Przejdź do treści

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji

Jakie kroki podejmie Komisja Europejska, aby wywiązać się z zobowiązania wprowadzenia celów odnowionej Agendy Lizbońskiej? Jak można najefektywniej zainwestować pieniądze UE, aby wesprzeć wzrost gospodarczy i zatrudnienie?

 

Pierwszy Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) został wprowadzony w styczniu 2007 roku, jako odpowiedź na pytanie, jak najefektywniej osiągnąć cele odnowionej Agendy Lizbońskiej. CIP przewidziany jest na 7 lat (od 2007 do 2013) i będzie dysponować budżetem około 3,6 mld euro. Oznacza to wzrost rocznych wydatków na konkurencyjność i innowacje do 2013 o 60% w porównaniu z rokiem 2006.

 

Trzema poszczególnymi podprogramami wewnątrz CIP są:

 

- Program Przedsiębiorczości i Innowacji

 

- Program Wspierania Polityki ICT (Information and Communications Technology)

 

- Program „Inteligentna Energia dla Europy”

 

Dominującym tematem całego programu będą ekoinnowacje.

 

Budżet na lata 2007 – 2013

 

 

€ mln

1. Program Przedsiębiorczości i Innowacji

2166

   Ekoinnowacje

  (430)

   Instrumenty finansowe

 (1130)

2. Program Wspierania Polityki ICT

  728

3. Program „Inteligentna Energia dla Europy”

  727

 Razem

3621

 

 CIP należy do jednego ze sztandarowych programów mających znaczący wpływ na pracę Komisji Europejskiej pod przewodnictwem J.M. Barroso od 2007 roku. Programy te zostaną równolegle wprowadzone i będą się nawzajem uzupełniać. CIP jest również uzupełnieniem innych ważnych inicjatyw takich jak polityka spójności, polityka badawczo-rozwojowa czy kształcenie ustawiczne.

 

Program Przedsiębiorczości i Innowacji

 

Program ten łączy dotychczasową działalność Wieloletniego Programu dla Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości oraz część technologii środowiskowych Programu LIFE. CIP został ponadto oparty na działalności innowacyjnej, sprawdzonej już w poprzednich programach badawczo-rozwojowych

 

Celem programu jest pomoc dla przedsiębiorstw przy wprowadzaniu innowacji poprzez dostęp do kapitału - dzieląc ryzyko i szanse z prywatnymi inwestorami oraz dostarczając poręczeń i gwarancji do narodowych programów gwarancji. Instrumenty finansowe poprowadzi Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI).

 

Program umożliwi także Małym i Średnim Przedsiębiorcom (MŚP) jasny, łatwy i sprawny dostęp do UE poprzez sieci wsparcia biznesu, przy pomocy licznych Europejskich Centrów Informacji (Euro Info Centres) oraz Centrów Przekazu Innowacji (Innovation Relay Centres). Dostęp MŚP do tych usług powinien być także uproszczony na podstawie zobowiązania „no wrong door”, optymalizującego współpracę między istniejącymi usługami i panelami wsparcia technicznego, który ma na celu utworzenie jednego punktu świadczącego usługi w każdym zakresie. Zaproszenie do składania projektów nastąpiło w grudniu 2006 roku.

 

Korzystne warunki dla innowacji będą polepszane poprzez różnego rodzaju innowacyjne akcje, włączając w to np. wymianę najlepszych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi oraz badanie stanu innowacji w gospodarce i polityki innowacyjnej.

 

W skład CIP wchodzą zarówno wypróbowane programy, jak i nowe elementy:

 

- instrument kapitału podwyższonego ryzyka na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw

 

- „sekurytyzacja” (forma zarządzania wierzytelnościami) portfeli kredytowych banków MŚP

 

- wzmocniona rola sieci wsparcia innowacji i przedsiębiorstw

 

Program Wspierania Polityki ICT

 

Program ten został zbudowany na dotychczasowych celach programów takich jak e-Ten, Modinis i e-Content, ale także utrzymuje cele nowej zintegrowanej strategii i2010 – Europejskie Społeczeństwo Informacyjne

 

Celem programu ICT jest pobudzenie zrastających się rynków sieci elektronicznych, mediów czy cyfrowych technologii. Sprawdzi to możliwe rozwiązania wąskiego gardła, utrudniającego szerokie rozpowszechnienie elektronicznych usług w Europie, a także wesprze modernizację usług sektora publicznego w kierunku wzrostu produktywności i jakości usług.

 

Program poprzez wsparcie polityki ICT będzie swoimi środkami:

 

- wspierać komisję w działaniach badawczych i ustanawiania prawa, pobudzając nowo powstałą gospodarkę cyfrową opartą na konwergencji usług internetowych, mediów oraz nowych urządzeń elektronicznych

 

- dostarczać pomostu łączącego inwestycje w badania oraz szerokie ich zastosowanie, oferując teren pod badanie paneuropejskich usług elektronicznych w sektorze publicznym i prywatnym

 

- wzmacniać różnorodność kulturową i językową Europy poprzez wsparcie produkcji i dystrybucję europejskich rozwiązań cyfrowych

 

- wspierać rozwój otwartego, zintegrowanego społeczeństwa informacyjnego, stymulując innowacyjne podejście do integracji, jakości życia oraz usług publicznych

 

Program „Inteligentna Energia dla Europy”

 

 

 

Program „Inteligentna Energia dla Europy” wspiera użycie nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wzrost efektywności energii. Stawia sobie za cel przyspieszenie działań zgodnych ze strategią UE i jej celami w obszarze trwałego zaopatrzenia w energię, zwiększenia udziału odnawialnej energii oraz dalszą redukcję zużycia energii. Do powyższych działań należą:

- Wzrost zużycia oraz  zapotrzebowania na efektywne źródła energii

 

- Promocja odnawialnych źródeł energii oraz dywersyfikacja energii

 

- Stymulacja dywersyfikacji paliw oraz efektywności energii w sektorze komunikacyjnym

 

Program ten przyczynia się zatem do wzrostu poziomu inwestycji w nowych i najbardziej wydajnych technologiach oraz zlikwidowania przepaści dzielącej odnoszącą sukces prezentację innowacyjnych technologii a jej rzeczywistym wprowadzeniem na rynek masowy. Ponadto wesprze administrację w rozwoju strategii i polityk oraz adaptację istniejących regulacji.

 

Więcej informacji:

 

- DECYZJA NR 1639/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (2007–2013)

 

- Informacja prasowa (01.06.2006)

 

-Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (2007-2013)

 

- Dokument roboczy Komisji - SEC(2005) 433 z dnia 6 kwietnia 2005

 

oraz

 

European Commission
Enterprise & Industry DG
B-1049 Brussels
Belgium
Fax: +32 (0)2 298 79 50
E-mail:
entr-cip@ec.europa.eu

 

Źródło: http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm

Konferencja Odnawialna energia: Możliwości i korzyści dla krajów rozwijających się"

Dnia 28 lutego br. w hotelu Crown Plaza w Brukseli odbyła się międzynarodowa konferencja pt.:„Odnawialna energia: Możliwości i korzyści dla krajów rozwijających się”, zorganizowana przez fundację Konrad-Adenauer-Stiftung przy współpracy z EastWest Institute. Spotkanie otworzył dr Gerhard Wahlers, przewodniczący departamentu  współpracy międzynarodowej w Konrad-Adenauer-Stiftung, a następnie wszystkich przywitał ambasador i wiceprezydent Ortwin Henning z EastWest Institute.

           Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń pomiędzy ekspertami z zakresu odnawialnych źródeł energii a liderami gospodarczymi, naukowcami, pracownikami organizacji non-profit i urzędnikami europejskimi na temat możliwości i korzyści płynących z odnawialnych technologii jako ważnego katalizatora innowacji i zatrudnienia w krajach rozwiniętych i rozwijających się.

           Polityka energetyczna to ostatnio bardzo ważny temat w Unii Europejskiej. To także jeden z głównych priorytetów UE pod prezydencją niemiecką oraz grupy G8 w 2007 roku, której również przewodniczą Niemcy. Świat boryka się dziś z wieloma problemami w tej dziedzinie: rosnącym popytem na energię, zmniejszającymi się źródłami, rosnącymi cenami ropy i gazu oraz niebezpieczeństwem zmian klimatycznych. Z tych powodów odnawialna energia, jak na przykład generacja elektryczności z energii słonecznej, wiatru, wody i biomasy nabiera coraz większego znaczenia. Dlatego też bardzo ważna jest debata energetyczna z krajami najszybciej rozwijającymi się, będącymi również  importerami netto ropy naftowej i gazu ziemnego, stojącymi w obliczu podobnych wyzwań.

           Spotkanie było także okazją do zwrócenia uwagi na fakt, iż wraz ze zwiększającym się niedoborem energii zastosowanie nowych technologii energetycznych na dużą skalę będzie coraz ważniejsze dla przyszłości odnawialnej energii. Alternatywna energia jeszcze nie weszła w pełni  do głównego nurtu podstawowego użycia energii i generatorów mocy. Grupa robocza utworzona w ramach G8 (“G8 plus five legislator’s dialogue on climate change” ) oszacowała ostatnio, że w ramach szybkiego procesu industralizacji, Chiny, Indie i inne  gospodarki przejściowe z dużym zapotrzebowaniem na energię, zainwestują 250 mld euro rocznie w produkcję nowej energii przez kolejne 30 lat. Zakładając, że inwestycje pójdą w stronę czystej energii i zmniejszenia użycia węgla, potrzebne będzie dodatkowe 40 mld euro, które nie są dostępne. Europejskie gospodarki były w stanie przez ostatnie dekady tak się zmodernizować i przejść na tańsze wykorzytanie ropy i gazu, że nie musiały aż tak martwić się o środowisko. Dlatego też kraje przemysłowe powinny wesprzeć adapatację technologii w krajach rozwijających się. Kraje rozwijające się dostarczają ogromnego potencjału i możliwości zwiększenia efektywności przy jednoczesnym cięciu kosztów, stosując nowe źródła energii. Dla osiągnięcia porozumienia potrzebne jest inteligentne partnerstwo krajów na poziomie lokalnym i regionalnym. Przykladowo: jeśłi  Chiny konsekwentnie zainwestują w energię odnawialną będą mogły równie konsekwentnie obniżyć koszty produkcji energii słonecznej, wiatrowej, biopaliw i biogazu tak, jak to już uczyniły z innymi produktami.

 

 

 

Wielkopolska na OPEN DAYS 2007

Region Wielkopolski po raz trzeci już weźmie udział we wpisanym niemal na stałe do brukselskiego kalendarza  „Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w Brukseli” znanym pod skrótową nazwą OPEN DAYS (zobacz informacje nt. wcześniejszych edycji – 2006,2005). Jego tegoroczna edycja odbędzie się w dniach  8-11 października br. i tak jak co roku składać się będzie z serii warsztatów tematycznych organizowanych wspólnie przez konsorcja przedstawicielstw regionów europejskich w  Brukseli, Komisję Europejską oraz Komitet Regionów. Każdego roku na wydarzenie to przyjeżdża parę tysięcy praktyków- ekspertów ze wszystkich regionów UE, aby nie tylko podzielić się swoją praktyczną wiedzą i doświadczeniami, ale również znaleźć potencjalnych partnerów do projektów, czy zapoznać się z najlepszymi praktykami, rozwiązaniami w danym obszarze tematycznym.

Tegoroczne OPEN DAYS koncentrować się będą wokół 5 tematów-haseł:

- Przyciąganie inwestorów: regiony i miasta pokazują jak to działa

- Bliskość ma znaczenie: klastry, a rozwój regionalny

- Wydając mądrze: Partnerstwa Publiczno-Prywatne i inżynieria finansowa

- Przekraczanie granic: sieci współpracy i najlepsze praktyki na rzecz wzrostu i  zatrudnienia

- Sprawdzanie wykonania: Jak wdrażane są nowe programy.

W tym roku Wielkopolska wchodzić będzie w skład prowadzonego przez brukselskie Przedstawicielstwo Płn. Prowincji Holenderskich konsorcjum 9 regionów : Dolnej Saksonii, Województwa Dolnego Śląska, brytyjskich regionów - Yorkshire and the Humber oraz  East Midlands, Górnej Austrii, Regionu Pilzen, a także regionów Wschodnich i Płn. Prowincji Holenderskich.

Podobnie jak w ubiegłym roku nasze konsorcjum podzieliło się na dwie tematyczne grupy odpowiedzialne za przygotowanie warsztatów w ramach obranych tematów.
Grupa w której znajduje się nasz region (razem z woj. Dolnego Śląska, Yorkshire and Humber oraz Wsch.Prowincji Holenderskich) przygotuje warsztat nt. klastrów i ich wpływu na rozwój regionu (2 temat). Pozostałych 5 partnerów konsorcjum  przygotuje warsztat nt. współpracy międzyregionalnej na rzecz wsparcia rozwoju i zatrudnienia.   

Głównymi zagadnienieniami pierwszego warsztatu z udziałem przedstawiciela Wielkopolski będą m.in. czynniki decydujące o sukcesie rozwoju klastrów w regionie, najlepsze praktyki w ich budowaniu, także poziom zaangażowania władz regionalnych i sektora publicznego we wspieraniu procesu tworzenia klastrów w regionie (również w zakresie finansowania). Poruszane będą także problemy transferowalności zarówno poszczególnych modeli klastrów jak i w.w. najlepszych praktyk pomiędzy różnymi regionami,  kwestie zaangażowania i roli sektora badawczo-naukowego w ich funkcjonowanie, a także rzeczywisty wpływ klastrów na rozwój regionalny (w tym umiędzynarodowienie i ekspansję eksportową MŚP należących do klastrów, powstawanie nowych, innowacyjnych produktów i usług, zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej regionu itp.).

Oba warsztaty będę miały formę debaty z udziałem paneli zaproszonych ekspertów oraz szerokiej publiczności składającej się z praktyków oraz ekspertów regionalnych przybyłych na OPEN DAYS z różnych reginów  UE.

Moderatoremi dyskusji będą przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Tak jak w ubiegłym roku, w ramach całego wydarzenia wyodrębniona zostanie część poświęcona nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz promocji walorów inwestycyjnych uczestniczących w OPEN DAYS regionów – tzw. Investors Cafe. Składać się na nią będą warsztaty i seminaria z udziałem przedstawicieli biznesu, władz regionalych i lokalnych, agencji rozwoju regionalnego, instytucji wpierania przedsiębiorczości, inwestycji, innowacji itp., a także targi biznesowo-inwestycyjne - zlokalizowane w budynku Komitetu Regionów.

Poza w.w. wydarzeniami w Brukseli, w ramach OPEN DAYS planowane są również tzw. wydarzenia zdecentralizowane w poszczególnych regionach europejskich (przez cały miesiąc październik) mające na celu rozpowszechnienie i promocję tego wydarzenia.

Po raz pierwszy organizatorzy OPEN DAYS zrezygnowali z prezentowania produktów regionalnych podczas tzw. oficjalnej recepcji europejskiego tygodnia.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie organizatorów OPEN DAYS 2007.

Międzynarodowe Biuro Turystyki Społecznej

Informacja prasowa 

Międzynarodowe Biuro Turystyki Społecznej (BITS) i Garlaban-Huveaune-Sainte-Beaume (GHB) uruchomiły 2 grudnia 2006 roku Sieć Regionalnych i Lokalnych Samorządów (Regional and Local Authorities Network). Prawie stu uczestników z kilkunastu regionów reprezentujących 16 różnych państw wzięło udział w wydarzeniu zorganizowanym w Komitecie Regionów w Brukseli.
Sieć ta umożliwi wspieranie partnerstwa między tymi, których misją jest rozwijanie dostępu do turystyki dla jak najszerszej grupy osób w ramach zrównoważonego rozwoju.
Na sesji otwarcia głos zabrali, m.in. Juan Mendoza, doradca w Europejskim Komitecie Społeczno-Gospodarczym oraz Norberto Tonini, przewodniczący BITS.
Głównym celem tej nowej międzynarodowej sieci jest wspieranie idei partnerstwa oraz wymiana dobrych praktyk między lokalnymi i regionalnymi udziałowcami w sektorze turystycznym. To wiąże się też z inicjatywami, które ułatwiają dostęp do turystycznego wypoczynku obywatelom regionów i lokalnych społeczności. Istotne jest również tworzenie turystycznej infrastruktury na tych obszarach.
Decyzja o ustanowieniu takiej sieci jest wynikiem spotkania władz i samorządów odpowiedzialnych za  turystykę na poziomie lokalnym i regionalnym, zorganizowanego przez BITS podczas ostatniego Światowego Kongresu poświęconego Turystyce Społecznej, który odbył się w Aubagne, Francja, w maju 2006 r.
Sieć jest otwarta na samorządy lokalne i regionalne oraz inne podmioty działające w sferze turystyki lub sektora społecznego. Społeczność (GHB) w Aubagne, we Francji, obejmie przewodnictwo i prowadzenie sekretariatu sieci. 

Z załączeniu znajduje się formularz - wniosek o członkostwo.  

BITS : Rue Haute, 26-28 1000 Bruxelles/ Belgique Tél : + 32 2 549 56 89/90 Fax : + 32 2 514 16 91 info@bits-int.org - www.bits-int.org

Programu Socrates Erasmus obchodzi swoje 20-letnie urodziny !

20-lecie Programu Socrates Erasmus swiętowali w Brukseli studenci – obecni jak i byli beneficjenci programu, podczas całodniowej, otwierającej urodzinowy jubileusz konferencji oraz towarzyszącym jej 2-dniowym wydarzeniom zorganizowanym przez sieć studentów Programu Erasmus - ESN (Erasmus Student Network www.esn.org) i Dyrekcję Generalną ds. Edukacji Komisji Europejskiej.

Wspólnotowy Program Socrates Erasmus wystartował w 1987r. mając na celu podniesienie jakości edukacji oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru w szkolnictwie wyższym - poprzez stymulowanie międzynarodowej współpracy między uniwersytetami, europejskiej mobilności, a także poprawę transparentności i pełnego uznawania studiów i kwalifikacji naukowych na terenie UE. Cel Programu realizowany jest za pomocą różnych działań obejmujących m.in. międzynarodową wymianę studentów i wykładowców, opracowywanie przez uniwersytety wspólnych międzynarodowych programów studiów, tworzenie sieci tematycznych i naukowych pomiędzy różnymi departamentami i wydziałami uczelni w całej Europie, organizowanie kursów językowych czy wprowadzenie jednolitego, europejskiego systemu ocen i zaliczeń przedmiotów w szkolnictwie wyższym (ECTS – European credit transfer system).

Działania w ramach Program Socrates ERASMUS obejmują studentów i kadrę naukową uczelni wyższych w 27 państwach członkowskich UE, 3 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii) oraz Turcji. Obecnie ponad 2000 instytucji szkolnictwa wyższego z w.w. 31 krajów uczestniczy w Programie, w ramach którego już ponad 1.2 mln studentów skorzystało z możliwości studiowania za granicą.

Podczas konferencji, w której poza studentami i reprezentantami świata naukowego uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów oraz Parlamentu Europejskiego (w tym wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margot Wallström oraz Komisarz ds. Edukacji - Ján Figel) wiele czasu poświęcono realnej ocenie Programu Socrates Erasmus i korzyściom które niesie uczestniczącym w nim studentom oraz kadrze naukowej (w tym zwiększenia możliwości zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej itp.).

Przeprowadzona przez niemiecki Uniwersytet w Kassel analiza zatytułowana „The professional value of Erasmus mobility” (w załączeniu) podkreśla duże znaczenie i wkład programu w poszerzanie międzynarodowych kompetencji studentów oraz zwiększanie mobilności absolwentów Erasmusa w obejmowaniu międzynarodowych stanowisk w ramach ich późniejszych karier zawodowych. Z raportu wynika również, iż pracodawcy znacznie wyżej cenią sobie absolwentów z doświadczeniem zagranicznym - biorąc pod uwagę ich kompetencje, a wielu z nich jest wręcz przekonana o łatwiejszym osiąganiu przez nich sukcesów zawodowych w dłuższej perspektywie czasu. O znacznym "zawodowym" wkładzie programu przekonani są także przedstawiciele kadry naukowej uczelni wyższych wskazując na zarówno zwiększenie swoich kompetencji (nowych naukowych i pedagogicznych metod, technik, podejść) jak i „umiędzynarodowienia” działalności i reputacji uczelni wyższych uczestniczących w programie.

Jakkolwiek wpływ programu na powiększenie kompetencji zawodowych abslowentów w zakresie specjalistycznej wiedzy postrzegany jest jako relatywnie ograniczony, to w zakresie tzw kompetencji horyzontalnych (języki obce, łatwość pracy w środowisku międzynarodowym – szczególnie ważna w dzisiejszej globalnej gospodarce, a także pewność siebie i swoich umiejętności, zdolność osiągania zakładanych celów itp.) jest znaczny.

I tak, studenci Erasmusa, mimo, iż nie mogą liczyć na wyższy status czy dochód niż ich „niemobilni” koledzy, to jednak mają łatwiejszy dostęp do zatrudnienia, są bardziej międzynarodowo mobilni, przejmując tym samym wiele zawodowych zadań i funkcji wymagających międzynarodowego doświadczenia (absolwenci i studenci z Europy Środkowo-Wschodniej wskazują na ogólne korzyści w obu kategoriach).

Bazujący na ankietach raport wskazuje również, iż zarówno eksperci jak i pracodawcy doceniają nie tylko te kompetencje uzyskane w ramach studiów za granicą -służące obejmowaniu międzynarodowych funkcji czy stanowisk, ale również ponadprzeciętne kwalifikacje z zakresu różnych obszarów wiedzy, ogólnych kompetencji intelektualnych, zawodowych wartości czy zdolności interpersonalnych i komunikacji społecznej.

Jednakże, jak sugerują autorzy raportu – znaczenie, wyjątkowość doświadczeń i korzyści w ramach programu Socrates Erasmus wydają się stopniowo zmniejszać, z racji rosnącej ogólnej globalizacji i umiędzynarodowienia praktycznie każdej sfery naszego społeczno-gospodarczego życia (co widoczne jest przy porównaniu wpływu programu na osiąganie przewagi na rynku pracy wykazywane przez poszczególne generacje ankietowanych absolwentów programu Erasmus). Przy obecnej, zwiększającej się międzynarodowej mobilności wewnątrz UE, gdzie międzynarodowe doświadczenie wśród studentów, jak i późniejszych absolwentów staje się coraz bardziej powszechne, program, który z początku nosił pewne cechy unikalności, dziś stał się jedną z wielu możliwości i form jego pozyskania - ale z której z pewnością warto skorzystać (szczególnie, iż oferuje pomoc finansową w tym zakresie)

Pełny raport Uniwersytetu w Kassel dostępny jest w załączeniu.

Raporty – ankiety ESN będące oceną jakości samego programu przez studentów dostępne są na stronie internetowej ESN
http://www.esn.org/survey/?s=survey05

Więcej infromacji o Programie Socrates Erasmus i jego najnowszej edycji na lata 2007-2013 znaleźć można na stronach DS. ds. Edukacji Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/erasmus_en.html

Inicjatywa Regions for Economic Change  szybszą drogą do osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej

Inicjatywa Komisji Europejskiej „Regions for Economic Change”, podjęta w listopadzie 2006 roku, ma na celu zapewnienie większego wpływu unijnej polityki spójności na realizację celów zmodyfikowanej Strategii Lizbońskiej poprzez wymianę doświadczeń  w ramach  przyszłego programu współpracy międzyregionalnej INTERREG IVC oraz programu sieci rozwoju terenów zurbanizowanych URBACT. Nowym elementem w funkcjonowaniu tych programów – wprowadzonym przez inicjatywę „Regions for Economic Change” – jest to, że Komisja sama proponuje tematyczne ścieżki rozwoju regionom i miastom tworzącym sieć współpracy, zgodnie ze wskazaniami zmodyfikowanej Strategii Lizbońskiej. Uczestnicy takich sieci mają możliwość bliskiej współpracy z Komisją podczas realizacji projektów.

Drugim nowym elementem wprowadzonym przez inicjatywę jest zastosowanie „opcji szybkiej ścieżki” warunkującej kluczową rolę Komisji w zakresie testowania wybranych pomysłów z myślą o ich szybkim rozpowszechnieniu w głównym nurcie unijnej polityki regionalnej. Wybór tematycznych scieżek rozwoju oraz animacja programów w ramach „Regions for Economic Change” koordynordynowane są przez Komisję. Opcja szybkiej ścieżki pozwala na szybszą identyfikację i rozpowszechnianie dobrych praktyk z zakresu realizacji przez regiony i miasta celów Strategii Lizbońskiej, co pozwala na stymulowanie wzrostu i potencjału regionalnego oraz lokalnego. Udział regionów i miast w sieci współpracy realizującej tematyczne priorytety Komisji w ramach „Regions for Economic Change” jest dobrowolny. W przypadku projektów realizowanych zgodnie z opcją szybkiej ścieżkim, organem inicjującym sieć współpracy regionów i miast jest Komisja. Priorytety tematyczne inicjatywy „Regions for Economic Change” to: podniesienie atrakcyjności regionów i miast państw członkowskich UE, wspieranie innowacji, przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy, tworzenie większej liczby nowych miejsc pracy oraz pobudzenie procesów wzrostu gospodarczego w regionach i miastach.

Inicjatywa „Regions for Economic Change” stanowi pomost między rozwojem tematycznych priorytetów Komisji w zakresie realizacji Strategii Lizbońskiej a głównym nurtem polityki regionalnej. Projekty i pomysły testowane w ramach inicjatywy są szybko rozpowszechniane w głównym nurcie polityki regionalnej.   

Inicjatywa ta podkreśla ważną rolę komunikacji oraz rozpowszechniania dobrych praktyk oraz doświadczeń w zakresie realizacji Strategii Wzrostu i Zatrudnienia - okazję do tego stanowią różnego rodzaju konferencje i publikacje. Przewiduje się, że raport z realizacji inicjatywy „Regions for Economic Change” zostanie przedstawiony Radzie Europejskiej wraz z rocznym sprawozdaniem z realizacji zmodyfikowanej Strategii Lizbońskiej. Budżet przeznaczony na realizację projektów w ramach „Regions for Economic Change” wynosi 375 milionów euro.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/innovating_june06/home_en.cfm,
Prezentacja Komisarza Eddy’ego Hartog’a na temat „Regions for Economic Change”: www.best-practice-graz.at/iddb/archiv8878/106_archiv8878_55839.ppt

Przygotowania do drugiego Dialogu Terytorialnego

The Lisbon Monitoring Platform – Second Workshop – „Preparation of the Territorial Dialogue 2007”

W Komitecie Regionów w dniu 12 stycznia 2007, odbyła się druga seria warsztatów realizowanych w ramach projektu The Lisbon Monitoring Platform. Celem warsztatów  “Preparation of the Territorial Dialogue 2007” było przygotowanie drugiego Dialogu Terytorialnego, który odbędzie się 14 lutego 2007 oraz wymiana doświadczeń między władzami lokalnymi i regionalnymi w zakresie wdrażania Strategii Wzrostu i Zatrudnienia w czterech kluczowych obszarach zidentyfikowanych przez Radę Europejską na wiosennej sesji w marcu 2006. Obszary te to: inwestycje w zakresie wiedzy i innowacji, rozwój potencjału biznesu - w szczególności sektora MŚP, wzrost możliwości zatrudnienia oraz realizacja skutecznej i zintegrowanej polityki energetycznej.

Przedstawiciel BIWW wziął udział w warsztatach dotyczących inwestycji w zakresie wiedzy i innowacji. Głównym tematem dyskusji w ramach tych warsztatów była rola władz lokalnych i regionalnych w powstawaniu innowacyjnych klastrów opartych na modelu „potrójnej spirali” – wg którego wiedza i innowacje powstają głównie w wyniku współdziałania sektora władz lokalnych i regionalnych, akademickiego oraz przedsiębiorstw. Poruszony został problem trwałości klastrów, ich rozwoju w długim okresie oraz zarządzania klastrami i tworzenia ich regionalnej sieci. Uznano, że istnieje potrzeba skupienia się na utrzymaniu trwałości klastrów ponieważ po kilku latach ich
działalności  – gdy ustanie finansowanie z środków publicznych – dalsze funkcjonowanie wielu z nich wydaje się zagrożone. W trakcie dyskusji, miała miejsce wymiana doświadczeń przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z różnych krajów unijnych w zakresie tworzenia i rozwoju klastrów: np. fiński region Oulu wprowadził nową strategię ułatwiająca powstawanie innowacyjnych klastrów w regionie dążącą do ich integracji i wzmacniania współpracy między nimi. Innymi tematami dyskusji w ramach warsztatów były: stworzenie ujednoliconego wskaźnika obrazującego poziom inwestycji w zakresie wiedzy i innowacji dla całej Unii Europejskiej, regionalne strategie innowacji oraz tworzenie centrów transferu technologii wspierających innowacje.

Dialog Terytorialny jest istotnym politycznym wydarzeniem na scenie unijnej ponieważ stanowi okazję dla władz lokalnych i regionalnych do wyrażenia swojej opinii reprezentantom Komisji Europejskiej oraz umożliwia wymianę doświadczeń i poglądów na temat podejmowania wyzwań stawianych władzom lokalnym i regionalnym w związku z realizacją celów Strategii Lizbońskiej. Polityczne przesłanie sformułowane w ramach Dialogu Terytorialnego zostanie przedstawione przez Komitet Regionów  na wiosennym zebraniu Rady Europejskiej bieżącego roku. Treść warsztatów jak i politycznego przesłania oraz postulatów władz lokalnych i regionalnych została oparta na wynikach dwóch raportów opracowanych przez Komitet Regionów: „Horyzont 2010 – Władze Lokalne i Regionalne na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia” oraz „Wspólna praca na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia: lokalne i regionalne doświadczenie”.

Komisarz Hübner składa gratulacje Wielkopolsce za przystąpienie do inicjatywy Jessica

Komisarz Hübner składa gratulacje przedstawicielom województwa wielkopolskiego, pierwszego regionu UE, który przyłączył się do inicjatywy JESSICA w zakresie wsparcia na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Danuta Hübner, komisarz odpowiedzialna za politykę regionalną, wygłosi na jutrzejszej konferencji w Poznaniu przemówienie, w którym przedstawi możliwości stwarzane przez członkostwo w UE. Podczas konferencji zorganizowanej przez województwo wielkopolskie zatytułowanej „5 lat z Europą” Komisarz Hübner weźmie udział w ceremonii podpisania umowy pomiędzy województwem wielkopolskim i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej uczestnictwa w inicjatywie JESSICA (wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich), która umożliwi miastom pozyskanie innowacyjnych inwestycji łączących granty oraz pożyczki z funduszy europejskich.

Czytaj więcej...