Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

SITTurniej Innowacji Społecznych (SIT), organizowany przez Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wyróżnia i wspiera najlepszych europejskich przedsiębiorców działających w sferze społecznej. Promuje on innowacyjne pomysły i nagradza inicjatywy, które przyczyniają się do tworzenia oddziaływań społecznych, etycznych lub środowiskowych. Zazwyczaj obejmuje on projekty w dziedzinie edukacji, opieki zdrowotnej, ochrony środowiska, gospodarki obiegowej, włączenia społecznego, tworzenia miejsc pracy, starzenia się i wielu innych.

Wszystkie projekty ubiegają się o Nagrodę Główną i Nagrodę Specjalną I i II stopnia w wysokości odpowiednio 50 00 EUR i 20 000 EUR. W 2020 roku Nagrody w Kategorii Specjalnej będą przyznawane projektom koncentrującym się na ochronie środowiska (ze szczególnym naciskiem na bioróżnorodność i ochronę ekosystemów). Dwa projekty zostaną wybrane do udziału w programie przedsiębiorczości społecznej INSEAD w Fontainebleau we Francji.

Kto może zgłosić udział? Turniej ma na celu przyciągnięcie zainteresowania zarówno organizacji nienastawionych na zysk, jak i tych, które działają na zasadzie non-profit, głównie młodych przedsiębiorców i przedsiębiorstw społecznych, departamentów odpowiedzialności korporacyjnej przedsiębiorstw sektora prywatnego dowolnej wielkości, organizacji pozarządowych i jednostek administracji rządowej lub samorządowej oraz społeczności uniwersyteckich. Mile widziane są również zgłoszenia od zespołów studenckich.

Propozycje mogą być pomysłami innowacyjnymi, które mogą być realizowane w rozsądnych ramach czasowych i przynosić znaczne korzyści dla społeczeństwa, lub już wdrożonymi innowacyjnymi rozwiązaniami o wymiernych skutkach społecznych, które mogłyby służyć jako najlepsze praktyki i powtarzalne modele. Wszystkie zgłoszenia muszą zobowiązać się do wykorzystania potencjalnych nagród na potrzeby swojego wniosku.

W turnieju mogą wziąć udział osoby lub zespoły z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw w procesie rozszerzenia i państw EFTA (lub zamieszkałych w tych państwach), które złożą wnioski do realizacji w jednym lub kilku z tych państw.

Nagrody przyznawane są przez jury złożone ze specjalistów ze świata nauki i biznesu.

Turniej odbywa się w dwóch rundach. Komisja selekcyjna, składająca się głównie z ekspertów Grupy EBI w dziedzinie innowacji, środowiska i innych odpowiednich dyscyplin, wybiera 15 finalistów. Finaliści uczestniczą w zindywidualizowanym programie szkoleniowym (Mentoring Bootcamp, e-szkolenia na temat pitchingu, indywidualne sesje coachingowe), aby zapewnić im niezbędne wskazówki w celu sfinalizowania ich propozycji i przygotowania ich do imprezy finałowej, podczas której wszyscy finaliści muszą przedstawić i obronić swój projekt przed jury złożonym z ekspertów w dziedzinie innowacji społecznych.

Tegoroczny Turniej Innowacji Społecznych odbędzie się 8 października w Lizbonie, w Portugalii.

Finaliści wszystkich edycji SIT stają się członkami SIT Alumni Network. Jako członkowie mogą korzystać z wielu możliwości szkoleniowych, takich jak (i) Scaling Executive Programme, pełnoetatowe szkolenie dla kadry kierowniczej, które koncentruje się na skalowaniu, pitching'u i zaangażowaniu inwestorów, (ii) SITolarships, program grantów innowacyjnych oraz (iii) konferencje w całej Europie i sieci z inwestorami, filantropami venture i fundacjami, które mogą pomóc w zwiększeniu skali projektu.

W celu uzyskania odpowiedzi na pytania, prosimy o e-mail na adres institute@eib.org

Więcej informacji na temat SIT:

SIT Application forms and guidelines

Rules for applicants

Key dates & deadlines

Frequently Asked Questions

autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. www.institute.eib.org