Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Program EU4Health jest odpowiedzią Unii Europejskiej na pandemię COVID-19, która wywarła poważny wpływ na personel medyczny, służbę zdrowia, pacjentów oraz system opieki zdrowotnej.

Program jest jednym z głównych instrumentów na drodze do powstania Europejskiej Unii Zdrowotnej, która ma na celu poprawę, jakości, efektywności i dostępności usług medycznych na terenie całej Unii Europejskiej. Budżet programu wynosi 5,3 mld euro.

 

ZAKRES PROGRAMU

Obszary działania programu EU4Health zostały podzielone na 10 celów szczegółowych w ramach 4 celów ogólnych:

mt_ignore

Program EU4Health ma na celu szybsze utworzenie Europejskiej Unii Zdrowotnej dzięki inwestycjom w priorytety w dziedzinie zdrowia, takie jak:

Dodatkowo EU4Health wspiera również inne dziedziny takie jak np. cyfryzacja systemów opieki zdrowotnej, zmniejszanie liczby zakażeń odpornych na środki przeciwdrobnoustrojowe i poprawa wskaźników szczepień.

 

PROGRAMY PRAC

Program UE Dla Zdrowia 2021-2027 wdrażany jest w ramach rocznych programów prac. Fundusze przekazywane są na cele związane z czterema nadrzędnymi dziedzinami:

  • gotowość na wypadek sytuacji kryzysowej
  • promocja zdrowia i zapobieganie chorobom
  • systemy opieki zdrowotnej i pracownicy służby zdrowia
  • technologie cyfrowe

 

FINANSOWANIE

Budżet programu jest zarządzany przez Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA). Na stronach agencji można znaleźć zaproszenia do składania wniosków i zaproszenia do składania ofert. Ponieważ Polska znajduję się w grupie krajów ze współczynnikiem DNB (dochód narodowy brutto) mniejszym niż 90% średniej UE, projekty z udziałem podmiotów z naszego kraju mogą zostać dofinansowane nawet w 80%.

DLA KOGO?

Podmioty kwalifikujące się do programu w poszczególnych tematach określane są na podstawie rocznych programów prac. Mogą to być m.in.: instytucje badawcze, organizacje pozarządowe, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz fundacje.

 

ZAANGAŻOWANE PODMIOTY

W realizację projektów realizowanych w ramach programu EU4Health są zaangażowane różne podmioty, takie jak:

  • kraje UE uczestniczą w konsultacjach dotyczących priorytetów i strategicznych kierunków programu oraz współpracują z Komisją w ramach grupy sterującej ds. Programu UE Dla Zdrowia, aby zapewnić spójność i komplementarność z krajową polityką zdrowotną. Przed przyjęciem rocznych programów prac przedstawiają swoją opinię na forum Komitetu ds. Programu UE Dla Zdrowia.
  • państwa trzecie stowarzyszone z Programem UE Dla Zdrowia uczestniczą w procesie konsultacji i monitorują prace grupy sterującej i komitetu programowego odpowiedzialnych za Program UE Dla Zdrowia. Korzystają one z finansowania tak jak każde inne państwo UE.
  • zainteresowane strony, czyli między innymi przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i stowarzyszeń pacjentów, środowiska akademickiego i organizacji pracowników służby zdrowia, wypowiadają się na temat priorytetów i strategicznych kierunków oraz potrzeb, które należy uwzględnić w rocznym programie prac.
  • Parlament Europejski jest informowany o postępach prac przygotowawczych i działaniach informacyjnych skierowanych do zainteresowanych stron.
  • Komisja Europejska opracowuje, przyjmuje i realizuje roczne programy prac oraz monitoruje postępy w realizacji celów programu i składa sprawozdania na ten temat. Może w każdej chwili zasięgnąć opinii właściwych agencji zdecentralizowanych oraz niezależnych ekspertów w dziedzinie zdrowia w kwestiach technicznych lub naukowych istotnych dla realizacji programu.

SYNERGIE

Ponieważ zdrowie jest bardzo szeroką dziedziną wiele programów Unijnych poza UE Dla Zdrowia zajmuję się projektami mającymi na celu poprawę sytuacji sektora opieki zdrowotnej oraz zdrowia Europejczyków, między innymi:

 

DODATKOWE INFORMACJE

zaproszenie do składania wniosków

zaproszenia do składania ofert

budżet i wyniki programu

aktualności w programie UE dla Zdrowia

 

Opracowane przez BIWW na podst. health.ec.europa.eu