Przejdź do treści

Lista projektów

Francuskie liceum poligraficzne poszukuje szkół partnerskich

Zawodowe liceum komunikacji i przemysłu graficznego „Vercingétorix" z Romagnat (Owernia, Francja) chciałoby nawiązać stałą współpracę z inną europejską placówką w celu organizacji wymian edukacyjnych oraz zawodowych (staże i szkolenia). Celem takich wymian jest poprawa umiejętności technicznych i językowych wśród uczniów.

Uczniowie z liceum „Vercingétorix", którzy byliby objęci wymianą, przystąpią do egzaminu zawodowego za 3 lata. Przed uzyskaniem dyplomu muszą doskonalić swoje umiejętności zawodowe podczas odbywających się corocznie 4-tygodniowych praktyk w przedsiębiorstwach z branży poligraficznej.

Poszukiwani partnerzy to: szkoły średnie o profilu zawodowym, specjalizujące się w komunikacji i przemyśle graficznym (poligrafia).

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Instytut z hiszpańskiej Nawarry poszukuje partnerów do projektu w ramch programu Daphne III

Instytut ds. rodziny oraz równości płci w Nawarze (Hiszpania) chciałby przystąpić do konsorcjum planującego realizację projektu w ramach programu Daphne III dotyczącego zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrony ofiar i grup ryzyka (JUST/2013/DAP/AG DAPHNE III: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/call_2013_dap_ag_en.pdf ).

Celem projektu jest walka z wszelkimi formami przemocy (fizycznej, seksualnej i psychicznej) wobec dzieci, młodzieży i kobiet (w tym m.in.: zapobieganie i zwalczanie wykorzystywania seksualnego, przemocy w rodzinie, przemocy w szkole) oraz zapewnienie wsparcia ofiarom przemocy i grupom ryzyka.

Obszary szczególnego zainteresowania:
- 2.2.7. Zwiększenie świadomości o przemocy wobec kobiet (wpływ przemocy na dyskwalifikację i wykluczenie);
- 2.2.6. Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet poprzez projekty dążące do świadomościowych i behawioralnych zmian w kontekście seksualności;
- 2.2.3. Dzieci jako ofiary i/lub świadkowie przemocy w relacjach intymnych (stosowanie i skutki wczesnej terapii u młodych ofiar).

Poszukiwani partnerzy to: wszystkie grupy zajmujące się zjawiskiem przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet.

Termin składania wniosków do koordynatora projektu upływa 22 października 2013.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu  

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Miasto Peterborough poszukuje partnerów do projektu dot. ekologicznych sposobów podróżowania

Miasto Peterborough (Wielka Brytania) szuka partnerów do projektu dotyczącego promocji ekologicznych sposobów podróżowania.

Celem projektu jest zmiana nawyków podróżowania wśród mieszkańców, ze szczególnym naciskiem na:
- redukcję emisji CO2 poprzez zmniejszenie ilości wycieczek samochodowych;
- zwiększenie wykorzystania ekologicznych środków transportu np. wspólnego korzystania z samochodu przez wiele osób (car sharing);
- walka z otyłością i zwiększenie aktywnego sposobu podróżowania poprzez akcje informacyjne;
- zmniejszenie barier finansowych powstrzymujących przed wyborem bardziej aktywnych środków podróży.

Obszary, w których Miasto Peterborough jest szczególnie zainteresowane realizacją projektów:
- zmniejszenie liczby dzieci podróżujących do szkoły samochodami – współpraca rodziców ze szkołami w tym zakresie;
- wsparcie w pokonywaniu barier, które powstrzymują osoby niepełnosprawne przed stosowaniem bardziej aktywnych form podróżowania.

Poszukiwani partnerzy to: organizacje doświadczone w pracy nad projektami finansowanymi przez UE, a szczególnie podmioty, które posiadają doświadczenie w osiąganiu powyższych celów.

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt do końca października 2013 r.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Miasto Peterborough poszukuje partnerów do projektów dot. zdrowego stylu życia

Miasto Peterborough (Wielka Brytania) chciałoby nawiązać współpracę z organizacjami mającymi doświadczenie w realizacji projektów unijnych w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz planowania wspólnych działań projektowych w zakresie zdrowego trybu życia.

Przykładowe obszary potencjalnych projektów:
- zwiększenie mobilności osób starszych poprzez aktywność fizyczną;
- zapewnienie osobom starszym odpowiedniej wiedzy dot. utrzymywania ciepła podczas zimowych miesięcy, a także dbałości o dobry ogólny stan zdrowia;
- zapobieganie paleniu papierosów, nadużywania alkoholu i narkotyków;
- zmniejszenie liczby „stałych pacjentów” trafiających do szpitali w związku z urazami spowodowanymi nadużywaniem alkoholu.

Poszukiwani partnerzy to: organizacje doświadczone w pracy nad projektami finansowanymi przez UE, a szczególnie podmioty, których działalność jest związania z powyższymi zagadnieniami.

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt do końca października 2013 r.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Fundacja Ruffini poszukuje partnerów do projektu w ramach prog. Daphne III

Fundacja Ruffini (Włochy) szuka partnerów do projektu w ramach programu Daphne III dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy w szkołach .

Celem projektu jest przeciwdziałanie znęcaniu się nad słabszymi, zwiększenie zdolności dzieci do akceptacji drugiego człowieka i umiejętność brania na siebie odpowiedzialności.

Główne działania obejmują:
- uczniowie (w wieku 5-8 lat) – praca w grupach (na poziomie klasy) mająca na celu zwrócenie uwagi na znaczenie przyjaznej atmosfery w klasie, otwartość na różnorodność oraz dążenie do zrozumienia i wywołania reakcji w przypadku zastraszania czy agresji.
- dorośli (rodzice, nauczyciele, inni pracownicy) – szkolenia, kształcenie na odległość, spotkania mające na celu zwiększenie świadomości dot. tej tematyki.

Poszukiwani partnerzy to: organizacje non-profit, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa, przedszkola i instytucje edukacyjne (dotyczy placówek dla dzieci w wieku 5 do 8 lat).

Termin składania wniosków do koordynatora projektu upływa 15 października 2013.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Miasto Manchester poszukuje partnerów do projektu w ramach prog. Daphne III

Miasto Greater Manchester (Wielka Brytania) szuka partnerów do projektu w ramach programu Daphne III - „Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka” .

Celem projektu jest zapobieganie dalszej przemocy poprzez zmianę postaw i zachowań.

Główne działania obejmują analizę istniejącej literatury, programów i modeli walki z przemocą, a także tworzenie nowych modeli i ich testowanie.

Poszukiwani partnerzy to: organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, środowisko akademickie, instytucje badawcze.

Termin składania wniosków do koordynatora projektu upływa 8 października 2013.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska Agencja poszukuje partnerów do projektu dot. ochrony różnorodności genetycznej

Hiszpańska Agencja Rolnictwa i Rybołówstwa z regionu Andaluzja szuka partnerów do projektu „Działanie przygotowawcze: unijne zasoby genetyczne roślin i zwierząt”.

Celem projektu jest udział w badaniach z zakresu rozwoju strategii ochrony różnorodności genetycznej w UE.

Główne działania obejmują:

  • Przeprowadzenie kompleksowego opisu i analizy techniki genetycznej związanej z zasobami w UE,
  • Stworzenie praktycznych zaleceń opartych na analizie innych przypadków oraz wywiadów z odpowiednimi podmiotami zaangażowanymi w ochronę i zrównoważone korzystanie z agro-różnorodności biologicznej.

Poszukiwani partnerzy to: wydziały uniwersytetów, instytucje badawczo –rozwojowe, środowisko akademickie.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w projekcie upływa 10 października 2013.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Nabór dla miast do projektu w zakresie transportu miejskiego

Do 30 września 2013 r. miasta europejskie mogą brać udział w naborze ramach projektu „The European SOLUTIONS” dotyczącego innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań w transporcie miejskim na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym.

Czytaj więcej...

Instytut Turystyki z Murcji poszukuje partnerów do projektu dot. rozwoju turystyki

Hiszpański Instytut Turystyki z regionu Murcja szuka partnerów do projektu pt. ‘’Ułatwienie turystyki ponadnarodowej w Europie poza sezonem wakacyjnym poprzez rozwój turystyki społecznej” w ramach programu ITEST.

Czytaj więcej...

Francuska szkoła średnia poszukuje partnerów do projektu dot. szkoleń zawodowych

Liceum zawodowe Robert d'Arbrissel poszukuje partnerów do projektu „Usługi wspierające ludzi w ich lokalnym środowisku" w ramach programu Leonardo da Vinci Mobility i działania "Wstępne Kształcenie Zawodowe".

Czytaj więcej...

Włoski region Veneto poszukuje partnerów do projektu dot. równouprawnienia płci

Włoski region Veneto poszukuje partnerów do projektu, który będzie wdrażany w ramach unijnego programu PROGRESS – naboru „Równouprawnienie płci w procesie podejmowania decyzji gospodarczych".

Czytaj więcej...

Miasto Bilbao poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Daphne III

Dyrekcja Równości, Współpracy i Obywatelstwa Rady Miasta Bilbao (Kraj Basków, Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu pt. „Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrony ofiar i grup ryzyka” w ramach programu DAPHNE III.

Czytaj więcej...