Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

ZWRP

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w 156. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która odbyła się w dniach 4-6 lipca 2023 r. w Brukseli. Europejscy samorządowcy debatowali w jej czasie i przyjęli opinie na temat roli władz lokalnych i regionalnych UE w obronie demokracji oraz w procesie rozszerzenia. Odbyła się również ważna dyskusja w sprawie przeglądu wieloletniego budżetu unijnego, którego propozycja została przedstawiona przez Komisję Europejską w czerwcu br.

W przeddzień sesji odbyło się posiedzenie prezydium Europejskiego Komitetu Regionów. Jego gościem był Younous Omarjee, przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) w Parlamencie Europejskim, który wziął udział w wymianie poglądów z członkami KR na temat przyszłości polityki spójności. „Polityka ta najlepiej obrazuje ideę europejską, która opiera się na solidarności i równości” – powiedział Omarjee wzywając europejskich samorządowców, aby rozpoczęta debata na temat jej przyszłości była okresem intensywnych działań mających na celu podkreślenie jej znaczenia dla samorządów i całej Unii Europejskiej.

Z PP Buzkiem

Dyskusja dotyczyła także najważniejszych wyzwań stojących przed polityką spójności takich, jak renacjonalizacja oraz przekierowywanie funduszy na sprostanie wyzwaniom niezwiązanym z jej priorytetami. „Polityka spójności nie może być ofiarą zaspokojenia wszelkich ambicji w UE i musimy zaprzestać czerpania jej środków na inne cele” powiedział Marszałek Marek Woźniak w debacie. Zwrócił również uwagę na konieczność decentralizacji zarządzania funduszami polityki spójności oraz uproszczenia jej procedur. Nawiązując do wizyty Younusa Omarjee w szpitalu dziecięcym w Poznaniu w marcu, Marszałek Marek Woźniak podkreślił projekty, które są sukcesami polityki spójności. „Nie zapomniałem tej wizyty. To jest właśnie esencja polityki spójności – duże projekty flagowe!” – odpowiedział Omarjee podkreślając wysoki poziom innowacji w szpitalu i proponując organizację wydarzenia, które prezentowałoby takie inicjatywy.

Sesje plenarną otworzyła debata na temat roli samorządów w obronie demokracji z udziałem Věry Jourovej, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej ds. wartości i przejrzystości oraz Raphaëla Glucksmanna, posła do Parlamentu Europejskiego. Dyskusja toczyła się w kontekście przyszłorocznych wyborów europejskich i ryzyka zewnętrznych wpływów na ich wynik. Wiceprzewodnicząca odniosła się także do sytuacji w Polsce i związanego z nią zagrożenia zamrożenia środków unijnych mówiąc: „Finansowanie UE nie jest bezwarunkowe. Nie może być przekazywane tym, którzy nie respektują Karty Praw Podstawowych.” Po debacie przyjęto opinię na temat roli władz lokalnych i regionalnych w przeciwdziałaniu dezinformacji i obcym manipulacjom informacjami i ingerencjom w informacje.

Europejscy samorządowcy z zadowoleniem przyjęli propozycję zwiększenia unijnego budżetu w ramach jego śródokresowego przeglądu, która uwzględnia nowy instrument finansowy na rzecz odbudowy i modernizacji Ukrainy. W debacie z Johannesem Hahnem, komisarzem UE ds. budżetu i administracji wyrazili jednak swoje zaniepokojenie ryzykiem stosowania bardziej scentralizowanego modelu zarządzania funduszami unijnymi, co w konsekwencji osłabiłoby spójność terytorialną w Europie.

Przy okazji sesji plenarnej Marszałek Marek Woźniak, wraz z innymi członkami Prezydium Związku Województw RP, przekazał Przewodniczącemu KR Vasco Alvesowi Cordeiro stanowisko polskich regionów w sprawie przyszłości polityki spójności. Wzywa ono do utrzymania jej roli jako głównej polityki inwestycyjnej UE zapewniającej długofalowy impuls rozwojowy oraz wsparcie dla strukturalnej transformacji regionów. Stanowisko zwraca również uwagę na jej podstawowy cel niwelowania nadmiernych dysproporcje rozwojowych w UE.

Z Jehorova Lucenko

Marek Woźniak spotkał się także z Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego i premierem w czasie reformy administracyjnej z 1998 r., który otrzymał z rąk Marszałka pamiątkowy medal z okazji 25-lecia samorządu województwa wielkopolskiego.

Po sesji odbyło się bilateralne spotkanie z Tetianą Jehorową-Łucenko, przewodniczącą Rady Obwodu Charkowskiego. Wspólnie z ukraińską polityczką Marszałek Woźniak wziął również udział w posiedzeniu szczebla politycznego Europejskiego Sojuszu Miast i Regionów na rzecz Odbudowy Ukrainy. 

Tekst i zdjęcia: Biuro Wielkopolski w Brukseli