Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

european solidarity corps pl

Europejski Korpus Solidarności (EKS) jest programem kierowanym dla młodych ludzi i organizacji, którzy chcą wziąć udział w działaniach solidarnościowych w różnych obszarach, w tym pomocy humanitarnej, działaniach na rzecz zdrowia i środowiska w całej UE i poza nią.

PRIORYTETY PROGRAMU

  • promocja włączenia społecznegoiróżnorodności,
  • akcent na działania na rzecz środowiska naturalnego,
  • przyczynienie się do transformacji cyfrowej, wspieranie projektów, które rozwijają umiejętności cyfrowe oraz służą pogłębianiu wiedzy na temat zarówno możliwości, jak i zagrożeń związanych z technologią cyfrową.
  • zaangażowaniemłodych ludzi w procesy demokratyczne. Program ułatwia młodym ludziom aktywność społeczną i przyczynienie się do zmian.
  • wsparcie działań związanych z nieprzewidzianymi wyzwaniami, takimi jak przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19i jej skutkom, szczególnie w obszarze profilaktyki i wsparcia zdrowia. Program mobilizuje wolontariuszy do wspierania projektów zajmujących się różnymi wyzwaniami zdrowotnymi.

JAKIE DZIAŁANIA WSPIERA EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI W LATACH 2021-2027?

WOLONTARIAT

Wolontariat daje młodym ludziom możliwość uczestniczenia w codziennej pracy organizacji na rzecz społeczności. Działania mogą odbywać się za granicą lub w kraju zamieszkania wolontariusza. Wolontariat indywidualny może trwać do 12 miesięcy, podczas gdy wolontariat grupowy trwa zwykle od 2 tygodni do 2 miesięcy.

PROJEKTY SOLIDARNOŚCI

Projekty solidarności to działania tworzone i realizowane przez grupę młodych ludzi w celu sprostania kluczowym wyzwaniom w ich społecznościach.

POMOC HUMANITARNA

EKS rozszerzy swój zakres o działania w ramach wolontariatu, wspierające pomoc humanitarną w oparciu o program „EU Aid”. Ten obszar programu będzie otwarty dla osób w wieku od 18 do 35 lat i ma pomóc sprostać wyzwaniom w krajach, w których prowadzone są działania humanitarne UE.

Więcej informacji o tym w jaki sposób można się zaangażować, możesz znaleźć tutaj.

 

ROLA NARODOWEJ AGENCJI W EUROPEJSKIM KORPUSIE SOLIDARNOŚCI

W każdym kraju członkowskim UE zostały utworzone Narodowe Agencje. Ich celem jest promocja i wdrażanie Europejskiego Korpusu Solidarności na poziomie krajowym i działanie jako łącznik między Komisją Europejską a organizacjami uczestniczącymi na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym

Agencją odpowiedzialną za wdrażanie EKS w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Źródło: Narodowa Agencja EKS | Europejski Korpus Solidarności