Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

UE aktywnie promuje przekształcanie Europy w społeczeństwo wykorzystujące technologie niskoemisyjne i aktualizuje przepisy, aby ułatwić niezbędne inwestycje prywatne i publiczne w proces przechodzenia na czystą energię. Powinno to być korzystne nie tylko dla planety, lecz również dla gospodarki i konsumentów.

Aktualna strategia energetyczna UE opiera się na unii energetycznej z 2015 r., na pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” z 2019 r., na krajowych planach w zakresie energii i klimatu z 2019 r. oraz na długoterminowej strategii UE do 2050 r. na rzecz osiągnięcia stabilnej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej klimatycznie gospodarki do 2050 r.

Odwołuje się ona jednocześnie do kompleksowego i zintegrowanego podejścia do polityki klimatycznej i energetycznej, które Rada Europejska przyjęła 24 października 2014 r., poddała rewizji w grudniu 2018 r. i w ramach którego zobowiązała się do osiągnięcia do 2030 r. m.in. następujących celów:

  • redukcji o przynajmniej 40% emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z poziomami z 1990 r.,
  • zwiększenia do 32% udziału energii odnawialnej we wszystkich źródłach zużywanej energii,
  • poprawy efektywności energetycznej o 32,5%.

Zgodnie z postanowieniami poczynionymi w ramach unii energetycznej, pięć filarów polityki energetycznej UE to:

  1. bezpieczeństwo energetyczne
  2. zintegrowany wewnętrzny rynek energii
  3. efektywność energetyczna
  4. obniżenie emisyjności gospodarki
  5. badania naukowe i innowacje.

Pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” składa się z ośmiu aktów ustawodawczych. Stanowi on unijne ramy polityki energetycznej i pozwala na przełożenie założeń unii energetycznej na realne działania. Pod względem regulacyjnym ma on ułatwiać przechodzenie na czystą energię oraz umożliwiać Unii Europejskiej realizację jej paryskich zobowiązań klimatycznych.

Krajowe plany w zakresie energii i klimatu to zintegrowane 10-letnie narzędzia planowania śródokresowego na lata 2021-2030, przygotowywane przez państwa członkowskie celem osiągnięcia uzgodnionych celów UE na 2030 r. w zakresie energii i klimatu. W planach opisano sposób, w jaki każde państwo członkowskie planuje przyczynić się do osiągnięcia wspólnych celów unii energetycznej.

Długoterminowa strategia UE do 2050 r. zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. Jest to cel leżący w sercu Europejskiego Zielonego Ładu zaproponowanego przez Komisję Europejską pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen. Jednym z jego dziesięciu priorytetów jest czysta energia – Zielony Ład ma dać szansę dla alternatywnych, ekologiczniejszych źródeł energii.

Opracowanie: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Komisji Europejskiej

 

Więcej informacji:

Energia w UE

Dyrekcja Generalna ds. Energii