Przejdź do treści

Możliwość udziału w projekcie INFOOD NETWORK

Dnia 8 maja br. w siedzibie COPA-COGECA w Brukseli odbyła się konferencja dotycząca projektu INFOOD NETWORK "Możliwość wymiany informacji pomiędzy małymi i średnimi gospodarstwami rolnymi w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i identyfikowalności żywności" realizowanego w ramach 6 Programu Ramowego.
Projekt ten skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców z sektora spożywczego, rolników, stowarzyszeń rolników, organizacji producentów oraz instytutów badawczych.
Ma on na celu stworzenie platformy do wymiany informacji, wiedzy i dobrych praktyk oraz, pośrednio, podniesienie konkurencyjności podmiotów działających w sektorze rolno-spożywczym. Istnieje możliwość włączenia się wskazanych powyżej podmiotów do tworzonej w ramach projektu sieci. Należy podkreślić, że projekt ma przede wszystkim na celu wymianę wiedzy i doswiadczeń, nie jest możliwe pozyskanie w ramach projektu środków finansowych na prowadzoną działalność.
Dodatkowo, projekt zakłada budowanie konsorcjum projektowego i wspólne występowanie partnerów z wnioskami o dofinansowanie w ramach 7 Programu Ramowego.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz kontakt z kierownikiem projektu znajdują się w załączonym poniżej dokumencie.

   

Wielkopolska podczas "Dnia drzwi otwartych instytucji europejskich"

W minioną sobotę BIWW uczestniczyło w kolejnym, organizowanym przez instytucje europejskie, tzw. OPEN DOORS DAY 2007 (Dzień drzwi otwartych w instytucjach UE). Wydarzenie to miało w tym roku szczególny charakter ze względu na przypadającą 50-tą rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich. Impreza odbywa się tradycyjnie w weekend przed Dniem Europy 9 maja, który upamiętnia "Deklarację Schumana" z 1950 roku. Tego dnia budynki Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów stają otworem przed mieszkańcami Belgii oraz licznymi turystami ze wszystkich stron Europy (ok. 100 tys. zwiedzających). Obywatele Unii mają możliwość bliższego zapoznania się z funkcjonowaniem instytucji europejskich, zdobycia wiadomości nt. aktualnych programów UE oraz poszerzenia wiedzy z zakresu integracji europejskiej.


Komitet Regionów, jak co roku, zaprosił do współorganizacji tego przedsięwzięcia biura regionalne, mające swoje siedziby w Brukseli. W budynku przy Rue Belliard stanęło ponad 40 stoisk informacyjno-promocyjnych regionów i miast europejskich – w tym również Województwa Wielkopolskiego. Celem prezentacji było przybliżenie zwiedzającym różnorodności i specyfiki kulturowej wielu zakątków Unii Europejskiej. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego już po raz kolejny prezentowało się podczas tej dorocznej imprezy, przyciągając zwiedzających bogactwem wielojęzycznych materiałów promocyjnych. Broszury promujące aktywną turystykę i wypoczynek wraz z informacjami na temat bazy noclegowej i gastronomicznej regionu cieszyły się przed nadchodzącym sezonem turystycznym dużym zainteresowaniem. Powodzeniem cieszył się również prezentowany na naszym stoisku film promujący udział Poznania w Euro 2012.Zwiedzający mogli zdobyć informacje o największych atrakcjach turystycznych Wielkopolski, a także otrzymać gadżety promocyjne związane z regionem. Przez stoiska w Komitecie Regionów przewinęło się w tym roku ponad 6 tysięcy osób.

Nowi partnerzy Wielkopolski w Brukseli: Regiony Grupy Wyszehradzkiej przystępują do współpracy

18 kwietnia 2007 roku w siedzibie Przedstawicielstwa Słowacji przy Unii Europejskiej w Brukseli odbyło sie inauguracyjne spotkanie regionów Grupy Wyszehradzkiej, zwanej grupą V4, które miało na celu zapoczątkowanie bliższej współpracy między tymi regionami. Współpraca będzie miała na celu: promowanie regionów V4 w Brukseli, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, wspólne lobbowanie oraz reprezentowanie interesów grupy. Pomysłodawcą inicjatywy jest Dom Regionów Słowackich w Brukseli.

W skład Grupy V4 wchodzi 45 regionów: z Polski (16), Słowacji (8), Czech (15) oraz Węgier (7). Inicjatywa ta nawiązuje do umowy Grupy Wyszehradzkiej, która powstała 15 lutego 1991 roku na spotkaniu Prezydenta Republiki Czeskiej - Vàclava Havla, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - Lecha Wałęsy i premiera Republiki Węgierskiej – Józsefa Antalla. Spotkanie w Vsegrad na Węgrzech utworzyło historyczny łuk, który połączył ideę tego spotkania z podobnym wydarzeniem, które odbyło się w 1335 roku i w którym udział wzięli Jan z Luksemburga - król Bohemii, Charles Robert - król Węgier i Kazimierz III – król Polski. Głównym motywem obu spotkań było pragnienie wzmocnienia wzajemnej współpracy i przyjaźni pomiędzy trzema krajami Europy Środkowej. Inicjatywa Domu Regionów Słowackich w Brukseli jest więc przeniesieniem idei Grupy Wyszehradzkiej na poziom regionów w celu wzmocnienia wzajemnej współpracy.

W ramach tej inicjatywy przewidziane są następujące przedsięwzięcia:
Wystawa regionόw Grupy Wyszehradzkiej, która planowana jest przełomie 2007 i 2008 roku, odbędzie się w Parlamencie Europejskim oraz w Komitecie Regionów. Będzie jej towarzyszyć promocja albumu prezentującego fotografie regionów V4 oraz uroczyste przyjęcie. Planowane są także dwie konferencje w czerwcu 2008 roku i w czerwcu 2009 roku. Tematy konferencji są obecnie ustalane. W czasie konferencji będzie także zaprezentowana broszura, zawierająca przegląd wszystkich regionów Grupy Visegrad i udanych projektów. Kolejnym planowanym przedsięwzięciem jest wspólne uczestniczenie regionów V4 w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w Brukseli czyli Open Days 2008. Temu wydarzeniu będzie towarzyszyć przyjęcie w Ratuszu Miasta, koncert lub widowisko laserowe na Grand Place w Brukseli, oraz stoiska z atrakcjami turystycznymi regionów Grupy Visegrad. Planuje się także zacieśnienie współpracy między reprezentami regionów V4 przy Komitecie Regionów, poprzez lobbowanie wspólnych interesów, opracowywaniu wspólnych stanowisk itp.. Rozważane jest także powołanie grup roboczych (np. transport, ochrona środowiska, programy wspόlnotowe itp.), składanie wspólnych projektów, stworzenie strony internetowej itp. Regiony V4 planują również złożenie jesienią 2008 wspólnego projektu „Regiony Grupy Wyszehradzkiej w sercu Europy”, który będzie sie ubiegał o dofinansowanie z Funduszu Wyszehradzkiego. Liderem tego projektu miałby być region Kosice, a partnerami pozostałe regiony V4. W celu realizacji w/w przedsięwzięć organizowane będą comiesięczne spotkania wszystkich regionów grupy V4.

Wielkopolscy samorządowcy w BIWW

18 kwietnia 2007 r. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego gościło 40 samorządowców, przebywających w Brukseli w ramach wizyty studyjnej, zorganizowanej przez  Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. Podczas spotkania Monika Kapturska, dyrektor Biura, przedstawiła jego działalność, zakres zadań oraz najbliższe plany, związane zwłaszcza z promocją regionu, współpracą międzyregionalną oraz pozyskiwaniem funduszy z programów wspólnotowych na lata 2007-2013.  Omówiono również zasady funkcjonowania innych polskich i zagranicznych przedstawicielstw regionalnych w Brukseli, ich przykładowe struktury i formy prawne oraz dobre praktyki, a także zadania poszczególnych instytucji Unii Europejskiej. W trakcie spotkania sporo miejsca poświęcono także planom zacieśnienia współpracy BIWW z wielkopolskimi samorządami i instytucjami. Samorządowców zainteresowała zwłaszcza możliwość wysyłania na staże  do Biura pracowników merytorycznych, zajmujących się na co dzień pisaniem projektów unijnych. Taka forma współpracy stanowiłaby dobry punkt wyjścia dla lepszego wykorzystania w najbliższym okresie programowania środków pochodzących z Brukseli.

Poradnik ECAS dotyczący funduszy unijnych dla organizacji pozarządowych na rok 2007.

ECAS ogłosił wydanie 13 edycji poradnika na temat funduszy unijnych dla organizacji pozarządowych. Te 2 tomy dotyczące finansowania wewnątrz i poza Unią stanowią bezcenne źródło informacji o bogactwie unijnych funduszy i ułatwiają poruszanie się w gąszczu unijnych programów.Poradnik ten jest w pełni uaktualniony i przygotowany na rok 2007. Zawarty w nim jest również rozdział o nowych perspektywach finansowych na lata 2007-2013. W załącznikach znajdują się szczegółowe informacje jak również formularz zamówieniowy.

Prezydent Poznania Ryszard Grobelny gościem BIWW

28 marca 2007 r. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli gościło Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego. Wizyta miała na celu bliższe poznanie działalności biura oraz omówienie możliwości przyszłej współpracy między BIWW a Urzędem Miasta Poznania. Monika Kapturska, dyrektor Biura, przedstawiła zakres jego zadań oraz plany najbliższych działań. Omówiono również rolę i zasady funkcjonowania innych polskich i zagranicznych przedstawicielstw regionalnych w Brukseli, ich przykładowe struktury, formy prawne i dobre praktyki. W trakcie spotkania dużo miejsca poświęcono planom zacieśnienia współpracy BIWW z Poznaniem i innymi wielkopolskimi samorządami, organizacjami i instytucjami. Poruszono także wiele tematów wspólnych dla Biura i Miasta m.in. rozmawiano o  potencjalnych korzyściach mogących płynąć z właściwego wykorzystania nowych programów wspólnotowych na lata 2007-2013, zwłaszcza 7 Programu Ramowego, mechanizmie finansowym Jessica, możliwościach promocji regionu i miasta w Brukseli, potrzebie współpracy sektora prywatnego, publicznego i świata nauki w regionie. Poruszono również kwestie dotyczące organizacji różnego rodzaju wystaw i imprez promocyjnych, omówiono przygotowania do organizowanego w czerwcu przez Poznań „mini Trójkąta Weimarskiego” oraz II Europejskich Spotkań Młodzieży, które odbędą się w Poznaniu we wrześniu br.

Ogłoszenie o możliwości aplikowania na roczne podyplomowe studia z dziedziny turystyki. Stypendium u

Instituto de Empresa ogłasza możliwość aplikowania na stypendium na studia podyplomowe, których piąta edycja rusza we wrześniu 2007 roku.
Celem tych studiów jest przygotowanie najlepszej kadry menedżerskiej z dziedziny turystyki poprzez połączenie wykładów z praktykami w przedsiębiortwie turystycznym. Program studiów jest elastyczny i umożliwia pozwala uczestnikom prowadzenia e-learningu podczas odbywania praktyk. Program zajęć na rok 2007/2008 jest podzielony na 5 części składających się z 1 tygodnia rozdzielonych pomiędzy wrzesień, grudzień, marzec, czerwiec i lipiec.

Wymagania:
- narodowość inna niż hiszpańska
- ukończone studia wyższe z zakresu przedsiębiorczości i turystyki lub odpowiedniki, ukończone po 1 stycznia 1997 i przed zgłoszeniem aplikacji
- minimalna średnia 6,5 / 10
- bardzo dobra znajomość języka hiszpańskiego (w mowie i w piśmie), angielskiego i innego języka unijnego
- osoba nie była nigdy stypendystą TURISMO DE ESPAÑA ani podobnego

Liczba stypendiów 35. Kwota stypendium 20 000 euro

Więcej informacji:
Juan Manuel Revuelta Pérez
Dyrektor Generalny
Delegación Comunidad Valenciana en Bruselas
Presidencia Generalitat Valenciana
revuelta_jua@gva.es
lub
Gustavo Martinié
Dyrektor ds. Transportu i Turystyki
INFSO, Regionalny marketing
Fundación Comunidad Valenciana
Región Europea
martinie_gus@delcomval.be
oraz pod adresem:
www.uegva.info
www.activoseneuropa.eu
Rue de la Loi 227 / 227 Wetstraat
B-1040 Bruxelles / Brussel
Tel. +32 2 282 41 60
Fax: +32 2 282 41 61

Wielkopolska podpisuje Memorandum o współpracy z 9 regionami UE

Kilka lat temu regiony Emilia-Romagna (Włochy), Wielkopolska, Dolny Śląsk, Hesja (Niemcy), Akwitania (Francja), Walencja (Hiszpania), Aragonia (Hiszpania), Region Dolnej Loary (Francja), Vastra Götaland (Szwecja) oraz Walia zdecydowały się współpracować w zakresie polityki ds. młodzieży. Tych 10 samorządów zdeklarowało się promować i wspierać wspólne inicjatywy i programy realizujące strategiczne wytyczne nakreślone przez Rady Europejskie w Lizbonie w 2000 r., w Goeteborgu w 2001 r. oraz w Barcelonie w 2002 r.

Dnia 26 marca, we wspólnej siedzibie biur regionalnych Wielkopolski, Hesji, Emilii-Romagnii i Akwitanii przy avenue de l'Yser 19 w Brukseli, odbyło się uroczyste podpisanie Memorandum o Współpracy przez zaangażowane regiony.

Porozumienie zakłada, że szczególna uwaga będzie poświęcona wspólnym inicjatywom w zakresie polityki i projektów ds. młodzieży oraz wymian międzynarodowych, prowadzących do lepszego poznania na płaszczyźnie geograficznej, historycznej, gospodarczej i kulturalnej. Inicjatywy te mają zachęcić młodzież do większego zainteresowania sprawami pokoju na świecie, prawami człowieka, równymi szansami, środowiskiem oraz rozwojem technologii.

Wielogodzinne spotkanie poprzedzające część oficjalną podzielone zostało na 2 części: roboczą i polityczną.

Spotkanie grupy technicznej uroczyście otworzył Marco Capodaglio, dyrektor Biura ds. Europejskich i Stosunków Międzynarodowych Regionu Emilia Romagnia, który krótko przedstawił inicjatywę współpracy.

W dalszej części spotkania przedstawiono zarys strony internetowej przyszłego przedsięwzięcia, która będzie koordynowana przez Region Emilia-Romagna. W najbliższym czasie jej projekt będzie rozesłany wśród partnerów i modyfikowany zgodnie z ich sugestiami. Następnie omówiona została zawartość strony internetowej - każdy partner będzie odpowiedzialny za sekcję strony poświęconą jego regionowi. Ponadto zaproponowano zorganizowanie konkursu w wyższych szkołach poszczególnych  regionów partnerskich, który będzie miał na celu wyłonienie najlepszego logo oraz akronimu projektu.

Przedstawiono także zarys spotkania, które odbędzie się w dniach 20-25 pażdziernika w Krzyżowej w Dolnośląskiem. Spotkanie to jest wspólnie organizowane przez Urzędy Marszałkowskie województw Dolnośląskiego oraz Wielkopolskiego, Fundację Krzyżowa, Centrum Informacji Młodzieżowej oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Seminarium będzie kontynuacją pierwszego spotkania, które  odbyło się w roku 2006 w Cervii (Region Emilia-Romagna). Przewiduje się około 50 uczestników, po 5 osób z każdego regionu partnerskiego. Seminarium będzie koncentrować się na następujących tematach:

- wolontariat jako forma aktywności profesjonalnej młodych Europejczyków,

- polityka ds. młodzieży w nowym okresie programowania 2007- 2013: nowe idee wspólnych programów,

- okres programowania 2007- 2013 w Województwie Dolnośląskim w dziedzinie polityki ds. młodzieży, prezentacje przykładów projektów europejskich.

 

Omar Saoudi, Dyrektor Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego, podpisujący Protokół Współpracy w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego wyraził nadzieję, że seminarium w Krzyżowej zaowocuje wieloma nowymi ideami i pomysłami wspólnych  projektów. W części politycznej uczestniczyli wszyscy sygnatariusze memorandum. Przedstawiciele władz regionów dyskutowali nt. idei porozumienia, realizacji jego głównych założeń oraz konieczności pobudzania i wspierania inicjatyw młodzieżowych przez administracje zaangażowanych regionów.

Oficjalną część programu, która miała na celu podpisanie Memorandum, poprowadziła Monica Donini, prezydent Zgromadzenia Legislacyjnego Regionu Emilia-Romagna. Podkreśliła ona, że młodzież nie jest statyczną i homogeniczną grupą społeczną i że jej potrzeby ciągle wzrastają. Nadmieniła, że odestek młodych ludzi w społeczeństwie europejskim ciągle maleje, a ich włączenie do rynku pracy staje się coraz trudniejsze. Ponadto, zainteresowanie młodzieży kwestią życia publicznego oraz ich świadomość obywatelska  są bardzo ograniczone. Wiedząc o tych problemach regiony muszą znaleść sposoby, aby zapoznać i zainteresować młodzież procesami decyzyjnymi, których efekty odczuwalne są bezpośrednio na co dzień. Dopuszczenie młodzieży do głosu, pomoc w przedstawianiu ich propozycji a także umożliwienie wzajemnego poznania młodzieży poprzez wymiany międzynarodowe na forum kulturalnym, intelektualnym, a także zawodowym są głównymi celami Porozumienia. Taka sieć europejskich regionów to potężny instrument, który pomoże zaktywizować młodzież.  Włosi, Francuzi, Niemcy, Polacy, Hiszpanie, Szwedzi i Walijczycy mogą od teraz spotykać się i uczyć się wyrażać swoje poglądy, czując wsparcie w budowaniu swojej przyszłości. Dzięki temu porozumieniu został otwarty kanał komunikacyjny między młodymi ludźmi a regionami. Dzięki temu regiony również mogą uczyć się od siebie jak poprawiać sposoby zarządzania, rozwijania oraz wdrażania polityk dla i z młodzieżą. Sieć regionów posiada także opracowany program działań, który bezpośrednio i aktywnie angażuje we współpracę organizacje pozarządowe. Lepszej komunikacji służy, wcześniej omówiona, testowa strona internetowa.

Następnie Marzia Conte z Komisji Europejskiej, z DG Edukacji, pogratulowała organizatorom tej inspirującej inicjatywy i zapewniła o wsparciu Komisji Europejskiej.  Przedstawione zostały także założenia nowego programu „Młodzież w działaniu”, przygotowanego przez Komisję Europejską na lata 2007-2013 http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html. Pani Conte podkreśliła rolę władz lokalnych i regionalnych w programach dotyczących polityki ds. młodzieży.

Na koniec spotkania dokonano uroczystego podpisania Memorandum przez reprezentantów regionów partnerskich, tzn. przez Monicę Donini (Emilia-Romagnia), Andrzeja Łosia (Dolny Śląsk), Volkera Hoffa (Hesja), Catherinę Piau (Region Dolnej Loary), Annikę Strömberg (Vastra Götaland ), Omara Saoudi (Wielkopolska) i Juana Manuela Revueltę (Walencja).

 

 

 

 

Instrumenty finansowe Jeremie i Jessica po raz kolejny w Wielkopolsce

W dniach 22/23 marca w Poznaniu odbyła się kolejna, dwudniowa konferencja poświęcona mechanizmom finansowym Jeremie i Jessica, które w nowym okresie programowania 2007-2013 proponuje regionom do wykorzystania Komisja Europejska. Na konferencję zjechało do Wielkopolski aż 12 ekspertów z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej KE oraz instytucji finansowych: Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Wizyta ekspertów w Poznaniu i spotkanie z przedstawicielami polskich regionów, a także wielkopolskimi miastami i przedsiębiorcami (to dla nich przeznaczone są instrumenty Jeremie i Jessica) miały  służyć pogłębieniu wiedzy nt. tych dwóch mechanizmów finansowych. Jednocześnie przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz instytucji finansowych mogli ocenić stopień zainteresowania polskich regionów i ostatecznych beneficjentów  zastosowaniem Jeremie i Jessiki w ramach obecnych regionalnych programów operacyjnych. W ostatnich dniach marca, podczas Konwentu Marszałków w Poznaniu, którego gościem specjalnym będzie ponownie p. Manfred Beschel, szef sekcji polskiej w DG Regio, swoją opinię na temat mechanizmów wyrażą szefowie polskich regionów.  więcej

50-lecie Traktatów Rzymskich

W tym roku Europa obchodzi jubileusz 50-lecia podpisania Traktatów Rzymskich. Dnia 25 marca 1957 roku sześć państw (Francja, RFN, Włochy oraz kraje Beneluksu) ustanowiło Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Celem EWG było zbudowanie unii celnej między krajami członkowskimi, opartej na czterech wolnościach: przepływu dóbr, usług, kapitału i osób. Euratom z kolei połączył narodowe zasoby nuklearne państw sygnatariuszy.Traktaty Rzymskie były dla Niemców, które przegrały II wojnę światową, szansą osiągnięcia porozumienia i integracji z innymi państwami europejskimi, natomiast Francja chciała przewodzić ambitnemu pomysłowi de Gaulle`a zjednoczonej Europy. Małe kraje Beneluksu były otwarte głównie na integrację gospodarczą, która zapewniłaby pokój i stabilność w Europie.

Dla uczczenia 50-tej rocznicy Traktatów Rzymskich Komisja Europejska organizuje w tym roku szereg uroczystości, między innymi: festiwale, pokazy filmów, konferencje i seminaria, wydarzenia kulturalne, wystawy, koncerty i konkursy. W uroczystościach marcowych w Rzymie udział wzięli przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Poettering i szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, delegacje parlamentów wszystkich krajów Unii Europejskiej, a także byli przywódcy europejscy m.in. były szef Komisji Europejskiej Jacques Delors oraz były kanclerz Niemiec Helmut Kohl. Odbyły się również obrady biskupów ze wszystkich krajów UE. W nocy z 24 na 25 marca w Rzymie zorganizowano również europejski maraton, wypełniony debatami, spektaklami i wystawami. Na via dei Fori Imperiali ustawiono stoiska wystawowe, przygotowane przez poszczególne państwa członkowskie. Wszystkie placówki dyplomatyczne krajów unijnych w Rzymie otwarto dla publiczności. W uroczystościach wziął również udział Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak jako członek Komitetu Regionów.

Świętuje się jednak nie tylko w Rzymie. Także w Niemczech, które wykorzystują swoją  prezydencję, 25 marca  podpisano Berlińską Deklarację, której celem jest podsumowanie wszystkich obecnych dokonań Unii, a także spojrzenie w przyszłość Unii Europejskiej. Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jose Manuel Barroso, przyznał że Deklaracja "to sposób, by na nowo zaangażować się we wspólne działanie, co ma wielkie znaczenie polityczne . (...) po raz pierwszy dwanaście nowych państw członkowskich podejmie bezpośrednio uroczyste zobowiązanie". Przywódcy europejscy spotkali się w Historycznym Muzeum Narodowym w Berlinie.

Wielkopolska ma również swój niecodzienny wkład w jubileusz Traktatów Rzymskich. Obchodom towarzyszy bowiem logo zaprojektowane przez 23-letniego Szymona Skrzypczaka, studenta poznańskiej ASP, który wygrał konkurs instytucji europejskich na symbol 50-lecia podpisania Traktatów Rzymskich. Różnorodność kolorów i kroju czcionek logo symbolizuje różnice panujące wewnątrz Unii, podkreślając równocześnie, że kraje te mogą owocnie współpracować i tworzyć jeden wspólny organizm gospodarczy. Logo będzie używane podczas wszystkich oficjalnych wydarzeń w 2007 r., związanych z półwieczem istnienia europejskiej wspólnoty.

Oficjalny serwis obchodów: http://europa.eu/50/index_pl.htm