Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w obszarze edukacji, młodzieży, szkoleń i sportu. Skierowany jest do organizacji i instytucji publicznych i prywatnych, tym samym wspierający formalny i nieformalny obszar edukacji.

Program oferuje młodym Europejczykom wymiany międzynarodowe, a także umożliwia realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Nowa edycja programu na lata 2021-2027 zakłada więcej możliwości dla beneficjentów, kładąc nacisk na zielone, cyfrowe społeczeństwo.

Głównym celem programu jest wspieranie osób młodych w procesie kształcenia, tym samym umożliwiając im łatwiejsze wejście na rynek pracy przez proces nieustannego podnoszenia kompetencji.

Kluczowym elementem jest skupienie na kwestii innowacyjności oraz podnoszenia kwalifikacji w dziedzinach takich jak: cyfryzacja, sztuczna inteligencja, czysta energia, robotyka czy przeciwdziałanie zmianom klimatu, jednocześnie przyczyniając się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego zarówno jednostek jak i całych społeczeństw.

Erasmus+ po doświadczeniach związanych z COVID-19 będzie działał na rzecz włączenia społecznego, tak by każdy mieszkaniec Europy bez względu na wiek, wykształcenie czy narodowość miał równe szanse i dostęp do edukacji.

Program skierowany jest też na działania pozwalające na zwiększenie świadomości w zakresie demokratycznych wartości europejskich, jak i kwestii ochrony środowiska związanych z Europejskim Zielonym Ładem, upowszechniających ekologiczne praktyki.

Europejski budżet Programu na lata 2021-2027 wynosi 26,2 miliarda euro.

W Polsce realizatorem programu Erasmus+ jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Program został podzielony na siedem głównych sekcji, które wzajemnie się uzupełniają (pierwszych sześć zarządzanych w Polsce, siódma zarządzana z Brukseli):

1. „Edukacja dorosłych” to sektor, którego celem jest wzmocnienie kompetencji i podniesienie umiejętności osób dorosłych. Obejmuje swym zasięgiem szczególnie obszar niezawodowy edukacji.

2. „Kształcenie i szkolenia zawodowe” to sektor skierowany do uczniów i absolwentów szkół zawodowych i technicznych, ale również mentorów i kadry zarządczej. O wsparcie mogą ubiegać się organizacje i instytucje zaangażowane w rozwój sektora kształcenia i szkoleń zawodowych.

3. „Edukacja szkolna” oferuje wachlarz możliwości dla podmiotów związanych z edukacją szkolną i działających na jej rzecz takich jak: publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, średnie, jednostki samorządu terytorialnego, biblioteki, domy kultury, kuratoria oświaty.

4. „Szkolnictwo wyższe” to sekcja skierowana do studentów, pracowników uczelni wyższych posiadających kartę Erasmusa (możliwość przyznania do 2027 r. na cały okres trwania programu), organizacji współpracujących z uczelniami, a także podmiotów takich jak: przedsiębiorstwa, instytuty badawcze czy organy publiczne, umożliwiając im realizowanie mobilności i wyjazdów zagranicznych czy też koordynację międzynarodowych projektów.

5. „Młodzież” to sektor z którego mogą skorzystać osoby w wieku od 13 do 30 lat oraz pracownicy młodzieżowi bez ograniczeń wiekowych. Ponadto o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wykorzystujące nieformalne metody edukacji takie jak: grupy nieformalne młodzieży, stowarzyszenia, szkoły, fundacje, organizacje pozarządowe, Ochotnicze Hufce Pracy, organizacje samorządowe, kluby sportowe, studenckie, ale też grupy i osoby indywidualne ubiegające się o wsparcie w ramach programu DiscoverEU.

6. „Sport” to sekcja zorientowana na instytucje i organizacje prowadzące działalność w obszarze aktywności fizycznej i sportu powszechnego, a także promujące zdrowy styl życia. Z dofinansowania mogą skorzystać podmioty takie jak: kluby, związki sportowe, fundacje, stowarzyszenia czy spółki.

7. „Jean Monnet” sektor kierowany przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli, ma na celu wzmacnianie działań w zakresie studiów związanych z Unią Europejską oraz zagadnieniami szeroko pojętej integracji europejskiej. Wsparciem objęte są akcje związane ze szkolnictwem wyższym oraz dotyczące innych dziedzin kształcenia, szkoleń czy debat.

W programie Erasmus+ w zależności od sektora istnieją trzy główne rodzaje projektów (tzw. akcje):

  • Mobilność edukacyjna – celem jest umożliwienie uczestnikom wyjazdów zagranicznych i realizacji innowacyjnych projektów.
  • Współpraca organizacji i instytucji – ma na celu wymianę i implementację dobrych praktyk przez transfer i wymianę doświadczeń między organizacjami. Nadrzędnym celem jest podniesienie jakości kształcenia.
  • Działania centralne zarządzane przez Europejską Agencję ds. Edukacji i Kultury w ramach wybranych sektorów.

Dodatkowe informacje:

FRSE: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (frse.org.pl)

Europejska Agencja ds. Edukacji i Kultury: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl