Przejdź do treści

Prezydentka Kolonii laureatką pierwszej Nagrody im. Pawła Adamowicza

Adamowicz AwardTrzy lata po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Henriette Reker zostaje nagrodzona za doskonałość i odwagę w działaniach na rzecz promowania wolności, solidarności i równości w Kolonii.

Stojąca na czele miasta Kolonia Henriette Reker została dziś uhonorowana przyznawaną po raz pierwszy nagrodą ustanowioną na cześć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zamordowanego w styczniu 2019 r. podczas wypełniania obowiązków publicznych.

Wyróżnienie zostało przyznane wspólnie przez miasto Gdańsk, na którego czele przez 20 lat stał Paweł Adamowicz, Międzynarodową Sieć Miast Schronienia (ICORN) oraz Europejski Komitet Regionów, którego nieżyjący prezydent był członkiem. Nagroda propaguje spuściznę Pawła Adamowicza w obronie demokracji na szczeblu lokalnym oraz stanowi hołd i uznanie dla wszystkich osób, które odważnie i uczciwie stawiają czoła nietolerancji, radykalizacji, mowie nienawiści, uciskowi i ksenofobii.

Henriette Reker, pierwsza kobieta pełniąca funkcję prezydenta Kolonii, została uhonorowana za odwagę i determinację, którymi wykazała się w ciągu ostatnich 20 lat w promowaniu różnorodności, solidarności i integracji jako nieodłącznej części tożsamości Kolonii. W 2015 r. Henriette Reker została zaatakowana nożem w reakcji na jej zaangażowanie na rzecz wspierania społeczności migrantów i ich integracji. Ten akt przemocy nie zniechęcił jej do dalszego podtrzymywania bliskich jej wartości w życiu publicznym oraz w ramach prowadzonych przez nią polityk i projektów.

Prezydentka Henriette Reker powiedziała: Jestem dumna z tej szczególnej nagrody. Wszystkie kwestie, których ona dotyczy, wszystkie wspomniane wartości są mi szczególnie bliskie. Przemoc nigdy nie była i nigdy nie będzie rozwiązaniem. Może być tylko pierwszym krokiem w złym kierunku. Dlatego musimy bronić pokoju, otwartego dialogu i jedności.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa, zaznaczył: Prezydent Paweł Adamowicz dał wyraźny przykład tego, w jaki sposób politycy na wszystkich szczeblach muszą bronić naszych wspólnych wartości europejskich. Jego dziedzictwo stanowi punkt odniesienia dla burmistrzów i przywódców regionalnych zaangażowanych w walkę z nietolerancją. Nagroda jest hołdem dla zaangażowania Pawła Adamowicza na rzecz jego społeczności lokalnej oraz uwidacznia i nagradza liderki i liderów demokracji i osoby broniące naszych wspólnych wartości.

Prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz stwierdziła: Ustanowienie Nagrody im. Paw ł a Adamowicza jest ho ł dem i uznaniem dla ludzi odwa ż nych i sprawiedliwych w przeciwdzia ł aniu nietolerancji, radykalizacji, mowie nienawi ś ci, terrorowi i ksenofobii. Dla tych, kt ó rzy w swoich ś rodowiskach promuj ą r ó wne szanse, w łą czenie spo ł eczne i podstawowe prawa cz ł owieka. Dla tych, kt ó rzy czerpi ą inspiracj ę ze spu ś cizny Paw ł a Adamowicza i j ą rozwijaj ą .  Henriette Reker, burmistrz Kolonii, jest w ł a ś nie tak ą odwa ż n ą i praw ą osob ą . Dzi ś zostaje wybrana pierwsz ą laureatk ą Nagrody nosz ą cej imi ę Paw ł a Adamowicza. Mamy nadziej ę ż e b ę dzie piel ę gnowa ć te uniwersalne warto ś ci, za kt ó re ż ycie odda ł Pawe ł Adamowicz.

Przewodniczący zarządu ICORN Christopher Gribble powiedział: Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia umożliwia miastom na całym świecie udostępnienie bezpiecznej przystani dla prześladowanych pisarzy i artystów. Miasta tworzące sieć współpracują na rzecz postępów w dziedzinie wolności słowa, obrony wartości demokratycznych i propagowania międzynarodowej solidarności. Prezydent Paweł Adamowicz przez całą swoją karierę zawodową walczył o wolność i solidarność, a w 2017 r. włączył swoje miasto do ICORN. Z wielkim zadowoleniem współpracowaliśmy z miastem Gdańsk i z Europejskim Komitetem Regionów nad ustanowieniem nagrody jego imienia i gratulujemy prezydentce Kolonii Henriette Reker, laureatce pierwszej edycji Nagrody im. Pawła Adamowicza.

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Pawła Adamowicza odbędzie się 27 stycznia 2022 r. podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów.

Kontekst:

13 stycznia 2019 r. Paweł Adamowicz został pchnięty nożem podczas wydarzenia charytatywnego. Zmarł następnego dnia w wyniku odniesionych obrażeń. Miał 53 lata. Zabójstwo poprzedziły nasilające się akty mowy nienawiści skierowane przeciwko niemu. Jego śmierć wywołała debatę na temat wpływu, jaki degradacja dyskursu publicznego wywiera na narastanie przemocy, ekstremizmu, propagandy i nietolerancji. Ostatnie słowa, jakie wymówił tuż przed atakiem, brzmiały: „Gdańsk jest szczodry. Gdańsk dzieli się dobrem. Gdańsk chce być miastem solidarności. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję Wam!”

Prezydent Adamowicz angażował się na rzecz promowania podstawowych wartości UE i był aktywnym członkiem Europejskiego Komitetu Regionów. W 2016 r. po spotkaniu z papieżem Franciszkiem zainaugurował gdański „model integracji imigrantów”, który stał się inspiracją dla innych polskich miast.

7 lutego 2019 r. Europejski Komitet Regionów, jako zgromadzenie polityczne polityków lokalnych i regionalnych w UE oraz z inicjatywy delegacji polskiej, jednomyślnie przyjął rezolucję potępiającą nawoływanie do nienawiści i wszelkiego rodzaju groźby wobec przywódczyń i przywódców politycznych.

Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia (ICORN) jest organizacją międzynarodową skupiającą 75 miast i regionów w Europie i poza nią, która oferuje bezpieczne schronienie prześladowanym pisarzom i artystom, propaguje wolność słowa, broni wartości demokratycznych i działa na rzecz międzynarodowej solidarności. Ponad 250 pisarzy i artystów otrzymało możliwość pobytu w mieście należącym do sieci ICORN. W bezpiecznym środowisku nadal odgrywają oni kluczową rolę, uwypuklając naruszenia praw człowieka i wolności wypowiedzi w swoich krajach pochodzenia i wspierając koleżanki i kolegów w kraju pochodzenia. 30 sierpnia 2017 r. prezydent Paweł Adamowicz włączył Gdańsk do sieci ICORN.