Przejdź do treści

Budżet UE na 2023 r.: wzmacnianie pozycji Europy w celu dalszego kształtowania zmieniającego się świata

logo komisjaKomisja zaproponowała dzisiaj budżet UE na 2023 r. w wysokości 185,6 mld euro, który ma zostać uzupełniony szacunkową kwotą 113,9 mld euro w formie dotacji w ramach NextGenerationEU. UE będzie nadal przeznaczać swój budżet na uruchamianie znaczących inwestycji mających zwiększyć strategiczną autonomię Europy, stymulować obecną odbudowę gospodarczą, chronić zrównoważony rozwój i sprzyjać tworzeniu miejsc pracy. Komisja nie przestanie również priorytetowo traktować inwestycje ekologiczne i cyfrowe, zaspokajając jednocześnie pilne potrzeby wynikające z niedawnych i bieżących kryzysów.

Komisarz Johannes Hahn, odpowiedzialny za sprawy budżetu UE, stwierdził: W dalszym ciągu proponujemy nadzwyczajne kwoty finansowania, aby wspierać odbudowę Europy oraz stawiać czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom. Budżet pozostaje ważnym narzędziem, jakim dysponuje Unia, aby zapewnić obywatelom wyraźną wartość dodaną. Pomaga on Europie wpływać na sytuację w zmieniającym się świecie, w którym wspólnie pracujemy na rzecz zjednoczenia, pokoju, dobrobytu i demokracji.

Czytaj więcej...

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie: UE przyjmuje szósty pakiet sankcji wobec Rosji

PieknakomisjalogoKomisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzenie szóstego pakietu sankcji wobec Rosji i Białorusi. Sankcje są jednym z najbardziej widocznych, bezpośrednich i zdecydowanych sposobów reakcji UE na brutalny i niczym niesprowokowany atak Rosji na Ukrainę, w tym systematyczną przemoc i akty okrucieństwa wobec ludności cywilnej. W ramach pakietu nałożono również dalsze sankcje na Białoruś, biorąc pod uwagę jej zaangażowanie w tę agresję. Wraz z pięcioma poprzednimi pakietami przyjęte dziś sankcje są bezprecedensowe i mają na celu dalsze zwiększenie presji gospodarczej na Rosję oraz osłabienie jej zdolności do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie. Podobnie jak w przypadku poprzednich pakietów, sankcje zostały skoordynowane z partnerami międzynarodowymi.

Dzisiejszy pakiet zawiera całkowity zakaz importu wszelkiego rodzaju ropy naftowej i produktów naftowych transportowanych z Rosji drogą morską. Obejmuje to 90 proc. naszego obecnego importu ropy naftowej z Rosji. Zakaz podlega pewnym okresom przejściowym, aby umożliwić sektorowi i rynkom światowym dostosowanie się. Tymczasowo wyłączono z niego ropę naftową transportowaną rurociągami, aby zapewnić stopniowe wycofywanie rosyjskiej ropy naftowej w sposób uporządkowany. Umożliwi to UE i jej partnerom zabezpieczenie alternatywnych dostaw i zminimalizuje wpływ na światowe ceny ropy naftowej.

Jeśli chodzi o ograniczenia eksportowe, dzisiejszy pakiet obejmuje ograniczenia dotyczące chemikaliów, które mogłyby być wykorzystywane do produkcji broni chemicznej.

Czytaj więcej...

NextGenerationEU: Komisja Europejska zatwierdza polski plan odbudowy i zwiększania odporności na kwotę 35,4 mld euro

PieknakomisjalogoKomisja Europejska pozytywnie oceniła dzisiaj polski plan odbudowy i zwiększania odporności (KPO), co stanowi ważny krok w kierunku wypłaty przez Unię Europejską 23,9 mld euro w formie dotacji i 11,5 mld euro w formie pożyczek w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Ze środków tych finansowane będą działania służące realizacji kluczowych inwestycji i reform omówionych w polskim planie odbudowy i zwiększania odporności. Umożliwią one Polsce wzmocnienie po okresie pandemii COVID-19 i poczynienie postępów w transformacji ekologicznej i cyfrowej.

RRF jest kluczowym narzędziem NextGenerationEU. Zapewni on do 800 mld euro (w cenach bieżących) na wsparcie inwestycji i reform w całej UE. Polski KPO jest częścią bezprecedensowej i skoordynowanej reakcji UE, podjętej, aby zażegnać kryzys związany z COVID-19, sprostać wspólnym europejskim wyzwaniom przez opowiedzenie się za zieloną i cyfrową transformacją oraz wzmocnić odporność gospodarczą i społeczną, a także spójność jednolitego rynku.

Komisja oceniła polski plan na podstawie kryteriów podanych w rozporządzeniu ustanawiającym RRF. Przeanalizowała w szczególności, czy zawarte w nim inwestycje i reformy służą zielonej i cyfrowej transformacji; przyczyniają się do skutecznego sprostania wyzwaniom zidentyfikowanym w ramach europejskiego semestru; i wzmacniają potencjał wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy oraz odporność gospodarczą i społeczną.

Czytaj więcej...

Europejski semestr – pakiet wiosenny: Podtrzymanie ekologicznej i trwałej odbudowy w obliczu większej niepewności

stockWiosenny pakiet europejskiego semestru z 2022 r., który Komisja Europejska przedstawia po dwóch latach od wystąpienia pierwszych skutków pandemii COVID-19, w czasie trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zapewnia państwom członkowskim wsparcie i wytyczne.

prognozie gospodarczej z wiosny 2022 r. przewiduje się dalszy wzrost gospodarki UE w 2022 i 2023 r. Choć unijna gospodarka nadal wykazuje odporność, rosyjska agresja na Ukrainę całkowicie zmieniła sytuację i zaostrzyła obserwowane już wcześniej czynniki hamujące wzrost gospodarczy, które – jak oczekiwano – miały wygasać. Postawiło to także gospodarki UE w obliczu dodatkowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem dostaw energii i uzależnieniem od importu paliw kopalnych z Rosji. 

Czytaj więcej...

Ochrona transportu w UE w sytuacjach kryzysowych: Komisja przyjmuje plan awaryjny w dziedzinie transportu

pexels aleksejs bergmanis 681335 malyKomisja przyjęła dziś plan awaryjny w dziedzinie transportu, aby wzmocnić odporność transportu w UE w sytuacjach kryzysowych. Opracowując ten plan, uwzględniono doświadczenia zebrane w trakcie pandemii COVID-19, ale także wyzwania, przed którymi unijny sektor transportu stoi od chwili rosyjskiego ataku na Ukrainę. Oba te kryzysy miały poważny wpływ na transport osób i towarów, ale odporność sektora i lepsza koordynacja między państwami członkowskimi miały kluczowe znaczenie dla reakcji UE na te wyzwania.

Czytaj więcej...

KE ogłosiła nowe przetargi z obszaru technologii kosmicznych

galaktykaPolecamy Państwa uwadze otwarte przez Komisję Europejską przetargi z obszaru technologii kosmicznych.

Pierwszy z nich, organizowany przez Directorate-General for Defence Industry and Space w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa, to konkurs ofert dotyczących działania CASSINI Business Accelerator.

CASSINI Business Accelerator ma na celu świadczenie usług akceleracji biznesu dla firm typu start-up i scale-up, których produkty lub modele biznesowe opierają się na technologiach kosmicznych UE lub danych kosmicznych. Ogłoszony przetarg ma wyłonić wykonawcę usług akceleratora. Jest to kontrakt dwuletni z możliwością przedłużenia o dwa lata, o maksymalnej wartości kontraktu 8,5 mln euro + 8,5 mln euro. Więcej na ten temat.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przedmiotu lub procedury przeprowadzenia przetargu istnieje możliwość skierowania pytań do organizatorów, po uprzednim zalogowaniu się na portalu.

Więcej informacji o inicjatywie CASSINI.

Termin składania ofert upływa 10 czerwca 2022 r.

Drugi z przetargów, organizowany przez Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA), dotyczy zamówienia na innowacyjne usługi wykorzystujące dane i możliwości programu Copernicus w środowisku operacyjnym użytkownika. Proponowane usługi, w których dane te winny zostać wykorzystane, muszą wpisywać się w obszary tematyczne określone w ogłoszeniu.

Budżet przeznaczony na to zamówienie wynosi 3,5 mln euro.

Więcej na stronie EUSPA oraz na portalu Komisji Europejskiej.

Termin składania ofert upływa 2 września 2022 r.

Pięć nowych konkursów wspierających misję UE do walki z rakiem

klaster 1Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA) opublikowała pięć zaproszeń do składania wniosków dotyczących badań nad rakiem w ramach klastra 1 programu Horyzont Europa. Wnioski należy składać do 7 września 2022 r.

Czytaj więcej...

Konferencja kończąca projekt RegiaMobil – wydarzenie w siedzibie Wielkopolski w Brukseli

ZDJĘCIE regiamobil19 maja br. w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli odbyła się konferencja wieńcząca projekt o nazwie „RegiaMobil – usprawnianie usług transportu publicznego na obszarach wiejskich”, który był współrealizowany przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. Główny cel projektu RegiaMobil stanowiło znalezienie rozwiązań, które ułatwią poprawę jakości usług pasażerskich na obszarach wiejskich. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Departament Transportu UMWW we współpracy z Biurem Wielkopolski w Brukseli.  

Czytaj więcej...

REPowerEU: Plan prowadzący do szybkiego ograniczenia zależności od rosyjskich paliw kopalnych oraz do szybkiej transformacji ekologicznej*

logo komisjaKomisja Europejska przedstawiła dziś plan REPowerEU Plan – to jej odpowiedź na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę. Transformacja europejskiego systemu energetycznego jest pilna z dwóch powodów: zakończenie zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych, które są wykorzystywane jako broń gospodarcza i polityczna i które kosztują europejskich podatników prawie 100 mld euro rocznie, oraz przezwyciężenie kryzysu klimatycznego. Działając jako Unia, Europa może szybciej zakończyć swoją zależność od rosyjskich paliw kopalnych. 85 proc. Europejczyków uważa, że UE powinna jak najszybciej zmniejszyć swoją zależność od rosyjskiego gazu i ropy naftowej, aby wesprzeć Ukrainę. Środki przewidziane w planie REPowerEU mogą być odpowiedzią na ten ambitny cel. Należą do nich: oszczędność energii, dywersyfikacja dostaw energii oraz przyspieszone wprowadzanie energii ze źródeł odnawialnych w celu zastąpienia paliw kopalnych w domach, przemyśle i produkcji energii.

Zielona transformacja wzmocni wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo i działania w dziedzinie klimatu – zarówno w Europie, jak i u naszych partnerów. Centralnym elementem planu REPowerEU jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), który posłuży jako wsparcie skoordynowanego planowania i finansowania infrastruktury transgranicznej oraz krajowej, a także projektów i reform w sektorze energii. Komisja proponuje wprowadzenie ukierunkowanych zmian w rozporządzeniu w sprawie RRF w celu włączenia poszczególnych rozdziałów poświęconych REPowerEU do istniejących planów odbudowy i zwiększania odporności państw członkowskich. Będzie to uzupełnieniem szeregu istotnych reform i inwestycji, które są już przewidziane w planach odbudowy. W procesie tym uwzględniono zalecenia dla poszczególnych krajów sporządzone w ramach europejskiego semestru 2022.

Czytaj więcej...

Państwa członkowskie, pracownicy i pracodawcy zgadzają się co do konieczności uznania COVID-19 za chorobę zawodową

kobieta z laptopemPaństwa członkowskie, pracownicy i pracodawcy osiągnęli wczoraj w Komitecie Doradczym UE ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (ACSH) porozumienie w sprawie konieczności uznania COVID-19 za chorobę zawodową w sektorach opieki zdrowotnej, społecznej i domowej oraz – w kontekście pandemii – w przypadku działalności o udowodnionym ryzyku zakażenia również w sektorach, w których występuje ognisko choroby; poparli także aktualizację unijnego wykazu chorób zawodowych.

Wypowiedź Nicolasa Schmita, komisarza do spraw miejsc pracy i praw socjalnych: Wczorajsze porozumienie jest silnym sygnałem politycznym, że należy dostrzec wpływ pandemii COVID-19 na pracowników oraz uznać kluczowy wkład osób pracujących w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej, a także w innych sektorach, w których pracownicy są narażeni na zwiększone ryzyko zachorowania na COVID-19. W oparciu o to porozumienie Komisja zaktualizuje swoje zalecenie w sprawie chorób zawodowych, aby propagować uznawanie COVID-19 za chorobę zawodową przez wszystkie państwa członkowskie.

Czytaj więcej...