Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Zdjęcie MW 3 flagi

17 listopada Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów. Jej głównymi tematami były m.in. przystępne cenowo mieszkalnictwo oraz ekologizacja transportu towarowego, które będą także przedmiotem opinii opracowywanych w ramach tej Komisji.

Inteligentne, zrównoważone i przystępne cenowo mieszkalnictwo odgrywa ważną rolę dla władz lokalnych i regionalnych w kontekście radzenia sobie z kryzysem napływu uchodźców, zmianami demograficznymi  i ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Sektor ten przez lata był niedofinansowany i wymaga teraz kompleksowego podejścia jak do odrębnej polityki. W  2021 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą państwa UE do uznania odpowiednich warunków mieszkaniowych za podstawowe prawo człowieka. Od tego czasu pojawiło się kilka inicjatyw unijnych związanych z mieszkalnictwem tj. europejski Bauhaus, który uruchomił ponad 100 mln euro za pośrednictwem różnych programów, a także „Europejska Inicjatywa Miejska”, która wspiera przystępną cenowo modernizację mieszkań za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Władze lokalne i regionalne mające w swoich kompetencjach planowanie przestrzenne, decydują o rodzaju budowanych mieszkań. Wdrażają one również programy wsparcia na rzecz poprawy efektywności energetycznej, zarządzają bazą mieszkań socjalnych, dlatego najbardziej odczuwają wstrząsy na rynku mieszkaniowym. Jednocześnie są często ograniczane przepisami krajowymi i kwestiami podatkowymi. Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych zwracali również uwagę na problem związany z wysokimi kosztami wynajmu oraz kupna mieszkań w porównaniu z wynagrodzeniami i innymi kosztami życia.

Drugim tematem dyskusji członków Komisji COTER była ekologizacja transportu kolejowego. Europejscy samorządowcy zgodnie stwierdzili, że poprawa zarządzania infrastrukturą kolejową, większe dofinansowania dla niskoemisyjnych samochodów ciężarowych oraz lepsze informowanie o emisji zanieczyszczeń, przyczyni się do bardziej ekologicznego i efektywnego transportu towarowego. Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, celem jest redukcja emisji z transportu o 90 % do 2050 r. Członkowie KR apelowali także o konieczności przygotowania nowej strategii, która powinna poprawić inwestycje w całej Europie oraz łączyć różne gałęzie transportu w sposób zrównoważony pod względem gospodarczym, środowiskowym i społecznym.

Podczas posiedzenia przedstawiono również dobre praktyki z Hiszpanii w zakresie współpracy transgranicznej w ramach zarządzania dzielonego służbami ratunkowymi. Na obszarach granicznych często występuje problem natury administracyjnej lub prawnej uniemożliwiający np. skorzystanie z dostępnej karetki pogotowania lub szpitala na terenie sąsiadującego państwa. Komisja COTER zamierza zająć się tym tematem bliżej sporządzając mapę ze wskazaniem wszystkich problemów na granicach wewnętrznych UE i ewentualnie z krajami sąsiadującymi, a także przyjrzeć się w jaki sposób zminimalizować te przeszkody.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli