Przejdź do treści

Przygotowania do drugiego Dialogu Terytorialnego

The Lisbon Monitoring Platform – Second Workshop – „Preparation of the Territorial Dialogue 2007”

W Komitecie Regionów w dniu 12 stycznia 2007, odbyła się druga seria warsztatów realizowanych w ramach projektu The Lisbon Monitoring Platform. Celem warsztatów  “Preparation of the Territorial Dialogue 2007” było przygotowanie drugiego Dialogu Terytorialnego, który odbędzie się 14 lutego 2007 oraz wymiana doświadczeń między władzami lokalnymi i regionalnymi w zakresie wdrażania Strategii Wzrostu i Zatrudnienia w czterech kluczowych obszarach zidentyfikowanych przez Radę Europejską na wiosennej sesji w marcu 2006. Obszary te to: inwestycje w zakresie wiedzy i innowacji, rozwój potencjału biznesu - w szczególności sektora MŚP, wzrost możliwości zatrudnienia oraz realizacja skutecznej i zintegrowanej polityki energetycznej.

Przedstawiciel BIWW wziął udział w warsztatach dotyczących inwestycji w zakresie wiedzy i innowacji. Głównym tematem dyskusji w ramach tych warsztatów była rola władz lokalnych i regionalnych w powstawaniu innowacyjnych klastrów opartych na modelu „potrójnej spirali” – wg którego wiedza i innowacje powstają głównie w wyniku współdziałania sektora władz lokalnych i regionalnych, akademickiego oraz przedsiębiorstw. Poruszony został problem trwałości klastrów, ich rozwoju w długim okresie oraz zarządzania klastrami i tworzenia ich regionalnej sieci. Uznano, że istnieje potrzeba skupienia się na utrzymaniu trwałości klastrów ponieważ po kilku latach ich
działalności  – gdy ustanie finansowanie z środków publicznych – dalsze funkcjonowanie wielu z nich wydaje się zagrożone. W trakcie dyskusji, miała miejsce wymiana doświadczeń przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z różnych krajów unijnych w zakresie tworzenia i rozwoju klastrów: np. fiński region Oulu wprowadził nową strategię ułatwiająca powstawanie innowacyjnych klastrów w regionie dążącą do ich integracji i wzmacniania współpracy między nimi. Innymi tematami dyskusji w ramach warsztatów były: stworzenie ujednoliconego wskaźnika obrazującego poziom inwestycji w zakresie wiedzy i innowacji dla całej Unii Europejskiej, regionalne strategie innowacji oraz tworzenie centrów transferu technologii wspierających innowacje.

Dialog Terytorialny jest istotnym politycznym wydarzeniem na scenie unijnej ponieważ stanowi okazję dla władz lokalnych i regionalnych do wyrażenia swojej opinii reprezentantom Komisji Europejskiej oraz umożliwia wymianę doświadczeń i poglądów na temat podejmowania wyzwań stawianych władzom lokalnym i regionalnym w związku z realizacją celów Strategii Lizbońskiej. Polityczne przesłanie sformułowane w ramach Dialogu Terytorialnego zostanie przedstawione przez Komitet Regionów  na wiosennym zebraniu Rady Europejskiej bieżącego roku. Treść warsztatów jak i politycznego przesłania oraz postulatów władz lokalnych i regionalnych została oparta na wynikach dwóch raportów opracowanych przez Komitet Regionów: „Horyzont 2010 – Władze Lokalne i Regionalne na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia” oraz „Wspólna praca na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia: lokalne i regionalne doświadczenie”.

Komisarz Hübner składa gratulacje Wielkopolsce za przystąpienie do inicjatywy Jessica

Komisarz Hübner składa gratulacje przedstawicielom województwa wielkopolskiego, pierwszego regionu UE, który przyłączył się do inicjatywy JESSICA w zakresie wsparcia na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Danuta Hübner, komisarz odpowiedzialna za politykę regionalną, wygłosi na jutrzejszej konferencji w Poznaniu przemówienie, w którym przedstawi możliwości stwarzane przez członkostwo w UE. Podczas konferencji zorganizowanej przez województwo wielkopolskie zatytułowanej „5 lat z Europą” Komisarz Hübner weźmie udział w ceremonii podpisania umowy pomiędzy województwem wielkopolskim i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej uczestnictwa w inicjatywie JESSICA (wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich), która umożliwi miastom pozyskanie innowacyjnych inwestycji łączących granty oraz pożyczki z funduszy europejskich.

Czytaj więcej...