Przejdź do treści

Marszałek Woźniak na posiedzeniu komisji COTER

marszałek xddddMarszałek Marek Woźniak wziął dzisiaj udział w posiedzeniu komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów. Członkowie dyskutowali głównie na temat potrzeb oraz roli regionów i miast po 2020 r. Wspólnie z przedstawicielami Komisji Europejskiej rozmawiali o opracowywaniu regionalnych strategii rozwoju, regionach metropolitalnych i rozwoju lokalnym.

Członkowie komisji COTER zaznaczyli, że dla rozwoju regionalnego ważne jest zdefiniowanie konkretnej, długofalowej wizji rozwoju Europy wyznaczającej ambitne, ale i realistyczne cele. To ona powinna służyć za podstawę dla regionalnych i krajowych strategii rozwoju. Z drugiej strony, przy opracowywaniu tych dokumentów należy brać pod uwagę specyficzną tożsamość danego samorządu. Strategie powinno się rozwijać w oparciu o fakt, że każdy region ma własne, wyjątkowe cechy, co znajduje odzwierciedlenie w ludziach i sposobach ich działaniach. Ważnym i bardzo aktualnym tematem poruszonym w tym kontekście, była potrzeba uwzględniania i wzmacniania w regionalnych strategiach rozwoju, walki ze zmianą klimatu w tym m.in. wspieranie efektywności energetycznej, czystej mobilności czy zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Najwięcej miejsca w dyskusji na temat regionów metropolitalnych poświecono z kolei kwestii dystrybucji środków z unijnej polityki spójności. Wskazywano, że obszary te otrzymują nieproporcjonalnie małe wsparcie biorąc pod uwagę, że to one wytwarzają około 72% PKB w poszczególnych krajach, a na ich terenie mieszkają 23 miliony mieszkańców. Wiąże się z tym konieczność stawiania czoła takim wyzwaniom jak walka ze zmianami klimatycznymi, zagwarantowanie sprawnej sieci transportu czy usług. Podczas posiedzenia rozmawiano również o rozwoju lokalnym. Tutaj wskazywano na fakt, że ważne jest wykorzystywanie instrumentów wspierających rozwój lokalnych społeczności, ale także korzystanie z innych mechanizmów i programów unijnych np. programu INTERREG. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców na poziomie lokalnym w tego rodzaju działania, wzrasta w nich poczucie przynależności do Unii Europejskiej oraz przyczyniania się do rozwoju Europy.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Autor zdjęcia: Europejski Komitet Regionów