Przejdź do treści

Dalszy wzrost finansowania dla nowego europejskiego Bauhausu – głównego katalizatora Europejskiego Zielonego Ładu

2023 01 16 report compassKomisja przedstawia pierwsze sprawozdanie z postępu prac w ramach nowego europejskiego Bauhausu (NEB), w którym podsumowano osiągnięcia z pierwszych dwóch lat realizacji inicjatywy, a także pierwsze narzędzie oceny projektu europejskiego Bauhausu: kompas NEB. Nowy europejski Bauhaus skupił szeroką społeczność organizacji i obywateli w całej Europie, którzy pracują nad wspólną wizją łączącą zrównoważony rozwój, włączenie społeczne i estetykę. Kluczowe działania NEB – w tym nagrody NEB, pierwszy festiwal, laboratorium nowego europejskiego Bauhausu – realizują swoje cele i tworzą oddolną sieć ponadnarodową. Dzięki przyznanemu dotychczas finansowaniu europejskiemu w wysokości ponad 100 mln euro małe i zakrojone na szeroką skalę projekty NEB są obecnie realizowane w całej Europie. Komisja zwiększy również finansowanie, przeznaczając dodatkowe 106 mln euro wyłącznie na specjalne fundusze programu „Horyzont Europa” na lata 2023–2024.

Ruch NEB

Inicjatywa ta przerodziła się w ruch gromadzący aktywną i rosnącą społeczność ze wszystkich państw członkowskich UE i spoza niej.

Nowy europejski Bauhaus obejmujący ponad 600 oficjalnych organizacji partnerskich – od ogólnounijnych sieci po lokalne inicjatywy – dociera do milionów obywateli. Inicjatywa skupia ludzi z różnych środowisk – od świata sztuki i wzornictwa, sektora kultury i kreatywnego, instytucji dziedzictwa kulturowego, po nauczycieli i wykładowców, naukowców i innowatorów, przedsiębiorstwa, władze lokalne i regionalne oraz inicjatywy obywatelskie.

Czytaj więcej...

Komisja uruchamia mechanizm wspierania talentów w europejskich regionach

KE talentyEuropa posiada talenty. Talenty należy jednak pielęgnować, zwłaszcza że UE doświadcza ważnego przejścia demograficznego. Jest to jeszcze bardziej potrzebne w regionach borykających się ze zmniejszającą się siłą roboczą i niskim odsetkiem osób z wyższym wykształceniem, a także w regionach dotkniętych emigracją ludzi młodych.

Jeżeli w odpowiedzi na tę zmianę stanu na rynku pracy nie zostaną podjęte działania, doprowadzi ona do powstania nowych i rosnących dysproporcji terytorialnych w miarę starzenia się regionów, które pozostają w tyle pod względem liczby i umiejętności siły roboczej. Zmiana ta może zmienić krajobraz demograficzny Europy, ograniczając odporność i konkurencyjność UE.

Zadbanie o to, by regiony znajdujące się w pułapce niedoboru talentów stały się bardziej odporne i atrakcyjne, ma kluczowe znaczenie dla zaangażowania UE na rzecz niepomijania nikogo, również regionów.

Dlatego też Komisja uruchamia „mechanizm wspierania talentów”. Będzie on wspierał regiony UE dotknięte przyspieszonym spadkiem liczby ludności w wieku produkcyjnym w szkoleniu, zatrzymywaniu i przyciąganiu ludzi, umiejętności i kompetencji niezbędnych do radzenia sobie ze skutkami przejścia demograficznego.

Czytaj więcej...

Rolnictwo: konsultacje dotyczące zrównoważonego rozwoju

rolnictwoProdukcja rolna stoi w obliczu poważnych wyzwań, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój – począwszy od dobrostanu zwierząt i różnorodności biologicznej, a skończywszy na zasobach naturalnych, zdrowiu i zmianie klimatu.

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne, w których zachęca wszystkie zainteresowane strony do przesłania uwag na temat projektu Wytycznych na temat przygotowania porozumień dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnictwa („Wytyczne”) z wykorzystaniem nowego wyłączenia z reguł konkurencji UE wprowadzonego podczas niedawnej reformy wspólnej polityki rolnej („WPR”).

Artykuł 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) zasadniczo zakazuje ograniczających konkurencję porozumień między przedsiębiorstwami, przykładowo porozumień między konkurentami, które prowadzą do wyższych cen lub ograniczeń ilościowych. Jednakże art. 210a rozporządzenia 1308/2013 o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych („rozporządzenie o wspólnej organizacji rynków produktów rolnychWyszukaj ten link w innym językuPL•••”) wyłącza z tego zakazu niektóre porozumienia ograniczające w sektorze rolnym, jeżeli są one niezbędne do osiągnięcia norm zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej...

Dziś początek sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

PE StrasburgW poniedziałek 16 stycznia rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Posłowie zajmą się m.in. priorytetami szwedzkiej prezydencji w Radzie UE, propozycją utworzenia trybunału do spraw zbrodni agresji przeciwko Ukrainie oraz upamiętnią 30. rocznicę utworzenia jednolitego rynku.

Pierwszego dnia sesji w Parlamencie Europejskim odbędzie się uroczystość z okazji 30. rocznicy utworzenia jednolitego rynku. Parlament przyjmie także stanowisko negocjacyjne do rozmów z rządami UE w sprawie planów reformy unijnych procedur i instrumentów kontroli dotyczących przewożenia odpadów w UE i poza Unię. Sprawozdanie, przyjęte przez posłów z Komisji Ochrony Środowiska w grudniu 2022 roku, proponuje bardziej efektywną wymianę informacji i środki przejrzystości w zakresie przemieszczania odpadów w UE.

Czytaj więcej...

Weź udział w największych konsultacjach społecznych dotyczących programów badawczo-innowacyjnych UE

Publ Consult 2014 2027 850

Komisja Europejska rozpoczęła największe jak dotąd konsultacje publiczne na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości unijnych programów badań naukowych i innowacji w latach 2014–2027. Każdy zainteresowany może podzielić się z Komisją swoją opinią na temat wyników programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa, a także na temat kształtowania kierunków strategii programu Horyzont Europa na lata 2025–2027.

Weź udział w konsultacjach

"Cieszę się, że rozpoczynam te konsultacje społeczne: jest to bezprecedensowa okazja dla wszystkich zainteresowanych stron, aby ich głos został wysłuchany. Wyniki konsultacji pomogą nam ocenić dotychczasowe efekty programów Horyzont i przyczynić się do kształtowania jego przyszłości. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych badaniami naukowymi i innowacjami w UE do udziału" – powiedziała Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży ogłaszając otwarcie konsultacji.

Czytaj więcej...

30 lat jednolitego rynku

ec photo1

W tym roku UE obchodzi 30. rocznicę utworzenia jednolitego rynku – jednego z głównych osiągnięć integracji europejskiej i jednej z jej głównych sił napędowych. Ustanowiony w dniu 1 stycznia 1993 r. jednolity rynek europejski umożliwia swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału w całej UE, ułatwiając życie ludziom i otwierając nowe możliwości dla przedsiębiorstw.

W ciągu 30 lat jednolity rynek doprowadził do bezprecedensowej integracji rynków między gospodarkami państw członkowskich, stanowiąc siłę napędową wzrostu gospodarczego i konkurencyjności oraz wspierając potencjał gospodarczy i polityczny Europy na szczeblu globalnym. Odegrał również kluczową rolę w przyspieszeniu rozwoju gospodarczego nowych państw członkowskich, które przystąpiły do UE, usuwając bariery wejścia na rynek i pobudzając wzrost gospodarczy.

Czytaj więcej...

KE otwiera nabór wniosków dot. budowania zdolności regionalnych ekosystemów innowacji

I3_7.pngKomisja Europejska opublikowała nabór wniosków w ramach Międzyregionalnego Instrumentu Innowacyjno-Inwestycyjnego (I3) dotyczący budowania zdolności regionalnych ekosystemów innowacji. Nabór jest skierowany do regionów mniej rozwiniętych, przejściowych oraz borykających się ze szczególnymi wyzwaniami.

Instrument I3 ma na celu tworzenie powiązań dla współpracy łączącej podmioty z różnych regionów UE inwestujące w zaawansowane technologicznie projekty innowacyjne dotyczące obszarów inteligentnych specjalizacji.

Celem naboru jest przetestowanie nowych podejść do zwiększania zdolności regionalnych ekosystemów innowacji, które umożliwią współpracę w unijnych łańcuchach wartości. Działania w ramach tego zaproszenia mają uwolnić potencjał innowacyjny podmiotów regionalnych i ułatwić im udział w innych naborach w ramach instrumentu I3 (w ramach komponentów 1 i 2a).

Projekty w ramach komponentu 2b odnoszą się do eksperymentów nad nowymi podejściami, rozwiązaniami i dobrymi praktykami umożliwiającymi angażowanie się w międzyregionalne procesy innowacyjne mobilizujące ekosystemy, a w szczególności MŚP. Oczekuje się, że projekty przyniosą szereg potencjalnych inwestycji międzyregionalnych oraz planów biznesowych i inwestycyjnych. Wzmocnienie konkurencyjności i odporności unijnych systemów innowacji  ma pomóc Europie stawić czoła wyzwaniom społecznym i gospodarczym oraz przeprowadzić zieloną i cyfrową transformację.

W dniu 19 stycznia odbędzie się spotkanie informacyjne na temat nowego naboru.

Źródło: KE/BIWW

Konferencja online dla lokalnych grup działania – „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w nowym okresie finansowania 2021-2027”

leader

mt_ignore12 grudnia 2022 r. z inicjatywy Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Pana Krzysztofa Grabowskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przy wsparciu Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli przeprowadził konferencję online poświęconą realizacji instrumentu rozwój lokalny kierowany przez społeczność w nowym okresie programowania. Jak wiadomo, Wielkopolska jako jeden z dziesięciu regionów w kraju, zdecydowała się na odważny krok w zakresie wielofunduszowości. 5 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w ramach którego na realizację RLKS przeznaczona została kwota 50 mln eur, z czego 30 mln to Europejski Fundusz Społeczny Plus, a 20 mln to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Wraz z Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, fundusze te finansować będą koszty inwestycji na obszarach objętych strategiami, jak i koszty funkcjonowania samych lokalnych grup działania.

Czytaj więcej...

Europejski Zielony Ład: Koniec z marnotrawstwem opakowań, wspieramy ponowne użycie i recykling

logo komisjaKomisja zaproponowała wczoraj nowe, ogólnounijne przepisy dotyczące opakowań, aby zająć się tym stale rosnącym źródłem odpadów i frustracją konsumentów. Średnio każdy Europejczyk wytwarza prawie 180 kg odpadów opakowaniowych rocznie. Opakowania są jednym z głównych sposobów wykorzystywania surowców pierwotnych, ponieważ 40 proc. tworzyw sztucznych i 50 proc. papieru wykorzystywanych w UE jest przeznaczone na opakowania. Bez podejmowania dodatkowych działań UE odnotowałaby dalszy wzrost ilości odpadów opakowaniowych o 19 proc. do 2030 r., a w przypadku odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych nawet o 46 proc.

Nowe przepisy mają na celu powstrzymanie tej tendencji. Z punktu widzenia konsumentów zapewnią one możliwości ponownego użycia opakowańwyeliminują zbędne opakowania, ograniczą pakowanie w zbyt wiele opakowań oraz zapewnią zrozumiałe etykiety wspierające prawidłowy recykling. Dla przemysłu stworzą one nowe możliwości biznesowe, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw, ograniczą zapotrzebowanie na surowice pierwotne, zwiększą potencjał Europy w zakresie recyklingu, a także spowodują, że Europa stanie się mniej zależna od surowców pierwotnych i dostawców zewnętrznych. Dzięki nim sektor opakowań znajdzie się na dobrej drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Czytaj więcej...

KE określa wytyczne, które mają pomóc w radzeniu sobie z kryzysem energetycznym i sprawić, by Europa stała się bardziej ekologiczna i cyfrowa

mt_ignore2Komisja rozpoczęła dziś cykl europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej w 2023 r. Pakiet opiera się na prognozie gospodarczej z jesieni 2022 r., z której wynika, że po silnym ożywieniu w pierwszej połowie roku gospodarka UE weszła obecnie w znacznie trudniejszą fazę. Szybkie i dobrze skoordynowane działania polityczne podczas pandemii COVID-19 przynoszą efekty, ale wskutek rosyjskiej inwazji na Ukrainę przed UE stoją liczne i złożone wyzwania. Rekordowo wysokie ceny energii, wysokie stopy inflacji, niedobory dostaw, zwiększone poziomy zadłużenia i rosnące koszty finansowania zewnętrznego wpływają na działalność gospodarczą i zmniejszają siłę nabywczą gospodarstw domowych.

Wyzwania te wymagają skoordynowanych działań w celu zapewnienia odpowiednich i przystępnych cenowo dostaw energii, stabilności gospodarczej i finansowej oraz ochrony gospodarstw domowych i przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansów publicznych. Jednocześnie potrzebne są szybkie działania w celu pobudzenia potencjalnego wzrostu gospodarczego i tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy oraz realizacji zielonej i cyfrowej transformacji. Koordynacja polityki gospodarczej w ramach europejskiego semestru pomoże państwom członkowskim w osiągnięciu tych celów poprzez określenie priorytetów i dostarczenie jasnych i dobrze skoordynowanych wytycznych politycznych na nadchodzący rok.

Czytaj więcej...