Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Tytuł projektu: Zrównoważona przyszłość dla Europy (nabór: HORIZON-CL2-TRANSFORMATIONS-2022-01-02)

Program: Horyzont Europa

Informacje o projekcie: Projekt będzie realizowany z regionalnej perspektywy na mobilność europejską w trzech etapach roboczych:

  1. Podejście odgórne – regionalna perspektywa makro:

Istniejące regionalne bazy danych zostaną wykorzystane do stworzenia wielowymiarowych klastrów mobilności na poziomie NUTS 3 (podregiony). Klastry te zostaną wyznaczone poprzez czynniki związane z warunkami regionalnymi (wiejskie i miejskie, o niskich i wysokich dochodach), rodzajem migracji (stała, tymczasowa, wahadłowa), poziomem umiejętności migrantów przyjeżdżających i wyjeżdzających, a także inne kryteria. Kompleksowość informacji zostanie zredukowana za pośrednictwem metod statystycznych (np. regresji, analizy czynnikowej, itp.).

  1. Podejście oddolne – indywidualna perspektywa mikro:

Przyjęte podejście zostanie uzupełnione typologią wydłużonej trajektorii mobilności (np. dojazdów do pracy) z i do wybranych regionów. Bazować będzie na jakościowych analizach praktycznych przykładów. Dodatkowo zostanie przeprowadzona ocena wpływu oraz analiza polityki, w której ocenione zostaną sposoby radzenia sobie przez regiony ze skutkami napływu i odpływu migrantów.

  1. Konsekwencje dla polityki:

- Ocena aktualnego stanu – rewizja polityki na poziomie unijnym i krajowym;

- Zidentyfikowane klastry regionalne zostaną poddane ocenie w grupach dyskusyjnych z udziałem ekspertów regionalnych celem określenia rzeczywistego wpływu polityki oraz ustalenia priorytetów;

- Wypracowane wyniki obejmą wybór charakterystyki regionów pod względem mobilności, typowe historie życia ich mieszkańców, a także analizę wpływu i polityki, które prowadzą do sformułowania zaleceń dla poszczególnych grup docelowych zarówno na poziomie regionalnym, jak i unijnym.

Budżet projektu: 2-3 mln euro

Czas trwania projektu: 3 lata

Podmioty zaangażowane w projekt:

Instytut Gospodarki Międzynarodowej w Hamburgu (Niemcy), Uniwersytet Nauk Stosowanych Harz (Niemcy), Uniwersytet Karola i Franciszka w Grazu (Austria).

Podmioty poszukiwane: Poszukiwany jest przede wszystkim koordynator konsorcjum, ale zgłaszać się również mogą inne podmioty zainteresowane tematem.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt przed 16 marca br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu