Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

KR zdjecie 1

Przyszłość Unii Europejskiej zależy od polityki spójności, bo to ona jest spoiwem, które scala Unię Europejską - apelowano podczas debaty na temat przyszłości tej polityki w trakcie 158. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, w której udział wziął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Unijna Komisarz ds. Polityki Regionalnej i Reform Elisa Ferreira otworzyła debatę podkreślając: „Europa nie będzie mogła funkcjonować bez silnej i skutecznej polityki spójności. Potrzebne jest jej oddolne podejście oparte na wielopoziomowym zarządzaniu, a spójność musi być wartością realizowaną także przez polityki sektorowe”. W debacie wzięli również udział: Mercedes Caballero Fernandez - hiszpańska minister ds. funduszy europejskich, Elio Di Rupo - premier rządu Walonii oraz Younous Omarjee -  przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego.

Podczas dyskusji podkreślano, że polityka spójności powinna być filarem integracji europejskiej. Ponieważ jest oparta na zasadzie solidarności, nie pozwala na pozostawienie żadnego obszaru w tyle. Podejście terytorialne uwzględniające zróżnicowanie rozwojowe regionów powinno uwzględniać również inne wskaźniki niż PKB przy podziale jej środków. Polityka spójności wymaga reformy oraz nowych narzędzi aby móc stawiać czoła kryzysom, nie wykorzystując jej jednak jako głównego źródła ich finansowania. Zaznaczono również, że jest to polityka długofalowa, dlatego nie może zostać zastąpiona mechanizmami finansowymi o charakterze krótkoterminowym takimi jak Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF).

Myśląc o przyszłości polityki spójności nie należy zapomnieć o krajach, o które Unia Europejska będzie rozszerzona. One będą potrzebowały polityki spójności, która musi być silna i posiadać odpowiedni budżet. Katastrofy i zmiany klimatyczne będą wymagały dostosowania się i wpływały na zmiany rozwojowe w politykach” – dodał Younous Omarjee.

Po zakończeniu debaty jednogłośnie przyjęto opinię KR ws. przyszłości polityki spójności po 2027 r., która przedstawia kluczowe postulaty europejskich samorządowców. Mają one na celu uznanie strategicznego znaczenia tej polityki, a także zapewnienie odpowiedniej elastyczności i uproszenia wdrażania tej polityki, której środki odpowiadają jednej trzeciej unijnego budżetu.

Częścią sesji plenarnej było również otwarcie 8. Forum Miast i Regionów na rzecz Partnerstw Międzynarodowych, w którym udział wzięła unijna komisarz Jutta Urpilainen.  Forum poświęcone było strategii Global Gateway (Brama na świat) mającej wspierać inteligentne, czyste i bezpieczne połączenia oraz wzmocnić systemy opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych w skali globalnej. Strategia oparta jest na partnerstwach i współpracy zdecentralizowanej angażując władze i społeczności lokalne i regionalne w dialog mający zapewnić realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Podczas sesji dyskutowano także na temat wielopoziomowego zarządzania Zielonym Ładem w kontekście unii energetycznej i działań w dziedzinie klimatu. Przyjęto również opinię na temat Europejskiego Banku Wodoru.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak uczestniczył także w posiedzeniu Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów, którego gościem był Stały Przedstawiciel Belgii przy Unii Europejskiej Willem Van de Voord. Przedstawił on priorytety belgijskiej prezydencji w Radzie UE, która rozpocznie się w pierwszej połowie 2024 r. Najważniejszymi jej tematami będą: migracja, jednolity rynek i konkurencyjność, Europa społeczna w odniesieniu do rynku pracy i służby zdrowia, zielona transformacja, przyszłość Europy oraz wartości europejskie takie jak demokracja, praworządność, etyka europejska i rozszerzenie.

Marszałek Marek Woźniak wziął również udział w posiedzeniach grupy Europejskiej Partii Ludowej oraz przewodniczył spotkaniu polskiej delegacji do KR.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

KR zdjecie 3 KR zdjecie 4