Przejdź do treści

Europejskie Uniwersytety w ramach Erasmusa +: nabór rozpoczęty!

European Universities zdjęcieW ramach cyklu „Poznaj program Erasmus +” pisaliśmy o rozmaitych inicjatywach i konkursach przeprowadzanych w nowej perspektywie finansowej wspominanego programu na lata 2021-2027. Dziś przedstawiamy inicjatywę Uniwersytetów Europejskich w ramach, której właśnie ogłoszono nabór z  rekordowo wysokim budżetem w wysokości 272 mln euro!

Kilka słów o inicjatywie Uniwersytetów Europejskich

Czytaj więcej...

Komisja podejmuje działania na rzecz poprawy uczenia się przez całe życie i zwiększenia szans na zatrudnienie

pexels pixabay 256455Na majowym Szczycie Społecznym w Porto przywódcy UE z zadowoleniem przyjęli unijny cel na 2030 r., zgodnie z którym 60 proc. wszystkich osób dorosłych powinno każdego roku uczestniczyć w szkoleniach. Aby pomóc państwom członkowskim w realizacji tego celu, Komisja przedstawiła dziś wnioski dotyczące zaleceń Rady w sprawie indywidualnych rachunków szkoleniowych i mikropoświadczeń, jak zapowiedziano w 2020 r. w europejskim programie na rzecz umiejętności oraz w komunikacie w sprawie europejskiego obszaru edukacji.

Solidny zestaw umiejętności otwiera perspektywy, jest zabezpieczeniem w niepewnych czasach i promuje włączenie i awans społeczny. Rozwój gospodarki i innowacje zależą od wykwalifikowanej siły roboczej. Powodzenie transformacji cyfrowej i ekologicznej idzie w parze z odpowiednimi umiejętnościami pracowników. Kwestia zmiany i podnoszenia kwalifikacji pracowników, by nadążyć za zmieniającym się rynkiem pracy i odpowiedzieć na zapotrzebowanie różnych sektorów, stała się jeszcze pilniejsza w związku z pandemią COVID-19.

Czytaj więcej...

Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego

konkurs WieniawskiKONKURS WIENIAWSKIEGO 2022 

Idea artystycznej rywalizacji jest trudna do pogodzenia z muzyczną etyką. Może być ona pozytywna i kreatywna jedynie jako „wyzwanie”, lub niekończąca się pogoń za ideałem, jednak w żadnym wypadku nie może towarzyszyć jej duch konfrontacji, gdyż stałaby się wtedy jałowa.

Konkursy mogą być wspaniałą okazją do spotkań, przedstawienia światu nowych talentów, rzuceniem światła na piękne osobowości, które dostarczą nam muzycznego szczęścia na długie lata.

Konkursy pozwalają zaistnieć młodym muzykom w oczach największych międzynarodowych liderów: dyrygentów, producentów płyt, przedstawicieli mediów, a także innych wyspecjalizowanych instytucji.

Konkurs Wieniawskiego jest jednym z najstarszych i od czasu swojego powstania, dzięki wybitnym talentom takim jak Ginette Neveu i Dawid Ojstrach, jednym z najważniejszych.

Młodzi skrzypkowie, przybywajcie licznie z całego świata, jeśli chcecie w październiku 2022 roku pójść tą piękną drogą.

Czytaj więcej...

Wnioski Komisji mające na celu poprawę warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem cyfrowych platform pracy

burstKomisja Europejska proponuje dziś szereg środków służących poprawie warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych oraz wspieraniu zrównoważonego wzrostu cyfrowych platform pracy w UE.

Nowe przepisy zapewnią osobom pracującym za pośrednictwem cyfrowych platform pracy możliwość korzystania z praw pracowniczych i świadczeń socjalnych, do których są uprawnieni. Otrzymają oni również dodatkową ochronę w odniesieniu do stosowania zarządzania algorytmicznego (tj. zautomatyzowanych systemów, które wspierają lub zastępują funkcje kierownicze w pracy). Wspólny zbiór przepisów UE zapewni większą pewność prawa, umożliwiając tym samym cyfrowym platformom pracy pełne wykorzystanie potencjału gospodarczego jednolitego rynku i równych warunków działania.

W ramach dzisiejszego pakietu Komisja przedstawia:

  • Komunikat określający podejście UE i środki dotyczące pracy za pośrednictwem platform internetowych. Uzupełnieniem tych środków są działania, które organy krajowe, partnerzy społeczni i inne właściwe podmioty powinny podjąć na swoim szczeblu. Celem komunikatu jest również stworzenie podstaw dla prac nad przyszłymi globalnymi standardami wysokiej jakości pracy za pośrednictwem platform internetowych.
  • Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych. Obejmuje on środki służące prawidłowemu określeniu statusu zatrudnienia osób pracujących za pośrednictwem cyfrowych platform pracy oraz nowe prawa zarówno pracowników, jak i osób samozatrudnionych, w zakresie zarządzania algorytmicznego.
  • Projekt wytycznych wyjaśniających stosowanie unijnego prawa konkurencji do układów zbiorowych osób samozatrudnionych, gdzie celem tych wytycznych jest poprawa warunków pracy takich osób. Dotyczy to również osób pracujących za pośrednictwem cyfrowych platform pracy.

Czytaj więcej...

Komisja przedstawia plan działania na rzecz pobudzenia gospodarki społecznej i tworzenia miejsc pracy

1111 logo ce pl rvb hrKomisja Europejska przedstawiła dziś plan działania, który ma pomóc europejskiej gospodarce społecznej w rozkwicie, wykorzystaniu jej potencjału gospodarczego i potencjału w zakresie tworzenia miejsc pracy, a także jej wkładu w sprawiedliwą odbudowę sprzyjającą włączeniu społecznemu oraz w transformację ekologiczną i cyfrową.

Organizacje gospodarki społecznej to podmioty, które stawiają na pierwszym miejscu cele społeczne i środowiskowe, reinwestując większość swoich zysków z powrotem w organizację. W Europie istnieje 2,8 mln podmiotów gospodarki społecznej, które zatrudniają 13,6 mln osób i które oferują rozwiązania dla najistotniejszych wyzwań stojących przed społeczeństwami. Należą one do różnych sektorów i przybierają różne formy, od usług opiekuńczych po recykling, od spółdzielni po przedsiębiorstwa społeczne. Zwiększone wsparcie dla gospodarki społecznej nie tylko owocuje powstawaniem miejsc pracy, ale również pozwala organizacjom na zwiększenie ich oddziaływania społecznego w całej UE. Zaprezentowany plan działania na rzecz gospodarki społecznej ułatwi organizacjom gospodarki społecznej odnoszenie sukcesów i rozwój. 

Czytaj więcej...

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne zapewniające podróżnym w UE możliwości korzystania z bezpłatnego roamingu

torstenKomisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte przez Parlament Europejski i państwa członkowskie dotyczące nowego rozporządzenia w sprawie roamingu. Nowe rozporządzenie przedłuży do 2032 r. obecny system, chroniący obywateli przed dodatkowymi opłatami za połączenia lub transfer danych podczas podróży po UE. Przyniesie ono również nowe korzyści.

Podczas podróży po UE obywatele będą mogli dzwonić, wysyłać wiadomości tekstowe i korzystać z transferu danych mobilnych takiej samej jakości, jak w swoim kraju i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W każdym miejscu Europy poprawi się również dostęp do zgłoszeń alarmowych. Konsumenci będą mieli prawo do jasnych informacji, kiedy usługa, z której korzystają w roamingu, może być związana jest z niezaplanowanymi kosztami. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.

Czytaj więcej...

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie Europejskiego Roku Młodzieży

pexels sharefaith 1231230Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne osiągnięte wczoraj wieczorem przez Parlament Europejski i Radę w sprawie ogłoszenia roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. Po ogłoszeniu przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii za 2021 r., że rok 2022 należy poświęcić tym, którzy poświęcili tak wiele innym, w październiku br. Komisja przedłożyła współprawodawcom formalny wniosek w sprawie ogłoszenia roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży.

Przez cały 2022 r. Komisja będzie koordynować wiele różnych działań w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi, władzami regionalnymi i lokalnymi, organizacjami młodzieżowymi i samą młodzieżą. Inicjatywy realizowane w ramach Europejskiego Roku Młodzieży otrzymają wsparcie w wysokości 8 mln euro z Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Finansowanie to będzie pochodzić z dodatkowych środków na 2022 r. przydzielonych przez władzę budżetową na Europejski Rok Młodzieży. Znaczny wkład w realizację celów i działań tego Europejskiego Roku wniosą również inne programy i instrumenty unijne. Młodzi Europejczycy otrzymają wiele możliwości zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji pomocnych w ich rozwoju zawodowym, a także uczestniczenia jako obywatele w kształtowaniu przyszłości Europy.

Czytaj więcej...

Komisja udostępnia oprogramowanie z korzyścią dla przedsiębiorstw, innowatorów i interesu publicznego

logo komisjaKomisja przyjęła dziś nowe przepisy dotyczące otwartego oprogramowania (ang. open source software), które umożliwią publiczny dostęp do rozwiązań informatycznych w przypadku potencjalnych korzyści dla obywateli, przedsiębiorstw lub innych usług użyteczności publicznej. Niedawne badanie Komisji dotyczące wpływu otwartego oprogramowania i sprzętu na niezależność technologiczną, konkurencyjność i innowacje w gospodarce UE wykazało, że inwestycje w otwarte oprogramowanie przynoszą średnio czterokrotnie wyższe zyski. Służby Komisji będą w stanie upubliczniać kod źródłowy oprogramowania, którym dysponują, znacznie szybciej i stosując mniej formalności.

Komisarz ds. budżetu i administracji Johannes Hahn oznajmił: Otwarte oprogramowanie oferuje ogromne korzyści w obszarze, w którym UE może odgrywać rolę lidera. Nowe przepisy zwiększą przejrzystość i pomogą Komisji – ale też obywatelom, przedsiębiorstwom i usługom użyteczności publicznej w całej Europie – korzystać z rozwoju otwartego oprogramowania. Wspólne starania na rzecz poprawy jakości oprogramowania i współtworzenia nowych funkcji obniża koszty ponoszone przez społeczeństwo, ponieważ my także korzystamy z udoskonaleń dokonanych przez innych twórców. Może to również pozytywnie wpływać na bezpieczeństwo, ponieważ zewnętrzni i niezależni specjaliści sprawdzają oprogramowanie pod kątem błędów i wad w zakresie bezpieczeństwa.

Czytaj więcej...

Przekształćmy nasze problemy w nowe możliwości – misje w programie HE

horizon europe logoMisje w programie Horyzont Europa to nowa i innowacyjna forma współpracy na rzecz poprawy jakości życia ludzi w Europie i poza nią. Celem misji jest stawienie czoła poważnym wyzwaniom, przed którymi obecnie stoi świat, takimi jak:  zdrowie, klimat, żywności i środowisko oraz stymulowanie rozwiązań systemowych prowadzących do przemian społecznych w tych dziedzinach. Wszyscy powinniśmy współpracować, żeby zamienić nasze problemy na nowe możliwości. 13 stycznia 2022 roku, podczas dnia informacyjnego, dowiedzą się Państwo jak można to zrobić. Spotkanie odbędzie się w formule on-line, wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

W spotkaniu wezmą udział członkowie Mission Boards, czyli Rad Misji, członkowie Mission Assemblies, czyli Zgromadzeń przy Radach Misji, oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, odpowiedzialni za pięć obszarów misji:

Czytaj więcej...

Marek Woźniak na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów z udziałem Emmanuela Macrona

E. MacronWczoraj (2.12) zakończyła się grudniowa sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów, w której udział wziął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Gościem honorowym posiedzenia był Emmanuel Macron, Prezydent Francji, która od stycznia 2022 r. przejmie prezydencję w Radzie UE. Innymi tematami, o których debatowali europejscy samorządowcy, były Europejski Rok Młodzieży, wyeliminowanie bezdomności w UE oraz zwalczanie dezinformacji w celu wzmocnienia demokracji. Ponadto członkowie KR zwrócili uwagę na ważne z perspektywy władz lokalnych i regionalnych kwestie związane z trwającym kryzysem uchodźczym, wdrażaniem polityki spójności czy roli energii jądrowej w przechodzeniu na czystą energię.

Czytaj więcej...