Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Tytuł projektu: Partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie edukacji dorosłych

Program finansowania: Program Erasmus + (Akcja kluczowa 2 na rzecz współpracy w dziedzinie edukacji dorosłych)

Informacje o projekcie: Inicjatywa ma stanowić przykład międzynarodowej współpracy, która zjednoczy ponadnarodową sieć organizacji działających w obszarach: edukacji osób dorosłych, transformacji energetycznej, kultury, a także renowacji budynków. Celem projektu będzie umożliwienie zaangażowanym w jego realizację podmiotom podniesienia jakości i znaczeniach działań poprzez internacjonalizację ich działań. Wartością dodaną projektu będzie także wymiana dobrych praktyk i doświadczeń.  

Projekt przyczyni się do zrealizowania jednego z priorytetów programu Erasmus +, tj. „Środowisko i walka ze zmianami klimatycznymi”. Będzie on znacząco wspierać edukację dorosłych i małe organizacje branży budowlanej w zakresie podnoszenia świadomości na tematy związane z transformacją energetyczną, środowiskiem oraz zmianami klimatycznymi. Warto zaznaczyć, że projekt będzie miał na celu rozwijanie kompetencji związanych z energią w branży renowacji budynków, opracowywanie strategii i metodologii w dziedzinie zielonych umiejętności sektorowych, a także zorientowanych na przyszłość programów nauczania, które lepiej spełniają potrzeby jednostek. W ramach projektu również położony zostanie nacisk na opracowywanie i testowanie innowacyjnych praktyk, aby przygotować dorosłych uczących się i pracowników branży budowalnej zajmujących się renowacjami budynków, by stali się rzeczywistymi sprawcami zmian. Stanie się to dzięki wyposażeniu ich we właściwą wiedzę, narzędzia i know-how w zakresie oszczędzania zasobów, ograniczania zużycia energii i odpadów, zmniejszania ubóstwa energetycznego, poprawy efektywności energetycznej budynków itp. Projekt będzie kładł również nacisk na także zmianę indywidualnych preferencji, nawyków dotyczących zużywania energii oraz stylu życia, zgodnie z zasadami Nowego Europejskiego Bauhausu oraz pozwoli na rozwój kompetencji w dziedzinie zrównoważonego rozwoju nauczycieli. 

Realizacja projektu ma przyczynić się do:

- podniesienia jakości pracy, działań oraz praktyk podmiotów uczestniczących w projekcie za pośrednictwem rozwoju edukacji osób dorosłych, budowania potencjału i programu szkoleniowego w zakresie renowacji energetycznej dedykowanego pracownikom sektora budowlanego oraz małym pracodawcom;

- budowania zdolności do podejmowania działań na skalę ponadnarodową oraz aktywności pomiędzy różnorodnymi sektorami oraz tematami, celem rozwiązywania wyzwań społecznych związanych z energią;

- stworzenia wspólnej ponadnarodowej płaszczyzny dla wspólnych potrzeb oraz priorytetów w dziedzinie kształcenia dorosłych w sektorze renowacji budynków, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP i małych organizacji;

- umożliwienia przeprowadzenia transformacji oraz wprowadzenia zmian na poziomie indywidualnym, organizacyjnym i sektorowym, co ma doprowadzić do poprawy i wypracowania nowego podejścia do bieżących wyzwań związanych z energią.

Szczegółowe priorytety sektora „Edukacja dorosłych” do których odnosi się projekt są następujące:

- poprawa dostępności wysokiej jakości elastycznych możliwości uczenia się dla osób dorosłych – zgodnie z wymogami naboru, projekt ma stworzyć i rozwinąć elastyczne oferty edukacyjne przystosowane do potrzeb osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem kierowników, personelu i pracowników sektora budowlanego zajmującego się renowacją za pośrednictwem opracowania możliwości uczenia się w trybie zdalnym i hybrydowym.

- stworzenie ścieżek podnoszenia kwalifikacji, poprawa dostępności i zwiększenie liczby osób dorosłych, które się uczą. Projekt będzie promować nowe możliwości kształcenia dorosłych, w szczególności osób o niskim poziomie umiejętności, wiedzy oraz kompetencji w branży renowacji budynków;

- podnoszenie kompetencji kadry nauczycielskiego oraz innych pracowników sektora edukacji osób dorosłych;

- wzmocnienia gwarancji jakości w zakresie możliwości kształcenia osób dorosłych – w ramach projektu rozwijane będą lepsze mechanizmy gwarancji jakości w obszarze polityki oraz usług z zakresu kształcenia dorosłych;

- rozwój przyszłościowych centrów edukacyjnych – powstanie Hub „Odbudowa potencjału”, który ma być w założeniu otwartą platformą online, środowiskiem edukacyjnym, a także miejscem dostępu do właściwych narzędzi, które umożliwiać będą budowanie potencjału, wzajemne uczenie się oraz wymianę informacji i praktyk;

- tworzenie i popularyzowanie możliwości kształcenia wśród wszystkich obywateli i pokoleń - w ramach projektu powstaną i promowane będą możliwości kształcenia i wymiany doświadczeń dla wszystkich pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem dorosłych i seniorów.

Poszukiwani partnerzy:

- stowarzyszenia specjalistów lub przedsiębiorstw budowlanych/wykonawców/murarzy;

- podmioty zajmujące się edukacją dorosłych w dziedzinie budownictwa i remontów.

W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt przed 22 lutego 2022 r. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu