Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Unijny Program LIFE 2021-2027 współfinansuje przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Wspiera działania Europejskiego Zielonego Ładu.

O PROGRAMIE LIFE

Głównym celem Programu LIFE jest współfinansowanie projektów dotyczących przejścia na zrównoważoną, energooszczędną i neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym. Program wspiera procesy wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacji unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacji i promocji nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. Program LIFE zarządzany jest przez Komisję Europejską, za pośrednictwem Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), która publikuje zaproszenia do składania wniosków (nabory wniosków).

ZAKRES PROGRAMU

W perspektywie finansowej na lata 2021-2027 Program LIFE podzielono dwa obszary: środowisko oraz działania na rzecz klimatu. Całkowity budżet w nowej perspektywie finansowej wynosi 5,432 mld euro, w tym na działania na rzecz środowiska – 3,488 mld euro (przeznaczenie 64% alokacji) oraz na rzecz klimatu – 1,944 mld euro (przeznaczenie 36% alokacji). Poszczególne podprogramy przedstawia poniższa grafika:

mt_ignore

Obszar ŚRODOWISKO obejmuje podprogramy:

W ramach podprogramu będą wspierane działania na rzecz włączenia celów polityki ochrony przyrody i różnorodności biologicznej do innych polityk UE, takich jak rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

W przypadku podprogramu gospodarka o obiegu zamkniętym będą finansowane projekty związane z najlepszymi technologiami, dobrymi praktykami i rozwiązaniami opracowanymi na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym. Obejmuje to również zintegrowane podejścia do wdrażania planów gospodarowania odpadami i zapobiegania im oraz postępowania z odpadami morskimi.

Obszar DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATU obejmuje podprogramy:

Podprogram przyczyni się do przekształcenia UE w społeczeństwo neutralne i odporne na zmianę klimatu, poprzez wspieranie realizacji unijnej polityki klimatycznej i przygotowanie na wyzwania związane z działaniami w dziedzinie klimatu w nadchodzących latach.

W wyniku transferu z Programu Horyzont 2020 do Programu LIFE został włączony nowy obszar przejście na czystą energię. Głównie działania koordynacyjne i wspierające mają pomóc w przejściu na czystą energię, zwłaszcza w regionach, które mają trudności z pozyskaniem funduszy na ten cel. Inicjatywy podejmowane w podprogramie mają zachęcać do inwestycji i działań skupiających się na efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Beneficjentem Programu LIFE może być każdy podmiot (jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub prywatne) zarejestrowany na terenie państwa należącego do UE.

Standardowe dofinansowanie projektu LIFE przez Komisję Europejską wynosi do 60% wartości kosztów kwalifikowanych, a w przypadku projektów przyrodniczych do 75% (w przypadku projektów służących gatunkom i siedliskom priorytetowym/zagrożonym). Polscy Wnioskodawcy mogą dodatkowo ubiegać się o współfinansowanie projektu ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uzupełniając montaż finansowy przedsięwzięcia nawet do 95% kosztów kwalifikowanych. NFOŚiGW w ramach Inkubatora Wniosków LIFE udostępnia także środki w wysokości nawet do 80 tys. zł na przygotowanie i złożenie wniosków do Programu LIFE.

POSZUKIWANIE PARTNERÓW

Zachęcamy do skorzystania z platformy wyszukiwania partnerów przygotowanej przez Komisję Europejską. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego pomaga również w poszukiwaniu partnerów do realizacji projektów przy wykorzystaniu sieci międzynarodowych. Zapraszamy do kontaktu: brussels.office@wielkopolska.eu oraz odwiedzenia zakładki Propozycje projektów.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Program LIFE

Portal do składania wniosków

Przewodnik po dokumentach LIFE

Webinaria NFOŚiGW dot. składania wniosków

Tłumaczenia dokumentacji Naboru LIFE 2022 (KE)