Przejdź do treści

Nowy konkurs finansujący współpracę pomiędzy samorządami i naukowcami!

1Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej ogłosiło nowy konkurs, który jest kontynuacją inicjatywy „Science meets regions” promującej współpracę pomiędzy samorządami regionalnymi i jednostkami naukowymi.

Konkurs (ang. pairing scheme) ma umożliwić nawiązanie przez samorządy lokalne i regionalne współpracy z naukowcami będącymi ekspertami w dziedzinach o znaczeniu dla gmin, powiatów i województw. 

Czytaj więcej...

Europa bliżej obywateli

PL BuildingEuropeLocalCouncillors 1080X1080 FB„Tworzenie Europy razem z samorządami lokalnymi” to projekt, którego celem jest połączenie w europejską sieć przedstawicieli władz lokalnych oraz instytucji unijnych, aby ułatwić przekazywanie informacji na temat Unii Europejskiej.

Celem projektu „Tworzenie Europy razem z samorządami lokalnymi” jest wyposażenie lokalnych radnych i przedstawicieli władz w całej UE w narzędzia, których potrzebują do komunikowania się na tematy unijne z mieszkańcami ich obszaru czy lokalnego okręgu wyborczego. Projekt ten stworzy sieć w całej UE, zapewniając władzom lokalnym dostęp do aktualnych materiałów na temat polityki i przepisów UE, które mogą mieć wpływ na ich okręg wyborczy, umożliwi udział w ukierunkowanych seminariach internetowych na temat kluczowych kwestii oraz odwiedzenie unijnych instytucje.

Radni i przedstawiciele władz lokalnych już mogą zarejestrować się, aby wziąć udział w projekcie. Stanowi on bezpośrednią odpowiedź na jedną z propozycji Konferencji o Przyszłości Europy, która wezwała do stworzenia „systemu lokalnych radnych UE jako sposobu na zmniejszenie dystansu między instytucjami UE a obywatelami Europy”. W piątek 17 czerwca Komisja przyjęła komunikat określający, w jaki sposób zamierza podjąć dalsze działania w związku z 49 propozycjami przedstawionymi przez Konferencję.

Ogłaszając 22 czerwca br. rozpoczęcie projektu wraz z przewodniczącym Komitetu Regionów Apostolosem Tzitzikostasem, wiceprzewodnicząca Komisji Dubravka Šuica powiedziała: „Jako była burmistrz doskonale rozumiem znaczenie samorządu lokalnego dla naszych obywateli. Zapewnienie władzom lokalnym narzędzi potrzebnych do komunikowania o UE pomoże naszym obywatelom dowiedzieć się więcej o Unii, a tym samym poczuć się częścią projektu europejskiego. Zachęcam radnych do zarejestrowania się i uczestnictwa w tej wspaniałej inicjatywie.”

Projekt realizowany jest w ścisłej współpracy z Komitetem Regionów i jego „Unijną Siecią Radnych Regionalnych i Lokalnych”. Informowanie o UE to wspólna odpowiedzialność instytucji UE i wszystkich szczebli sprawowania rządów w państwach członkowskich.

Autor: Komisja Europejska

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2022: odnotowano ogólny postęp, ale nadal istnieją zaległości w obszarach umiejętności cyfrowych, MŚP oraz sieci 5G

logo komisjaKomisja Europejska opublikowała dzisiaj wyniki indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) 2022. Za pomocą tego indeksu śledzi się postępy państw członkowskich w dziedzinie cyfryzacji. W trakcie pandemii COVID-19 państwa członkowskie prowadziły skuteczne działania w zakresie cyfryzacji. Nadal jednak zmagają się z niedoborami umiejętności cyfrowych, transformacją cyfrową MŚP oraz budową zaawansowanych sieci 5G. W ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) na reformy i inwestycje w obszarze cyfryzacji przeznaczono około 127 mld euro. RRF daje bezprecedensową okazję do przyspieszenia transformacji cyfrowej. Unia Europejska i państwa członkowskie nie mogą jej zmarnować.

Według raportu dotyczącego wyników indeksu choć większość państw członkowskich robi postępy w transformacji cyfrowej, to w przypadku przedsiębiorstw poziom wdrożenia kluczowych technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja (AI) czy technologia dużych zbiorów danych, pozostaje na niskim poziomie. Należy zintensyfikować wysiłki, aby zagwarantować pełne wdrożenie infrastruktury teleinformacyjnej (w szczególności sieci 5G), która jest niezbędna do obsługi zaawansowanych technologicznie usług i aplikacji. Umiejętności cyfrowe to kolejny ważny obszar, który wymaga większych postępów od państw członkowskich.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej Margrethe Vestager powiedziała: Transformacja cyfrowa przyspiesza. Większość państw członkowskich czyni postępy w budowie odpornej gospodarki cyfrowej i odpornego społeczeństwa cyfrowego. Od początku pandemii włożyliśmy dużo wysiłku we wspieranie państw członkowskich w transformacji, czy to za pomocą planów odbudowy i zwiększania odporności, budżetu UE czy rozpoczętego ostatnio usystematyzowanego dialogu na temat edukacji cyfrowej i umiejętności cyfrowych. Dlaczego? Bo musimy jak najlepiej wykorzystać inwestycje i reformy konieczne do zrealizowania do 2030 r. celów cyfrowej dekady. Zmiany muszą nastąpić już teraz.

Czytaj więcej...

Erasmus+: współpraca 44 Uniwersytetów Europejskich ponad granicami i w różnych dyscyplinach

logo komisjaKomisja ogłosiła 27 lipca wyniki zaproszenia do składania wniosków dotyczących inicjatywy „Uniwersytety Europejskie” w 2022 r. Z rekordowego budżetu w wysokości 272 mln euro pochodzącego ze środków programu Erasmus+ szesnaście dotychczasowych sojuszy uczelni europejskich (tzw. Uniwersytetów Europejskich) nadal będzie otrzymywać wsparcie, a cztery nowe sojusze rozpoczną współpracę. Wraz z 24 sojuszami wybranymi w 2020 r. istnieją obecnie 44 Uniwersytety Europejskie, które skupiają 340 instytucji szkolnictwa wyższego w stolicach i w oddalonych regionach 31 krajów. Uniwersytety Europejskie to sojusze międzyuczelniane z całej Europy, które współpracują w dziedzinie edukacji, badań naukowych i innowacji z korzyścią dla studentów, nauczycieli i całego społeczeństwa. 

Wiceprzewodniczący Margaritis Schinas powiedział: Jeśli spojrzymy na europejskie uczelnie osobno, to zauważymy, że każda z nich jest samoistnym ośrodkiem wiedzy i innowacji. Tworząc między nimi połączenia i transnarodowe sojusze, dajemy im możliwość stania się europejskimi liderami wiedzy oraz dalszego rozwoju poprzez współpracę w dziedzinie edukacji, badań naukowych i innowacji. Jestem przekonany, że Uniwersytety Europejskie wspólnie wprowadzą szkolnictwo wyższe w Europie na nowy poziom. Serdecznie gratuluję wszystkim wybranym kandydatom.

Czytaj więcej...

Oszczędzamy gaz, by wystarczyło go w zimie: Komisja proponuje plan redukcji zapotrzebowania na gaz, aby przygotować UE na przerwy w dostawach

logo komisjaRosja wykorzystuje dostawy gazu jako broń w trwającym konflikcie, przez co Unii Europejskiej grozi dalsze ograniczenie możliwości zaopatrzenia się w rosyjski gaz, a prawie połowa państw członkowskich już doświadcza problemów w tym zakresie.  Jeśli działania podjęte zostaną teraz, uda się zmniejszyć zarówno ryzyko dalszych lub pełnych zakłóceń, jak i koszty, jakie Europa będzie musiała ponieść w takim przypadku; pozwoli to także wzmocnić europejską odporność energetyczną.  

W związku z tym Komisja proponuje dziś nowe narzędzie legislacyjne i Europejski plan zmniejszania zapotrzebowania na gaz, aby ograniczyć zużycie gazu w Europie o 15 proc. w okresie do wiosny następnego roku. Wszyscy konsumenci, organy administracji publicznej, gospodarstwa domowe, właściciele budynków publicznych, dostawcy energii i przemysł mogą i powinni podjąć działania w celu oszczędzania gazu. Komisja przyspieszy również prace nad dywersyfikacją dostaw gazu, w tym mechanizmem wspólnego zakupu, aby zwiększyć możliwości pozyskiwania przez UE gazu z alternatywnych źródeł dostaw.

Komisja przedstawia wniosek dotyczący nowego rozporządzenia Rady w sprawie skoordynowanych środków ograniczania zapotrzebowania na gaz w oparciu o art. 122 Traktatu. W nowym rozporządzeniu przewidziano zobowiązanie wszystkich państw członkowskich do ograniczenia zapotrzebowania na gaz o 15 proc. w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Nowe rozporządzenie przewiduje również możliwość ogłoszenia przez Komisję, po konsultacji z państwami członkowskimi, „unijnego stopnia alarmowego” dotyczącego bezpieczeństwa dostaw, który zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do zmniejszenia zapotrzebowania na gaz. Unijny stopień alarmowy może zostać ogłoszony w przypadku wystąpienia znacznego ryzyka poważnego niedoboru gazu lub wyjątkowo wysokiego zapotrzebowania na gaz. Do końca września państwa członkowskie powinny zaktualizować swoje krajowe plany reagowania kryzysowego, aby pokazać, w jaki sposób zamierzają osiągnąć cel redukcji, oraz powinny co dwa miesiące składać Komisji sprawozdania z postępów. Państwa członkowskie wnioskujące o solidarne dostawy gazu będą zobowiązane do wykazania, jakie środki podjęły w celu zmniejszenia zapotrzebowania na szczeblu krajowym.

Czytaj więcej...

Wytyczne dotyczące synergii opracowane!

choragiewskic5 lipca br. Komisja Europejska opublikowała praktyczne wytyczne dotyczące wykorzystania synergii pomiędzy PR Horyzont Europa i programami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dokument zawiera opis prawnych i wdrożeniowych instrumentów osiągania synergii operacyjnych, w tym z wykorzystaniem m.in. certyfikatów Seal of Excellence, współfinansowanych i instytucjonalnych partnerstw, Teamingu oraz synergii w misjach PR Horyzont Europa.

Źródło: https://ec.europa.eu/info/news/synergies-guidance-out-2022-jul-06_en

Czytaj więcej...

Otwarte konkursy: ERC Starting Grant 2023 i ERC Synergy Grant 2023

ERC nowe konkursy grantoweW tym tygodniu ERC opublikowała Program Pracy na rok 2023 i ogłosiła dwa pierwsze konkursy:

  • ERC Starting Grant: dla naukowców i naukowczyń będących 2-7 lat po obronie doktoratu,
  • ERC Synergy Grant: dla zespołów 2-4 głównych badaczy/badaczek planujących realizować interdyscyplinarne projekty badawcze

Konkurs na Starting Grant będzie otwarty do 25 października br. do godz. 17:00 (CET). Badacze i badaczki mogą aplikować o finansowanie swoich projektów do 1,5 mln euro na okres pięciu lat. Dokumenty konkursowe (w tym Poradnik dla wnioskodawców) oraz elektroniczny system składania wniosków dostępne są na stronie konkursu. W konkursie, którego budżet wynosi 628 mln euro, planowane jest sfinansowanie ok. 407 grantów.

Istotną zmianą w stosunku do konkursów z poprzednich lat jest zmiana daty, od której liczony jest okres kwalifikowalności kandydatów/kandydatek. Od tego konkursu datą referencyjną będzie data skutecznej obrony doktoratu, a nie jak w poprzednich lata data nadania stopnia doktora.

Czytaj więcej...

ERC Mentoring Initiative – 25 par mentorów i mentorowanych w niespełna 3 miesiące

ERC baner 25 par25 kwietnia br. w Polsce ruszyła nowa inicjatywa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC), której celem jest wsparcie polskich naukowców w przygotowaniu jak najlepszych wniosków o granty ERC.

ERC utworzyła bazę mentorów, w której znaleźli się laureaci i laureatki grantów ERC oraz naukowcy i naukowczynie, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających wnioski o granty ERC. W Polsce we wdrażaniu inicjatywy udział biorą wspólnie największe agencje finansujące krajowe badania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Agencje umożliwiają swoim beneficjentom spełniającym kryteria aplikowania o grant ERC skorzystanie z  inicjatywy i sfinansowanie kosztów udziału w niej ze środków pochodzących z już realizowanych projektów finansowanych przez te agencje.

Od momentu uruchomienia ERC Mentoring Initiative w Polsce, DKPK w NCBR, który jest krajowym koordynatorem inicjatywy, doprowadził już do nawiązania kontaktu 25 polskich naukowców z mentorami, którzy wesprą naszych badaczy w przygotowaniu jak najlepszych wniosków projektowych o grant ERC.

Czytaj więcej...

Fundusz innowacyjny: UE inwestuje 1,8 mld euro w projekty w dziedzinie czystych technologii

logo komisja europejskaUE inwestuje dziś ponad 1,8 mld euro w 17 innowacyjnych projektów wielkoskalowych w dziedzinie czystych technologii w ramach trzeciej rundy udzielania dotacji z funduszu innowacyjnego. Dotacje zostaną wypłacone z funduszu innowacyjnego, aby pomóc we wprowadzaniu na rynek przełomowych technologii w sektorach energochłonnym, wodoru, energii ze źródeł odnawialnych, infrastruktury wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz produkcji kluczowych komponentów dla sektorów magazynowania energii i odnawialnych źródeł energii. Wybrane projekty zlokalizowane są w Bułgarii, Finlandii, Francji, Niemczech, Islandii, Niderlandach, Norwegii, Polsce i Szwecji.

Wypowiedź wiceprzewodniczącego wykonawczego Fransa TimmermansaDzisiejsze dotacje wspierają innowacyjne przedsiębiorstwa w całej Europie w rozwijaniu najnowocześniejszych technologii, których potrzebujemy, aby stymulować transformację ekologiczną. Fundusz innowacyjny jest ważnym narzędziem zwiększania skali innowacji w dziedzinie wodoru odnawialnego i innych rozwiązań dla przemysłu europejskiego. W porównaniu z pierwszą rundą wypłat dostępne środki wzrosły o 60 proc., co pozwoliło nam podwoić liczbę wspieranych projektów. Jest to duży bodziec do dekarbonizacji sektora energochłonnego w Unii Europejskiej.

17 nagrodzonych projektów wybrano w ramach drugiego zaproszenia do składania wniosków dotyczących projektów wielkoskalowych, tzn. takich, których koszt inwestycji przekracza 7,5 mln euro. Projekty te były oceniane przez niezależnych ekspertów pod kątem ich zdolności do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z tradycyjnymi technologiami oraz do wprowadzenia innowacji wykraczających poza najnowocześniejsze technologie, a także pod kątem tego, czy są wystarczająco rozwinięte, by mogły zostać wdrożone. Inne kryteria obejmowały potencjał projektów w zakresie skalowalności i opłacalności.

Czytaj więcej...

Komisja przedstawia Nowy europejski plan na rzecz innowacji, aby zainicjować nową falę innowacji

logo komisjaKomisja przyjęła Nowy europejski plan na rzecz innowacji, który pozwoli Europie stanąć na czele nowej fali start-upów i innowacji w najbardziej zaawansowanych technologiach. Plan ten ułatwi rozwijanie i wprowadzanie na rynek nowych technologii, które pomogą nam sprostać najpilniejszym wyzwaniom społecznym. Ma on pozwolić Europie odgrywać na arenie światowej wiodącą rolę w dziedzinie innowacji. Chcemy by to właśnie w Europie największe talenty współpracowały z najlepszymi przedsiębiorstwami i by to właśnie tu kwitły innowacje w najbardziej zaawansowanych technologiach, owocując na całym kontynencie przełomowymi innowacyjnymi rozwiązaniami, które będą inspirować resztę świata.

Czytaj więcej...