Przejdź do treści

Wielkopolska podczas 20. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

style="border:“Młodzież jest ważna – perspektywa lokalna i regionalna” to tytuł warsztatu, który odbył się dzisiaj (13 października 2022 r.) w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (EWRC). Został on zorganizowany przez Biuro Wielkopolski w Brukseli oraz partnerów z siedmiu samorządów z Chorwacji, Czech, Rumunii, Słowacji, Włoch oraz Bośni i Hercegowiny.

Wielkopolskę na warsztacie reprezentowała prof. Ida Musiałkowska, Kierownik Katedry Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Na przykładzie swojej uczelni przedstawiła rolę uniwersytetów we wspieraniu młodzieży nie tylko w wyborze ścieżki edukacyjnej oraz ścieżki kariery, ale również w rozwijaniu ich zaangażowania społecznego na szczeblu zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym.

Czytaj więcej...

Trzeci nabór wniosków w programie „Cyfrowa Europa” otwarty!

DEP Logo no borders 0Komisja otworzyła trzeci nabor wniosków w ramach programu „Cyfrowa Europa” o budżecie 200 mln EUR. Beneficjentami otwartych naborów mogą być przedsiębiorstwa, organy administracji publicznej i inne podmioty z państw członkowskich UE, państw EFTA/EOG oraz państw stowarzyszonych. 

Finansowanie to obejmie inwestycje w przestrzenie danych, rozwój platformy sztucznej inteligencji w celu zapewnienia przedsiębiorstwom i administracji publicznej łatwego dostępu do wiarygodnych narzędzi sztucznej inteligencji stworzonych w Europie, infrastrukturę opartą na chmurze, a także inwestycje w specjalistyczne programy edukacyjne w dziedzinie zaawansowanych technologii cyfrowych. Termin składania wniosków upływa 24 stycznia 2023 r. 

Czytaj więcej...

Ceny energii: Komisja proponuje nadzwyczajną interwencję rynkową

komisja europejskaKomisja proponuje przeprowadzenie nadzwyczajnej interwencji na europejskich rynkach energii w celu zaradzenia niedawnym dramatycznym wzrostom cen. UE zmaga się ze skutkami poważnego niedopasowania zapotrzebowania na energię i jej podaży, spowodowanego w dużej mierze ciągłym wykorzystywaniem przez Rosję jako broni jej zasobów energetycznych. Aby zmniejszyć wynikającą z tego presję wywieraną na europejskie gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, Komisja podejmuje obecnie kolejny krok w kierunku rozwiązania tego problemu, proponując nadzwyczajne środki ograniczające zapotrzebowanie na energię elektryczną, które pomogą obniżyć ponoszone przez konsumentów koszty energii elektrycznej, jak również środki mające na celu redystrybucję nadwyżki dochodów sektora energetycznego na rzecz odbiorców końcowych. Wynika to z wcześniej uzgodnionych środków dotyczących magazynowania gazu i zmniejszenia zapotrzebowania na gaz, których celem jest przygotowanie się na najbliższą zimę. Komisja kontynuuje także prace na rzecz poprawy płynności podmiotów rynkowych, obniżenia ceny gazu oraz reformy struktury rynku energii elektrycznej w perspektywie długoterminowej. 

Czytaj więcej...

Komisja zaproponuje próg cenowy gazu z Rosji oraz obowiązkowy cel ograniczenia zużycia energii elektrycznej.

 

Ursula von der LeyenSzefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w środę (7 września) po południu wydała w Brukseli oświadczenie, w którym przedstawiła pomysły Komisji na walkę z kryzysem energetycznym. Jak zaznaczyła, Rosja jest niewiarygodnym dostawcą energii i manipuluje unijnymi rynkami energetycznymi. Szefowa Komisji przyznała, że UE ma do czynienia z astronomicznymi cenami energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i firm oraz ogromną zmiennością rynku. „Dlatego przedstawiamy zestaw natychmiastowych środków, które ochronią wrażliwych konsumentów i przedsiębiorstwa oraz pomogą im się dostosować”, powiedziała. (…)

Kryzys energetyczny: Co proponuje Komisja Europejska?

Aby przeciwdziałać rosnącym cenom energii Komisja zaproponuje m.in. limit cenowy na rosyjski gaz. Ursula von der Leyen podkreśliła, że cel w tym przypadku jest klarowny. Dotyczy obcięcia dochodów Rosji, które Władimir Putin wykorzystuje do finansowania „okrutnej wojny z Ukrainą”.

Von der Leyen dodała, że KE zaproponuje obowiązkowy cel ograniczenia zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu w krajach UE. Według szefowej Komisji cel ten uda się osiągnąć dzięki ścisłej współpracy państw członkowskich. W praktyce może to oznaczać systemowe wsparcie w krajach Unii dla przenoszenia części produkcji na noc.

Niewykluczone jest także podjęcie przez państwa Unii decyzji o dobrowolnej redukcji zużycia energii elektrycznej o 15 proc., wzorem podobnego ograniczenia zużycia gazu, przyjętego w UE w lipcu.

Czytaj więcej...

NETZEROCITIES – PILOTAŻOWY PROGRAM DLA MIAST

Net zero citiesNetZeroCities uruchamia nowy program, którego zadaniem jest przetestowanie nowych metod osiągnięcia celów w zakresie neutralności klimatycznej w europejskich miastach.

Pilotażowy Program dla Miast jest częścią Misji UE dotyczącej 100 neutralnych klimatycznie oraz inteligentnych miast, która zapewnia miastom dotacje w wysokości 32 mln euro oraz oferuje praktyczne wsparcie. Nabór rozpoczął się 5 września i jest otwarty dla  wszystkich miast zobowiązujących się do realizacji celów misji miejskiej UE, z państw członkowskich UE jak i państw stowarzyszonych. 

Pilotażowy Program dla Miast pomoże miastom przetestować lokalnie dopasowane działania mające na celu transformację klimatyczną. Wybrane miasta otrzymają granty finansowane z programu Horyzont 2020 w wysokości 0.5 mln, 1 mln lub 1.5 mln euro na wdrożenie oraz zwiększenie skali badań i innowacji, jak i rozwiązań systemowych. 

Czytaj więcej...

Nowe możliwości w EIT Food – Open Innovation Call 2023

eit food open innovation call 2023 800
EIT Food ogłasza konkurs EIT Food Open Innovation Call 2023, którego celem jest przyspieszenie rozwoju innowacji mających przynieść pozytywne zmiany w europejskim systemie żywnościowym. EIT poszukuje innowacyjnych projektów z branży rolno-spożywczej, które wprowadzą nowe produkty na rynek, wprowadzą nowe i ulepszone procesy i usługi.

Jeśli rozwijasz innowacyjny projekt, który wprowadzi pozytywną zmianę w systemie żywnościowym, europejska Wspólnota Wiedzy o Innowacji EIT Food chce Ci pomóc. Poszukuje projektów w obszarach:

  • Zdrowsze życie dzięki jedzeniu,
  • Zeroemisyjny system żywnościowy,
  • Przejrzysty, uczciwy i odporny system żywnościowy.

Kto może aplikować?

W konkursie mogą aplikować międzynarodowe konsorcja złożone z co najmniej 3 organizacji z minimum dwóch różnych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz krajów stowarzyszonych w ramach programu Horyzont Europa, z rożnych obszarów tzw. trójkąta wiedzy. Nie ma wymogu, aby w projekcie uczestniczyły organizacje partnerskie lub członkowie EIT Food. EIT Food zapewni dostęp do społeczności internetowej wspólnoty, aby pomóc zbudować konsorcjum.

Czytaj więcej...

PRZYPOMNIENIE: Zaproszenie na warsztat online poświęcony regionalnym i lokalnym działaniom na rzecz młodzieży, 13/10/2022 (11:30-13:00)

b_200_0_16777215_00_images_euroregions6.png

 

mt_ignore

 

Trwa rejestracja na wydarzenia 20. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (#EURegionsWeek). Jest to największe coroczne wydarzenie w Brukseli poświęcone tematyce polityki regionalnej organizowane przez Komisję Europejską i Europejski Komitet Regionów. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 10-13 października pod hasłem „Nowe wyzwania dla spójności w Europie” i będzie się koncentrować na czterech obszarach tematycznych: spójność terytorialna, transformacja ekologiczna, transformacja cyfrowa i wzmocnienie pozycji młodzieży.

Podobnie jak w poprzednich latach, częścią programu EWRC jest warsztat, którego współorganizatorem jest Biuro Wielkopolski w Brukseli.  Tym razem zostanie on poświęcony lokalnym i regionalnym działaniom na rzecz młodzieży. Wydarzenie odbędzie się w trybie online 13 października w godz. 11.30-13.00 (kod: 13WS22264) w języku angielskim. Oprócz wielkopolskich doświadczeń, na warsztacie zaprezentujemy inicjatywy na rzecz młodych organizowane w siedmiu samorządach z Chorwacji, Czech, Rumunii, Słowacji, Włoch oraz Bośni i Hercegowiny.

Wielkopolskę będzie reprezentować prof. Ida Musiałkowska, Kierownik Katedry Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ponadto, w roli mówców wystąpią przedstawiciele świata polityki, nauki oraz organizacji pozarządowych. Uczestnicy spotkania będą mieli także okazję zapoznać się z krótkimi materiałami wideo prezentującym regionalne przykłady aktywności na rzecz młodzieży. Debatę poprowadzi Giulia Paolini z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury.

Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast jest bezpłatne. Opis poszczególnych wydarzeń oraz rejestracje na nie znajdują się tutaj

Serdecznie zapraszamy na warsztat organizowany przez Biuro Wielkopolski w Brukseli, na który można rejestrować się tu do 30 września!

mt_ignore

Wspólna Polityka Rolna: Komisja zatwierdziła polski plan strategiczny

wspólna polityka rolnaKomisja Europejska zatwierdziła dziś pierwszy pakiet planów strategicznych WPR dla siedmiu państw: Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Polski, Portugalii i Hiszpanii. Jest to ważny krok w kierunku wdrożenia nowej wspólnej polityki rolnej (WPR) w dniu 1 stycznia 2023 r. Nowa WPR ma sprawić, że europejski sektor rolny będzie bardziej zrównoważony, odporny i nowoczesny. W ramach zreformowanej polityki środki finansowe będą sprawiedliwiej rozdzielane między małe i średnie gospodarstwa rodzinne, a także młodych rolników. Ponadto rolnicy otrzymają wsparcie na wprowadzanie innowacji, od rolnictwa precyzyjnego po agroekologiczne metody produkcji. Poprzez wsparcie konkretnych działań w tych i innych dziedzinach, nowa WPR może stanowić podstawę bezpieczeństwa żywnościowego i społeczności rolniczych w Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Agenda miejska UE – nabór do nowych partnerstw w zakresie zazieleniania miast i zrównoważonej turystyki

Urban agendaKomisja Europejska ogłosiła nowy nabór dla miast, regionów, konsorcjów miast, krajowych organizacji miast, władz krajowych i innych zainteresowanych stron dotyczący utworzenia dwóch nowych partnerstw tematycznych w ramach agendy miejskiej UE: w zakresie zrównoważonej turystyki i zazieleniania miast.

 

O agendzie miejskiej dla UE

Agenda miejska dla UE (UAEU) to inicjatywa, która odpowiada na wyzwania miejskie poprzez ustanowienie partnerstw między miastami, Komisją Europejską, innymi instytucjami i organami UE, rządami krajowymi i innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak organizacje pozarządowe.

 Ich współpraca polega na tworzeniu planów działania mających na celu: Ich współpraca polega na tworzeniu planów działania mających na celu:

⦁ poprawę istniejących regulacji w odniesieniu do obszarów miejskich i wyzwań w miastach

⦁ wspieranie i ulepszanie innowacyjnych źródeł finansowania obszarów miejskich

⦁ rozwijanie i dzielenie się wiedzą (zbieranie danych, prowadzenie badań, wymiana dobrych praktyk).

 

W ramach agendy miejskiej zawarto już 14 partnerstw tematycznych dotyczących tematów miejskich, które zostały określone w pakcie amsterdamskim. W wyniku odnowienia agendy w ramach umowy z Lublany z listopada 2021 r. proponuje się uruchomienie dwóch nowych partnerstw tematycznych: w sprawie zrównoważonej turystyki i zazieleniania miast. 

O naborze

Dostępne poniżej informacje dotyczące każdego z naborów wyjaśniają proces i kryteria wyboru, a także obowiązki każdej kategorii partnerów. Zawierają również opis tematu, na którym partnerstwo będzie się koncentrować.

Informacja o naborze do partnerstwa „Zazielenianie miast” (ang.)

Informacja o naborze do partnerstwa „Zrównoważona turystyka”(ang.)

Uwaga: Zaproszenie to jest poprzedzone dwoma sprawozdaniami z oceny ex-ante w sprawie ekologizacji miast i zrównoważonej turystyki, które pomagają zoptymalizować koncentrację, harmonogram i działania przyszłej wielopoziomowej współpracy w tych dwóch obszarach. Ze sprawozdaniami można zapoznać się tutaj. Należy pamiętać, że przyszłe partnerstwo tematyczne będzie miało swobodę wyboru konkretnych tematów, nad którymi będą pracować, w oparciu o zalecany nacisk.

Jak aplikować?

Miasta, państwa członkowskie, państwa partnerskie, regiony, konsorcja miast, krajowe organizacje miast i inne zainteresowane strony zainteresowane przystąpieniem do jednego lub obu nowych partnerstw tematycznych muszą złożyć do 16 września 2022 r. do godz. 18.00 (CET) następujące wnioski:

Wniosek o partnerstwo tematyczne na rzecz zazieleniania miast

Wniosek o partnerstwo tematyczne na rzecz zrównoważonej turystyki

W odniesieniu do każdego partnerstwa tematycznego należy przedłożyć odrębną ankietę.

Uwaga: Po dokonaniu oceny wniosków przez ekspertów zewnętrznych oraz na forum grupy przygotowawczej Agendy Miejskiej, zaproponowana lista partnerów zostanie przedstawiona w październiku 2022 r. Dyrektorom Generalnym ds. Miejskich, którzy dokonają ostatecznego wyboru. Wybrani partnerzy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

 

Autor: Komisja Europejska

Większa pomoc publiczna dla firm

ludzie przy stoleKomisja zatwierdziła zmiany do polskiego programu wsparcia dla przedsiębiorstw wszystkich sektorów w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Budżet programu został zwiększony o 5,1 mld euro.

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany, w tym zwiększenie budżetu o 5,1 mld euro (24,5 mld złotych) w porównaniu z obecnym polskim programem, aby wspierać przedsiębiorstwa wszystkich sektorów w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Zmiany zatwierdzono na podstawie tymczasowych kryzysowych ram pomocy państwa przyjętych przez Komisję 23 marca 2022 r. i zmienionych 20 lipca 2022 r. na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”), w których uznano, że w całej gospodarce UE występują poważne zaburzenia.

Czytaj więcej...