Przejdź do treści

Ogłoszenie o możliwości aplikowania na roczne podyplomowe studia z dziedziny turystyki. Stypendium u

Instituto de Empresa ogłasza możliwość aplikowania na stypendium na studia podyplomowe, których piąta edycja rusza we wrześniu 2007 roku.
Celem tych studiów jest przygotowanie najlepszej kadry menedżerskiej z dziedziny turystyki poprzez połączenie wykładów z praktykami w przedsiębiortwie turystycznym. Program studiów jest elastyczny i umożliwia pozwala uczestnikom prowadzenia e-learningu podczas odbywania praktyk. Program zajęć na rok 2007/2008 jest podzielony na 5 części składających się z 1 tygodnia rozdzielonych pomiędzy wrzesień, grudzień, marzec, czerwiec i lipiec.

Wymagania:
- narodowość inna niż hiszpańska
- ukończone studia wyższe z zakresu przedsiębiorczości i turystyki lub odpowiedniki, ukończone po 1 stycznia 1997 i przed zgłoszeniem aplikacji
- minimalna średnia 6,5 / 10
- bardzo dobra znajomość języka hiszpańskiego (w mowie i w piśmie), angielskiego i innego języka unijnego
- osoba nie była nigdy stypendystą TURISMO DE ESPAÑA ani podobnego

Liczba stypendiów 35. Kwota stypendium 20 000 euro

Więcej informacji:
Juan Manuel Revuelta Pérez
Dyrektor Generalny
Delegación Comunidad Valenciana en Bruselas
Presidencia Generalitat Valenciana
revuelta_jua@gva.es
lub
Gustavo Martinié
Dyrektor ds. Transportu i Turystyki
INFSO, Regionalny marketing
Fundación Comunidad Valenciana
Región Europea
martinie_gus@delcomval.be
oraz pod adresem:
www.uegva.info
www.activoseneuropa.eu
Rue de la Loi 227 / 227 Wetstraat
B-1040 Bruxelles / Brussel
Tel. +32 2 282 41 60
Fax: +32 2 282 41 61

Wielkopolska podpisuje Memorandum o współpracy z 9 regionami UE

Kilka lat temu regiony Emilia-Romagna (Włochy), Wielkopolska, Dolny Śląsk, Hesja (Niemcy), Akwitania (Francja), Walencja (Hiszpania), Aragonia (Hiszpania), Region Dolnej Loary (Francja), Vastra Götaland (Szwecja) oraz Walia zdecydowały się współpracować w zakresie polityki ds. młodzieży. Tych 10 samorządów zdeklarowało się promować i wspierać wspólne inicjatywy i programy realizujące strategiczne wytyczne nakreślone przez Rady Europejskie w Lizbonie w 2000 r., w Goeteborgu w 2001 r. oraz w Barcelonie w 2002 r.

Dnia 26 marca, we wspólnej siedzibie biur regionalnych Wielkopolski, Hesji, Emilii-Romagnii i Akwitanii przy avenue de l'Yser 19 w Brukseli, odbyło się uroczyste podpisanie Memorandum o Współpracy przez zaangażowane regiony.

Porozumienie zakłada, że szczególna uwaga będzie poświęcona wspólnym inicjatywom w zakresie polityki i projektów ds. młodzieży oraz wymian międzynarodowych, prowadzących do lepszego poznania na płaszczyźnie geograficznej, historycznej, gospodarczej i kulturalnej. Inicjatywy te mają zachęcić młodzież do większego zainteresowania sprawami pokoju na świecie, prawami człowieka, równymi szansami, środowiskiem oraz rozwojem technologii.

Wielogodzinne spotkanie poprzedzające część oficjalną podzielone zostało na 2 części: roboczą i polityczną.

Spotkanie grupy technicznej uroczyście otworzył Marco Capodaglio, dyrektor Biura ds. Europejskich i Stosunków Międzynarodowych Regionu Emilia Romagnia, który krótko przedstawił inicjatywę współpracy.

W dalszej części spotkania przedstawiono zarys strony internetowej przyszłego przedsięwzięcia, która będzie koordynowana przez Region Emilia-Romagna. W najbliższym czasie jej projekt będzie rozesłany wśród partnerów i modyfikowany zgodnie z ich sugestiami. Następnie omówiona została zawartość strony internetowej - każdy partner będzie odpowiedzialny za sekcję strony poświęconą jego regionowi. Ponadto zaproponowano zorganizowanie konkursu w wyższych szkołach poszczególnych  regionów partnerskich, który będzie miał na celu wyłonienie najlepszego logo oraz akronimu projektu.

Przedstawiono także zarys spotkania, które odbędzie się w dniach 20-25 pażdziernika w Krzyżowej w Dolnośląskiem. Spotkanie to jest wspólnie organizowane przez Urzędy Marszałkowskie województw Dolnośląskiego oraz Wielkopolskiego, Fundację Krzyżowa, Centrum Informacji Młodzieżowej oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Seminarium będzie kontynuacją pierwszego spotkania, które  odbyło się w roku 2006 w Cervii (Region Emilia-Romagna). Przewiduje się około 50 uczestników, po 5 osób z każdego regionu partnerskiego. Seminarium będzie koncentrować się na następujących tematach:

- wolontariat jako forma aktywności profesjonalnej młodych Europejczyków,

- polityka ds. młodzieży w nowym okresie programowania 2007- 2013: nowe idee wspólnych programów,

- okres programowania 2007- 2013 w Województwie Dolnośląskim w dziedzinie polityki ds. młodzieży, prezentacje przykładów projektów europejskich.

 

Omar Saoudi, Dyrektor Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego, podpisujący Protokół Współpracy w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego wyraził nadzieję, że seminarium w Krzyżowej zaowocuje wieloma nowymi ideami i pomysłami wspólnych  projektów. W części politycznej uczestniczyli wszyscy sygnatariusze memorandum. Przedstawiciele władz regionów dyskutowali nt. idei porozumienia, realizacji jego głównych założeń oraz konieczności pobudzania i wspierania inicjatyw młodzieżowych przez administracje zaangażowanych regionów.

Oficjalną część programu, która miała na celu podpisanie Memorandum, poprowadziła Monica Donini, prezydent Zgromadzenia Legislacyjnego Regionu Emilia-Romagna. Podkreśliła ona, że młodzież nie jest statyczną i homogeniczną grupą społeczną i że jej potrzeby ciągle wzrastają. Nadmieniła, że odestek młodych ludzi w społeczeństwie europejskim ciągle maleje, a ich włączenie do rynku pracy staje się coraz trudniejsze. Ponadto, zainteresowanie młodzieży kwestią życia publicznego oraz ich świadomość obywatelska  są bardzo ograniczone. Wiedząc o tych problemach regiony muszą znaleść sposoby, aby zapoznać i zainteresować młodzież procesami decyzyjnymi, których efekty odczuwalne są bezpośrednio na co dzień. Dopuszczenie młodzieży do głosu, pomoc w przedstawianiu ich propozycji a także umożliwienie wzajemnego poznania młodzieży poprzez wymiany międzynarodowe na forum kulturalnym, intelektualnym, a także zawodowym są głównymi celami Porozumienia. Taka sieć europejskich regionów to potężny instrument, który pomoże zaktywizować młodzież.  Włosi, Francuzi, Niemcy, Polacy, Hiszpanie, Szwedzi i Walijczycy mogą od teraz spotykać się i uczyć się wyrażać swoje poglądy, czując wsparcie w budowaniu swojej przyszłości. Dzięki temu porozumieniu został otwarty kanał komunikacyjny między młodymi ludźmi a regionami. Dzięki temu regiony również mogą uczyć się od siebie jak poprawiać sposoby zarządzania, rozwijania oraz wdrażania polityk dla i z młodzieżą. Sieć regionów posiada także opracowany program działań, który bezpośrednio i aktywnie angażuje we współpracę organizacje pozarządowe. Lepszej komunikacji służy, wcześniej omówiona, testowa strona internetowa.

Następnie Marzia Conte z Komisji Europejskiej, z DG Edukacji, pogratulowała organizatorom tej inspirującej inicjatywy i zapewniła o wsparciu Komisji Europejskiej.  Przedstawione zostały także założenia nowego programu „Młodzież w działaniu”, przygotowanego przez Komisję Europejską na lata 2007-2013 http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html. Pani Conte podkreśliła rolę władz lokalnych i regionalnych w programach dotyczących polityki ds. młodzieży.

Na koniec spotkania dokonano uroczystego podpisania Memorandum przez reprezentantów regionów partnerskich, tzn. przez Monicę Donini (Emilia-Romagnia), Andrzeja Łosia (Dolny Śląsk), Volkera Hoffa (Hesja), Catherinę Piau (Region Dolnej Loary), Annikę Strömberg (Vastra Götaland ), Omara Saoudi (Wielkopolska) i Juana Manuela Revueltę (Walencja).

 

 

 

 

Instrumenty finansowe Jeremie i Jessica po raz kolejny w Wielkopolsce

W dniach 22/23 marca w Poznaniu odbyła się kolejna, dwudniowa konferencja poświęcona mechanizmom finansowym Jeremie i Jessica, które w nowym okresie programowania 2007-2013 proponuje regionom do wykorzystania Komisja Europejska. Na konferencję zjechało do Wielkopolski aż 12 ekspertów z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej KE oraz instytucji finansowych: Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Wizyta ekspertów w Poznaniu i spotkanie z przedstawicielami polskich regionów, a także wielkopolskimi miastami i przedsiębiorcami (to dla nich przeznaczone są instrumenty Jeremie i Jessica) miały  służyć pogłębieniu wiedzy nt. tych dwóch mechanizmów finansowych. Jednocześnie przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz instytucji finansowych mogli ocenić stopień zainteresowania polskich regionów i ostatecznych beneficjentów  zastosowaniem Jeremie i Jessiki w ramach obecnych regionalnych programów operacyjnych. W ostatnich dniach marca, podczas Konwentu Marszałków w Poznaniu, którego gościem specjalnym będzie ponownie p. Manfred Beschel, szef sekcji polskiej w DG Regio, swoją opinię na temat mechanizmów wyrażą szefowie polskich regionów.  więcej

50-lecie Traktatów Rzymskich

W tym roku Europa obchodzi jubileusz 50-lecia podpisania Traktatów Rzymskich. Dnia 25 marca 1957 roku sześć państw (Francja, RFN, Włochy oraz kraje Beneluksu) ustanowiło Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Celem EWG było zbudowanie unii celnej między krajami członkowskimi, opartej na czterech wolnościach: przepływu dóbr, usług, kapitału i osób. Euratom z kolei połączył narodowe zasoby nuklearne państw sygnatariuszy.Traktaty Rzymskie były dla Niemców, które przegrały II wojnę światową, szansą osiągnięcia porozumienia i integracji z innymi państwami europejskimi, natomiast Francja chciała przewodzić ambitnemu pomysłowi de Gaulle`a zjednoczonej Europy. Małe kraje Beneluksu były otwarte głównie na integrację gospodarczą, która zapewniłaby pokój i stabilność w Europie.

Dla uczczenia 50-tej rocznicy Traktatów Rzymskich Komisja Europejska organizuje w tym roku szereg uroczystości, między innymi: festiwale, pokazy filmów, konferencje i seminaria, wydarzenia kulturalne, wystawy, koncerty i konkursy. W uroczystościach marcowych w Rzymie udział wzięli przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Poettering i szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, delegacje parlamentów wszystkich krajów Unii Europejskiej, a także byli przywódcy europejscy m.in. były szef Komisji Europejskiej Jacques Delors oraz były kanclerz Niemiec Helmut Kohl. Odbyły się również obrady biskupów ze wszystkich krajów UE. W nocy z 24 na 25 marca w Rzymie zorganizowano również europejski maraton, wypełniony debatami, spektaklami i wystawami. Na via dei Fori Imperiali ustawiono stoiska wystawowe, przygotowane przez poszczególne państwa członkowskie. Wszystkie placówki dyplomatyczne krajów unijnych w Rzymie otwarto dla publiczności. W uroczystościach wziął również udział Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak jako członek Komitetu Regionów.

Świętuje się jednak nie tylko w Rzymie. Także w Niemczech, które wykorzystują swoją  prezydencję, 25 marca  podpisano Berlińską Deklarację, której celem jest podsumowanie wszystkich obecnych dokonań Unii, a także spojrzenie w przyszłość Unii Europejskiej. Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jose Manuel Barroso, przyznał że Deklaracja "to sposób, by na nowo zaangażować się we wspólne działanie, co ma wielkie znaczenie polityczne . (...) po raz pierwszy dwanaście nowych państw członkowskich podejmie bezpośrednio uroczyste zobowiązanie". Przywódcy europejscy spotkali się w Historycznym Muzeum Narodowym w Berlinie.

Wielkopolska ma również swój niecodzienny wkład w jubileusz Traktatów Rzymskich. Obchodom towarzyszy bowiem logo zaprojektowane przez 23-letniego Szymona Skrzypczaka, studenta poznańskiej ASP, który wygrał konkurs instytucji europejskich na symbol 50-lecia podpisania Traktatów Rzymskich. Różnorodność kolorów i kroju czcionek logo symbolizuje różnice panujące wewnątrz Unii, podkreślając równocześnie, że kraje te mogą owocnie współpracować i tworzyć jeden wspólny organizm gospodarczy. Logo będzie używane podczas wszystkich oficjalnych wydarzeń w 2007 r., związanych z półwieczem istnienia europejskiej wspólnoty.

Oficjalny serwis obchodów: http://europa.eu/50/index_pl.htm

Spotkanie z panem Janem Tombińskim - Ambasadorem Polski przy UE

16 marca 2007 roku Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego wraz z innymi polskimi biurami regionalnymi oraz przedstawicielami PKP, Poczty Polskiej, PGNiG oraz Krajowej Rady Radców Prawnych w Brukseli uczestniczyło w spotkaniu z nowo powołanym Ambasadorem RP przy Unii Europejskiej, panem Janem Tombińskim.
Spotkanie, którego inicjatorem był Ambasador miało na celu poznanie przedstawicieli polskich województw w Brukseli oraz zapoznanie się z działalnością biur regionalnych, ich problemami, finansowaniem i wzajemną współpracą.
Alicja Majewska – Gałęziak, dyrektor Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli, przedstawiła pokrótce rolę Biur jako jednostek informacyjnych, promujących, lobbujących, organizujących wizyty studyjne, staże, seminaria.
Biura finansowane są przez polską stronę, tzn. przez Urzędy Marszałkowskie, w odróżnieniu np. od Biura Regionalnego Walencji mającego częściowo statut fundacji. Przedstawicielka Krajowej Rady Radców Prawnych w Brukseli, Dorota Garstka, która współpracowała z regionem Walencji, wyjaśniła specyfikę działania biur hiszpańskich, jako tych odnoszących największe sukcesy. W hiszpańskich biurach panuje system prezydencji, która zapewnia prioretety działań proponowane przez dany region. Biura hiszpańskie zawdzięczają swoją siłę również dzięki licznemu składowi osobowemu. Pan Ambsador zgodził się, że polskie biura również powinny zwiększać swój personel, co zapewniłoby ich efektywniejsze działanie. Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili, że jednym z najważniejszych czynników polskiego sukcesu jest również budowanie wzajemnego zaufania, zrozumienia, wsparcia i współpracy między Biurami w Brukseli a instytucjami w regionach. Na pytanie Ambasadora o lokalizację polskich biur, dyrektor BIWW Monika Kapturska przedstawiła korzyści wynikające z prowadzenia biur we wspólnych siedzibach z zagranicznymi regionami jako czynnik wzmacniający współpracę międzynarodową. Stanowi to alternatywę dla Domu Polskiego, który miałby zrzeszać wyłącznie polskie województwa.
Podczas spotkania Ambasador Tombiński przedstawił również konkluzje szczytu Rady Europy z zeszłego tygodnia. Tematem szczytu była polityka energetyczna Unii, szczególnie redukcja emisji gazów cieplarnianych, wzrost udziału biopaliw w bilansie paliwowym UE oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% w ciągu najbliższych lat. Zamiarem Rady jest, aby przedsiębiorstwa działające na terenie UE wprowadzały nowe technologie energetyczne, mniej obciążające środowisko. Ambasador wspomniał również o planach Unii Europejskiej na wprowadzenie wyższej taryfy podatkowej na energię z „brudnych źródeł” w przyszłości. Na zakończenie spotkania, dyrektor BIWW Monika Kapturska przekazała Panu Janowi Tombińskiemu list gratulacyjny od Marszałka Województwa Wielkopolskiego z okazji objęcia stanowiska Ambasadora RP przy UE.

Konferencja pt.: "Możliwości uzyskania wsparcia dla polskich władz samorządowych i regionalnych ze ś

12 marca 2007 Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego wraz z innymi polskimi biurami regionalnymi odpowiedziało na zaproszenie Biura Regionalnego Oslo w Brukseli, uczestnicząc w konferencji dotyczącej wsparcia dla polskich władz samorządowych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Konferencja miała na celu przybliżenie uczestnikom celów, perspektyw oraz metod wdrażania obu mechanizmów oraz przedstawienie czynników, dzięki którym złożone w ich ramach projekty zakończone zostały sukcesem. W drugiej części konferecji Magdalena Jagiełło z Biura Informacyjnego Województwa Małopolskiego przedstawiła projekt zrealizowany z wyżej wymienionych funduszy w Małopolsce - Renowację i Modernizację Galerii w Sukiennicach.

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG to instrumenty przeznaczone dla nowych państw członkowskich Unii Europejskiej przez kraje EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), Norwegię, Islandię i Lichtenstein. Państwa te, w zamian za możliwość korzystania ze swobód Jednolitego Rynku UE, oferują bezzwrotną pomoc finansową dla projektów z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, ochrony dziedzictwa narodowego, służby zdrowia, polityki regionalnej i współpracy przygranicznej, badań naukowych w wyszczególnionych priorytetowych dziedzinach oraz wdrażania acquis communautaire (dorobku prawnego Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej). Głównym celem utworzonych mechanizmów finansowych jest wyrównywanie poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Umowa z października 2004 roku pomiędzy rządami państw darczyńców a Polską, uregulowała warunki pozyskiwania środków finansowych przez polskich beneficjentów. Łączna kwota przyznana Polsce, w ramach obu mechanizmów na lata 2004-2009, wynosi 533,51 mln euro. Udział Norwegii w wypłacie wspomnianych środków pomocowych to aż 97%, co podkreślił Steinar Hagen z norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Minimalna wartość dofinansowania pojedynczego projektu ze środków Mechanizmu Norweskiego i Mechanizmu Finansowego EOG wynosi 250 000 euro. Poziom dofinansowania zależy od źródeł finansowania po stronie polskiego beneficjenta. Jeśli projekt finansowany jest z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie maksymalnie do 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych. W przypadku realizacji projektu we współpracy z podmiotami prywatnymi, poziom współfinansowania z Mechanizmów Finansowych może wynieść maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych.

Podczas konferencji Erik Brynhildsbakken, przedstawiciel EEA Grants, a następnie Anna Włodarczak z Krajowego Punktu Kontaktowego omówili poszczególne zaproszenia do składania wniosków (calls for proposals), ich wartość oraz zakres tematyczny. Zaproszenia pozostają aktualne zazwyczaj przez około 2-3 miesiące, jednakże przygotowanie samych wniosków zajmuje więcej czasu. Ponieważ regulacje, wskazówki oraz instrukcje przygotowywania aplikacji są ogólnie dostępne, wnioskodawcy powinni rozpocząć pracę nad wnioskiem zanim zaproszenia do składania wniosków zostaną ogłoszone. Obecny call for proposals ma wartość 177 milionów euro,a jego termin upływa 16 kwietnia tego roku. Jest ostatnią szansą w ramach NMF dla wnioskodawców z priorytetowych sektorów, tzn. ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i badań naukowych. Ostatnie zaproszenie dla polskich beneficjentów o wartości 73 milionów euro będzie miało miejsce na przełomie 2007/ 2008 roku i dotyczyć będzie „miękkich” projektów, jak i tych dotyczących zakupu sprzętu (wymagają one mniej czasu do realizacji niż projekty inwestycyjne). Brynhildsbakken przedstawił także przykłady możliwości wykorzystania funduszy przez Polskę. Są to np. wsparcie o wartości 15 milionów euro na polsko-norweskie badania naukowe (wezwanie spodziewane wiosną tego roku), jak również 41.5 million euro z funduszu dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania demokracji, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz wyrównywania szans i społecznej integracji (zaproszenie do składania wniosków spodziewane do końca kwietnia). Anna Włodarczak w swojej prezentacji wymieniła najważniejsze czynności podjęte w celu uproszczenia i przyspieszenia wdrażania procesu, czyli między innymi:

  • aktualizację Programów Operacyjnych w celu dokładniejszego sprecyzowania obszarów wymagających wsparcia
  • doprecyzowanie pojęcia kosztów kwalifikowanych w priorytetowych dziedzinach
  • uproszczenie procedur akceptacji wniosków
  • możliwość uzupełniania wniosku przez beneficjenta w Instytucji Pośredniczącej (na wezwanie)
  • skrócenie listy wymaganych dokumentów
  • wprowadzenie listu intencyjnego w miejsce dawniej wymaganej umowy partnerskiej
  • przygotowanie listy najczęściej popełnianych błędów

Pani Anna Włodarczak przedstawiła również statystyki dotyczące wartości wykorzystania funduszy przez poszczególne województwa z pierwszego wezwania. Pierwsza trójka to Mazowieckie, Małopolskie i Lubelskie, natomiast Wielkopolska zajmuje 8 miejsce w kraju z wartością 7,99 milionów euro.

Szczegółowe informacje oraz prezentacje poszczególnych mówców zamieszczone są tutaj.

Oficjalna strona dotycząca Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego:
www.eeagrants.org

Strona internetowa Ambasady Norwegii:
www.norway.info

Szczegółowe infrmacje oraz prezentacje poszczególnych mówców zamieszczone są poniżej

 
Data publikacji: 22.03.2007
Autor: BIWW

Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości - Konkurencyjność 2007

EUROPEJSKIE NAGRODY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Konkurencyjność 2007

Przedsiębiorcza Europa - Dzięki sukcesom ubiegłorocznej edycji konkursu, Komisja Europejska zdecydowała wprowadzić drugą serię Europejskich Nagród Przedsiębiorczości, które mają za zadanie identyfikację i promocję inicjatyw wladz lokalnych i regionalnych wspierających przedsiębiorczość.
400 jednostek samorządu terytorialnego z ponad 20 krajow wzięło udział w pierwszej serii konkursu zorganizowanego w zeszłym roku. Wiceprezydent Komisji Europejskiej, Günter Verheugen, odpowiedzialny za politykę przedsiębiorstw i przemysłu, rozdał narody na gali w grudniu 2006 w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli, nagradzając 6 wybitnych projektów oraz przyznając 2 wyróżnienia. Komitet Y4 ze Środkowej Finlandii wygrał Główną Nagrodę Jury za projekt zatytułowany: „Zmiany kulturalne poprzez propogawanie myślenia przedsiębiorczego we wszystkich grupach społecznych”.
Konkurs na szczeblu państwowym rozpoczyna się w tym miesiącu i potrwa aż do sierpnia. Ma on za zadanie wyłonienie kandydatów do rundy europejskiej. Tegoroczna ceremonia rozdania nagród odbędzie się w Porto w Portugalii 6 grudnia 2007 roku.
W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Europejskich Nagród Przedsiębiorczości.

"RegioStars 2008  Konkurs dla najbardziej innowacyjnych projektów regionalnych

Dla zachęcenia regionów do podjęcia wysiłków na rzecz innowacyjności Komisja Europejska zaproponowała konkurs "RegioStars". Konkurs ma promować najbardziej innowacyjne praktyki rozwoju regionalnego, które przyczynią się do inspiracji innych regionów. Konkurs ten wzmoży wysiłki regionów, a także ukaże wiele dobrych rozwiązań ekonomicznych. Pod uwagę będą brane projekty wspierające tworzenie i wzmacnianie sieci biznesowych, praktyczne wdrażanie technologii do sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystanie tradycyjnych jak i odnawialnych źródeł energii . Jedne z ważniejszych kryteriów to istotny wpływ na gospodarkę regionu, zrównoważony rozwój oraz współpraca międzyregionalna. W konkursie mogą brać udział projekty, które otrzymały pomoc z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub środków przedakcesyjnych. Wręczenie nagród za zwycięski projekt w ramach konkursu "RegioStars" zaplanowano na marzec przyszłego roku

Trzecia konferencja z cyklu Regions for Economic Change

19 stycznia 2007 pisaliśmy o inicjatywie Komisji Europejskiej Regions for Economic Change, która ma na celu zapewnienie większego wpływu unijnej polityki spójności na realizację celów zmodyfikowanej Strategii Lizbońskiej.

Najnowsza konferencja została zorganizowana przez Komisję Europejską we współpracy z Komitetem Regionów i francuskim regionem Prowansja-Alpy-Wybrzeże Lazurowe (PACA) w dniach 7 i 8 marca 2007 . Wzięło w niej odział ponad 500 uczestników z 30 krajów, którzy przedstawiali w jaki sposób realizowane są innowacyjne projekty w ramach polityki spójności. Polscy mówcy podczas konferencji to Pani Magdalena Bednarska oraz Rafał Dutkiewicz reprezentujący Dolny Śląsk oraz Pan Maciej Czarnik z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Komisja Europejska wraz z Komitetem Regionów postawiły sobie za cel zachęcanie regionów do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk gospodarczych w celu sprostania celom Strategii Lizbońskiej na poziomie regionalnym. W związku z tym, na konferencji podkreślano rolę benchmarkingu, tzn. porównywania się z najlepszymi, jak również planowania i prognozowania możliwych wyników oraz korzystania z funduszu Europejskiej Współpracy Terytorialnej i programów Urbact oraz Interreg. Zaproponowano również wprowadzanie złożonych projektów, które skupiają się bardziej na wdrażaniu nowych technologii niż na typowych działaniach w ramach R&D (badania i rozwój). Wszystkie działania i projekty powinny mieć długookresowy horyzont. We wspieranie konkurencyjności będą zaangażowane zarówno instytucje zarządzające funduszami unijnymi jak i regionalne agencje rozwoju gospodarczego oraz centra biznesowe.

Interesujące jest, że część warsztatów była prowadzona na przykładzie konkurencyjnej amerykańskiej gospodarki. Zwrócono tam uwagę, że wzrost gospodarczy nie jest bezpośrednio związany z innowacyjnością. Podkreślano, iż nie tworzenie nowych technologii, a ich zastosowanie ma wpływ na wzrost gospodarczy i jest kluczem do sukcesu. Istnieje kilka ścieżek poprzez które regiony mogą realizować swoja innowacyjność, mianowicie aktywizacja nowych działalności gospodarczych, rozwój istniejących gałęzi przemysłu i ich transformacja w nowe rodzaje działalności oraz unowocześnianie stabilnych i rozwiniętych gałęzi.

Dla zachęcania regionów do podjęcia wysiłków na rzecz innowacyjności Komisja Europejska zaproponowała konkurs "RegioStars" dla najbardziej innowacyjnych praktyk rozwoju regionalnego, które przyczynią się do inspiracji innych regionów. Konkurs ten wzmoży wysiłki regionów, a także ukaże wiele dobrych rozwiązań ekonomicznych. Więcej informacji o konkursie w artykule RegioStars2008

Więcej informacji o konferencji można znaleźć TUTAJ

Broszurka informacyjna na temat konferencji

Rok 2007 został ogłoszony przez Komisję Europejską Europejskim Rokiem Wyrównywania Szans

Rok 2007 został ogłoszony przez Komisję Europejską Europejskim Rokiem Wyrównywania Szans
 
 

Vladimir Špidla, komisarz ds. zatrudnienia, spraw socjalnych i wyrównywania szans, zainaugurowal Europejski Rok Wyrównywania Szans 30 stycznia 2007 roku w Berlinie. Podczas swojej mowy inauguracyjnej Komisarz podkreslił, że ustanowienie roku 2007 Rokiem Wyrównywania Szans nie jest przypadkowe - zamiarem Komisji było zbiegnięcie się w czasie tego wydarzenia z obchodami 50 rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Podkreslił on, że prawo do życia pozbawionego dyskryminacji to jedna z fundamentalnych wartości życia w Europie. Špidla wspomniał również w swoim przemówieniu, że rozwój gospodarczy pociąga za sobą wiele zmian społecznych poprzez które zaczyna się zwracać uwagę na prawa różnego rodzaju mniejszości oraz zapobieganie ich izolacji.
Przez pojęcie równych szans rozumie się przede wszystkim to, że każdy obywatel niezależnie od swoich niedoskonalości może uczestniczyć w pełni w życiu zawodowym i biznesowym. Planuje się również, aby program ten wychodził także poza wspomnianą sferę zawodową i przenikał wszystkie sfery życia. Jak wskazuje badanie europejskiej opinii publicznej, Eurobarometr, ludzie chcą skutecznej walki z dyskryminacją nie tylko w zakładach pracy, ale w życiu codziennym.

Rok 2007 stoi przed wyzwaniem osiągnięcia 3 konkretnych celów:

1) lepszego informowania społeczeństwa o ich prawach,
2) przedstawiania i rozwoju inicjatyw, zachęt i pomysłów na wyrównywanie szans oraz walkę w dyskryminacją
3) podkreślania korzyści z wielokulturowości oraz aktywnego starzenia się społeczeństwa

Wydarzenia, w ramach Europejskiego Roku Wyrównywania Szans – konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania będą odbywać się pod 4 głównymi hasłami: praw (tzn. upewnianie się, że Europejczycy są świadomi swoich praw do równości i wolności), reprezentacji (tzn. dążenie do zwiększonego udziału wszystkich grup społecznych), identyfikacji (tzn. afirmacji różnorodności), szacunku (tzn. eliminacji stereotypów, uprzedzeń oraz przemocy).

Europejski Rok Wyrównywania Szans angażuje nie tylko opinię publiczną, ale także innych uczestników, takich jak organizacje reprezentujące interesy ludzi dotkniętych dyskryminacją i nierównym traktowaniem, związki pracowników i pracodawców oraz wiele organizacji pozarządowych. Poza Komisją Europejską aktywne też będą inne instytucje europejskie, między innymi Parlament Europejski i Komitet Regionów.

Więcej o terminach poszczególnych wydarzeń można znaleść pod adresem:
http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?cat_id=EV

Przemowa Vladimira Špidly, komisarza ds. zatrudnienia, spraw socjalnych i wyrównywania szans, inaugurujaca Europejski Rok Wyrównywania Szans z dnia 30 stycznia 2007 w Berlinie:
http://ec.europa.eu/employment_social/speeches/2007/vs_070130_en.pdf

Najważniejsze akty prawne UE na temat walki z dyskryminacją:
Traktat Amsterdamski, Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne.

Więcej o uczestnikach Europejskiego Roku Wyrównywania Szans:
http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?cat_id=KP