Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Jest to program będący źródłem finansowania projektów, który wspiera wymianę doświadczeń, nowatorskie rozwiązania i budowę potencjału instytucji uczestniczących w przygotowaniu i realizacji polityk rozwoju regionalnego. Celem projektów jest poprawa wdrażania instrumentów polityki.

Beneficjenci: Program jest skierowany do władz publicznych szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego, podmiotów prawa publicznego (w tym uczelni) oraz podmiotów prywatnych non-profit.

Kraje objęte programem: 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegia, Szwajcaria, Albania, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia i Ukraina. 

Dla polskich instytucji poszerzony zasięg geograficzny programu oznacza możliwość współpracy z partnerami z 35 państw. 

 Poziom dofinansowania UE: 80%

Tematy, w zakresie których można realizować projekty obejmują 5 celów unijnej polityki spójności oraz dodatkowy cel: lepsze zarządzanie współpracą.

W ramach programu działa platforma learningowa, która jest źródłem wsparcia eksperckiego: publikacji, warsztatów, pomocy doradczej i bazy dobrych praktyk.

Zapowiedź trzeciego nabór wniosków Interreg Europa 2021-2027

Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie jest planowany w okresie marzec – czerwiec 2024 roku. Nabór będzie otwarty we wszystkich celach polityki i wszystkich celach szczegółowych programu. Będą mogli w nim uczestniczyć partnerzy z 36 państw. Projekty współpracy międzyregionalnej mogą dotyczyć wszystkich zagadnień polityki spójności.

Szczegółowe informacje o naborze wraz z pakietem aplikacyjnym zostaną zamieszczone na stronie programu: www.interregeurope.eu.

Informacje na temat naboru w języku polskim będę publikowane na stronie www.ewt.gov.pl.  

Na potrzeby przygotowywania się do 3. naboru można na razie korzystać z narzędzi dostępnych w drugim naborze wniosków: https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call

 

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
tel.: 22 273 81 76
e-mail IE@mfipr.gov.pl

 

Więcej informacji:

Strona programu: https://www.interregeurope.eu/

Strona polskiego KPK: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-2021-2027/

Źródło: www.ewt.gov.pl