Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

IMG 20230216 144327 Bokeh 01Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów (KR), które odbyło się 16 lutego w Brukseli. Jej głównym tematem była unijna polityka spójności, zarówno w kontekście informowania o jej dotychczasowych sukcesach w regionach, jak i rozpoczynającej się debaty na temat przyszłości tej polityki po 2027 roku.

W Polsce musimy udowadniać, że Unia Europejska to nie tylko wartości i piękne hasła, ale też konkretne pieniądze na konkretne projekty” powiedział Marszałek Marek Woźniak podczas swojego wystąpienia na temat informowania o sukcesach polityki spójności w regionach. Przedstawiciel Wielkopolski zaprezentował narzędzia graficzne wykorzystywane podczas konferencji prasowych na temat dotacji przyznawanych beneficjentom Funduszy Europejskich dla Wielkopolski jako przykład skutecznej komunikacji dotyczącej tej unijnej polityki.

IMG 20230216 150820 Bokeh 01

Podczas posiedzenia ogłoszono, że Europejski Komitet Regionów opracuje opinię na temat przyszłości polityki spójności. W dyskusji zwrócono uwagę na kluczowe znaczenie tej polityki, podkreślając jej rolę w zakresie zmniejszania dysproporcji w Europie. Jednocześnie zasygnalizowano potrzebę jej uproszczenia oraz zwiększenia elastyczności i skuteczności wdrażania. Marszałek Woźniak zadeklarował wsparcie w przygotowaniu tej ważnej opinii, podkreślając znaczenie polityki spójności i jej solidarnościowego wymiaru dla takich krajów jak Polska, która jest jej znaczącym beneficjentem.  

Członkowie Komisji COTER debatowali również na temat opinii dotyczącej zasady „nie szkodzić spójności”. Zgodnie z „8. sprawozdaniem na temat spójności” zasada ta oznacza, że żadne działanie nie powinno utrudniać procesu konwergencji w Europie ani przyczyniać się do powstawania dysproporcji regionalnych. Europejscy samorządowcy zwrócili uwagę na współzależności pomiędzy polityką spójności i innymi obszarami polityki, w tym społeczną, klimatyczną, czy przemysłową. Podkreślali też rolę jaką polityka spójności odegrała w ostatnich latach w sprostaniu sytuacjom kryzysowym, zwracając jednocześnie uwagę na konieczność zachowania ostrożności w zakresie przekierowywania środków unijnych funduszy na nowe cele. Przywołano także inne zasady polityki spójności, które mają kluczowe znaczenie dla samorządów, takie jak wielopoziomowe zarządzanie oraz zasada partnerstwa, które zapewniają ścisłą współpracę między Komisją Europejską oraz instytucjami publicznymi na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, a także partnerami społecznymi.

Członkowie Komisji COTER dyskutowali również na temat opracowywanej obecnie opinii na temat śródokresowego przeglądu unijnego budżetu. Będzie ona nawiązywać do wcześniejszych prac Europejskiego Komitetu Regionów w tym zakresie, w tym dwóch opinii, których sprawozdawcą był Marszałek Marek Woźniak. Dotyczyły one przyszłości finansów UE (2017 r.) oraz Wspólnych Ram Strategicznych (2012 r.), które stanowią wieloletni budżet Unii Europejskiej.

Autor: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego