Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Europa jest numerem jeden wśród miejsc turystycznych z największym zagęszczeniem i różnorodnością turystycznych atrakcji. W rezultacie turystyka stała się jednym z głównych sektorów gospodarki europejskiej, generującym 10 % europejskiego PKB. Turystyka ma również znaczenie w gospodarce UE, gdyż w tej branży funkcjonuje wiele przedsiębiorstw, które są miejscami pracy dla tysięcy Europejczyków. Poza tym turystyka jest ważnym elementem promocji wizerunku Europy w świecie z uwagi na jej różnorodność kulturową.

Podstawy prawne unijnej polityki turystycznej są ujęte w Traktacie o funkcjonowaniu UE (TFUE), jednakże polityka ta nie posiada wyodrębnionego budżetu w ramach obecnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, co najprawdopodobniej zostanie utrzymane w przyszłych Wieloletnich Ramach Finansowych (2021-2027). Na mocy art. 6 TFUE UE w zakresie turystyki posiada kompetencje uzupełniające, co oznacza, że może ona podejmować w tym obszarze działania wyłącznie celem wspierania, koordynowania oraz uzupełniania działań państw członkowskich. Wśród tym działań wyróżnia się przede wszystkim:

  1. zachęcanie do tworzenia korzystnego środowiska dla rozwoju przedsiębiorstw turystycznych;
  2. wspieranie współpracy między państwami członkowskimi, zwłaszcza poprzez wymianę dobrych praktyk.

Priorytetowe działania UE zostały zawarte w Komunikacie Komisji Europejskiej „Europa - najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie - nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego". Są to :

  1. Stymulowanie konkurencyjności sektora turystycznego w Europie,
  2. Wspieranie rozwoju zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki wysokiej jakości,
  3. Konsolidacja wizerunku i widoczności Europy jako zbioru zrównoważonych kierunków turystycznych wysokiej jakości ,
  4. Pełne wykorzystanie potencjału różnych obszarów polityki i instrumentów finansowych UE na rzecz rozwoju turystyki.

Funkcjonują również unijne inicjatywy związane z turystyką wśród, których wyróżnić można np.:

 Inicjatywę Calypso – jej założeniem jest promocja turystyki społecznej.  Jest ona dedykowana osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, rodzinom ubogim, seniorom oraz nieuprzywilejowanej młodzieży. Priorytetem Calypso jest umożliwienie jak największej ilości osób wyjazdu na wakacje, a równolegle zapobieganie nieproporcjonalnemu rozłożeniu ruchu turystycznego w trakcie roku.

Inicjatywę „Zrównoważona turystyka” – odnosi się do Europejskiego Szlaku Żelaznej Kurtyny nazywanej tzw. Greeen Belt, jest to trasa o długości ok. 6800 km od Morza Barentsa do Morza Czarnego. Jej celem jest wspieranie przebudowy linii dawnej żelaznej kurtyny w transgraniczną trasę dla pieszych i rowerzystów.

Przygotowane na podstawie: www.ec.europa.eu

Więcej artykułów:

Turystyka w ramach DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/

Europejska Komisja ds. Podróży (ETC) - czyli wszystko o europejskiej turystyce:

https://etc-corporate.org/

Polityka turystyczna UE:

https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_3.4.12.pdf

https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/themes/tourism/