Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

Jednym z zadań Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli jest prowadzenie krótkoterminowych staży i praktyk dla młodych Wielkopolan.

Informacje ogólne nt. staży/praktyk: 

- są one skierowane do Wielkopolan i studentów wielkopolskich uczelni,

- czas trwania to z reguły jeden miesiąc, istnieje jednak możliwość przedłużenia tego okresu,

- w sierpniu staże oraz praktyki nie odbywają się,

- konkretne terminy są uzgadniane indywidualnie z zainteresowanymi osobami.

Co oferujemy w ramach stażu:

BIWW zapewnia stanowisko pracy, opiekę merytoryczną oraz referencje. Oprócz pomocy przy wypełnianiu codziennych obowiązków Biura, stażyści oraz praktykanci mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach, seminariach, warsztatach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucje UE, przedstawicielstwa regionalne mające siedzibę w Brukseli oraz pozostałe podmioty. Ponadto stażysta/praktykant poznaje bieżące funkcjonowanie instytucji UE, placówek dyplomatycznych RP, regionalnych przedstawicielstw polskich i zagranicznych oraz sieci współpracy międzynarodowej. Osoba odbywająca staż/praktykę ma również możliwość monitorowania wydarzeń, inicjatyw, programów i funduszy UE, a także nawiązania wielu kontaktów.


Warunki przyjęcia na staż:

- złożenie aplikacji: życiorys oraz list motywacyjny (w języku polskim), z zaznaczeniem możliwych terminów odbycia stażu/praktyki,

- znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne porozumiewanie się, rozumienie oraz tłumaczenie tekstów z języka polskiego na język angielski i vice-versa,

- pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej praktyczną znajomość języka angielskiego (rozmowa telefoniczna).

Dokumenty aplikacyjne należy wysyłać na adres: brussels.office@wielkopolska.eu