Przejdź do treści

Komisja przedstawia możliwości złagodzenia wysokich cen energii poprzez wspólne zakupy gazu i minimalne obowiązki w zakresie magazynowania gazu

logo komisjaReagując szybko na komunikat REPowerEU i deklarację z Wersalu, Komisja przedstawiła dziś propozycje wspólnych europejskich działań w celu wyeliminowania pierwotnych przyczyn problemów na rynku gazu oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw po rozsądnych cenach na najbliższą zimę i dalszą przyszłość. Przywódcy będą omawiać przedstawione warianty działań na posiedzeniu Rady Europejskiej w tym tygodniu.

Komisarz do spraw energii Kadri Simson oświadczyła: Sytuacja na globalnych i europejskich rynkach energii jest bardzo niespokojna, szczególnie od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Europa musi działać szybko, aby zapewnić dostawy energii na kolejną zimę oraz zmniejszyć obciążenie naszych obywateli i przedsiębiorstw wynikające z wysokich rachunków za energię. Przedstawione dziś propozycje to kolejny element naszych intensywnych działań w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Komisja działa na rzecz globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i wspierania unijnych rolników i konsumentów

osoby w sklepieKomisja Europejska przedstawiła dziś szereg krótko- i średnioterminowych działań mających na celu zwiększenie światowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz wsparcie rolników i konsumentów w UE w świetle rosnących cen żywności i kosztów nakładów, takich jak energia i nawozy. Gwałtowny wzrost światowych cen surowców, zintensyfikowany przez rosyjską inwazję na Ukrainę, ponownie uwypuklił potrzebę zwiększenia odporności i zrównoważonego charakteru unijnego rolnictwa i łańcuchów dostaw żywności, zgodnie ze strategią „od pola do stołu”.

Komisja zobowiązuje się do wprowadzenia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia, aby UE, jako eksporter netto żywności i główny producent produktów rolno-spożywczych, przyczyniała się do światowego bezpieczeństwa żywnościowego, zwłaszcza w Ukrainie, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie – regionach, które w dużej mierze są uzależnione od importu zbóż – a także w Azji i Afryce Subsaharyjskiej. UE jest głównym dostawcą pomocy humanitarnej i rozwojowej w dziedzinie żywności i systemów żywnościowych.

Czytaj więcej...

Energetyka solarna – możliwości finasowania z Horyzontu Europa i nie tylko

klaster 5W ramach klastra 5 Klimat, Energia i Transport Horyzontu Europa powiązania z energetyką solarną pojawiają się w projektach badawczo-innowacyjnych (RIA) i innowacyjnych (IA). Otwartych lub zapowiedzianych jest jeszcze 10 konkursów o łącznym budżecie 158,5 mln euro w obszarach energetyki, transportu i recyklingu.

Czytaj więcej...

Jednostki samorządowe w Horyzoncie Europa – tylko z Planem Równości Płci

gender equality planZgodnie z nowym kryterium kwalifikowalności do programu Horyzont Europa, jednostki publiczne (public bodies) w tym jednostki samorządu terytorialnego, urzędy miasta czy ministerstwa, ale również niektóre organizacje publiczne czerpiące profity ze swojej działalności, są zobligowane do posiadania Planu Równości Płci – GEP (Gender Equality Plan).

Chcesz aplikować do programu Horyzont Europa – nie zapomnij o przygotowaniu GEP! Nowe kryterium dotyczy projektów z terminem składania wniosków w 2022 r.

Posiadanie Planu Równości Płci należy zadeklarować już na etapie składania wniosku o dotację. GEP powinien być wdrożony w momencie podpisania Umowy Grantowej (Grant Agreement). Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do weryfikowania Planów Równości Płci na każdym etapie trwania projektu, również w okresie kiedy projekt podlega audytowi.

Czytaj więcej...

Innowatorki mogą ubiegać się o EU Prize for Women Innovators 2022

inzynieriaEuropejska Rada ds. Innowacji (EIC) otworzyła dziewiątą edycję Europejskiej Nagrody dla Innowatorek. Nagroda jest przeznaczona dla przedsiębiorczyń stojących za przełomowymi innowacjami w Europie, i ma zainspirować kobiety do podążania ich śladami. Termin składania wniosków upływa 18 sierpnia 2022 r.

Nagroda  UE dla Innowatorek  jest finansowana w ramach unijnego programu badań i innowacji Horyzont Europa. EIC przyzna trzy nagrody w wysokości 100 tys. euro każda najbardziej inspirującym innowatorkom w UE i krajach stowarzyszonych, w tym na Ukrainie. Aby uczcić Europejski Rok Młodzieży, EIC przyzna kolejne trzy nagrody w wysokości 50 tys. euro każda obiecującym „Wschodzącym innowatorkom” w wieku poniżej 35 lat.

Czytaj więcej...

Partnerstwa na Horyzoncie – poznaj partnerstwo wodorowe i EIT

hydrogenJak zaistnieć w partnerstwach Horyzontu Europa w obszarze Klimat, energia i transport?  Poznaj możliwości aktywnego udziału dla Twojej organizacji! Kontynuujemy cykl spotkań poświęconych partnerstwom Horyzontu Europa i zapraszamy na webinaria 4 i 5 kwietnia 2022 r.

Cykl wydarzeń „Partnerstwa na Horyzoncie” ma na celu przybliżenie tematyki dotyczącej partnerstw i korzyści wynikających z uczestnictwa zarówno w charakterze wnioskodawców, jak również ekspertów oraz członków ciał doradczych.

Cykl rozpoczęliśmy w pierwszym tygodniu marca br. Pierwsze spotkania dotyczyły partnerstw w obszarze technologii cyfrowych i przemysłowych. Teraz kolej na partnerstwo instytucjonalne w obszarze technologii wodorowych i Europejski Instytut Innowacji i Technologii.

Czytaj więcej...

Apel czterech delegacji w KR o solidarność europejskich samorządów z Ukrainą

Flaga Ukrainy22 marca br. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego jako Przewodniczący polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów (KR) skierował do Przewodniczącego KR Apostolosa Tzizikostasa apel o solidarność z Ukrainą władz lokalnych i regionalnych w całej Unii Europejskiej. Apel jest wspólnym głosem delegacji polskiej, rumuńskiej, słowackiej i węgierskiej. Od początku inwazji na Ukrainę te cztery kraje są najbardziej zaangażowane w organizację pomocy humanitarnej i przyjmują ogromną liczbę uciekającej przed wojną ludności ukraińskiej. Ich możliwości nie są jednak nieograniczone, dlatego konieczne jest wsparcie pozostałych krajów europejskich. Polskie, rumuńskie, słowackie i węgierskie samorządy w swoim apelu podkreślają konieczność wsparcia w przyjęciu uchodźców i przeznaczenia dodatkowych środków na ten cen w ramach funduszy unijnych. Wzywają również Europejski Komitet Regionów do podjęcia działań w celu stworzenia europejskiej bazy danych, która zapewni listę możliwości zakwaterowania i ofert pracy, które są w obecnej chwili najpilniejszą kwestią.

Apel polskiej, rumuńskiej, słowackiej i węgierskiej delegacji w KR.

Emerytury indywidualne: ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE) już działa

pexels mart production 7330130 1Od dziś obowiązuje rozporządzenie w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego („OIPE”), przyjęte w 2019 r. Jest to pierwszy krok na drodze do nowego, dobrowolnego ogólnounijnego systemu oszczędzania na emeryturę, który będzie oferować wiele instytucji finansowych w całej UE. OIPE – ważny element planu działania Komisji na rzecz wzmocnienia unii rynków kapitałowych – będzie stanowił uzupełnienie publicznych i pracowniczych systemów emerytalnych, wraz z istniejącymi systemami krajowymi i prywatnymi.

OIPE zapewni osobom oszczędzającym na emeryturę większy wybór, korzyści płynące z większej konkurencji, a także większą przejrzystość i elastyczność w zakresie wachlarza produktów. Dostawcy OIPE odniosą korzyści z rzeczywistego jednolitego rynku dla OIPE oraz z ułatwionej dystrybucji transgranicznej, która umożliwi im łączenie aktywów i osiągnięcie korzyści skali.

Jednocześnie OIPE pomoże skierować oszczędności na rynki kapitałowe oraz zwiększy inwestycje i wzrost gospodarczy w UE.

Komisarz Mairead McGuinness, odpowiedzialna za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedziała: Dzięki nowym ramom ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) obywatele UE będą mieli większy wybór systemów oszczędzania na emeryturę. Jednocześnie będą korzystać ze skutecznej ochrony konsumenta. Jako uzupełnienie emerytur publicznych OIPE zaspokaja potrzeby dzisiejszego młodego pokolenia i umożliwia lepsze planowanie i tworzenie rezerw na przyszłość. Od dziś dostawcy emerytur indywidualnych mogą oferować OIPE w całej UE na podstawie pojedynczej rejestracji produktu. Dzięki ukierunkowaniu oszczędności na inwestycje długoterminowe OIPE przyczyni się do pobudzenia wzrostu gospodarczego w UE.

Kontekst

Wniosek Komisji w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego z czerwca 2017 r. wpisuje się w plan działania Komisji dotyczący wzmocnienia unii rynków kapitałowych. Rozporządzenie w sprawie OIPE zostało uzgodnione i przyjęte w dniu 25 lipca 2019 r. Jego celem jest stworzenie wewnętrznego rynku emerytur indywidualnych, zwiększenie możliwości dostawców w zakresie transgranicznego oferowania indywidualnych produktów emerytalnych oraz zapewnienie konsumentom konkurencyjnego systemu oszczędzania na emeryturę.

Dodatkowe informacje

Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE) – rozporządzenie 2019/1238

Misja Rak – szablon dla badań klinicznych

rakWnioskodawcy składający wnioski obejmujące badanie kliniczne (badanie kliniczne lub badanie obserwacyjne)  do tematów misji dotyczących nowotworów HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-01, HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-02, HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-03   w ramach programu prac misji powinni korzystać z szablonu badania klinicznego. Szablon został uaktualniony i obecnie odnosi się do trzech tematów misji dotyczących nowotworów, w których wnioski można składać do 26 kwietnia 2022 r.

Essential Information for Clinical Studies znajduje się w  części Documents w sekcji Topic conditions and documents na stronie każdego z w/w tematów na portalu  Funding &tender opportunities HORIZON-MISS-2021-CANCER-02

Zainteresowanym polecamy sekcje poszukiwania partnerów oraz pytań i odpowiedzi dot. tematu:

  • Partner search announcements
  • Topic related FAQ (nie do wszystkich tematów były pytania).

Otwarte konkursy w partnerstwie Europe’s Rail

pexels veerasak piyawatanakul 1170184 1Otwarty jest nabór wniosków w pierwszym konkursie dotyczącym kolei w Europie organizowanym przez partnerstwo Europe’s Rail.  Planowane jest dofinansowanie projektów kwotą 234 mln euro. Wnioski można składać do 23 czerwca 2022.

Partnerstwo Europe’s Rail jest następcą partnerstwa Shift2Rail, które w programie Horyzont 2020 finansowało innowacyjne projekty dotyczące kolejnictwa.

Partnerstwo chce torować drogę do wdrażania innowacyjnych rozwiązań operacyjnych i technologicznych w obszarach:

  • zarządzanie europejską siecią kolejową,
  • automatyzacji i cyfryzacji operacji kolejowych,
  • zrównoważone i odporne systemy,
  • transport kolejowy w perspektywie łańcucha dostaw.

Konkursy można znaleźć na Search Funding & Tenders (europa.eu). Termin składania wniosków: 23 czerwca 2022 r.

Zachęcamy do zgłaszania pytań dotyczących otwartego naboru do 9 czerwca 2022  [SZCZEGÓŁY].

Należy pamiętać, że wszystkie pytania związane z konkursem należy kierować wyłącznie do centrum pomocy Europe’s Rail Call, pisząc na adres info-call@rail-research.europa.eu. Odpowiedzi będą anonimizowane i publikowane regularnie w portalu Funding&Tenders oraz na stronie internetowej Europe’s Rail do 14 dni przed terminem zakończenia konkursu.

Przydatne linki i dokumenty