu przepaści innowacyjnej w regionach słabiej rozwiniętych.

Nowa inicjatywa ma na celu wyłonienie 100 regionów zainteresowanych wzmocnieniem inwestycji i polityki w zakresie badań naukowych i innowacji na poziomie regionalnym. Dzięki Regionalnym Dolinom Innowacji regiony będą mieć możliwość nawiązania współpracy w zakresie realizacji ponadregionalnych projektów, w tym w dziedzinie zaawansowanych technologii, powiązanymi z kluczowymi priorytetami UE.

Inicjatywa jest wspierana przez Europejski Komitet Regionów.

Czytaj więcej...

Debata w Parlamencie Europejskim na temat finansowej edukacji dzieci z udziałem Członkini Zarządu Pauliny Stochniałek

zdjęcie 1 Paulina StochniałekW dniu 22 marca 2023 r. Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego Paulina Stochniałek wzięła udział w debacie w Parlamencie Europejskim na temat edukacji finansowej dzieci, zorganizowanej w ramach Światowego Tygodnia Pieniądza. Celem debaty było podniesienie świadomości na temat roli i znaczenia edukacji finansowej dzieci i młodzieży od najmłodszych lat. Organizatorami wydarzenia byli Poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Belka oraz Czepczyński Family Foundation (CFF).

Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego przedstawiła wielkopolskie doświadczenia dotyczące edukacji finansowej w szkołach. „Mamy duży wpływ na szkoły dzięki podlegającym pod samorząd województwa ośrodkom doskonalenia nauczycieli” – podkreśliła P. Stochniałek wskazując na strategiczną rolę zapewnienia narzędzi do nauczania o świecie finansów dla nauczycieli. W tym kontekście przedstawiła plany województwa dotyczące edukacji finansowej dla szkół podstawowych, który docelowo ma objąć prawie 600 wielkopolskich placówek.

Czytaj więcej...