Przejdź do treści

Komisja zainwestuje ponad 1 mld euro w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na rzecz innowacyjnej i bezpiecznej łączności

connecting europe facilityKomisja przyjęła dziś pierwszy program prac dotyczący cyfrowej części instrumentu „Łącząc Europę” (technologie cyfrowe), w którym określono zakres i cele wspieranych przez UE działań niezbędnych do poprawy europejskiej infrastruktury łączności cyfrowej w ciągu trzech lat. Działania te otrzymają finansowanie w wysokości ponad 1 mld euro (lata 2021–2023).

Instrument „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe, wspierając inwestycje publiczne i prywatne, przyczyni się do realizacji projektów w zakresie łączności będących przedmiotem wspólnego zainteresowania UE oraz do wdrożenia bezpiecznej i zrównoważonej infrastruktury o wysokiej wydajności, w tym sieci gigabitowych i 5G w całej UE. Poprawa europejskiej infrastruktury łączności będzie miała zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia transformacji cyfrowej Europy, jak określono w „Drodze ku cyfrowej dekadzie”, oraz dla zapewnienia, aby do 2030 r. wszystkie gospodarstwa domowe w UE miały połączenie gigabitowe, a wszystkie obszary zaludnione zostały objęte siecią 5G.

Czytaj więcej...

Europejski Zielony Ład: Komisja proponuje przyspieszenie renowacji i dekarbonizacji budynków

pexels kaique rocha 242124Komisja zaproponowała dziś dostosowanie przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków do Europejskiego Zielonego Ładu i dekarbonizację zasobów budowlanych UE do 2050 r. Wniosek ten ułatwi renowację domów mieszkalnych, szkół, szpitali, biurowców i innych budynków w całej Europie, przyczyniając się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i rachunków za energię, a zarazem do podniesienia jakości życia milionów mieszkańców Europy. Opublikowana dzisiaj zmiana dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków przekłada inicjatywę Komisji „Fala renowacji” na konkretne działania ustawodawcze.

Czytaj więcej...

Europejski Zielony Ład: Komisja proponuje wzmocnienie ochrony środowiska poprzez prawo karne

pexels andré cook 131723 1Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący nowej unijnej dyrektywy mającej na celu zwalczanie przestępstw przeciwko środowisku, czym wypełniła kluczowe zobowiązanie zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie. Wniosek ten ma zwiększyć skuteczność ochrony środowiska poprzez zobowiązanie państw członkowskich do wprowadzenia środków prawa karnego. Zdefiniowano w nim nowe przestępstwa przeciwko środowisku, określono minimalny poziom sankcji i zwiększono skuteczność współpracy organów ścigania. Zobowiązuje ona również państwa członkowskie do wspierania i wspomagania osób zgłaszających przestępstwa przeciwko środowisku i do współpracy w zakresie egzekwowania prawa. Wniosek przyczyni się do ochrony przyrody i zasobów naturalnych, a także zdrowia publicznego i dobrostanu.

Czytaj więcej...

Program „Erasmus+”: Sukces w 2020 r. pomimo restrykcji

erasmuslogoOpublikowane dziś sprawozdanie roczne z programu Erasmus+ za 2020 r. pokazuje, że w ubiegłym roku w ramach programu wsparto prawie 640 tys. przedsięwzięć edukacyjnych za granicą oraz dofinansowano 20 400 projektów i 126 900 organizacji pomimo pandemii COVID-19. Nagłe przejście na e-uczenie się pokazało, jak ważne dla nauczania i uczenia są cyfrowe rozwiązania zdalne. Program Erasmus+ w dalszym ciągu odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu osób i organizacji do transformacji cyfrowej – właśnie na ten cel w budżecie programu zarezerwowano 200 mln euro. W 2020 r. łączny budżet Erasmus+ wyniósł 3,78 mld euro - o 506 mln euro więcej niż w 2019 r., co stanowi wzrost o 15 proc. Po 33 latach od wprowadzenia w życie program Erasmus+ nadal świetnie się sprawdza, nawet w trudnych warunkach, jakie panowały w 2020 r. Od czasu uruchomienia w 1987 r. dzięki programowi wsparcie otrzymało w sumie 11,7 mln uczestników.

Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas stwierdził: Sprawozdanie pokazuje odporność i jakość sztandarowego unijnego programu wymiany Erasmus+. Pomimo ograniczenia mobilności w wyniku pandemii Erasmus+ pozostał jednym z najbardziej udanych i legendarnych programów UE. W 2020 r. Erasmus+ był inkluzywny bardziej niż kiedykolwiek i sprzyjał większemu udziałowi osób ze środowisk defaworyzowanych. Dzięki finansowaniu w wysokości 22 mln euro poparliśmy nasze słowa konkretnymi działaniami.

Czytaj więcej...

Finanse cyfrowe: nowa strategia Komisji toruje drogę ku nowoczesnej i uproszczonej sprawozdawczości nadzorczej

pexels omar markhieh 1438863Komisja Europejska przedstawiła dziś nową strategię mającą na celu poprawę i unowocześnienie sprawozdawczości w zakresie nadzoru finansowego w UE. Głównym celem tej strategii jest wprowadzenie systemu, który dostarczy organom nadzorczym na szczeblu unijnym i krajowym dokładnych, spójnych i aktualnych danych, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ogólnego obciążenia instytucji finansowych związanego ze sprawozdawczością.

Docelowo przyniesie to korzyści obywatelom dzięki skuteczniejszemu i sprawniejszemu nadzorowi, który zapewni stabilność systemu finansowego, integralność rynku i ochronę inwestorów. Pomoże to również przedsiębiorstwom, powodując, w miarę możliwości, zmniejszenie obciążeń związanych ze sprawozdawczością.

Strategia ta bezpośrednio wpisuje się w cele europejskiej strategii w zakresie danych i pakietu dotyczącego finansów cyfrowych w zakresie promowania innowacji cyfrowych w Europie. Ponadto strategia ta przyczynia się do realizacji celów unii rynków kapitałowych i do utworzenia jednolitego rynku usług finansowych. 

Czytaj więcej...

UE nadal zdecydowanie wspiera promowanie zrównoważonych produktów rolno-spożywczych w 2022 r.

pexels trang doan 1132047Na promocję unijnych produktów rolno-spożywczych w UE i poza jej granicami w 2022 r. przeznaczono łącznie 185,9 mln euro. Podobnie jak w 2021 r. przyszłoroczny program prac w zakresie polityki promocyjnej jest ukierunkowany na produkty i praktyki rolnicze wspierające cele Europejskiego Zielonego Ładu, takie jak promowanie unijnych produktów ekologicznych, owoców i warzyw, zrównoważonego rolnictwa i dobrostanu zwierząt.

Czytaj więcej...

NextGenerationEU: Komisja Europejska inauguruje tabelę wyników w zakresie odbudowy i zwiększania odporności

pexels lukas 577210Komisja Europejska zainaugurowała dzisiaj tabelę wyników w zakresie odbudowy i zwiększania odporności. Jest to platforma dostępna publicznie przez internet, na której ilustrowane są postępy we wdrażaniu Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) – całościowo i w podziale na poszczególne krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności (RRP).

Tabela wyników jest ważnym narzędziem przygotowanym dla Europejczyków, które ilustruje wdrożenie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Będzie ona również służyć za podstawę do przygotowania rocznych sprawozdań Komisji z wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, sprawozdania z przeglądu dla Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dialogu na temat odbudowy i zwiększania odporności między Parlamentem a Komisją.

Czytaj więcej...

Transport motoryzacyjny i kolejowy tematami posiedzenia Komisji COTER

COR logoMarek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w 11. posiedzeniu Komisji Spójności Terytorialnej i Budżetu EU (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów, która odbyła się 10 grudnia br.. Jego głównymi tematami była transformacja sektora motoryzacyjnego, stosunki pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem po brexicie oraz podsumowanie działań przeprowadzonych w ramach Europejskiego Roku Kolei.

Czytaj więcej...

NextGenerationEU: do czerwca 2022 r. Komisja Europejska wyemituje długoterminowe obligacje o wartości 50 mld euro w celu sfinansowania odbudowy

logo komisjaPo pomyślnym zainicjowaniu w czerwcu 2021 r. zaciągania pożyczek na sfinansowanie odbudowy w ramach instrumentu NextGenerationEU – oraz zgodnie ze strategią dotyczącą otwartej i przejrzystej komunikacji z uczestnikami rynków finansowych – Komisja Europejska ogłosiła dziś swoje plany emisji obligacji w celu pokrycia potrzeb w zakresie finansowania z NextGenerationEU w pierwszej połowie 2022 r.

Czytaj więcej...

Zabierz głos w konsultacjach dot. zwiększania atrakcyjności publicznych rynków kapitałowych dla unijnych przedsiębiorstw i ułatwiania MŚP dostępu do kapitału

pexels lukas 669615Dlaczego podejmowana tematyka jest istotna?

Zgodnie z zasadą lepszego stanowienia prawa, Komisja Europejska zadecydowała o uruchomieniu otwartych konsultacji społecznych, których celem jest zebranie informacji dotyczących barier regulacyjnych utrudniających spółkom notowanie na giełdzie. Uzyskane odpowiedzi ułatwią w dalszym rozwoju zrozumienia kluczowych czynników odpowiadających za ostatnie tendencje na rynkach oraz ocenę wpływu potencjalnych środków prawnych. KE weźmie pod uwagę informacje zwrotne oraz propozycje zaprezentowane przez ekspercką grupę techniczną ds. MŚP, forum wysokiego szczebla ws. unijnych rynków kapitałowych oraz innych zainteresowanych stron. Wyniki konsultacji mają pomóc w uproszczeniu wymogów dot. dopuszczania do obrotu giełdowego, celem zwiększenia atrakcyjności publicznych rynków kapitałowych dla unijnych przedsiębiorstw i ułatwić dostęp MŚP do kapitału.  

Czytaj więcej...