Przejdź do treści

EIT działa też poza Europą – EIT Global Outreach

globusDziałalność Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii nie ogranicza się tylko do granic Europy. Program EIT Global Outreach działa jako pomost łączący europejski ekosystem innowacji EIT z ekosystemami lokalizacji zewnętrznych, tworząc synergię z globalnymi liderami innowacji.

W ciągu ostatniej dekady Europejski Instytut Innowacji i Technologii EIT ustanowił osiem wspólnot wiedzy i innowacji KIC w celu wzmocnienia zdolności Europy do innowacji i znajdowania rozwiązań globalnych wyzwań społecznych. Już w 2018 r., uznając znaczenie współpracy międzynarodowej w stawianiu czoła takim wyzwaniom, EIT oraz poszczególne Wspólnoty ustanowiły program EIT Global Outreach.

Przyczyniając się do globalnego podejścia UE do badań i innowacji, jest to pierwszy skoordynowany wysiłek Wspólnot EIT na poziomie globalnym. Obecnie poza krajami europejskimi funkcjonują dwa huby innowacji EIT:

Czytaj więcej...

Bootcamp dedykowany startupom medycznym prowadzonym przez kobiety

laboratoriumEIT Health Women Entrepreneurship Bootcamp to program edukacyjny przeznaczony dla startupów prowadzonych lub zarządzanych przez kobiety. Program łączy startupy z siecią mentorów, którzy pomogą w dalszym  rozwoju oraz umocnieniu pozycji rynkowej. Zgłoszenia są przyjmowane do 14 marca 2022.

Bootcamp potrwa 5 tygodni i odbędzie się w trzech lokalizacjach: Galway (Irlandia), Coimbra (Portugalia) i Barcelona (Hiszpania).

Firmy rozpoczynające działalność mogą złożyć wniosek, jeśli:

  • są zarejestrowane w jednym z krajów programu Horyzont Europa,
  • posiadają zweryfikowane MVP – przekraczają TRL 4,
  • koncentrują się na technologii medycznej, takiej jak np. urządzenia medyczne, rozwiązania cyfrowe, usługi biotechnologiczne,
  • zostały założone, są zarządzane lub współzarządzane przez kobiety.

Termin składania aplikacji mija 14 marca 2022

Dowiedz się WIĘCEJ

Poznaj ofertę EIT Health dla startupów i innowacyjnych przedsiębiorców

eit healthEIT Health jako część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii  to europejska wspólnota partnerstw organizacji działających w zakresie edukacji, innowacji i przedsiębiorczości. Obecnie EIT Health prowadzi nabór do kilku programów wspierających startupy z branży medycznej. Aplikacje przyjmowane są do 14 marca.

Start-ups Meet Pharma to program przeznaczony dla innowacyjnych start-upów, które chcą współpracować z dużymi firmami farmaceutycznymi poprzez znajdowanie rozwiązań dla predefiniowanych wyzwań. W tym roku partnerami programu są firmy takie jak: Takeda, Boehringer Ingelheim RCV, Sintetica i Novartis, które zdefiniowały wyzwania:

Czytaj więcej...

NextGenerationEU: w pierwszym sprawozdaniu rocznym dotyczącym Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności stwierdzono, że jego wdrażanie jest na zaawansowanym etapie

logo komisjaKomisja Europejska przyjęła dziś pierwsze sprawozdanie roczne z wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) – głównego elementu NextGenerationEU. RRF zapewnia państwom członkowskim do 723,8 mld euro (w cenach bieżących) w formie dotacji i pożyczek dla na wsparcie inwestycji i reform transformacyjnych, które sprawią, że UE wyjdzie z pandemii COVID-19 silniejsza.

Rok od wprowadzenia RRF opracowano sprawozdanie podsumowujące wdrażanie tego instrumentu w okresie od lutego 2021 r., kiedy to przyjęto rozporządzenie w jego sprawie, do grudnia 2021 r., kiedy to miała miejsce wypłata pierwszej regularnej płatności. Sprawozdanie pokazuje, że poczyniono znaczne postępy i potwierdza, że wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest na zaawansowanym etapie.

Czytaj więcej...

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: Komisja rozpoczyna konsultacje z zainteresowanymi podmiotami na temat umów dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnictwa

pole uprawneKomisja Europejska zachęca zainteresowane podmioty, takie jak producenci pierwotni, przetwórcy, wytwórcy, hurtownicy, sprzedawcy detaliczni i dostawcy środków produkcji, do dzielenia się doświadczeniami w zakresie umów mających na celu osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw produktów rolno-spożywczych. Informacje zwrotne pomogą Komisji w opracowaniu wytycznych w sprawie nowego odstępstwa wyłączającego – pod pewnymi warunkami – umowy dotyczące zrównoważonego rozwoju w dziedzinie rolnictwa spod reguł konkurencji.

Prawo UE zasadniczo zabrania przedsiębiorstwom zawierania porozumień ograniczających konkurencję, takich jak porozumienia między konkurentami prowadzące do podniesienia cen lub zmniejszenia produkcji. Parlament Europejski i Rada UE przyjęły jednak niedawno nowe odstępstwo dopuszczające w porozumieniach w sektorze rolnictwa takie ograniczenia, jeżeli są one niezbędne do osiągnięcia norm zrównoważonego rozwoju wyższych niż obowiązkowe normy unijne lub krajowe. Odstępstwo to zostało ustanowione w rozporządzeniu o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych 1308/2013 stanowiącym część wspólnej polityki rolnej UE.

Umowy takie powinny służyć osiągnięciu pewnych celów środowiskowych, ograniczeniu stosowania pestycydów i zagrożenia związanego z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz ochronie zdrowia i dobrostanu zwierząt. Stronami umów powinni być producenci rolni działający samodzielnie lub ewentualnie z innymi podmiotami łańcucha dostaw.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na warsztaty EIT Food dla profesjonalistów z sektora spożywczego

eit foodEIT Food rozpoczęło  nabór uczestników na warsztaty dla osób zatrudnianych w sektorze spożywczym: NPD Skills na temat rozwoju nowych produktów. Pierwsza runda rekrutacji jest otwarta do 13 marca 2022.

Warsztaty skierowane są do profesjonalistów zainteresowanych sektorem spożywczym. Program obejmuje przegląd współczesnych wyzwań związanych z rozwojem nowych produktów w przemyśle spożywczym i ma na celu przekazanie wiedzy na temat narzędzi, technik i najlepszych praktyk wsparcia procesu rozwoju nowych produktów i umożliwienia uczestnikom uczenia się poprzez doświadczenie.

Uczestnicy mogą liczyć na rozwój swoich umiejętności dzięki sesjom przetwarzania żywności na żywo, ocenom sensorycznym, multimedialnym materiałom dydaktycznym, wirtualnym wizytom w przedsiębiorstwie, pracy zespołowej, ćwiczeniom opartym na symulacji oraz analizie doświadczeń w rozwoju nowych produktów globalnych firm i startupów. Ponadto NPD Skills oferuje możliwość prezentowania wyników badań własnych i pomysłów na rozwój nowych produktów.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie EIT Food.

Pierwsza runda rekrutacji na warsztaty jest otwarta do 13 marca 2022. Rekrutacja zakończy się 24 kwietnia 2022.

Zgłoś się na warsztaty NPD Skills 2022

Akt w sprawie danych: Komisja proponuje środki na rzecz sprawiedliwej i innowacyjnej gospodarki opartej na danych

biurko z laptopem i telefonemKomisja zaproponowała dziś nowe przepisy określające, kto może korzystać z danych generowanych w UE we wszystkich sektorach gospodarki. Akt w sprawie danych zapewni sprawiedliwość w środowisku cyfrowym, pobudzi konkurencyjny rynek danych, otworzy możliwości dla innowacji wykorzystujących potencjał danych i zwiększy dostępność danych dla wszystkich. Doprowadzi to do powstania nowych, innowacyjnych usług i bardziej konkurencyjnych cen za usługi posprzedażne oraz naprawę przedmiotów podłączonych do internetu. Ten ostatni horyzontalny element strategii Komisji w zakresie danych odegra kluczową rolę w transformacji cyfrowej, zgodnie z celami cyfrowymi wyznaczonymi na 2030 r.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: Chcemy dać konsumentom i przedsiębiorstwom jeszcze większą kontrolę nad tym, do czego można wykorzystać ich dane, określając, kto i na jakich warunkach może mieć dostęp do danych. Jest to kluczowa zasada cyfrowa, która przyczyni się do stworzenia solidnej i sprawiedliwej gospodarki opartej na danych i która nada kierunek transformacji cyfrowej do 2030 r.

Czytaj więcej...

Sprawiedliwa i zrównoważona gospodarka: Komisja wprowadza zasady dla przedsiębiorstw dotyczące poszanowania praw człowieka i środowiska w globalnych łańcuchach wartości

logo komisjaKomisja Europejska przyjęła dzisiaj wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju. Celem wniosku jest wspieranie zrównoważonego i odpowiedzialnego postępowania przedsiębiorstw w globalnych łańcuchach wartości. Przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w budowaniu zrównoważonej gospodarki i zrównoważonego społeczeństwa. Do ich obowiązków należeć będzie identyfikowanie negatywnego wpływu ich działalności w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska i w razie potrzeby zapobieganie i łagodzenie skutków. Chodzi np. o pracę dzieci, wyzysk pracowników, zanieczyszczenie środowiska i utratę bioróżnorodności. Nowe przepisy zapewnią przedsiębiorstwom pewność prawa i równe warunki działania. Konsumentom i inwestorom zapewnią większą przejrzystość. Nowe przepisy UE będą sprzyjać transformacji ekologicznej oraz zapewnią ochronę praw człowieka w Europie i poza nią.

Wiele państw członkowskich wprowadziło już krajowe przepisy dotyczące należytej staranności, a niektóre przedsiębiorstwa podjęły działania z własnej inicjatywy. Potrzebne są jednak zmiany na większą skalę, co trudno osiągnąć przez dobrowolne działania. We wniosku wprowadza się obowiązek zachowania przez przedsiębiorstwa należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju, aby rozwiązać problem nieprzestrzegania praw człowieka i negatywnego oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej...

Europejski sojusz na rzecz baterii rusza naprzód: uruchomiono nową Europejską Akademię Baterii, aby podnosić umiejętności przydatne dla szybko rozwijającego się ekosystemu baterii w Europie

baterieW Brukseli odbyło się dzisiaj szóste posiedzenie wysokiego szczebla europejskiego sojuszu na rzecz baterii, aby omówić postępy w rozwoju łańcucha wartości w sektorze baterii w Europie i zająć się najpilniejszymi wyzwaniami dotyczącymi dalszych działań. Komisja przedstawiła również priorytetowe obszary prac europejskiego sojuszu na rzecz baterii w 2022 r.

Pomimo pandemii i znacznych zakłóceń w dostawach UE nadal czyni postępy w tworzeniu innowacyjnego, zrównoważonego i konkurencyjnego w skali światowej łańcucha wartości w sektorze baterii. Na posiedzeniu wysokiego szczebla odnotowano, że w poszczególnych państwach członkowskich UE powstaje 111 dużych projektów dotyczących baterii, przy czym łączny poziom inwestycji w całym łańcuchu wartości sięga 127 mld euro.

Czytaj więcej...

Horyzontalne Punkty Kontaktowe rozpoczynają swoją działalność

hpkHoryzontalne Punkty Kontaktowe (HPK) będą świadczyły usługi konsultacyjne i informacyjne dla podmiotów chcących ubiegać się o granty w ramach programu Horyzont Europa, jak również jednostek realizujących już granty z Programów Ramowych UE. Za koordynację krajowego systemu wsparcia odpowiada Krajowy Punkt Kontaktowy, działający w strukturach NCBR. Celem zintegrowanego, krajowego systemu wsparcia jest zwiększanie udziału polskich podmiotów w programie Horyzont Europa (HE).

W grudniu 2021 r. NCBR w trybie konkursowym wyłoniło sześć Horyzontalnych Punktów Kontaktowych. Po podpisaniu umów sieć HPK właśnie rozpoczyna swoją działalność. HPK, funkcjonujące samodzielnie lub w konsorcjum, afiliowane są przy czterech wiodących polskich uczelniach (Uniwersytet Łódzki, Politechnika Śląska, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska), Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie oraz Fundacji UAM w Poznaniu.

Czytaj więcej...