Przejdź do treści

Europejski Zielony Ład: UE uzgadnia zwiększenie pochłaniania dwutlenku węgla poprzez użytkowanie gruntów, leśnictwo i rolnictwo

MT_ignoreKomisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie z Parlamentem Europejskim i Radą w sprawie rozporządzenia o użytkowaniu gruntów, zmianie użytkowania gruntów i leśnictwie (LULUCF) w celu zwiększenia unijnego celu pochłaniania dwutlenku węgla netto przez naturalne pochłaniacze do 310 mln ton ekwiwalentu CO2 do 2030 r. W porozumieniu tym wyznaczono ambitne i sprawiedliwe cele dla każdego państwa członkowskiego, aby odwrócić tendencje w zakresie zmniejszania się pochłaniania dwutlenku węgla w UE.

Porozumienie jest kolejnym krokiem w kierunku przyjęcia przez Komisję pakietu legislacyjnego „Gotowi na 55” w celu realizacji ambitnych celów klimatycznych UE w ramach Europejskiego Zielonego Ładu w następstwie niedawnych porozumień w sprawie zaprzestania sprzedaży nowych samochodów emitujących CO2 w Europie do 2035 r. oraz zwiększenia krajowych celów w zakresie redukcji emisji w sektorach transportu, budynków, odpadów i rolnictwa. W świetle toczącej się konferencji COP27 i zbliżającej się konferencji stron o różnorodności biologicznej COP15 dzisiejsze porozumienie pokazuje, że UE łączy ambitne cele z działaniami. Świadczy ono również po raz kolejny o tym, że UE nie spowalnia swojej transformacji ekologicznej w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, lecz przyspiesza prace, aby do 2050 r. stać się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu.

Czytaj więcej...

Program prac Komisji Europejskiej na 2023 r.

KE2 „Będziemy kontynuować ambitny program dla obywateli – zajmiemy się problemem wysokich cen energii w celu zmniejszenia obciążeń dla rodzin i przedsiębiorstw w całej Europie” – powiedziała przewodnicząca Ursula von der Leyen.

Komisja przyjęła swój program prac na 2023 r. Określono w nim odważny plan reagowania na kryzysy, z jakimi borykają się obecnie Europejczycy w swoim codziennym życiu, a jednocześnie zobowiązano się do zwiększenia wysiłków na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej, dzięki którym poprawi się odporność Unii Europejskiej.

Celem działań Komisji jest zapewnienie wsparcia obywatelom i przedsiębiorstwom, czy to przez obniżenie cen energii, zabezpieczenie dostaw kluczowych dla naszej konkurencyjności przemysłowej i bezpieczeństwa żywnościowego, czy też poprzez wzmocnienie europejskiej społecznej gospodarki rynkowej.

Program prac Komisji zawiera 43 nowe inicjatywy polityczne w ramach sześciu naczelnych celów określonych przez przewodniczącą Ursulęvon der Leyen w jej wytycznych politycznych, a ich podstawą jest wygłoszone przez przewodniczącą orędzie o stanie Unii Europejskiej z 2022 r. oraz list intencyjny.

Wiele kluczowych inicjatyw wymienionych w programie prac zostało sformułowanych na bazie wyników Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Ponadto, w niektórych kluczowych obszarach, w prowadzonym przez Komisję procesie kształtowania polityki wezmą udział panele obywatelskie nowej generacji. Pierwsze panele obywatelskie zajmą się kwestiami marnotrawienia żywności, mobilności edukacyjnej i światów wirtualnych. (…)

Realizacja sześciu naczelnych celów

1. Europejski Zielony Ład

W kontekście wojny Rosji przeciwko Ukrainie Komisja zaproponuje na początku 2023 r. m.in. kompleksową reformę unijnego rynku energii elektrycznej, w tym oddzielenie cen energii elektrycznej od ceny gazu. Aby wesprzeć szybki rozwój ekologicznej gospodarki wodorowej, Komisja zaproponuje utworzenie nowego Europejskiego Banku Wodoru, który na początek zainwestuje 3 mld euro w utworzenie unijnego rynku wodoru.

W 2023 r. Komisja podejmie również działania mające na celu ograniczenie ilości odpadów i wpływu odpadów na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów żywnościowych i tekstylnych. Było to jedno z zagadnień przewodnich Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Podobnie, odpowiadając na obawy obywateli, Komisja zaproponuje przegląd unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt.

2. Europa na miarę ery cyfrowej

Mając na uwadze bieżące i przyszłe zagrożenia związane ze strategicznymi zależnościami, Komisja zaproponuje środki UE mające na celu zapewnienie odpowiedniego i zróżnicowanego dostępu do surowców krytycznych potrzebnych do zapewnienia odporności cyfrowej i gospodarczej Europy.

W 30. rocznicę utworzenia jednolitego rynku przedstawimy istotne korzyści, jakie możemy z niego czerpać, a jednocześnie zajmiemy się identyfikowaniem i usuwaniem luk we wdrażaniu przepisów będących jego podstawąPrzegląd przepisów dotyczących zwalczania opóźnień w płatnościach pomoże zmniejszyć obciążenia dla MŚP w okresie niepewności gospodarczej. Inicjatywa mająca na celu dalsze rozszerzenie i upowszechnienie wykorzystania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółekpomoże przedsiębiorstwom na jednolitym rynku poprzez uproszczenie procedur administracyjnych i sądowych.

Komisja zaproponuje również wspólną europejską przestrzeń danych dotyczących mobilności w celu pobudzenia cyfryzacji sektora mobilności, natomiast unijne ramy regulacyjne dotyczące hiperpętli (ang. hyperloop) pomogą nam przygotować się na nowe rozwiązania w zakresie mobilności.

3. Gospodarka służąca ludziom

W oparciu o wnioski Konferencji w sprawie przyszłości Europy Komisja przeprowadzi przegląd unijnych ram zarządzania gospodarczego, aby upewnić się, że nadal są one adekwatne do zakładanych celów. Aby jeszcze bardziej wzmocnić budżet Unii w obliczu obecnych pilnych wyzwań, przeprowadzimy również śródokresowy przegląd budżetu UE na lata 2021–2027 i przedłożymy drugi zestaw aktów dotyczących nowych zasobów własnych w oparciu o wniosek dotyczący jednego zbioru przepisów podatkowych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w Europie.

Z kolei aby uzyskać pewność, że wspólna waluta Unii spełnia wymogi ery cyfrowej, przedstawimy wniosek w sprawie zasad cyfrowego euro przed jego potencjalną emisją przez Europejski Bank Centralny.

Ze względu na wyzwania społeczne związane z pandemią COVID-19 i wojną Rosji przeciwko Ukrainie, zaktualizujemy nasze ramy jakości staży, aby rozwiązać takie kwestie, jak sprawiedliwe wynagrodzenie i dostęp do ochrony socjalnej, i zwiększyć w ten sposób odporność społeczną Europy.

Program prac powstał w czasach dużej niepewności gospodarczej. W związku z tym jesteśmy gotowi wiosną ponownie ocenić zawarte w nim działania, a zwłaszcza te środki, które mogą mieć wpływ na konkurencyjność.

4. Silniejsza pozycja Europy na świecie

Okrutna rzeczywistość wojny potwierdza potrzebę zintensyfikowania wysiłków UE w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Aby bronić naszych interesów, naszych zasad demokratycznych oraz pokoju i stabilności, przedstawimy unijną strategię kosmiczną na rzecz bezpieczeństwa i obrony, a także nową strategię UE w zakresie bezpieczeństwa morskiegoZaktualizujemy również nasz zestaw narzędzi sankcji, tak aby obejmował on korupcję.

Zaproponujemy nowy program na rzecz ożywienia naszych stosunków z Ameryką Łacińską i Karaibami. Jednocześnie będziemy kontynuować naszą współpracę z krajami kandydującymi na Bałkanach Zachodnich, a także z Ukrainą, Mołdawią i Gruzją, z myślą o ich przyszłym przystąpieniu do Unii.

5. Promowanie naszego europejskiego stylu życia

W związku z tym, że tylko 15 proc. młodych osób zdecydowało się podjąć studia, szkolenie lub praktyki zawodowe w innym kraju UE, Komisja zaproponuje aktualizację obecnych unijnych ram mobilności edukacyjnej, aby ułatwić studentom przemieszczanie się między systemami kształcenia. Jako że rok 2023 będzie Europejskim Rokiem Umiejętności, chcemy przyciągnąć wysoko wykwalifikowanych specjalistów do sektorów, w których Europa doświadcza niedoborów siły roboczej. W tym celu przedstawimy wnioski dotyczące uznawania kwalifikacji obywateli państw trzecich. Specjalna inicjatywa będzie promować jedną z najistotniejszych ze strategicznego punktu widzenia umiejętności za pośrednictwem akademii umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Aby zapewnić odporność i bezpieczeństwo strefy Schengen, w której podróżuje się bez granic, zaproponujemy przepisy dotyczące digitalizacji unijnych dokumentów podróży i ułatwień w podróżowaniu.

Aby dalej budować Europejską Unię Zdrowotną, Komisja zaproponuje kompleksowe podejście do zdrowia psychicznego, które jest jedną z kluczowych inicjatyw Konferencji w sprawie przyszłości Europy, zmienione zalecenie w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego oraz nowe zalecenie w sprawie nowotworów, którym można zapobiegać za pomocą szczepień.

6. Nowy impuls dla demokracji europejskiej

Demokracja to podstawa Unii. W 2023 r. Komisja przedstawi pakiet dotyczący obrony demokracji, w tym inicjatywę na rzecz ochrony przestrzeni demokratycznej UE przed obcymi interesami.

Będziemy nadal budować Unię równości i zaproponujemy europejską kartę osoby z niepełnosprawnością, która zapewni uznawanie statusu osoby z niepełnosprawnością we wszystkich państwach członkowskich. Będziemy również kontynuować prace nad wyeliminowaniem luk w ochronie prawnej przed dyskryminacją ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne.

Zgodnie z naszymi zasadami lepszego stanowienia prawa Komisja będzie nadal określać potencjał w zakresie uproszczenia i zmniejszenia obciążeń, a także wspierać zrównoważony rozwój. Jako uzupełnienie systematycznych wysiłków na rzecz identyfikacji i usuwania biurokracji grupa wysokiego szczebla zainteresowanych stron nadal będzie pracować nad ukierunkowanym usprawnieniem przepisów mających wpływ na obywateli i przedsiębiorstwa.

Dalsze działania

Komisja rozpocznie rozmowy z Parlamentem i Radą, aby sporządzić wykaz wspólnych priorytetów ustawodawczych, w przypadku których współprawodawcy zgadzają się podjąć szybkie działania. Komisja w dalszym ciągu wspierać będzie państwa członkowskie i z nimi współpracować, aby zapewnić wdrażanie nowych i już obowiązujących unijnych polityk i przepisów, a w razie potrzeby nie zawaha się bronić prawa Unii w drodze postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Kontekst

Co roku Komisja przyjmuje program prac, w którym określa listę działań, jakie zamierza podjąć w nadchodzącym roku. W programie prac Komisja informuje opinię publiczną i współprawodawców o swoich zobowiązaniach politycznych dotyczących nowych inicjatyw ustawodawczych, wycofania wniosków oczekujących na przyjęcie oraz przeglądu istniejącego prawodawstwa UE. Program nie obejmuje bieżących prac Komisji w jej roli strażniczki Traktatów, egzekwowania obowiązujących przepisów ani regularnych inicjatyw przyjmowanych przez Komisję każdego roku. Program prac Komisji na 2023 r. jest wynikiem ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi i organami doradczymi UE.

Więcej informacji

Źródło: Komisja Europejska

Wielkopolska podczas 20. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

style="border:“Młodzież jest ważna – perspektywa lokalna i regionalna” to tytuł warsztatu, który odbył się dzisiaj (13 października 2022 r.) w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (EWRC). Został on zorganizowany przez Biuro Wielkopolski w Brukseli oraz partnerów z siedmiu samorządów z Chorwacji, Czech, Rumunii, Słowacji, Włoch oraz Bośni i Hercegowiny.

Wielkopolskę na warsztacie reprezentowała prof. Ida Musiałkowska, Kierownik Katedry Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Na przykładzie swojej uczelni przedstawiła rolę uniwersytetów we wspieraniu młodzieży nie tylko w wyborze ścieżki edukacyjnej oraz ścieżki kariery, ale również w rozwijaniu ich zaangażowania społecznego na szczeblu zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym.

Czytaj więcej...

Trzeci nabór wniosków w programie „Cyfrowa Europa” otwarty!

DEP Logo no borders 0Komisja otworzyła trzeci nabor wniosków w ramach programu „Cyfrowa Europa” o budżecie 200 mln EUR. Beneficjentami otwartych naborów mogą być przedsiębiorstwa, organy administracji publicznej i inne podmioty z państw członkowskich UE, państw EFTA/EOG oraz państw stowarzyszonych. 

Finansowanie to obejmie inwestycje w przestrzenie danych, rozwój platformy sztucznej inteligencji w celu zapewnienia przedsiębiorstwom i administracji publicznej łatwego dostępu do wiarygodnych narzędzi sztucznej inteligencji stworzonych w Europie, infrastrukturę opartą na chmurze, a także inwestycje w specjalistyczne programy edukacyjne w dziedzinie zaawansowanych technologii cyfrowych. Termin składania wniosków upływa 24 stycznia 2023 r. 

Czytaj więcej...

Ceny energii: Komisja proponuje nadzwyczajną interwencję rynkową

komisja europejskaKomisja proponuje przeprowadzenie nadzwyczajnej interwencji na europejskich rynkach energii w celu zaradzenia niedawnym dramatycznym wzrostom cen. UE zmaga się ze skutkami poważnego niedopasowania zapotrzebowania na energię i jej podaży, spowodowanego w dużej mierze ciągłym wykorzystywaniem przez Rosję jako broni jej zasobów energetycznych. Aby zmniejszyć wynikającą z tego presję wywieraną na europejskie gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, Komisja podejmuje obecnie kolejny krok w kierunku rozwiązania tego problemu, proponując nadzwyczajne środki ograniczające zapotrzebowanie na energię elektryczną, które pomogą obniżyć ponoszone przez konsumentów koszty energii elektrycznej, jak również środki mające na celu redystrybucję nadwyżki dochodów sektora energetycznego na rzecz odbiorców końcowych. Wynika to z wcześniej uzgodnionych środków dotyczących magazynowania gazu i zmniejszenia zapotrzebowania na gaz, których celem jest przygotowanie się na najbliższą zimę. Komisja kontynuuje także prace na rzecz poprawy płynności podmiotów rynkowych, obniżenia ceny gazu oraz reformy struktury rynku energii elektrycznej w perspektywie długoterminowej. 

Czytaj więcej...

Komisja zaproponuje próg cenowy gazu z Rosji oraz obowiązkowy cel ograniczenia zużycia energii elektrycznej.

 

Ursula von der LeyenSzefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w środę (7 września) po południu wydała w Brukseli oświadczenie, w którym przedstawiła pomysły Komisji na walkę z kryzysem energetycznym. Jak zaznaczyła, Rosja jest niewiarygodnym dostawcą energii i manipuluje unijnymi rynkami energetycznymi. Szefowa Komisji przyznała, że UE ma do czynienia z astronomicznymi cenami energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i firm oraz ogromną zmiennością rynku. „Dlatego przedstawiamy zestaw natychmiastowych środków, które ochronią wrażliwych konsumentów i przedsiębiorstwa oraz pomogą im się dostosować”, powiedziała. (…)

Kryzys energetyczny: Co proponuje Komisja Europejska?

Aby przeciwdziałać rosnącym cenom energii Komisja zaproponuje m.in. limit cenowy na rosyjski gaz. Ursula von der Leyen podkreśliła, że cel w tym przypadku jest klarowny. Dotyczy obcięcia dochodów Rosji, które Władimir Putin wykorzystuje do finansowania „okrutnej wojny z Ukrainą”.

Von der Leyen dodała, że KE zaproponuje obowiązkowy cel ograniczenia zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu w krajach UE. Według szefowej Komisji cel ten uda się osiągnąć dzięki ścisłej współpracy państw członkowskich. W praktyce może to oznaczać systemowe wsparcie w krajach Unii dla przenoszenia części produkcji na noc.

Niewykluczone jest także podjęcie przez państwa Unii decyzji o dobrowolnej redukcji zużycia energii elektrycznej o 15 proc., wzorem podobnego ograniczenia zużycia gazu, przyjętego w UE w lipcu.

Czytaj więcej...

NETZEROCITIES – PILOTAŻOWY PROGRAM DLA MIAST

Net zero citiesNetZeroCities uruchamia nowy program, którego zadaniem jest przetestowanie nowych metod osiągnięcia celów w zakresie neutralności klimatycznej w europejskich miastach.

Pilotażowy Program dla Miast jest częścią Misji UE dotyczącej 100 neutralnych klimatycznie oraz inteligentnych miast, która zapewnia miastom dotacje w wysokości 32 mln euro oraz oferuje praktyczne wsparcie. Nabór rozpoczął się 5 września i jest otwarty dla  wszystkich miast zobowiązujących się do realizacji celów misji miejskiej UE, z państw członkowskich UE jak i państw stowarzyszonych. 

Pilotażowy Program dla Miast pomoże miastom przetestować lokalnie dopasowane działania mające na celu transformację klimatyczną. Wybrane miasta otrzymają granty finansowane z programu Horyzont 2020 w wysokości 0.5 mln, 1 mln lub 1.5 mln euro na wdrożenie oraz zwiększenie skali badań i innowacji, jak i rozwiązań systemowych. 

Czytaj więcej...

Nowe możliwości w EIT Food – Open Innovation Call 2023

eit food open innovation call 2023 800
EIT Food ogłasza konkurs EIT Food Open Innovation Call 2023, którego celem jest przyspieszenie rozwoju innowacji mających przynieść pozytywne zmiany w europejskim systemie żywnościowym. EIT poszukuje innowacyjnych projektów z branży rolno-spożywczej, które wprowadzą nowe produkty na rynek, wprowadzą nowe i ulepszone procesy i usługi.

Jeśli rozwijasz innowacyjny projekt, który wprowadzi pozytywną zmianę w systemie żywnościowym, europejska Wspólnota Wiedzy o Innowacji EIT Food chce Ci pomóc. Poszukuje projektów w obszarach:

  • Zdrowsze życie dzięki jedzeniu,
  • Zeroemisyjny system żywnościowy,
  • Przejrzysty, uczciwy i odporny system żywnościowy.

Kto może aplikować?

W konkursie mogą aplikować międzynarodowe konsorcja złożone z co najmniej 3 organizacji z minimum dwóch różnych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz krajów stowarzyszonych w ramach programu Horyzont Europa, z rożnych obszarów tzw. trójkąta wiedzy. Nie ma wymogu, aby w projekcie uczestniczyły organizacje partnerskie lub członkowie EIT Food. EIT Food zapewni dostęp do społeczności internetowej wspólnoty, aby pomóc zbudować konsorcjum.

Czytaj więcej...

PRZYPOMNIENIE: Zaproszenie na warsztat online poświęcony regionalnym i lokalnym działaniom na rzecz młodzieży, 13/10/2022 (11:30-13:00)

b_200_0_16777215_00_images_euroregions6.png

 

mt_ignore

 

Trwa rejestracja na wydarzenia 20. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (#EURegionsWeek). Jest to największe coroczne wydarzenie w Brukseli poświęcone tematyce polityki regionalnej organizowane przez Komisję Europejską i Europejski Komitet Regionów. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 10-13 października pod hasłem „Nowe wyzwania dla spójności w Europie” i będzie się koncentrować na czterech obszarach tematycznych: spójność terytorialna, transformacja ekologiczna, transformacja cyfrowa i wzmocnienie pozycji młodzieży.

Podobnie jak w poprzednich latach, częścią programu EWRC jest warsztat, którego współorganizatorem jest Biuro Wielkopolski w Brukseli.  Tym razem zostanie on poświęcony lokalnym i regionalnym działaniom na rzecz młodzieży. Wydarzenie odbędzie się w trybie online 13 października w godz. 11.30-13.00 (kod: 13WS22264) w języku angielskim. Oprócz wielkopolskich doświadczeń, na warsztacie zaprezentujemy inicjatywy na rzecz młodych organizowane w siedmiu samorządach z Chorwacji, Czech, Rumunii, Słowacji, Włoch oraz Bośni i Hercegowiny.

Wielkopolskę będzie reprezentować prof. Ida Musiałkowska, Kierownik Katedry Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ponadto, w roli mówców wystąpią przedstawiciele świata polityki, nauki oraz organizacji pozarządowych. Uczestnicy spotkania będą mieli także okazję zapoznać się z krótkimi materiałami wideo prezentującym regionalne przykłady aktywności na rzecz młodzieży. Debatę poprowadzi Giulia Paolini z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury.

Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast jest bezpłatne. Opis poszczególnych wydarzeń oraz rejestracje na nie znajdują się tutaj

Serdecznie zapraszamy na warsztat organizowany przez Biuro Wielkopolski w Brukseli, na który można rejestrować się tu do 30 września!

mt_ignore

Wspólna Polityka Rolna: Komisja zatwierdziła polski plan strategiczny

wspólna polityka rolnaKomisja Europejska zatwierdziła dziś pierwszy pakiet planów strategicznych WPR dla siedmiu państw: Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Polski, Portugalii i Hiszpanii. Jest to ważny krok w kierunku wdrożenia nowej wspólnej polityki rolnej (WPR) w dniu 1 stycznia 2023 r. Nowa WPR ma sprawić, że europejski sektor rolny będzie bardziej zrównoważony, odporny i nowoczesny. W ramach zreformowanej polityki środki finansowe będą sprawiedliwiej rozdzielane między małe i średnie gospodarstwa rodzinne, a także młodych rolników. Ponadto rolnicy otrzymają wsparcie na wprowadzanie innowacji, od rolnictwa precyzyjnego po agroekologiczne metody produkcji. Poprzez wsparcie konkretnych działań w tych i innych dziedzinach, nowa WPR może stanowić podstawę bezpieczeństwa żywnościowego i społeczności rolniczych w Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...