Przejdź do treści

8 grantów ERC dla naukowców z Polski

erc logoW pierwszym w programie Horyzont Europa konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC Starting Grants zostało przyznanych 397 grantów dla najbardziej obiecujących naukowców z całego świata, w tym 8 grantów dla naukowców z polskich instytucji.

Granty typu Starting mają pozwolić na usamodzielnienie się, stworzenie pierwszego zespołu i ugruntowanie niezależności badawczej, są przyznawane naukowcom od dwóch do siedmiu lat po doktoracie. Przełomowe i nowatorskie badania będą dotyczyć wszystkich dziedzin naukowych, a tematyka projektów została zaproponowana przez aplikujących naukowców. Średnia wartość grantu to 1,5 mln euro, w sumie na badania  w tym konkursie zostanie przeznaczonych 619 mln euro.

Czytaj więcej...

Fundusz o wartości 47 mln euro na rzecz ochrony własności intelektualnej unijnych MŚP podczas odbudowy po pandemii COVID-19 oraz w trakcie transformacji ekologicznej i cyfrowej

pexels pixabay 259249Komisja i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) uruchomiły dziś nowy fundusz dla unijnych MŚP, oferujący MŚP z siedzibą w UE bony, aby wspomóc je w ochronie ich praw własności intelektualnej. Jest to drugi unijny fundusz dla MŚP, którego celem jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w odbudowie po pandemii Covid-19 oraz podczas transformacji ekologicznej i cyfrowej przez kolejne trzy lata (2022-2024).

Czytaj więcej...

Komisja poszukuje ekspertów do zarządów misji UE

misje heKomisja Europejska zaprasza wybitnych ekspertów do dołączenia do zarządów pięciu misji UE. Zarządy misji będą składać się z maksymalnie 15 niezależnych ekspertów, których zadaniem będzie doradzanie w zakresie realizacji danej misji. Zgłoszenia należy składać do 2 lutego 2022 r.

Głównym zadaniem nowych zarządów będzie promowanie misji UE poprzez podnoszenie świadomości obywateli oraz doradztwo w zakresie realizacji misji. Zarządy, które powstaną w wyniku tego zaproszenia do składania wniosków będą opierać się na wynikach prac zarządów pierwszej fazy (działających do grudnia 2021 r.).

Nabór ma wyłonić zarządy pięciu misji UE działających w zakresie:

  • Adaptacji do zmian klimatycznych;
  • Nowotworów;
  • Odbudowy oceanów, mórz, wód przybrzeżnych i śródlądowych;
  • Inteligentnych miast neutralnych dla klimatu;
  • Zdrowych gleb i żywności.

Wymagania

Każdy zarząd misji składa się z maksymalnie 15 niezależnych ekspertów wysokiego szczebla posiadających wiedzę fachową w zakresie misji, a także na temat współpracy władz publicznych z obywatelami oraz łączenia finansowania publicznego i/lub prywatnego.

Tworząc zarządy misji, Komisja dąży, aby zespoły były zrównoważone i o zróżnicowanych profilach. Powinny one obejmować kilka dziedzin, takich jak biznes, administracja publiczna, nauka, kultura, zaangażowanie obywateli i organizacje społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy i spoza niej.

Członkowie zarządu misji powinni mieć zdolność do strategicznego myślenia analitycznego i wykazywać głębokie zaangażowanie w powodzenie misji. Zarząd powinien być zdolny do opracowywania, demonstrowania, stosowania i rozszerzania rozwiązań w terenie w celu realizacji misji.

Zaproszenie do składania wniosków jest dostępne online. Termin składania wniosków upływa 2 lutego 2022 r. o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego. Zainteresowane osoby zapraszamy do składania aplikacji poprzez internetowy system zarządzania ankietami ( EUSurvey ).

(Źródło: KE)

Autor: KPK

Europejskie Partnerstwo SNS planuje konkurs w zakresie rozwoju sieci 5G/6G

pexels pixabay 46106415 grudnia 2021, na swym pierwszym posiedzeniu, Rada Zarządzająca Partnerstwa Smart Networks and Services przyjęła program prac w zakresie rozwoju sieci 5G/6G na lata 2021-2022. W praktyce oznacza to, iż na początku roku zostanie otwarty pierwszy konkurs Partnerstwa SNS, z przeznaczeniem środków publicznych w wysokości około 240 mln euro. Środki pochodzić będą z budżetu programu Horyzont Europa.

Ogólne informacje o konkursie:

Czytaj więcej...

20 lat z euro w kieszeni

pexels cottonbro 3943729Dwadzieścia lat temu, 1 stycznia 2002 r., dwanaście państw UE wymieniło banknoty i monety swoich walut krajowych na euro. Wydarzenie to stanowi największą wymianę walut w historii. Przez te dwa dziesięciolecia euro przyczyniło się do stabilności, konkurencyjności i dobrobytu europejskich gospodarek. Co najważniejsze, ułatwiło życie mieszkańców i działalność gospodarczą w całej Europie i poza nią. Z euro w kieszeni dużo łatwiejsze stało się oszczędzanie, inwestowanie, podróżowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Euro jest symbolem unijnej integracji i tożsamości. Obecnie z waluty tej korzysta ponad 340 mln ludzi w 19 państwach UE, a w obiegu jest 27,6 mld banknotów o łącznej wartości około 1,5 biliona euro. Euro jest drugą najczęściej używaną walutą na świecie, po dolarze amerykańskim.

Czytaj więcej...

Europejskie Partnerstwo KDT otwiera konkurs 2021

horizon europe logo16 grudnia 2021 otwarty został konkurs dla Partnerstwa ds. Kluczowych Technologii Cyfrowych, zwanego inaczej Wspólnym Przedsięwzięciem ds. Kluczowych Technologii Cyfrowych (Key Digital Technologies Joint Undertaking – KDT JU). W skrócie partnerstwo to zwane jest Partnerstwem KDT. Nabór otwarty jest do 27 kwietnia 2022 r.

W ramach konkursu otwarto następujące tematy:

Czytaj więcej...

Nowe tematy konkursowe w pięciu misjach HE ogłoszone

eu missions info daysKomisja Europejska opublikowała uaktualniony Program Pracy Misje 2021-2022 zawierający nową tematykę konkursową na rok 2021. Część konkursów została oficjalnie otwarta 22 grudnia 2021, część ruszy 11 stycznia 2022 (w zależności od misji) z terminami składania wniosków do kwietnia 2022.

Misje w Programie Horyzont Europa to nowa i innowacyjna forma współpracy na rzecz poprawy jakości życia ludzi w Europie i poza nią. Celem misji jest stawienie czoła poważnym wyzwaniom, przed którymi obecnie stoi świat. W obszarach misji ukierunkowanych na wyzwania:

  • Adaptacja do zmian klimatycznych (Adaptation to Climate Change)
  • Rak (Cancer)
  • Inteligentne i  neutralne klimatycznie miasta (Climate-Neutral and Smart Cities)
  • Ocean, morza i wody (Ocean, Seas and Waters)
  • Zdrowie gleby i żywność (Soil Health and Food)

Czytaj więcej...

Prezydencja w Radzie UE

presidency council logo whiteRotacyjna prezydencja

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE.

Państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, ściśle ze sobą współpracują trójkami. System ten został wprowadzony w 2009 r. traktatem lizbońskim. Każda grupa trzech państw wyznacza długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów i ważnych spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18 miesięcy. Na podstawie tego programu każde z trzech państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy 6-miesięczny program.

Czytaj więcej...

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID: Komisja przyjmuje 9 miesięcy jako wiążący okres uznawania zaświadczeń o szczepieniu

pexels frank meriño 8488619Komisja przyjęła dziś przepisy dotyczące unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, ustanawiające wiążący okres, przez jaki będą uznawane zaświadczenia o szczepieniu do celów podróży wewnątrz UE. Będzie on wynosić 9 miesięcy (dokładnie 270 dni). Jasny i jednolity okres uznawania zaświadczeń zagwarantuje, że środki dotyczące podróżowania nadal będą skoordynowane, jak wezwała do tego Rada Europejska na ostatnim posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2021 r. Nowe przepisy służą temu, aby ograniczenia wprowadzano na podstawie najlepszych dostępnych dowodów naukowych oraz obiektywnych kryteriów. Koordynacja ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania jednolitego rynku i zapewni jasność obywatelom UE korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID dowiodło swojej skuteczności. Zaświadczenie nadal ułatwia obywatelom bezpieczne podróżowanie po całej Unii Europejskiej w czasie pandemii. Jak dotąd w UE wydano 807 mln zaświadczeń. Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID stało się standardem w skali światowej: do tej pory do systemu przystąpiło 60 krajów i terytoriów na pięciu kontynentach.

Czytaj więcej...

Europejskie partnerstwo na rzecz czystego wodoru – dołącz do interesariuszy!

pexels fauxels 3184418 1Europejskie partnerstwo na rzecz czystego wodoru (European Partnership for Clean Hydrogen) zaprasza do wyrażania zainteresowania członkostwem. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 stycznia 2022 r. Inicjatywa jest partnerstwem instytucjonalnym z ukierunkowaniem na czysty wodór.

Czytaj więcej...