Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Partnerstwa na rzecz doskonałości (ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA)

Program finansowania: Program Erasmus +

Informacje o poszukującym podmiocie: Kolegium Uniwersyteckie VIA (Jutlandia Środkowa Dania) współpracuje ze wszystkimi gminami, szkołami i nauczycielami z regionu zarówno w obszarze kształcenia nauczycieli, jak i w ramach licznych krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych. Kolegium Uniwersyteckie ściśle współpracuje również z fundacją LEGO, duńskim Związkiem Nauczycieli oraz duńskim Ministerstwem Dzieci i Edukacji. Każdego roku ok. 100 pracowników Kolegium uczestniczy w działaniach związanych z mobilnością, a średnio w ciągu roku ok. 700 studentów bierze udział w wymianach. Kolegium posiada akredytację jako koordynator konsorcjum mobilności dla nauczycieli, którzy odbywają staż zawodowy w regionie Jutlanii Środkowej.   

Zarys problemu: W państwach członkowskich Unii Europejskiej zauważyć można niedobory w kadrze nauczycielskiej – jednym z remediów na rozwiązanie tego problemu może być zwiększenie atrakcyjności zawodu nauczyciela. Równolegle nauczyciele mogą spełniać swoją kluczową rolę jako edukatorzy młodych Europejczyków wyłącznie wtedy, gdy będą mogli rozwijać się i będą zmotywowani. Kolegium Uniwersyteckie poszukuje konsorcjum, które pomoże przyczynić się do sprostania wyzwaniu. Dodatkowo, celem konsorcjum jest zbadanie w środowisku regionalnym sposobów, które ułatwią promowanie mobilności wśród uczniów i szkół.

Wkład Kolegium Uniwersyteckiego VIA do projektu: Duńskie Kolegium Uniwersyteckie może przyczynić się do realizacji projektu działając jako partner w akademii nauczycielskiego Erasmus +, zapewniając kształcenie nauczycieli m.in. w obszarze włączenia społecznego, zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji. Strona duńska chciałaby również dalej rozwijać i  doskonalić różne formy edukacyjne oraz dydaktyczne we współpracy z członkami konsorcjum. Mogłoby to obejmować mikrokredyty, różne formy mobilności oraz laboratoria dydaktyczne i  rozwojowe, w których dydaktycy, uczniowie, szkoły oraz studenci współpracują, aby wypracować dobre praktyki ponad granicami państw. Kolegium Uniwersyteckie VIA posiada bogate doświadczenie w pracy z metodami uczenia się poprzez działanie i innowacje bazujące na współpracy. Ponadto, Kolegium VIA może w ramach konsorcjum odpowiadać za koordynowanie wyjazdów, zajęć i kursów dla duńskich oraz europejskich nauczycieli. 

Poszukiwani partnerzy: Poszukiwany jest zarówno koordynator projektu, a także partnerzy, którzy chcieliby dołączyć do projektu jako pełnoprawni lub stowarzyszeni partnerzy. Kontakt w tym celu mogą nawiązać następujące podmioty:

- instytucje kształcące nauczycieli (kolegia, instytuty, uniwersytety zapewniające wstępne kształcenie nauczycieli i/lub doskonalenie zawodowe) dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych i ogólnokształcących szkołach średnich, z uwzględnieniem nauczycieli zatrudnionych w szkołach zawodowych;

- ministerstwa lub instytucje publiczne, które odpowiadają za edukację szkolną;

- podmioty publiczne (lokalne, regionalne i krajowe ) oraz prywatne odpowiedzialne za tworzenie oferty kształcenia nauczycieli, a także za wyznaczanie standardów kwalifikacji nauczycieli;

- stowarzyszenia nauczycieli albo inne uznane w państwie podmioty zajmujące się kształceniem nauczycieli i ich rozwojem zawodowym;

- organy odpowiedzialne za kształcenie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz za nadzór nad ich ciągłym doskonaleniem zawodowym i ich kwalifikacjami;  

- szkoły współpracujące z podmiotami kształcącymi nauczycieli, celem umożliwienia im odbywania praktycznych szkoleń;

- inne podmioty  - szkoły podstawowe, szkoły średnie, szkoły zajmujące się szkoleniami zawodowymi, a także organizacje pozarządowe i stowarzyszenia nauczycieli – które mogą wnieść cenny wkład do projektu.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt przed 25 kwietnia br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu