Przejdź do treści

Otwarte konkursy w partnerstwie Europe’s Rail

pexels veerasak piyawatanakul 1170184 1Otwarty jest nabór wniosków w pierwszym konkursie dotyczącym kolei w Europie organizowanym przez partnerstwo Europe’s Rail.  Planowane jest dofinansowanie projektów kwotą 234 mln euro. Wnioski można składać do 23 czerwca 2022.

Partnerstwo Europe’s Rail jest następcą partnerstwa Shift2Rail, które w programie Horyzont 2020 finansowało innowacyjne projekty dotyczące kolejnictwa.

Partnerstwo chce torować drogę do wdrażania innowacyjnych rozwiązań operacyjnych i technologicznych w obszarach:

 • zarządzanie europejską siecią kolejową,
 • automatyzacji i cyfryzacji operacji kolejowych,
 • zrównoważone i odporne systemy,
 • transport kolejowy w perspektywie łańcucha dostaw.

Konkursy można znaleźć na Search Funding & Tenders (europa.eu). Termin składania wniosków: 23 czerwca 2022 r.

Zachęcamy do zgłaszania pytań dotyczących otwartego naboru do 9 czerwca 2022  [SZCZEGÓŁY].

Należy pamiętać, że wszystkie pytania związane z konkursem należy kierować wyłącznie do centrum pomocy Europe’s Rail Call, pisząc na adres info-call@rail-research.europa.eu. Odpowiedzi będą anonimizowane i publikowane regularnie w portalu Funding&Tenders oraz na stronie internetowej Europe’s Rail do 14 dni przed terminem zakończenia konkursu.

Przydatne linki i dokumenty

Komisja Europejska rozpoczyna rozmowy z inwestorami na temat energii

logo komisjaDialog inwestorów w dziedzinie energii jest nową inicjatywą zainicjowaną przez Dyrekcję Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej. Jej celem jest ułatwienie inwestowania w projekty energetyczne, które mogą przyczynić się do osiągniecia ambitnych celów klimatycznych oraz energetycznych Europejskiego Zielonego Ładu.

Założeniem inicjatywy jest ustanowienie forum ekspertów z dziedziny energetyki i finansów, którzy będą dyskutować oraz rozwiązywać problemy związane z barierami inwestycyjnymi dla projektów energetycznych, a także prezentować praktyczne zalecenia dotyczące sposobów ich pokonywania. Dialog będzie ogniskować się wokół pięciu różnych segmentów energetycznego łańcucha wartości. Dla każdego z tych tematów zostanie utworzona grupa robocza, której członkowie będą mianowani na 3,5 letnią kadencję. Grupy robocze będą regularnie spotykać się w Brukseli lub zdalnie, aby współpracować w obszarze analizy systemów wsparcia oraz doradztwa w zakresie usprawniania inwestowania oraz ukierunkowywania finansowania na innowacyjne rozwiązania.

Każda z grup roboczych będzie zajmować się jednym z poniższych obszarów tematycznych: 

Czytaj więcej...

Zapoznaj się z nowym naborem w zakresie cyfrowej części instrumentu „Łącząc Europę” !

connecting europe facilityW ramach instrumentu „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe, Komisja Europejska ogłosiła nabór do składania wniosków dotyczących operacyjnych platform cyfrowych, które zostaną uruchomione celem przyspieszenia procesu cyfryzacji europejskich sieci energetycznych i transportowych. Termin naboru upływa 20 kwietnia br.

Głównym założeniem instrumentu „Łącząc Europę” jest osiągnięcie unijnych celów w obszarze ochrony środowiska, energii i cyfryzacji za pośrednictwem stworzenia bezpiecznego z perspektywy cybernetycznej, Internetu, energii, a także zoptymalizowanego systemu transportowego na kluczowych szlakach europejskich.  Wsparcie zostanie przeznaczone na doposażenie istniejącej infrastruktury energetycznej oraz transportowej w transgraniczną infrastrukturę cyfrową.

Nabór ma na celu wsparcie konsorcjum, w którym reprezentowane będą trzy sektory (transportowy, cyfrowy i energetyczny) i które będzie przeprowadzać badania, aby zidentyfikować możliwe usługi cyfrowe, które potrzebne są w istniejącej infrastrukturze transgranicznej w zakresie transportu i energii.

Szczegóły dotyczące naboru i procedury składania wniosków znajdziesz w przewodniku dostępnym w tym miejscu.  

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. CINEA

Misja w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu: sprawdź dlaczego regiony i społeczności UE powinny do niej przystąpić!

eu mission climateKomisja Europejska ogłosiła zaproszenie dla regionów i społeczności europejskiej do uczestnictwa w unijnej Misji w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Celem Misji jest wsparcie 150 regionów i społeczności w przyspieszeniu transformacji w zakresie rozwoju zdolności adaptacji do zmian klimatu za pośrednictwem pomocy w zrozumieniu, przygotowaniu oraz zarządzaniu ryzykiem związanym z klimatem. Dołączenie do Misji sprawi, że regiony i społeczności będą na pierwszym planie pod kątem innowacyjności w procesie przekształcanie Europy w odporniejszy kontynent.

Działania na rzecz adaptacji do zmieniającego się klimatu oraz zwiększenia odporności na jego skutki nabierają bardzo dużego znaczenia, zarówno na poziomie światowym, jak i europejskim. Strategia w zakresie przystosowania do zmiany klimatu wyznacza, w jaki sposób możemy lepiej przygotować się na nieuniknione skutki zmian klimatu oraz ekstremalne zjawiska pogodowe. Misja w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu odgrywa ważną rolę w praktycznym wdrażaniu strategii w regionach i społecznościach UE, gdyż to one są najlepiej przygotowane do wprowadzania rozwiązań dostosowanych do potrzeb, które uwzględniają lokalną wrażliwość na zmiany klimatu. 

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak jedynym przedstawicielem Polski na unijnym Forum Spójności

zdjęcie Pana Marszałka 18.03 2Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął dziś udział w debacie na temat Europejskiego Zielonego Ładu oraz sprawiedliwej transformacji, która odbyła się w ramach 8. Forum Kohezyjnego. Ta dwudniowa konferencja dotycząca unijnej polityki spójności została zorganizowana przez Komisję Europejską na miesiąc po publikacji 8. sprawozdania na temat spójności. Gospodarzem Forum była Komisarz UE ds. Spójności i Reform Elisa Ferreira, a jego gośćmi m.in. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, noblista Joseph Stiglitz oraz przedstawiciele państw członkowskich, europejskich samorządów, świata nauki i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Marszałek Woźniak był jedynym przedstawicielem Polski na tym ważnym, cyklicznym wydarzeniu poświęconym polityce spójności UE.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała dzisiaj, że polityka spójności jest sukcesem i z radością mogę potwierdzić jej słowa” – powiedział Marszałek Woźniak przywołując przykład Wielkopolski jako regionu, który od momentu wejścia Polski do UE podniósł wskaźnik PKB per capita o 24 %. Odnosząc się do sytuacji na Ukrainie oraz napływu uchodźców do Polski, podkreślił znaczenie solidarności w Europie i wspólnej obrony demokracji jako podstawy dla przyszłości Unii Europejskiej i jej obywateli.  

Czytaj więcej...

Ukraina: finansowanie w ramach polityki spójności w celu wsparcia osób uciekających przed inwazją rosyjską w Ukrainie

logo komisjaDziś Komisja przyjęła wniosek dotyczący działania w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE) umożliwiający państwom członkowskim i regionom udzielanie wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych osobom uciekającym przed inwazją rosyjską w Ukrainie. CARE wprowadza konieczną elastyczność w przepisach dotyczących polityki spójności na lata 2014–2020, aby umożliwić szybkie przydzielenie dostępnych środków na takie wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych. Oprócz tego, aby sprostać tym nowym potrzebom, będzie można wykorzystać pulę środków ze Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy („REACT-EU”) na 2022 r. wynoszącą 10 mld euro, co będzie zgodne z ogólnym celem, jakim jest odbudowa po pandemii.

Jak zaznaczyła komisarz do spraw spójności i reform Elisa FerreiraUE wyraża solidarność z Ukrainą przeciwko brutalnej inwazji Federacji Rosyjskiej. Dzisiejszy wniosek ułatwi i przyspieszy uruchomienie funduszy spójności, aby pomóc ludziom uciekającym przed wojną w Ukrainie, jak również aby wspierać państwa członkowskie i regiony pierwszej linii, które przyjmują te osoby. Ponadto wyjątkowy poziom współfinansowania w wysokości 100 proc. wprowadzony w reakcji na pandemię zostanie przedłużony o rok. Zwracam się do Parlamentu Europejskiego i Rady o bezzwłoczne rozpatrzenie tego wniosku, tak aby państwa członkowskie i regiony mogły jak najszybciej skorzystać z tych możliwości.

Czytaj więcej...

Unijna polityka spójności: wykaz ponad 1,5 mln projektów finansowanych przez UE dostępny na nowej platformie publicznej

cohesion forumW dniu rozpoczęcia 8. Europejskiego Forum Spójności Komisja uruchomiła Kohesio – publiczną platformę internetową, na której zgromadzono wszystkie dane dotyczące ponad 1,5 mln projektów we wszystkich 27 państwach członkowskich. Projekty te finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) od 2014 r. Tego rodzaju kompleksową platformę danych dotyczących projektów, dostępną we wszystkich językach UE, stworzono i powszechnie udostępniono po raz pierwszy. Jej powstanie wymagało ścisłej współpracy z instytucjami zarządzającymi w różnych państwach członkowskich lub regionach, ponieważ projektami spójności zarządzają władze krajowe i regionalne.

Jak zaznaczyła komisarz do spraw spójności i reform Elisa FerreiraPlatforma Kohesio oferuje niespotykany dotąd kompleksowy zestaw danych, przydatny, by dowiedzieć się, w jaki sposób polityka spójności przyczynia się do wzmocnienia naszej Unii. Dzięki Kohesio polityka spójności staje się jeszcze bardziej otwarta i przejrzysta. Wystarczy kilka kliknięć i każdy może dokładnie dowiedzieć się, w jaki sposób UE inwestuje w nasze regiony i miasta, aby wspierać konwergencję oraz spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. To nowe narzędzie stanowi uzupełnienie sprawozdania na temat spójności opublikowanego w zeszłym miesiącu, oraz platformy otwartych danych w obszarze spójności. Projekty finansowane w ramach polityki spójności nie będą miały przed nami tajemnic!

Czytaj więcej...

Unia rynków kapitałowych: Komisja proponuje uproszczenie przepisów w celu zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności rozrachunku na unijnych rynkach finansowych

EuroKomisja Europejska zaproponowała dziś zmiany w rozporządzeniu w sprawie rozrachunku papierów wartościowych i centralnych depozytów papierów wartościowych, które mają pozwolić na zwiększenie efektywności unijnych rynków rozrachunku i jednocześnie zapewnić stabilność finansową. Przedstawiony dziś wniosek jest kluczowym elementem planu działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych z 2020 r.

Centralne depozyty papierów wartościowych obsługują infrastruktury, które umożliwiają rozrachunek papierów wartościowych (takich jak akcje lub obligacje) na rynkach finansowych. Rozrachunek odnosi się do dostarczania papierów wartościowych nabywcy w zamian za dostarczenie gotówki sprzedającemu. Rozrachunek może trwać do dwóch dni roboczych, co może w tym czasie powodować ryzyko kredytowe i prawne. Zapewnienie, by takie transakcje były rozliczane w sposób bezpieczny i skuteczny ma zatem zasadnicze znaczenie dla unijnego systemu finansowego.

Czytaj więcej...

Wsparcie dla przygotowania Planów Równości Płci (GEP) w otwartych konkursach grantowych

gender equality planPlany Równości Płci (GEP) jako nowe kryterium kwalifikowalności są obowiązkowe dla instytucji publicznych i naukowych oraz uczelni aplikujących do programu Horyzont Europa w 2022 r. z krajów UE i krajów stowarzyszonych – Chcesz zdobyć środki na wdrożenie GEP w twojej instytucji? APLIKUJ TUTAJ!

Zapraszamy do aplikowania w następujących konkursach:

HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-80: Living Lab for gender-responsive innovation

 • Research and Innovation Action
 • Budżet konkursu: 3 miliony PLN
 • Deadline: 20.04.2022
 • Zakres:

Wsparcie zaangażowania kobiet w start-upach i projektach innowacyjnych, uwzględnienie aspektu płci w designie, technologiach i innowacjach; utworzenie centrum wymiany wiedzy i współpracy w zakresie ekosystemów innowacji np.: kobiety innowatorki, firmy, muzea, fundacje, jednostki badawcze, instytucje itp.; przygotowanie, rozwijanie i testowanie działań mających na celu integracje aspektów równości płci w procesy oraz rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją czy Europejskim Zielonym Ładem. Zaproponowanie konkretnej metodologii integrującej aspekty gender w innowacjach.

HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-80: Support to the implementation of inclusive gender equality plans Coordination and Support Action

 • Całkowity budżet: 3 miliony PLN
 • Deadline: 20.04.2022
 • Zakres:

Wzmacnianie reputacji, atrakcyjności i inkluzywności oraz doskonałości naukowej jednostek poprzez implementację Planów Równości Płci; transformacja instytucjonalna poprzez inkluzywny GEP z Europejską Przestrzenią Badawczą – obok wzmacniania obowiązkowych elementów GEP zakłada także nowe podejście umożliwiające walkę z barierami systemowymi/ instytucjonalnymi; podejmowanie działań typu: community of practice, wizyty studyjne, szkolenia, wymiana najlepszych praktyk, włączanie perspektywy płci w metodologie badań i innowacji.

HORIZON-CL2-2022TRANSFORMATIONS-01: Gender and social, economic and cultural empowerment. A sustainable future for Europe

 • Research and Action, całkowity budżet 3 miliony PLN
 • Deadline: 20.04.2022
 • Zakres:

Zrozumienie zależności opartych na płci w sferze społecznej i gospodarczej, także krzyżowania się  czynników dyskryminacyjnych takich jak płeć, etniczność, pochodzenie, niepełnosprawność; budowanie roli mediów w zwalczaniu stereotypów; promocja równości płci w kulturze; rozwijanie i testowanie rozwiązań adresujących nierówności oparte na płci, w szczególności w zakresie polityki, rynku pracy, gender pay gapwork-life balance; rozwiązania powinny brać pod uwagę nierówności płynące z systemowych czy kulturowych uwarunkowań.

Konsultacje w sprawie konkursów:
Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Kierownik Sekcji Rozwoju Potencjału Badawczego: Katarzyna.Walczyk-Matuszyk@ncbr.gov.pl

Konsultacje w sprawie wsparcia dla przygotowania Planów Równości Płci (GEP):
Beata Oleksy, Ekspertka ds. Równości Płci w PR HE: Beata.Oleksy@ncbr.gov.pl

„Fur Free Europe” (Europa wolna od futer): Komisja podejmuje decyzję o zarejestrowaniu nowej europejskiej inicjatywy obywatelskiej dotyczącej zakazu produkcji i sprzedaży futer w UE

lisKomisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Europa bez futer”. Jej organizatorzy wzywają Komisję do wprowadzenia ogólnounijnego zakazu chowu i hodowli oraz uśmiercania zwierząt w celu pozyskiwania futer. Zwracają się również o zakaz wprowadzania takich futer oraz zawierających je produktów do obrotu w UE.

Ponieważ inicjatywa spełnia niezbędne warunki, Komisja uznała ją za prawnie dopuszczalną. Na tym etapie wniosek nie był jeszcze analizowany pod względem merytorycznym.

Dalsze kroki

Czytaj więcej...