Przejdź do treści

Zaproszenie dla miast zainteresowanych uczestnictwem w Misji na rzecz neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast

pexels petar starčević 2587789 325 listopada br. Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do wyrażenia zainteresowania (EoI), skierowane do miast, zainteresowanych przyłączeniem się do europejskiej Misji na rzecz neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast.

Celem Misji jest osiągnięcie 100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast europejskich do 2030 r. oraz zapewnienie, że miasta te będą działać jako ośrodki eksperymentów i innowacji, aby umożliwić wszystkim europejskim miastom podążanie w ich ślady do 2050 r.

Dołączenie do Misji sprawi, że wybrane miasta staną na czele innowacji w przejściu na neutralność klimatyczną w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Ponieważ walka ze zmianami klimatycznymi w coraz większym stopniu sprowadza się do wdrażania proklimatycznych rozwiązań, miasta są najlepiej przygotowane do tego, aby być pierwszymi obiektami polityki zmierzającej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. W ten sposób miasta przysłużą się swoim mieszkańcom, przynosząc benefity w postaci mniejszego zanieczyszczenia powietrza i natężenia hałasu, mniejszego zagęszczenia ruchu, niższych rachunków za energię i zdrowszego stylu życia.

Miasta zainteresowane uczestnictwem w Misji powinny zapoznać się z zestawem informacyjnym pt. „100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030”. Publikacja zawiera wyczerpujące informacje na temat unijnej misji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

CulturEU: Komisja zwiększa wsparcie dla sektora kultury tworząc internetowy przewodnik na temat unijnego finansowania

CULTUREeuKomisja uruchomiła dziś nowy interaktywny przewodnik ilustrujący wszystkie możliwości finansowania dostępne dla sektora kultury i sektora kreatywnego na szczeblu UE. CulturEU to punkt kompleksowej obsługi w zakresie finansowana unijnego, który obejmuje 75 różnych możliwości finansowania z 21 programów unijnych, począwszy od „Kreatywnej Europy”, poprzez „Horyzont Europa”, aż po fundusze strukturalne i InvestEU. Za pomocą kilku kliknięć każdy europejski podmiot kultury może zostać skierowany do najodpowiedniejszego dostępnego dla niego unijnego wsparcia finansowego.

Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas powiedział: Wolność artystyczna, kreatywność i różnorodność kulturowa stanowią sztandarowe elementy naszego europejskiego stylu życia. Europa, jako potęga kulturalna, potrzebuje sektora kreatywnego i sektora kultury, aby skutecznie funkcjonować. Wraz z Next Generation EU uruchamiamy dziś także nowe narzędzie internetowe, pozwalające artystom, twórcom i osobom zawodowo zajmującym się kulturą łatwo nawigować po systemach wsparcia na szczeblu UE i dobierać najodpowiedniejszą jego formę. Wspólnie możemy zapewnić trwałą odbudowę sektora kreatywnego i sektora kultury w całej Europie.

Komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel powiedziała z tej okazji: Sektor kultury i sektor kreatywny mają wyjątkową zdolność poprawy jakości życia, zacieśniania więzi społecznych, tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, a także inspirowania innych obszarów działalności. Najwyższy czas wspomóc podmioty działające w sektorze kultury w ich poszukiwaniu źródeł finansowania z funduszy europejskich. Czas zebrać w jednym przewodniku wszystkie oferowane przez UE możliwości w tym zakresie. To bezprecedensowa zestawienie pozwala wszystkim podmiotom kulturalnym, za pomocą zaledwie trzech kliknięć, odnaleźć wśród 75 możliwości najodpowiedniejszą dla nich formę finansowania europejskiego. Wierzę, że przewodnik przyczyni się do ułatwienia dostępu do naszych funduszy dla wszystkich organizacji kulturalnych i wspomoże je na drodze do trwałej odbudowy.

Czytaj więcej...

Strategia „Brama na świat”: nawet 300 mld euro na strategię Unii Europejskiej na rzecz rozwoju trwałych połączeń na całym świecie

logo komisjaKomisja Europejska i wysoki przedstawiciel unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa uruchamiają dziś strategię „Brama na świat” – nową europejską strategię na rzecz rozwoju inteligentnych, czystych i bezpiecznych połączeń w dziedzinie technologii cyfrowych, energii i transportu oraz na rzecz wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych na całym świecie. Ta inicjatywa służy zrównoważonym i pewnym połączeniom, z korzyścią dla ludzi i dla planety. Ma ona pomóc w pokonaniu najpilniejszych globalnych wyzwań, począwszy od zmiany klimatu i ochrony środowiska, po poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego i zwiększenie konkurencyjności oraz wzmocnienie globalnych łańcuchów dostaw. Celem inicjatywy „Brama na świat” jest uruchomienie inwestycji na kwotę 300 mld euro w latach 2021–2027, a tym samym wsparcie trwałej odbudowy gospodarczej na całym świecie, przy uwzględnieniu potrzeb naszych partnerów oraz strategicznych interesów UE.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: Pandemia COVID-19 pokazała, jak bardzo powiązany jest świat, w którym żyjemy. W ramach globalnej odbudowy pragniemy zmienić sposób, w jaki łączymy nasz świat, a tym samym zapewnić nam wszystkim lepszą przyszłość. Model europejski polega na inwestowaniu zarówno w twardą, jak i miękką infrastrukturę, w realizowaniu zrównoważonych inwestycji w sektorze technologii cyfrowych, klimatu i energii, transportu, zdrowia, edukacji i badań naukowych, a także w dbaniu o sprzyjające środowisko gwarantujące równe warunki działania. Będziemy wspierać inteligentne inwestycje w infrastrukturę na wysokim poziomie, przy poszanowaniu najwyższych norm społecznych i standardów środowiskowych, zgodnie z demokratycznymi wartościami oraz międzynarodowymi normami UE. Strategia „Brama na świat” to wzór prezentujący sposób, w jaki Europa może stworzyć odporniejsze połączenia z całym światem.

Czytaj więcej...

Jesienny pakiet europejskiego semestru: wzmocnienie Europy wychodzącej z kryzysu i zwiększenie jej wymiaru ekologicznego i cyfrowego

europejski semestrKomisja Europejska rozpoczęła dziś cykl europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej w 2022 r. Jesienny pakiet europejskiego semestru obejmuje roczną analizę zrównoważonego wzrostu gospodarczego, opinie w sprawie projektów planów budżetowych dla strefy euro na 2022 r., zalecenia w sprawie polityki dla strefy euro oraz wniosek Komisji dotyczący wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu.

Pakiet opiera się na prognozie gospodarczej z jesieni 2021 r., w której stwierdzono, że gospodarka europejska przechodzi od fazy ożywienia do fazy ekspansji, ale obecnie stoi w obliczu nowych trudności.

Roczna analiza zrównoważonego wzrostu gospodarczego

W tegorocznej analizie zrównoważonego wzrostu gospodarczego przedstawiono ambitny program na 2022 r., aby odejść w UE od zarządzania kryzysowego i skierować ją na ścieżkę zrównoważonej i sprawiedliwej odbudowy, która będzie zwiększać odporność unijnej gospodarki. W analizie określono również, w jaki sposób Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), główny element NextGenerationEU, zostanie ściślej zintegrowany z nowym cyklem europejskiego semestru. Zapewni to synergię między tymi procesami i pozwoli uniknąć niepotrzebnych obciążeń administracyjnych po stronie państw członkowskich. W rocznej analizie zrównoważonego wzrostu gospodarczego określono ponadto, w jaki sposób cele zrównoważonego rozwoju zostaną w większym stopniu włączone do europejskiego semestru, co pozwoli zapewnić w pełni zaktualizowaną i spójną sprawozdawczość z realizacji tych celów we wszystkich państwach członkowskich.

Czytaj więcej...

Udostępniono zasoby REACT-EU na 2022 r. w kwocie 11 mld euro

pexels carlos pernalete tua 730647 5Komisja opublikowała informacje o alokacji zasobów REACT-EU na 2022 r. Na programy w ramach polityki spójności we wszystkich 27 państwach członkowskich udostępniono około 11 mld euro (w cenach bieżących). Środki te stanowią uzupełnienie niemal 40 mld euro udostępnionych w 2021 r. Państwa członkowskie będą mogły kontynuować wdrażanie środków naprawczych, poprawiając odporność opieki zdrowotnej i przedsiębiorstw, zwiększając wsparcie dla grup szczególnie wrażliwych i przyczyniając się do realizacji priorytetów ekologicznych i cyfrowych w celu zapewnienia inteligentnej, trwałej i spójnej odbudowy.

Jak zaznaczyła komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira: „REACT-EU to udany instrument wspomagający wychodzenie z kryzysu wywołanego koronawirusem i wdrażanie sprawiedliwej transformacji ekologicznej i cyfrowej w UE. Państwa członkowskie UE zaprogramowały już prawie wszystkie zasoby REACT-EU na 2021 r., teraz więc wzywamy je do szybkiego przedłożenia Komisji zmian programu w ramach transzy na kolejny rok, co pozwoli zapewnić terminową absorpcję tych środków.” 

Z kolei komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit zauważył: „REACT-EU wnosi wymierny wkład w życie Europejczyków od początku kryzysu – w Belgii np. wspieramy osoby poszukujące pracy, a w Bułgarii finansujemy opiekę nad osobami starszymi. Dzięki udostępnieniu kwoty 11 mld euro na 2022 r. państwa członkowskie powinny nadal optymalnie wykorzystywać to dodatkowe źródło finansowania”.

Czytaj więcej...

Program „Erasmus+”: prawie 3,9 mld euro na rzecz mobilności i współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w 2022 r.

erasmus logoKomisja ogłosiła dzisiaj zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na 2022 r. w związku z przyjęciem rocznego programu prac na przyszły rok. Dzięki zwiększonemu budżetowi na przyszły rok o wartości prawie 3,9 mld euro program Erasmus+ nadal będzie oferował możliwości odbywania studiów za granicą, staży, praktyk zawodowych i wymian pracowników. Nadal wspierane będą również projekty współpracy transgranicznej w różnych obszarach kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu. Oprócz ogólnego zaproszenia do składania wniosków roczny program prac zawiera także inne planowane działania, takie jak inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych.

Wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas powiedział: Ogłoszenie nowych zaproszeń do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ w 2022 r. ma szczególny oddźwięk. W 2022 r. przypada 35 rocznica programu; jest to również rok poświęcony młodzieży. Od wielu lat Erasmus jest niezapomnianym doświadczeniem, a 2022 r. będzie jeszcze bardziej niezapomniany! W tym nowym roku mamy nadzieję, że doświadczenie związane z programem Erasmus stanie się bardziej sprzyjające włączeniu społecznemu i obejmie więcej osób, tak aby po wielu trudnych miesiącach młodzi ludzie mogli znowu się uczyć i podróżować.

Komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel dodała: W przyszłym roku będziemy obchodzić 35-lecie programu Erasmus+ i jego sukcesów w umożliwianiu ludziom studiowania, uczenia się i zdobywania doświadczenia zawodowego za granicą. Dla wszystkich uczestników udział w programie był doświadczeniem, które nie tylko zmieniło ich życie pod względem osobistym i zawodowym, ale też pozostawiło trwałe wspomnienia o tym, co oznacza życie w Unii Europejskiej. Chcemy, aby większa liczba osób miała możliwość uczestniczenia w programie Erasmus+ i czerpania z niego korzyści. W 2022 r. będziemy również obchodzić Europejski Rok Młodzieży, a program Erasmus+ odegra w nim kluczową rolę.

Czytaj więcej...

Komisja uruchamia międzyregionalny instrument inwestycyjno-inwestycyjny o wartości 570 mln euro

logo komisjaKomisja ogłosiła pierwsze zaproszenie do składania projektów do nowego międzyregionalnego instrumentu innowacyjno-inwestycyjnego (I3). Jest to nowy instrument finansowania na lata 2021–2027, w ramach którego przeznaczono 570 mln euro na wsparcie komercjalizacji i zwiększenia skali międzyregionalnych projektów innowacyjnych w priorytetowych obszarach wspólnej inteligentnej specjalizacji. Zachęci to do rozwoju europejskich łańcuchów wartości o dużym znaczeniu dla spójności, ponieważ co najmniej połowa budżetu tego instrumentu zostanie przeznaczona dla regionów słabiej rozwiniętych.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: Dzięki międzyregionalnemu instrumentowi innowacyjno-inwestycyjnemu wykorzystujemy niezwykły potencjał ściślejszej współpracy międzyregionalnej na rzecz bardziej innowacyjnej, konkurencyjnej i spójnej Unii Europejskiej. Instrument ten połączy wsparcie inwestycji w kluczowe priorytety europejskie, takie jak transformacja ekologiczna i cyfrowa, z obszarami innowacji o największym potencjale w poszczególnych europejskich regionach. Cieszę się, że wraz z ogłoszeniem zaproszenia do składania projektów rozpoczyna się etap realizacji tego instrumentu.

I3 będzie wspierać partnerstwa między naukowcami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i administracją publiczną, mające na celu określenie i udoskonalenie wspólnych obszarów inwestycji. Wspierane będą również synergie z działaniami w ramach programu „Horyzont Europa” i Programu na rzecz jednolitego rynku. Pierwsze zaproszenie do składania projektów w ramach I3 o wartości 145 mln euro dotyczy lat 2021 i 2022.

Czytaj więcej...

Otwarty nabór na stanowisko prezesa zarządu Europejskiej Rady ds. Innowacji

EIC logo oficjalneKomisja Europejska zaprasza wybitnych liderów innowacji do ubiegania się o stanowisko prezesa zarządu EIC. Termin składania ofert upływa 17 grudnia 2021 r.

Prezes zarządu Europejskiej Rady ds. Innowacji to nowe stanowisko utworzone w celu sprawowania funkcji kierowniczej w Radzie i przewodniczenia nowo wybranemu zarządowi EIC.

CZYTAJ TAKŻE:  Kinga Stanisławska wśród 20 członków nowego zarządu EIC

Stanowisko jest w pełnym wymiarze czasu pracy z kadencją ograniczoną do czterech lat, z możliwością jednokrotnego odnowienia. Wnioskodawcy muszą być obywatelami państwa członkowskiego UE.

Do jego obowiązków należeć będzie:

Czytaj więcej...

Rejestracja na sesję plenarną dot. programu Erasmus + z udziałem ekspertów już otwarta!

pexels anna shvets 42261407 grudnia br. odbędzie się sesja plenarna dot. programu Erasmus + i przyszłorocznych naborów. Wydarzenie odbędzie się w ramach drugiej edycji warsztatu poświęconego przedstawianiu pomysłów na projekty do Erasmusa+, a za jego organizację odpowiada Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN), do której od 2016 r. należy Wielkopolska. Sesja plenarna odbędzie się w trybie online i aby móc w niej uczestniczyć, wystarczy się zarejestrować!

Zastanawiasz się nad rejestracją? Sprawdź co musisz wiedzieć!

Sesja plenarna odbędzie się w godz. 10:00-12:00, a jej tematem przewodnim będzie wspieranie doskonałości w kształceniu oraz szkoleniach na rzecz dwojakiej transformacji (transformacja cyfrowa i transformacja ekologiczna). Wydarzenie stanowić będzie część inicjatywy Project Development Workshop (PDW), o której pisaliśmy w tym miejscu.

W spotkaniu udział wezmą m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy omówią najnowsze informacje dot. programu Erasmus + oraz przedstawią perspektywy innowacji dla centrów doskonałości zawodowych. Jeśli zastanawiasz się nad aplikowaniem w przyszłorocznych naborach, to nie może zabraknąć Cię na sesji plenarnej! Zapoznaj się z roboczym programem wydarzenia dostępnym tu i zarejestruj się już dziś w tym miejscu!

Uwaga!

Rejestracja na sesję plenarną nie oznacza możliwości uczestnictwa w warsztacie, gdyż jest on zarezerwowany wyłącznie dla podmiotów, których pomysły na projekty zostały zakwalifikowane.

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. ERRIN

Nowy nabór wniosków w konkursie EIT na budowanie przedsiębiorczości uczelni

EIT logo18 listopada 2021 ogłoszono drugie zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy EIT HEI Call 2. HEI, czyli Higher Education Initiative prowadzona przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) ma na celu pomóc instytucjom szkolnictwa wyższego w opracowaniu działań i aktywności, które poprawią ich zdolności w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności. Konkurs otwarty jest do 28 lutego 2022 r.

Uczelnie mają do odegrania kluczową rolę w rozwoju i wzroście lokalnych i regionalnych ekosystemów innowacji. HEI pomoże uczelniom zwiększyć ich zdolności przedsiębiorcze na wszystkich poziomach i uwolnić ich potencjał innowacyjny.

W konkursie mogą wziąć udział konsorcja, których działania powinny koncentrować się w obszarach takich jak:

  • Wspieranie zaangażowania i zmian instytucjonalnych;
  • Wzmacnianie partnerstw;
  • Rozwój innowacji i przedsiębiorstw;
  • Poprawa jakości edukacji w zakresie przedsiębiorczości;
  • Tworzenie i upowszechnianie wiedzy.

Czytaj więcej...